Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nuclear Security Professor Colin Bayliss

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nuclear Security Professor Colin Bayliss"— Zapis prezentacji:

1 Nuclear Security Professor Colin Bayliss 12 October, 2010, Seminar in Warsaw

2 Governance & Organisation Threat assessments Responses to threats
Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State Bezpieczeństwo nuklearne – rola i działalność państwa Contents:- Governance & Organisation Threat assessments Responses to threats a) Zarządzanie i Organizacja b) Ocena zagrożeń c) Reakcja na zagrożenia

3 Introduction - Wstęp Rozwiązania przyjęte w Wielkiej Brytanii udowodniły swoją efektywność w praktyce i w długim okresie czasu na wszystkich etapach przedsięwzięć nuklearnych: rozwój/powstawanie, eksploatacja i likwidacja. Rola państwa to rola gwaranta i jednostki zapewniającej istnienie i monitorowanie standardów bezpieczeństwa w obu znaczeniach: bezpieczeństwa od zagrożeń (w tym terroryzmu) i bezpiecznej eksploatacji obiektów jądrowych i ich wpływu na ludność i środowisko. Polska legislacja to potwierdza. Przepisy i regulacje już obowiązujące i te w przygotowaniu spełniają warunki i standardy IAEA/MAEA ale należy zdawać sobie sprawę, że prosta adopcja reguł i przepisów IAEA NIE WYSTARCZA. Należy jak najszybciej stworzyć własną wiedzę i ekspertyzę, szczególnie – jeśli tylko możliwe - niezależnie od tej uzyskanej od dostawców. The solutions as worked out in the UK have proven themselves over a very long period of time and in all nuclear economy phases: – development, management and decommissioning State role is that of the guardian and monitor of standards of safety, security, environmental impact – just like the Polish legislation provides. All regulations are in compliance with IAEA, etc BUT it MUST be said that simply adopting IAEA rules and copying them for introduction will NOT be sufficient. Own expertise must be created – if possible independently of that handed down by plant operators. 26/03/2017

4 Uprzednio istniejące i zamknięte obiekty
Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State a) Governance & Organisation 1 – Zarządzanie i Organizacja 1 Zadania i działalność państwa Wielka Brytania spełnia standardy IAEA w zakresie bezpieczeństwa nuklearnego i przygotowuje coroczne raporty na ten temat. Urząd Cywilnego Bezpieczeństwa Nuklearnego jest częścią Dyrektoriatu Nuklearnego Urzędu (zapewnienia) Bezpieczeństwa i Zdrowia HSE UK complies with IAEA Standards for nuclear safety and produces annual compliance reports. The Office for Civil Nuclear Security (OCNS) is a part of the UK’s Health and Safety Executive (HSE) Nuclear Directorate. HSE Nuclear Directorate (ND) Generators Operatorzy Historic Sites Uprzednio istniejące i zamknięte obiekty Weapons/Propulsion Broń i Napęd Administration Administracja Office for Civil Nuclear Security (OCNS) Urząd Cywilnego Bezpieczeństwa Nuklearnego U Generic NPP Safety & Security Design Assessment (GDA’s). Własny projekt operatora: oszacowania bezpieczeństwa obiektów nuklearnych 4

5 Podstawowe standardy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych
Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State a) Governance & Organisation 2 – Zarządzanie i Organizacja 2 Main IAEA Safety Standards associated with Nuclear Power Plants (NPPs) are: Podstawowe standardy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych NS-R-1 Safety of Nuclear Power Plant Design; Elementy bezpieczeństwa projektu elektrowni jądrowej. NS-R-2 Safety of Nuclear Power Plant Operation; Bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni jądrowej NS-R-3 Site Evaluation for Nuclear Installations; Ocena lokalizacji obiektów jądrowych GS-R-1 Legal & Government infrastructure for nuclear radiation, waste, and transport safety; Prawna i rządowa infrastruktura dotycząca promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych i bezpieczeństwa transportu. GS-R-2 Preparedness and responsibilities for a nuclear or radiation emergency; Gotowość i zakres odpowiedzialności w wypadku zagrożeń i zdarzeń jądrowych. GS-R-3 Management systems for facilities and actions. Systemy zarządzania obiektami jądrowymi i działaniami.

