Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology Nauka i technologia przyszłości Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa aslaw@ippt.gov.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 2 Andrzej Sławiński 16 270 mln euro Szósty Program Ramowy 16 270 mln euro 1. Koncentracja i integracja badań 13 345 2. Strukturyzacja ERA 2 605 3. Wzmocnienie podstaw ERA 320 1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka 2 255 2. Technologie społeczeństwa informacyjnego3 625 3. Nanotechnologie, inteligentne materiały, procesy produkcyjne1 300 4. Aeronautyka i badania kosmiczne1 075 5. Bezpieczeństwo i jakość żywności 685 6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy2 120 7. Obywatele i rządy w społeczeństwie opartym na wiedzy 225 1. Polityka naukowa i antycypacja potrzeb naukowych i technologicznych 555 1.1. Priorytety tematyczne 11 285 1.2. Działania horyzontalne 1 300 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 430 3. Współpraca międzynarodowa 315 1.3. Joint Research Centre 760 1 230 Euratom 1 230 NEST 215

3 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 3 Andrzej Sławiński 1.Stymulacja perspektywicznych badań naukowych na granicach dostępnej wiedzy i tworzenie powiązań między różnymi dyscyplinami 2.Stworzenie badaczom wolności rozwijania swoich idei w możliwie najszerszych granicach 3.Znalezienie szybkich odpowiedzi na powstające problemy i rodzące się nowe możliwości Budżet 215 mln euro NEST Główne cele

4 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 4 Andrzej Sławiński Brak ograniczeń tematycznych Wyście poza priorytety tematyczne 6PR (uzupełnianie, a nie duplikowanie) Otwartość na wszystkie obszary badań, Identyfikacja obszarów badawczych w trakcie rozwoju programu NESTTematyka

5 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 5 Andrzej Sławiński W nauce i technologii: rozpoznanie teoretyczne i eksperymentalne nowych zjawisk, znalezienie szybkich odpowiedzi na pytania rodzące się w wyniku nowych odkryć, szybka ocena potencjalnych zagrożeń i ryzyka, otrzymanie nowych zastosowań znanych technologii, Na płaszczyźnie europejskiej: wzmocnienie europejskiego potencjału naukowego i technologicznego promocja możliwości twórczych nauki europejskiej pomoc w stworzeniu nowej wspólnoty naukowej skupionej wokół dopiero rodzących się obszarów badawczych Na poziomie działań strategicznych: 1.pomoc w tworzeniu ERA, 2.planowanie przyszłych inicjatyw badawczych w Europie, 3.tworzenie dogodnych warunków rozwoju badań na ich wczesnym etapie rozwoju, tak aby w następnych programach ramowych mogły być rozwijane w pełnej skali, NEST Oczekiwane rezultaty

6 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 6 Andrzej Sławiński 1.Podstawowy mechanizm NEST, 2.Działania wizjonerskie, wysoko-innowacyjne, niekonwencjonalne, transdyscyplinarne, które mogą być obarczone dużym ryzykiem, 3.Sukces tych działań może przynieść wielkie korzyści dla rozwoju nauki i możliwości technologicznych Europy 4.Kryteria ewaluacji: innowacyjność, kreatywność, multidyscyplinarność, przewidywane korzyści, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST ADVENTURE projects Projekty ryzykowne Muszą wychodzić poza lub przebiegać w poprzek priorytetów tematycznych 6.PR

7 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 7 Andrzej Sławiński 1.Projekty badawcze mające na celu ocenę nowych możliwości nauki i technologii, odkryć i zjawisk, 2.Mogą mieć długofalowe konsekwencje (lub nieść ryzyko) dla społeczeństwa europejskiego 3.Kryteria ewaluacji: nowość badanych zjawisk, wysokie ryzyko, nieortodoksyjne podejście, wypracowywanie nowych strategii badawczych, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST INSIGHT projects Projekty intuicyjne Muszą wychodzić poza lub przebiegać w poprzek priorytetów tematycznych 6.PR

8 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 8 Andrzej Sławiński 2.Każdy z takich projektów będzie komplementarnym zbiorem projektów służących rozwojowi europejskich możliwości badawczych w obszarach o dużym ryzyku 3.Przykładowa tematyka: 1.zaawansowana matematyka i jej relacje z wiodącymi obszarami nauki, 2.złożoność, samo-organizacja, metodologia systemów naukowych, 3.neurowiedza, neuroinformatyka, badania poznawcze 4.odkrycia, modelowanie i manipulacja na poziomie molekularnym i kwantowym, 5.systemy bioniczne. Mechanizmy finansowania NEST PATHFINDER initiatives Inicjatywy pionierskie 1.Duże projekty celowe ukierunkowane na badania i technologie przyszłości.

