Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIE KLIMATYCZNE W POLSKICH PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIE KLIMATYCZNE W POLSKICH PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻENIE KLIMATYCZNE W POLSKICH PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH
CLIMATIC HAZARD IN POLISH UNDERGROUND MINING PLANTS AUSTRALIA 2005

2 POLSKA - EUROPA

3

4 Wydobycie niektórych surowców w 2004r. wynosiło:
węgiel kamienny (39 zakładów górniczych) ,0 mln. ton, węgiel brunatny(11 zakładów górniczych) ,2 mln. ton rudy miedzi (3 zakłady górnicze) ,8 mln. ton, rudy cynku i ołowiu (2 zakłady górnicze) ,8 mln. ton, Output of some raws in year 2004 was on following levels: hard coal (39 mining plants) ,0 mln. tons, brown coal (11 mining plants) ,2 mln. tons, copper ores (3 mining plants) ,8 mln. tons, zinc and lead ores (2 mining plants) ,8 mln. tons.

5 stopień geotermiczny [27-33m/1°C],
głębokość prowadzonych robót eksploatacyjnych [do 1100m], tempo schodzenia z eksploatacją w dół [ok. 8/rok], projektowana głębokość prowadzonych robót [1450m.], temperatura pierwotna skał na głębokości [1100m-44 °C, 1450m-50 °C]. geothermic grade [27 to 33 m by 1°C], depth of exploitation [to 1100m], rate of going down with exploitation [about 8 per year], planned depth of works [1450m] primary temperature of rock mass on the depth [1100m-44 °C, 1450m-50 °C]

6 PRODUCTION IN DEPENDENCE ON THE DEPTH [2004]
WYDOBYCIE W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚĆ [2004 r.] PRODUCTION IN DEPENDENCE ON THE DEPTH [2004]

7 PRODUCTION IN DEPENDENCE ON THE TEMPERATURE [2004]
WYDOBYCIE W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY [2004 r.] PRODUCTION IN DEPENDENCE ON THE TEMPERATURE [2004]

8 W aktualnie obowiązujących przepisach w oparciu, o które prowadzone są roboty górnicze w podziemnych zakładach górniczych ustalono między innymi, że: w miejscu pracy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym nie powinna przekraczać 28°C a intensywność chłodzenia nie powinna być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw), w przypadku gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa od 28°C a nie przekracza 33°C lub intensywność chłodzenia jest mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw),należy zastosować rozwiązania techniczne dla obniżenia temperatury powietrza lub ograniczyć czas pracy, w przypadku gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym przekracza 33°C ludzi można zatrudnić tylko w akcji ratowniczej a intensywność chłodzenia nie powinna być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw), przy pierwotnej temperaturze skał wyższej od 30°C należy opracować prognozę warunków klimatycznych oraz ustalić działania, zapewniające utrzymanie właściwych warunków klimatycznych. In actually binding regulations, on the basis of which mining works in underground mining plants are realized, following has been determined: air temperature in work-place, measured with dry thermometer should not exceed 28ºC and cooling intensity should not be lower than 11 humid kata-degrees (Kw), if the air temperature measured with dry thermometer exceeds 28ºC and is lower than 33ºC or if the cooling intensity is lower than 11 humid kata-degrees (Kw), then it is necessary to apply technical solutions for air temperature reduction or to reduce working time, if the air temperature measured with dry thermometer exceeds 33ºC, people can be only employed in emergency action and cooling intensity should not be lower than 11 humid kata-degrees (Kw), at the primary rock temperature higher than 30°C it is necessary to elaborate the forecast of climatic conditions and define actions enabling ensuring of proper climatic conditions.

9 tzk=0,6xtw+0,4xts-v, tzk=0,6xtw+0,4xts-v,
W nowych przepisach zostaną określone: stopnie zagrożenia klimatycznego w oparciu o temperaturę zastępczą komfortu cieplnego tzk. tzk=0,6xtw+0,4xts-v, gdzie: tzk - temperatura zastępcza klimatu [°C], tw – temperatura wilgotna [°C], ts – temperatura sucha [°C], v – prędkość powietrza [m/s] pomnożona przez współczynnik przeliczeniowy [1s •°C/m] (w przypadkach gdy prędkość powietrza jest większa od 4 m/s do obliczeń przyjmuje sie wartość 4 m/s). In new regulations will be determined: grades of climatic hazard on the basis of substitute temperature of thermal comfort tzk. tzk=0,6xtw+0,4xts-v, where: tzk – climate substitute temperature [°C], tw – humid temperature [°C], ts – dry temperature [°C], v – air velocity [m/s] multiplied by calculating coefficient [1s •°C/m] (in case if the air velocity is higher than 4 m/s, the value 4 m/s will be adapted for calculations).

10 brzegowe parametry mikroklimatu zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego,
sposób przeprowadzania pomiarów parametrów mikroklimatu, zasady doboru pracowników zatrudnianych na stanowiskach zagrożonych klimatycznie (badania lekarskie), warunki zatrudniania pracowników (aklimatyzacja, skracanie czasu pracy), stosowanie klimatyzowanych kabinach i urządzeń klimatycznych edge parameters of microclimate for employing of employees in climatic hazard conditions, measuring methods of microclimate parameters, principles of employees selection which are employed on climatic endangered positions (medical tests), terms of employing of employees (acclimatization, shortening of work time), application of air conditioned cabins and climatic devices.

11 THANK YOU FOR THE ATTENTION
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ THANK YOU FOR THE ATTENTION


Pobierz ppt "ZAGROŻENIE KLIMATYCZNE W POLSKICH PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google