6 Niezależny Regulator z bardzo szerokimi uprawnieniami.
Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State a) Governance & Organisation 3 – Zarządzanie i Organizacja 3 Niezależny Regulator z bardzo szerokimi uprawnieniami. Składa coroczny raport Rządowi na temat stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Wielkiej Brytanii. Urząd Cywilnego Bezpieczeństwa Nuklearnego nadzoruje: Bezpieczeństwo fizyczne obiektu jądrowego i materiału jądrowego Transport specjalnych materiałów jądrowych Bezpieczeństwo informacji i informatyki Bezpieczeństwo osobiste, w tym lustrację, personelu Independent Regulator with very wide powers. Gives a report to Government every year on the status of nuclear security in the UK. The Office of Civil Nuclear Security (OCNS) looks at:- Site security; Transport (of special nuclear material) security; Information security; & Personal security (inc. staff vetting)

7 CNC jest finanasowana w ciężar kosztów obiektu jądrowego.
Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State a) Governance & Organisation 4 Kierownik obiektu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektów elektrowni jądrowej. Kierownik obiektu może do tego celu użyć pracowników bądź kontraktorów. Są oni wspierani przez CNC (Cywilna Policja Nuklearna), która świadczy usługi zbrojnej reakcji na zagrożenia cywilnego materiału jądrowego, elektrowni jądrowych i jej obiektów, w tym transportu takich materiałów – włączając w to transport międzynarodowy. CNC jest finanasowana w ciężar kosztów obiektu jądrowego. Strategiczne przywództwo i doradztwo w stosunku do CNC sprawuje Urząd Cywilnej Policji Nuklearnej (CNPA). Responsibility for Nuclear Power Plant (NPP) Site Security rests with the Station Manager (Head of Site). The Head of Site uses security staff & contractors. They are supported by the Civil Nuclear Constabulary (CNC) so as to provide an armed response to a threat associated with civil nuclear material, nuclear power plants and facilities, included the transport of such material – possibly across international borders. The CNC is funded from site budgets. The strategic direction of the CNC is guided by the Civil Nuclear Police Authority (CNPA) Board.

8 Civil Nuclear Police Authority (CNPA) Board
Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State a) Governance & Organisation 5 Civil Nuclear Police Authority (CNPA) Board Urząd Cywilnej Policji Nuklearnej Experienced nuclear Operators , Security personnel, with Govt. and Regulator oversight Doświadczeni operatorzy obiektów jądrowych pod nadzorem Rządu i Regulatora Armed police force – Zbrojne siły policyjne Safety and Security performance Overseen by independent Regulator (HSE) Niezależny Regulator nadzoruje działalność HSE Civil Nuclear constabulary - (CNC) Cywilna Policja Nuklearna Strategic direction – Kierownictwo Strategiczne Provision of armed defence and protection of Nuclear Power Plants (NPPs), facilities and nuclear material including safe and secure movement , of nuclear material both in Country and across International borders. Dostarcza ochronę zbrojną elektrowni i obiektów jądrowych, materiałów jądrowych, w tym ich transportu krajowego i międzynarodowego. Head of Nuclear Licensed Site (NPP) Safety and Security Kierownik licencjowanego obiektu jądrowego – Bezpieczeństwo

9 Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State b) Threat Assessments 1 – Ocena Zagrożeń 1 Aspekty bezpieczeństwa Elektrowni Jądrowych są identyfikowane w trakcie przeglądu: Lokalizacji maszyn, urządzeń, zabudowań i terenu w granicach Obiektu Nuklearnego Danych projektowych zabudowań (ściany działowe, podłogi, itd.) i materiałów budowlanych Opisu procesów technologicznych w tym składowisk paliw radioaktywnych i nie-radioaktywnych i typu ich położenia w odniesieniu do elektrowni. Założenia podejścia do kontroli nad elektrownią, systemy informatyczne, rozmieszczenie i lokalizacja systemów kontroli. Opisów rezerwowych systemów bezpieczeństwa, ich rozmieszczenie, założeń co do systemów zapasowych (tzw. obrona głęboka) Konkluzje wynikające z analizy poważnych poprzednich incydentów dot. obiektu. NPP security issues are derived from a review of: Assessment of plant layouts within site boundary; Design information relating to building structures (wall divisions, floors, etc.) and building materials; Technology process descriptions including unirradiated and irradiated fuel storage and relationship to plant; Plant control philosophy, other IT systems and control system physical layouts; Emergency back-up safety systems descriptions, physical layouts and redundancy philosophy (defence in depth); and The findings from assessments of the impact of major site events.