9 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 9 Andrzej Sławiński Mechanizmy finansowania NEST Support Actions Działania wspomagające Skoncentrowane na koncepcjach i kwestiach praktycznych związanych obszarem badawczym NEST 1.Pomoc w nawiązywaniu współpracy zespołów badawczych i identyfikacja możliwości badawczych w NEST 2.Analiza wysoko-zaawansowanych, interdyscyplinarnych prac badawczych prowadzonych w Europie 3.Ulepszanie bazy metodologicznej celu oceny wrażliwości społecznej na ryzyko wynikające z badań naukowych Budżet 50 - 200 tys. euro

10 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 10 Andrzej Sławiński NEST Instrumenty finansowania 1.STRP (Specific targeted research projects) - projekty celowe badawczo-wdrożeniowe, 2.CA (Co-ordination actions) - akcje koordynujące, 3.SSA (Specific support actions) - działania towarzyszące (konferencje, workshopy, grupy ekspertów, studia), 4.IP (Integrated projects) - projekty zintegrowane (w dalszej przyszłości) Different actions require different Instruments

11 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 11 Andrzej Sławiński Mechanizmy finansowania NEST Budżet i zasady konkursów

12 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 12 Andrzej Sławiński NEST Pierwszy konkurs (FP6-2003-NEST-A) 1.Ogłoszenie konkursu 27 lutego 2003 1.Call text 2.Work Programme 3.Guide for Proposers 3.Budżet 28 mln euro A Deadline is a deadline ! Zakończenie składania wniosków 14 maja 2003, 22 października 2003

13 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 13 Andrzej Sławiński NEST Pierwszy konkurs (FP6-2003-NEST-A) Ewaluacja STREP dwustopniowa: Szkic wniosku (max 5 stron) - cel, uzasadnienie i metodologia projektu (wniosek anonimowy) W przypadku sukcesu - zaproszenie do złożenia pełnej wersji wniosku (bez anonimowości) Ewaluacja CA i SSA jednostopniowa: Pełna wersja wniosku (bez anonimowości) CA do 400 tys. euro SSA 50 - 200 tys. euro

14 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 14 Andrzej Sławiński NEST Pierwszy konkurs (FP6-2003-NEST-A) Kryteria oceny wniosków

15 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 15 Andrzej Sławiński NEST Analiza wyników konkursu z 14 maja 2003

16 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 16 Andrzej Sławiński Złożono 182 wnioski 173 poprawne formalnie 166 STREP (25 przeszło do drugiego etapu) 7 SSA (3 otrzymają finansowanie) NEST 14 maja 2003 Statystyka konkursu Złożono 35 wniosków z udziałem polskich partnerów (19,2%) 34 STREP (3 przeszły do drugiego etapu) 1 SSA (otrzyma finansowanie)

17 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 17 Andrzej Sławiński NEST 14 maja 2003 Tematyka wniosków Tematyka wniosków złożonych i zaakceptowanych

18 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 18 Andrzej Sławiński Udział zespołów z różnych krajów we wnioskach złożonych i zaakceptowanych NEST 14 maja 2003 Uczestnictwo

19 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 19 Andrzej Sławiński Udział zespołów z krajów kandydujących we wnioskach złożonych i zaakceptowanych NEST 14 maja 2003 Uczestnictwo krajów kandydujących

20 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 20 Andrzej Sławiński NEST 14 maja 2003 Formalne przyczyny odrzucenia wniosków 1.Niekompletny wniosek (brak części A, brak części B, niekompletna cześć A itp.) 2.Nie spełniające zasad formalnych konsorcjum (tylko jeden partner, 2 z 3 partnerów z tego samego uniwersytetu i wydziału)

21 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 21 Andrzej Sławiński NEST 14 maja 2003 Przyczyny słabej oceny merytorycznej wniosków typu STREP z udziałem polskich zespołów Liczba wniosków z udziałem polskich partnerów, które nie spełniły poszczególnych kryteriów (na 34 złożone wnioski)

