Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology Nauka i technologia przyszłości Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa andrzej.slawinski@kpk.gov.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 2 Andrzej Sławiński 16 270 mln euro Szósty Program Ramowy 16 270 mln euro 1. Koncentracja i integracja badań 13 345 2. Strukturyzacja ERA 2 605 3. Wzmocnienie podstaw ERA 320 1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka 2 255 2. Technologie społeczeństwa informacyjnego3 625 3. Nanotechnologie, inteligentne materiały, procesy produkcyjne1 300 4. Aeronautyka i badania kosmiczne1 075 5. Bezpieczeństwo i jakość żywności 685 6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy2 120 7. Obywatele i rządy w społeczeństwie opartym na wiedzy 225 1. Polityka naukowa i antycypacja potrzeb naukowych i technologicznych 555 1.1. Priorytety tematyczne 11 285 1.2. Działania horyzontalne 1 300 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 430 3. Współpraca międzynarodowa 315 1.3. Joint Research Centre 760 1 230 Euratom 1 230 NEST 215

3 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 3 Andrzej Sławiński 1.Stymulacja perspektywicznych badań naukowych na granicach dostępnej wiedzy i tworzenie powiązań między różnymi dyscyplinami 2.Stworzenie badaczom wolności rozwijania swoich idei w możliwie najszerszych granicach 3.Znalezienie szybkich odpowiedzi na powstające problemy i rodzące się nowe możliwości Budżet 215 mln euro NEST Główne cele

4 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 4 Andrzej Sławiński Brak ograniczeń tematycznych Wyście poza priorytety tematyczne 6PR (uzupełnianie, a nie duplikowanie) Otwartość na wszystkie obszary badań, Identyfikacja obszarów badawczych w trakcie rozwoju programu NESTTematyka

5 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 5 Andrzej Sławiński W nauce i technologii: rozpoznanie teoretyczne i eksperymentalne nowych zjawisk, znalezienie szybkich odpowiedzi na pytania rodzące się w wyniku nowych odkryć, szybka ocena potencjalnych zagrożeń i ryzyka, otrzymanie nowych zastosowań znanych technologii, Na płaszczyźnie europejskiej: wzmocnienie europejskiego potencjału naukowego i technologicznego promocja możliwości twórczych nauki europejskiej pomoc w stworzeniu nowej wspólnoty naukowej skupionej wokół dopiero rodzących się obszarów badawczych Na poziomie działań strategicznych: 1.pomoc w tworzeniu ERA, 2.planowanie przyszłych inicjatyw badawczych w Europie, 3.tworzenie dogodnych warunków rozwoju badań na ich wczesnym etapie rozwoju, tak aby w następnych programach ramowych mogły być rozwijane w pełnej skali, NEST Oczekiwane rezultaty

6 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 6 Andrzej Sławiński 1.Podstawowy mechanizm NEST, 2.Działania wizjonerskie, wysoko-innowacyjne, niekonwencjonalne, transdyscyplinarne, które mogą być obarczone dużym ryzykiem, 3.Sukces tych działań może przynieść wielkie korzyści dla rozwoju nauki i możliwości technologicznych Europy 4.Kryteria ewaluacji: innowacyjność, kreatywność, multidyscyplinarność, przewidywane korzyści, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST ADVENTURE projects Projekty ryzykowne Muszą wychodzić poza lub przebiegać w poprzek priorytetów tematycznych 6.PR

7 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 7 Andrzej Sławiński 1.Projekty badawcze mające na celu ocenę nowych możliwości nauki i technologii, odkryć i zjawisk, 2.Mogą mieć długofalowe konsekwencje (lub nieść ryzyko) dla społeczeństwa europejskiego 3.Kryteria ewaluacji: nowość badanych zjawisk, wysokie ryzyko, nieortodoksyjne podejście, wypracowywanie nowych strategii badawczych, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST INSIGHT projects Projekty intuicyjne Muszą wychodzić poza lub przebiegać w poprzek priorytetów tematycznych 6.PR

8 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 8 Andrzej Sławiński 2.Każdy z takich projektów będzie komplementarnym zbiorem projektów służących rozwojowi europejskich możliwości badawczych w obszarach o dużym ryzyku Przykładowa tematyka: 1.zaawansowana matematyka i jej relacje z wiodącymi obszarami nauki, 2.złożoność, samo-organizacja, metodologia systemów naukowych, 3.neurowiedza, neuroinformatyka, badania poznawcze 4.odkrycia, modelowanie i manipulacja na poziomie molekularnym i kwantowym, 5.systemy bioniczne. Mechanizmy finansowania NEST PATHFINDER initiatives Inicjatywy pionierskie 1.Duże projekty celowe ukierunkowane na badania i technologie przyszłości.