10 Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State b) Threat Assessments 2 - Ocena Zagrożeń 2 Dostawca elektrowni jądrowej musi udostępnić większość informacji o maszynach, urządzeniach i stanu inwentarza produktów radioaktywnych. Na podstawie tych danych ustala się zagrożenia towarzyszące określonym typom obiektów (DBT) i możliwości działań wrogich wobec obiektu, a stąd wynikają podjęte środki zapobiegawcze i obronne. Konkluzje i założenia co do obiektów są niewymierne (jakościowe), ale można je kwantyfikować poprzez oceny efektów uwolnień promieniowania jonizującego w przypadku zaistnienia zdarzenia (incydentu) nuklearnego. The NPP vendor must provide the majority of the basic physical plant and radioactive inventory information. The Design Basis Threat (DBT) and associated Nuclear Industries Malicious Capabilities (planning) Assumptions and prevention measures are derived from this data. This is qualitative with regards to the facilities but may be quantitative with regards to the effects of radioactive releases arising from an incident.

11 Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State b) Threat Assessments 3 – Ocena zagrożeń 3 Podstawowym zagrożeniem w elektrowni jądrowej są obszary basenu przyreaktorowego wypalonego paliwa jądrowego oraz rdzenia reaktora jądrowego. Nie wystarcza myślenie o tym w kontekście barier fizycznych i systemów zabezpieczeń dostępu, lepiej myśleć co MOŻE się zdarzyć, jakie szkody mogą z tego wyniknąć i dopiero na końcu – jak temu przeciwdziałać. The key threat NPP areas are, of course, the fuel ponds and the core. It is not enough to think of this only in terms of physical barriers and access security. Better to think about what could go wrong, what harm could be done, and then how this might be mitigated. Uwagi: Paliwo nienapromieniowane (chyba, że typu MOX – Metal OXides) ma niewielki (kilkuprocentowy) stopień wzbogacenia i wymaga długiego czasu i wielkich urządzeń do przekształcenia go w materiał militarny. Pluton z paliwa typu MOX jest większym zagrożeniem śmiertelnym dla człowieka pod względem toksyczności promieniowania niż uran – tysiąckrotnie. MOX jest w efekcie „brudną bombą” i stwarza problemy dla przestrzegania Traktatu o nieproliferacj broni jądrowej NPT. Należy przeanalizować możliwość i skutki uderzenia samolotu – cywilnego i wojskowego – w obiekt elektrowni jądrowej. Unirradiated fuel (unless MOX) only has a few % enrichment and major plant and time necessary to convert to useful military material; Plutonium from MOX fuel far more deadly in radio-toxicity terms than Uranium (1000x ); MOX is therefore a “dirty bomb” and also a proliferation issue; Case of aircraft crash on the site (military and civil planes) to be considered;

12 Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State b) Threat Assessments 4 – Ocena Zagrożeń 4 Należy zwrócić uwagę: Na systemy kontroli i jak mogą one zostać unieszkodliwione oraz jak może powstać sytuacja stopienia się rdzenia reaktora (oraz zablokowania się systemu odbioru ciepła towarzyszącego procesom rozpadu promieniotwórczego np. przy schładzaniu wypalonego paliwa). Przerwa w dostawach energii elektrycznej z sieci lub generatora awaryjnego ma wpływ na mechanizmy zarządzania rdzeniem reaktora jądrowego (uwaga: niektórzy operatorzy mają z tego powodu zapasowe sterownie w elektrowni jądrowej). Terrorysta nie będzie wiedział, które przyciski należy użyć w sterowni obiektu w celu spowodowania awarii. Look at:- - The control systems, how these might be disabled, and how a core meltdown (and halting decay heat removal) could occur. Look at loss of AC power to the Grid and/or loss of back-up diesel power effects on core controls. Note some vendors use secondary control rooms as a back-up. A terrorist would know the right control room buttons to press.