22 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 22 Andrzej Sławiński NEST - Kryteria oceny wniosków INSIGHT - STREP - Szkic wniosku 1. RELEVANCE - zgodność z celami programu - czy wniosek mieści się w zakresie projektów typu INSIGHT? Czy wniosek odnosi się do nowych odkryć lub nowo-obserwowanych zjawisk, które mogą mieć wielkie znaczenie lub stanowić ryzyko dla społeczeństwa w europejskiego? Czy projekt zawiera ważny niewyjaśniony dotąd problem naukowy wymagający rozwiązania? Czy wniosek wyraża potrzebę lepszego rozpoznania pewnego zagadnienia na europejskim poziomie? Czy wniosek nie mieści się zakresie Priorytetów tematycznych 6.PR lub łączy tematykę Priorytetów? 2. STE - naukowo- technologiczna doskonałość Czy wniosek ma jasno zdefiniowany i dobrze zogniskowany cel? Czy realizacja projektu będzie stanowić znaczący postęp w stosunku do istniejącego stanu wiedzy (czy wykracza poza istniejące ograniczenia)? Czy projekt zawiera kompleksowe, interdyscyplinarne lub niekonwencjonalne podejście do zagadnienia? Czy jest wiarygodny? 3. IMPACT - potencjalne znaczenie Jeśli projekt odniesie sukces, czy dostarczy wiedzy do podejmowania strategicznych decyzji? Czy znaczenie projektu będzie większe, jeśli będzie realizowany na europejskim poziomie?

23 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 23 Andrzej Sławiński NEST - Kryteria oceny wniosków ADVENTURE - STREP - Szkic wniosku 1. RELEVANCE - zgodność z celami programu - czy wniosek odpowiada duchowi projektu AVENTURE? Czy projekt otwiera nowe obszary nauki i technologii? Czy jest jest innowacyjny? Czy cel projektu jest ambitny, istotny i konkurencyjny? Czy projekt ma duże znaczenie i czy zawiera duże ryzyko? Czy wniosek nie mieści się zakresie Priorytetów tematycznych 6.PR lub łączy tematykę Priorytetów? 2. STE - naukowo- technologiczna doskonałość Czy wniosek ma jasno zdefiniowany i dobrze zogniskowany cel naukowy? Czy realizacja projektu będzie stanowić znaczący postęp w stosunku do istniejącego stanu wiedzy (czy wykracza poza istniejące ograniczenia)? Czy projekt zawiera znaczące i jasno określone elementy nowości? Czy jest innowacyjny? Czy jest wiarygodny? 3. IMPACT - potencjalne znaczenie Czy projekt ma duże znaczenie dla nauki europejskiej i możliwości technologicznych Europy, w szczególności w obszarach mających duże znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki europejskiej? Czy potencjalne korzyści są adekwatne do zawartego w projekcie ryzyka? Czy znaczenie projektu będzie większe, jeśli będzie realizowany na europejskim poziomie?

24 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 24 Andrzej Sławiński ProjektNEST-IDEA NEST - Information on Development of Emerging Activities

25 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 25 Andrzej Sławiński NEST-IDEA Typ projektu SSA (Specific Support Action) Czas trwania 24 miesiące Budżet projektu: ok. 245 000 euro Partnerzy: 1. KoWi (European Liaison Office of the German Research Organisations) Bonn, Niemcy - koordynator 2. Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN, Warszawa, Polska 3. INRA (Ministeries of Research and New Technologies), Paryż, Francja 4. CRUE (Conference of Rectors of the Spanish Universities) Madryt, Hiszpania 5. ISERD (Israel Europe R&D Directorate for FP6), Tel Awiw, Izrael 6. Euresearch (Swiss information network on European research), Bern, Szwajcaria

26 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 26 Andrzej Sławiński NEST-IDEA Ocena projektu 1. Relevance 4,5 (próg 4) 2. Quality of Support Action 3,5 (próg 3) 3. Potential impact 3,5 (próg 3) 4. Quality of Management4,3 (próg 3) 5. Mobilisation of resources3,3 (próg 3) Razem19,0 (próg 17,5)

27 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 27 Andrzej Sławiński NEST-IDEA Cele projektu 1. Eksploracja nowych pomysłów i idei naukowych 2. Rozpoznanie możliwości badawczych w nowopowstających obszarach nauki w Europie 3. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy naukowcami 4. Stworzenie platformy internetowej dla wymiany naukowej 5. Pomoc w przygotowaniu projektów NEST

28 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 28 Andrzej Sławiński NEST-IDEA Przewidziane działania 1. Ogłoszenie Expression of Interest Polskie EoI na stronie http://www.6pr.pl/n/s/6/szukaj.html?l=pl 2. Tworzenie baz danych 3. Tworzenie narzędzi komputerowych 4. Tworzenie materiałów pomocnych do przygotowania projektów 5. Budowa grup eksperckich 6. Analiza kierunków rozwoju naukowo- technologicznego w Europie.

29 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 29 Andrzej Sławiński Informacje Serwis CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm Informacja o konkursach NEST http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVITY=524 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR: http://www.6pr.pl Strona KPK NEST: http://www.6pr.pl/n/s/6/index.html


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology."

Podobne prezentacje


Reklamy Google