9 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 9 Andrzej Sławiński Mechanizmy finansowania NEST Support Actions Działania wspomagające Skoncentrowane na koncepcjach i kwestiach praktycznych związanych z obszarem badawczym NEST 1.Pomoc w nawiązywaniu współpracy zespołów badawczych i identyfikacja możliwości badawczych w NEST 2.Analiza wysoko-zaawansowanych, interdyscyplinarnych prac badawczych prowadzonych w Europie 3.Ulepszanie bazy metodologicznej celu oceny wrażliwości społecznej na ryzyko wynikające z badań naukowych Budżet 50 - 200 tys. euro

10 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 10 Andrzej Sławiński NEST Instrumenty finansowania 1.STRP (Specific targeted research projects) - projekty celowe badawczo-wdrożeniowe, 2.CA (Co-ordination actions) - akcje koordynujące, 3.SSA (Specific support actions) - działania towarzyszące (konferencje, workshopy, grupy ekspertów, studia), 4.IP (Integrated projects) - projekty zintegrowane (w dalszej przyszłości)

11 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 11 Andrzej Sławiński Mechanizmy finansowania NEST Budżet i zasady konkursów

12 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 12 Andrzej Sławiński NEST Pierwszy konkurs (FP6-2003-NEST-A) 1.Ogłoszenie konkursu 27 lutego 2003 Call text Work Programme Guide for Proposers Budżet 28 mln euro Zakończenie składania wniosków (dla STREP – szkiców projektów) 14 maja 2003, 22 października 2003

13 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 13 Andrzej Sławiński NEST Pierwszy konkurs (FP6-2003-NEST-A) Ewaluacja STREP dwustopniowa: Szkic wniosku (max 5 stron) - cel, uzasadnienie i metodologia projektu (wniosek anonimowy) W przypadku sukcesu - zaproszenie do złożenia pełnej wersji wniosku (bez anonimowości) Ewaluacja CA i SSA jednostopniowa: Pełna wersja wniosku (bez anonimowości) CA do 400 tys. euro SSA 50 - 200 tys. euro

14 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 14 Andrzej Sławiński NEST Pierwszy konkurs (FP6-2003-NEST-A) Kryteria oceny wniosków

15 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 15 Andrzej Sławiński NEST Struktura wniosku typu STREP (szkic wniosku)

16 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 16 Andrzej Sławiński STREP Cześć A

17 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 17 Andrzej Sławiński

18 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 18 Andrzej Sławiński

19 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 19 Andrzej Sławiński

20 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 20 Andrzej Sławiński STREP Cześć B (anonimowa!)

21 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 21 Andrzej Sławiński Strona tytułowa: Strona tytułowa: tytuł, akronim, data przygotowania, typ instrumentu: STREP oznaczenie: OUTLINE proposal, kod projektu: NEST-2003-1 ADVENTURE lub NEST-2003-2 INSIGHT, czas trwania projektu, streszczenie.

22 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 22 Andrzej Sławiński Część merytoryczna (max. 5 stron): Część merytoryczna (max. 5 stron): ADVENTURE: - należy wykazać, że projekt jest bardzo innowacyjny, ambitny, o wielkim znaczeniu dla nauki i społeczeństwa europejskiego, a jednocześnie wiarygodny z naukowego punktu widzenia, INSIGHT: - należy wykazać, że projekt dotyczy nowego odkrycia, nowo zaobserwowanego zjawiska i ma ogromne znaczenie dla podejmowania decyzji strategicznych, że jest wiarygodny,

23 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 23 Andrzej Sławiński Część merytoryczna (cd.): Część merytoryczna (cd.): ADVENTURE I INSIGHT: - należy jasno zdefiniować cele projektu, które powinny być realistyczne ze względu na czas trwania i stosowane narzędzia badawcze, - należy krótko opisać aktualny stanu wiedzy w danej dziedzinie i wyraźnie podkreślić nowe elementy zawarte w projekcie - należy wykazać, że proponowane działania doprowadzą do osiągnięcia celu, ale nie jest konieczny szczegółowy plan pracy, - należy ocenić ryzyko proponowanych badań, - należy oszacować stosunek ryzyka do ewentualnych korzyści w przypadku sukcesu projektu

24 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 24 Andrzej Sławiński Część merytoryczna (cd.): Część merytoryczna (cd.): ADVENTURE I INSIGHT: Należy ogólnie oszacować środki potrzebne do realizacji projektu w postaci prostej tabeli (należy podać też ogólny budżet projektu i oczekiwane dofinansowanie) PartnerPersonel resources (man-montht) Major direct cost HE-1 IND-2 RES-3 OTH-4

25 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 25 Andrzej Sławiński Informacje Serwis CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm Informacja o konkursach NEST http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVITY=524 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR: http://www.6pr.pl Strona KPK NEST: http://www.6pr.pl/n/s/6/index.html


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology."

Podobne prezentacje


Reklamy Google