Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strukturyzacja ewaluacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strukturyzacja ewaluacji"— Zapis prezentacji:

1 Strukturyzacja ewaluacji
dr Karol Olejniczak: EGO:

2 Cel zajęć Zaprezentować i wyjaśnić podstawowe działania i decyzje podejmowane w fazie strukturyzacji badania ewaluacyjnego Precyzowanie potrzeb informacyjnych i formułowanie pytań badawczych Racjonalny dobór metod, budżetu i czasu

3 Standardowe etapy ewaluacji
Zleca nie ewalu acji Projektowanie ewaluacji Przygotowanie SIWZ Zlecenie badania Prowa dzeni e badan ia Strukturyzacja Obserwacja Analiza i Ocena Wnioski i rekomendacje Użyci e badan ia Przyjęcie raportu Użycie wyników

4 Standardowe etapy ewaluacji
Zleca nie ewalu acji Strukturyzacja Przygotowanie SIWZ Zlecenie badania Prowa dzeni e badan ia Strukturyzacja bis Obserwacja Analiza i Ocena Wnioski i rekomendacje Użyci e badan ia Przyjęcie raportu Użycie wyników

5 Główne elementy gry logicznej
Racjonalny Opis Przedmiotu Badania Potrzeby informacyjne i pytania Zakres badania Podejście, metody i narzędzia Ograniczenia operacyjne: ludzie i dane, czas, budżet 5

6 Główne elementy gry logicznej
Racjonalny Opis Przedmiotu Badania Potrzeby informacyjne i pytania Zakres badania Podejście, metody i narzędzia Ograniczenia operacyjne: ludzie i dane, czas, budżet 6

7 Potrzeby informacyjne
Do czego i komu potrzebne badanie? 5 funkcji ewaluacji Potrzeby a typy czasowe ewaluacji Badanie ex ante Racjonalność i spójność planu Przygotowanie systemu wdrażania Baza dla porównań (konktest i punkt wyjścia) Badanie bieżące (on-going) Poprawa procesu ALBO Baza dla porównań (na początku prog.) ALBO Ocena pierwszych efektów (zaawansowany prog.) Badanie ex post Ocena rzeczywistych efektów Zweryfikowanie relacji przyczynowo-skutkowej

8 Funkcje ewaluacji – - dylematy wyboru coś za coś
Partnerstwo i współwłasność Wdrażanie i jakość Planowanie Uczenie się – dobre praktyki Uczenie się – teorie Odpowiedzialność Orientacja na bieżące zarządzanie Orientacja na ocenę efektów Źródło: Olejniczak K. (2008): Mechanizmy skutecznego wykorzystania ewaluacji. Studium przypadku programów INTERREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

9 Pytania ewaluacyjne Pytania opisowe Pytania przyczynowo-skutkowe
Np. Jak zmieniła się sytuacja na rynku pracy po realizacji programu szkoleń? Jaki jest stan wdrażania Działań z Piorytetu II? Pytania przyczynowo-skutkowe Np. Czy zarejestrowany wzrost eksportu jest bezpośrednim wynikiem kampanii promocyjnej lokalnego grona przedsiębiorczości? Pytania o charakterze predyktywnym Np. Czy wspieranie firm uczestniczących w sieci współpracy nie zakłóci konkurencyjności w regionie? Pytania o charakterze normatywnym (oceniające) KRYTERIA EWALUACYJNE

10 Kryteria ewaluacyjne Trafność / Adekwatność (Relevance):
Czy cele programu odpowiadają potrzebom? Czy struktura logiczna interwencji jest poprawna? Wydajność / Efektywność (Efficiency): W jaki sposób zasoby zostały przetworzone na efekty? Czy cele osiągnięto najniższym możliwym kosztem? Skuteczność (Effectiveness): Czy to, co osiągnięto jest tym, co planowano? Do jakiego stopnia działanie przyczyniło się do osiągnięcia celów? Użyteczność (Utility): Czy program spełnił oczekiwania adresatów? Czy efekty programu są korzystne dla różnych grup odbiorców? Trwałość (Sustainability): Czy efekty działania są trwałe, długookresowe? DRZEWO PYTAŃ

11 Kryteria ewaluacyjne – po co?
Pomagają porządkować pytania w bloki Uwypuklają element oceny Umożliwiają zweryfikowanie przystawania pytań do cyklu interwencji Ex ante: trafność, wydajność skuteczność On-going: trafność (początek prog.), wydajność, skuteczność, użyteczność (gdy są efekty) Ex post: wydajność, skuteczność, użyteczność, trwałość SUGESTIE: Najpierw postawić pytania badawcze, potem przypisać je do kryteriów Badanie kryteriów to nie błąd!

12 Perspektywa wykonawcy Strukturyzacja bis
Zidentyfikowanie priorytety Zlecającego Pogrupowanie pytania w bloki, rozpisać pytania naprowadzające (np. opisowe) Zidentyfikowanie głównych interesariuszy Siły wspierające badanie Siły "blokujące" badanie Określenie swej roli (zależna od celu i stanu) Nauczyciel - Mentor Arbiter Naukowiec Mediator Animator - doradca Ekspert budzący świadomość Konsultant Reformator Valovirta (2002) Evaluation utilization as argumentation, Evaluation 8(1), 60-80 Źródło: Olejniczak (2008) op.cit,

13 Główne elementy gry logicznej
Racjonalny Opis Przedmiotu Badania Potrzeby informacyjne i pytania Zakres badania Podejście, metody i narzędzia Ograniczenia operacyjne: ludzie i dane, czas, budżet 13

