Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 na podstawie dokumentów dostępnych EC Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 na podstawie dokumentów dostępnych EC Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 na podstawie dokumentów dostępnych EC Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE Warszawa http://www.kpk.gov.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy ERA Europejska Przestrzeń Badawcza Programy Narodowe Program Ramowy Polityka naukowa Europy Organizacje Międzynarodowe

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programy Ramowe UE Budżet mld

4 Krajowy Punkt Kontaktowy I. Koncentracja i integracja badań naukowych Wspólnoty13 345 mln II. Strukturyzacja ERA 2 605 mln III. Wzmocnienie podstaw ERA 320 mln Razem16 270 mln Euroatom 1 230 mln Razem17 500 mln Proponowany budżet 17, 5 mld 17 % (nom.), 8% (real.) = 3,9% budżetu UE = 6 % budżetu UE przeznaczonego na badania naukowe Budżet Główne komponenty

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Szósty Program Ramowy 16 270 mln euro 1. Koncentracja i integracja badań 13 345 2. Strukturyzacja ERA 2 605 3. Wzmocnienie podstaw ERA 320 1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka 2 255 2. Technologie społeczeństwa informacyjnego3 625 3. Nanotechnologie, inteligentne materiały, procesy produkcyjne1 300 4. Aeronautyka i badania kosmiczne1 075 5. Bezpieczeństwo i jakość żywności 685 6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy2 120 7. Obywatele i rządy w społeczeństwie opartym na wiedzy 225 1. Polityka naukowa i antycypacja potrzeb naukowych i technologicznych 555 1.1. Priorytety tematyczne 11 285 1.2. Działania horyzontalne 1 300 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 430 3. Współpraca międzynarodowa 315 1.3. JRC 760

6 Krajowy Punkt Kontaktowy 1. Koncentracja i integracja badań 13 345 2. Strukturyzacja ERA 2 605 3. Wzmocnienie podstaw ERA 320 1. Badania i innowacje 290 2. Zasoby ludzkie i mobilność 1 580 3. Infrastruktura badawcza 655 4. Nauka i społeczeństwo 80 Szósty Program Ramowy 16 270 mln euro

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Instrumenty realizacji Sieci Doskonałości Projekty Zintegrowane Tradycyjne instrumenty (Projekty badawczo-rozwojowe, działania koordynujące, działania wspomagające) Projekty dla MŚP Projekty Celowe i Innowacyjne Infrastruktury Badawcze Promocja zasobów ludzkich- mobilność

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Projekty zintegrowane Jasno zdefiniowane, ambitne cele i rezultaty Integracja środków potrzebnych do osiągnięcia wysoko postawionych celów (masa krytyczna) Dofinansowanie Wspólnoty kilka – kilkadziesiąt milionów Czas trwania projektu 3-5 lat (możliwość przedłużenia) Rozmiar konsorcjum: minimum 3 partnerów z krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Znaczenie integracji Integracja pionowa (od wytworzenia wiedzy poprzez rozwój do jej transferu) Integracja pozioma (wielodyscyplinarna) Rodzaj działań (badanie, wdrożenie, szkolenia) Różne sektory (publiczny/prywatny, w szczególności akademicko-przemysłowy) Finansowanie (sektor publiczny i prywatny)

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Projekty zintegrowane – finansowanie Dofinansowanie Wspólnoty jako grant do budżetu Płacony jako uzupełnienie do poniesionych kosztów Różne dla różnych rodzajów projektów

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Projekty zintegrowane – finansowanie Model kosztów - FC/FCF/AC Maksymalne raty wsparcia (FC/FCF) *50% dla projektów RTD *35% na wdrożenie *100% na szkolenia i zarządzanie konsorcjum

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Sieci doskonałości Cel: Osiąganie naukowej i technologicznej doskonałości w poszczególnych sektorach badawczych –przez sieciowe połączenie zasobów, możliwości i doświadczeń umożliwiające osiągnięcie światowego poziomu (masa krytyczna) –przez ciągłą i trwałą integrację istniejących i pojawiających się możliwości badawczych –przez wspólny program działań (JPA) –utworzenie virtualnego centrum doskonałości

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Wspólny program działań (JPA) wspólna działalność badawcza (wspólnie prowadzona i koordynowana, możliwie długoterminowy charakter, wielodyscyplinarna) działania integracyjne (wspólne koordynowanie działań, budowa wspólnej infrastruktury badawczej, mobilność i wymiana personelu) promieniowanie doskonałości (szkolenie, transfer wiedzy) zintegrowane zarządzanie wiedzą, włączając IPR

14 Krajowy Punkt Kontaktowy Sieci Doskonałości finansowanie Grant na integracje jako złożona suma wspierająca wspólny program działań Grant skalkulowany na podstawie: stopnia zaawansowania integracji w danej sieci, liczby naukowców w sieci, charakter i rodzaj badań, wspólny program działań Wypłacany w rocznych ratach uzależnionymi od postępu integracji w sieci oraz osiąganych rezultatów...