13 Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State c) Responses to the Threats 1 – Reakcja na Zagrożenia 1 Opis zagrożenia jest kluczowym elementem dla efektywnej reakcji, co zawiera dokument NIMCA: „Założenia potencjału działań wrogich wobec przemysłu jądrowego”. NIMCA jest też ‘biblią’ szkolenia personelu uzbrojonego, wyboru rodzajów uzbrojenia, sprzętu ochronnego, amunicji i taktyk. Szkolenie uzbrojonych funkcjonariuszy Cywilnej Policji Nuklearnej w Wielkiej Brytanii obejmuje: Dwuletni okres próbny, 12 do 14-stu tygodni szkolenia; w tym 7 tygodni w zakresie posłgiwania się bronią. The “threat description” (as contained in the Nuclear Industries Malicious Capabilities (panning) Assumptions (NIMCA) is crucial; The NIMCA is the bible for firearm officer recruitment, training, weapon selection, protective equipment, ammunition, and tactics. In the UK Civil Nuclear Constabulary (CNC) firearm officers have:- A 2 year firearm officer probationary period, 12 to 14 weeks of training, of which 7 weeks is firearms training.

14 Funkcjonariusze zbrojni muszą mieć :
Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State c) Responses to the Threats 2. Reakcja na Zagrożenia 2 Funkcjonariusze zbrojni muszą mieć : Kompletną wiedzę gdzie mogą i gdzie nie mogą użyć broni (aby uniknąć uszkodzenia newralgicznej infrastruktury i generalnie pogorszenia sytuacji); Kompletne rozeznanie i orientację wszystkich podstawowych punktów obrony dostępu; Służby bezpieczeństwa elektrowni jądrowej muszą mieć przejrzystą strukturę dowodzenia i opisane procesy dowodzenia i kontroli; Te procesy i związane z tym wydajne i efektywne działania ochronne muszą być testowane poprzez regularne ćwiczenia na terenie obiektu oraz niezależnie oceniane przez Regulatora. Te służby muszą mieć również zdefiniowane i jasne zrozumienie i porozumienie z potencjalnymi jednostkami miejscowej policji, które mogą być użyte do ich wzmocnienia/wspomagania. Przybycie normalnego pojazdu patrolowego policji lokalnej do incydentu inkursji terrorystów będzie co najwyżej bezwartościowe i prawdopodobnie nieproduktywne lub przeszkadzające. Firearm Officers must have:- An absolute understanding of where they can and can’t discharge their weapons; (so as to avoid damage to critical infrastructure and do more harm than good); All primary denial points; The NPP security force must have a clear chain of command and written command and control processes; These processes, and the associated efficient and effective site security policing, must be tested by regular exercises on the plant and independently assessed by the Regulator; The NPP security force must have a defined and a clear understanding with local and possible back-up forces.

15 Nuclear Security – Roles, Tasks and Activities of the State c) Responses to the Threats 3. Reakcja na Zagrożenia 3 Służby bezpieczeństwa muszą stworzyć dokładne cele działania aby pomóc kierownikowi obiektu i regulatorowi w zrozumieniu wydajności i efektywności organizacji bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. The security forces must establish performance targets in order to assist the Head of Site and the Regulator in understanding the efficiency and effectiveness of the NPP security arrangements.

16 Do przemyślenia Poleganie na środowiskach/instytucjach akademickich we wstępnym okresie nie wystarczy, albowiem one same dopiero rozpoczynają konieczną działalność w tym zakresie. W niektórych obszarach zdobywania wiedzy wystarczy niewielkie dostosowanie szkoleń (inżynierii), w innych pełny pionowy (od ucznia/praktykanta w górę) program musi powstać od podstaw lub być zaadaptowany. Konieczne jest zdobywanie wiedzy ze źródeł niezależnych od dostawców środków i urządzeń, albowiem istnieje brak orientacji ze strony kupującego o optymalnych cenach i kosztach oraz wiedzy o najbardziej korzystnych i nowoczesnych technologiach i metodykach, co stawia ich w fundamentalnie słabej pozycji negocjacyjnej. 26/03/2017

17


Pobierz ppt "Nuclear Security Professor Colin Bayliss"

Podobne prezentacje


Reklamy Google