14 Zakres badania Przedmiotowy: Przestrzenny Czasowy SUGESTIA:
Cały Program, Działania, wybrane projekty? Część procesu (promocja, płatności, etc)? Przestrzenny Cała Polska, wybrane regiony, gminy? Czasowy Od początku programu do chwili obecnej czy takiś okres w cyklu wdrażania? SUGESTIA: Szeroki zakres dobry jest przy analizie efektów, dla procesów wystarcza badanie punktowe

15 Główne elementy gry logicznej
Racjonalny Opis Przedmiotu Badania Potrzeby informacyjne i pytania Zakres badania Podejście, metody i narzędzia Ograniczenia operacyjne: ludzie i dane, czas, budżet 15

16 Podejścia badawcze – - dylematy wyboru coś za coś
Podejście responsywne i uczestniczące Podejście zorientowane na procesy Podejście oparte na teoriach Podejście zorientowane na cele Podejście wyłączające cele Orientacja na bieżące zarządzanie Orientacja na ocenę efektów Metody ilościowe i przyczynowo-skutkowe plany badawcze Metody jakościowe i interaktywne Źródło: Ferry M., Olejniczak K. (w przygotowaniu): The use of evaluation in Structural Funds management – a comparative perspective, grant badawczy Ernst & Young, program Sprawne Państwo:

17 Wybór podejścia i metod
Patrząc na cel badania… Jakie podejście jest najstosowniejsze? Patrząc na każde z pytań badawczych… Jakie metody będą potrzebne by zebrać dane do odpowiedzi? Jakie metody i narzędzia będą potrzebne by dokonać analizy? SUGESTIA: "Partycypacyjność" to nie podejście do analizy, to sposób współpracy z wykonawy z interesariuszami. Sprawdza się tak przy badaniach procesów jak i efektów

18 Główne elementy gry logicznej
Racjonalny Opis Przedmiotu Badania Potrzeby informacyjne i pytania Zakres badania Podejście, metody i narzędzia Ograniczenia operacyjne: ludzie i dane, czas, budżet 18

19 Szacowanie ograniczeń
Dane Czy są dostępne w całości, dla całego badanego obszaru? Czy były zbierane regularnie? Działania i ludzie Z jakimi działaniami wiąże się każdej z wyznaczonych metod? Jakie zasoby ludzkie są do tego potrzebne? Budżet i czas Koszt i czas przygotowania narzędzi Koszt i czas wykonania pomiarów Koszt i czas analizy

20 Główne elementy gry logicznej
Racjonalny Opis Przedmiotu Badania Potrzeby informacyjne i pytania Zakres badania Podejście, metody i narzędzia Ograniczenia operacyjne: ludzie i dane, czas, budżet 20

21 Czy pomysł jest zbyt ambitny?
Sprawdzić czy badanie nie ma kilku celów Zdecydować się na 1 (procesy vs efekty) Wybrać pytania priorytetowe Dyskusja z głównymi interesariuszami głosowanie kolorami, METAPLAN Zmniejszyć zakres badania np. Najbardziej problemowe działania Najbardziej/najmniej zaawansowane regiony Uprościć metody i wymagane dane modyfikacja próby studia przypadku Opieranie się na wczesniejszych badaniach Zwiększyć zasoby (budżet i czas)

22 Perspektywa wykonawcy Strukturyzacja bis
Wstępny wybór podejścia badawczego Stworzenie palety metod i przedmiotów badania Tworzenie listy metod do każdego z pytań Tworzenie listy zadań do każdej z metod Łączenie zadań w grupy Rozpisywanie metod i zadań… Na osoby Na dniówki Szukanie cięć w podjeściu badawczym i metodach w skali próby

23 PRZYKŁAD Ewaluacja ex post PHARE CBC Źródło: EUROREG – Uniwersytet Warszawski & Władza Wdrażająca Programy Europejskie ;

24 Potrzeby i pytania Zlecający: WWPWP Typ ewaluacji: zewnętrzna, ex post
Główne pytania: Do jakiego stopnia PHARE-CBC wpłynął na poprawę sytuacji w regionie przygranicznym? Które z najlepszych praktyk i doświadczeń we wdrażaniu programu współpracy przygranicznej, można by przenieść na granicę wschodnią? Potrzeby informacyjne: Pokazać efekty programu Transfer wiedzy na wschód

25 Zakres badania Zakres przedmiotowy: Zakres przestrzenny:
Programy PHARE-CBC Polska-Niemcy ok.180 projektów (z 5 różnych pól) Różna skala projektów Zakres przestrzenny: region dolnośląski, lubuski, zachodniopomorski gminy na terenie których realizowano projekty gminy przygraniczne po stronie niemieckiej Zakres czasowy: Interwencje wdrażane w latach

26 Działania, metody i narzędzia
Zbudować metodologię ewaluacji Stworzyć kryteria oceny dla każdego z sektorów Przeprowadzić analizę społeczno-ekonom. Badanie dokumentów i kontekstu programów Analiza sektorów Badanie beneficjentów – wizyty studyjne Wywiady z głównymi interesariuszami Promocja wyników Budżet i czas: 200 tys EUR, 8 miesięcy

27 Perspektywa Wykonawcy Strukturyzacja bis
Zidentyfikowanie głównych potrzeb Rozpisanie zakresu badania Przedmiot – programy, sektory,projekty Badane grupy interesariuszy Rozpisanie problemu na pytania ewaluacyjne Pogrupowanie pytań według… Poziomów analizy Kryteriów ewaluacyjnych Przypisywanie metod Weryfikacja pod kątem kosztów, zasobów, czasu


Pobierz ppt "Strukturyzacja ewaluacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google