15 Krajowy Punkt Kontaktowy Sieci Doskonałości finansowanie Liczba naukowców w sieci (przykładowy grant roczny) 50 naukowców1 million/year 100 naukowców2 million/year 150 naukowców3 million/year 250 naukowców4 million/year 500 naukowców5 million/year 1000 naukowców i powyżej6 million/year

16 Krajowy Punkt Kontaktowy Proces oceny Ogłoszenie calls for proposals, poprzedzone konkursem expression of interest Opublikowane Expressions of Interest dostępne są pod adresem: http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm Ocena przez niezależnych ekspertów peer review: możliwość kilku etapów,indywidualne recenzje, sesje panelowe, możliwe przesłuchania aplikujących…

17 Krajowy Punkt Kontaktowy Kryteria oceny doskonałość i ambicja sieci jako całości wspólny program działań poszczególni uczestnicy zasięg i trwały charakter integracji wkład w promieniowanie doskonałości i jej rozwijanie zarządzanie i kierowanie siecią…

18 Krajowy Punkt Kontaktowy Artykuł 169 Umożliwienie Wspólnocie współuczestnictwa w narodowych programach badawczych –IPs i NoEs integrują indiwidualnych wykonawców badań - Artykuł 169 integruje programy narodowe

19 Krajowy Punkt Kontaktowy Tradycyjne instrumenty Projekty badawczo-rozwojowe Targeted research project Działania koordynujące Coordination Action Działania wspomagające Specific support actions

20 Krajowy Punkt Kontaktowy Projekty badawczo-rozwojowe CEL: Badania naukowe i rozwój technologiczny w danym temacie w celu pozyskania nowej wiedzy, poprawy lub rozwoju nowych produktów, produkcji lub usług, Wdrożenie projektu i sprawdzenie w praktyce technologii opracowanej w laboratorium

21 Krajowy Punkt Kontaktowy Projekty badawczo-rozwojowe Czas trwania od 2 do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach dłużej) Rozmiar konsorcjum nie mniej niż 3 niezależnych partnerów z MS lub AS, co najmniej 2 powinno być z MS lub ACC

22 Krajowy Punkt Kontaktowy Projekty badawczo-rozwojowe finansowanie 50% na badania i rozwój technologiczny, oraz na działania innowacyjne 35% na wdrożenie 100% kosztów poniesionych na audyt, certyfikaty wymagane przy kontrakcie

23 Krajowy Punkt Kontaktowy Działania koordynujące Działania koordynujące jak w 5 PR Cel promowanie, wspieranie i koordynowanie badań i działań innowacyjnych Finansowanie do 100% Działania: organizacja konferencji, spotkań, wykonanie studium badawczego na dany temat, wymiana personelu, wymiana i rozpowszechnianie dobrej jakości praktyki, ustanawianie powszechnego systemu informacji oraz grup eksperckich

24 Krajowy Punkt Kontaktowy Działania wspomagające kontynuacja Accompanying Measures 5PR finansowanie do 100% Cel: wspieranie działań typu: konferencje, seminaria, wykonywanie studiów i analiz, wspieranie grup roboczych i eksperckich, rozprzestrzenianie informacji i działań komunikacyjnych, promocja Nakierowane na ożywienie i ułatwienie uczestnictwa w obszarze działań priorytetów tematycznych: małym i średnim przedsiębiorstwom, małym zespołom badawczym, niedawno powstałych centrów badawczych, krajom kandydującym, szczególnie w sieciach doskonałości i projektach zintegrowanych

25 Krajowy Punkt Kontaktowy Udział MŚP w Projektach 6 PR Definicja: Zatrudnia do 250 pracowników Posiada roczny obrót nie przekraczający 40 mln euro lub roczne zestawienie bilansu nie przekraczające 27 mln euro Jest niezależne: mniej niż 25% udziałów kapitałowych znajduje się w posiadaniu przedsiębiorstw nie spełniających definicji MŚP Nie jest centrum badawczym, instytutem badawczym, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową

26 Krajowy Punkt Kontaktowy Udział MŚP w projektach 6.PR Projekty CRAFT (Cooperative research) Projekty sektorowe (Collective research) Sieci doskonałości (Networks of excellence) Projekty zintegrowane (Integrated projects) Stypendia Marie Curie (Marie Curie Fellowships) 15% budżetu 6PR przeznaczone dla MŚP

27 Krajowy Punkt Kontaktowy Informacje Informacje ogólne o 6.PR http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html Informacje o programach badawczych i projektach http://www.cordis.lu Poszukiwanie partnerów http://www.cordis.lu/marketplace/home.html http://www.cordis.lu/marketplace/home.html http://www.cordis.lu/home/index.cfm


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 na podstawie dokumentów dostępnych EC Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google