Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim problem „dopalaczy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim problem „dopalaczy”"— Zapis prezentacji:

1 Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim problem „dopalaczy”

2 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 4 pkt 11)
Narkomania – stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne: środków odurzających; lub substancji psychotropowych; albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.

3 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 4 pkt 27)
Środek zastępczy - substancja w każdym stanie fizycznym, która jest trucizną lub środkiem szkodliwym, używaną zamiast lub w takich samych celach innych niż medyczne jak środek odurzający lub substancja psychotropowa.

4 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art.4, pkt 30, 31)
używanie szkodliwe - używanie substancji psychoaktywnej powodujące szkody somatyczne lub psychiczne, włączając upośledzenie sądzenia lub dysfunkcyjne zachowanie, które może prowadzić do niesprawności lub mieć niepożądane następstwa dla związków z innymi ludźmi; używanie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego - wprowadzanie do organizmu człowieka środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego, niezależnie od drogi podania. Ustawa nie definiuje pojęcia „substancja psychoaktywna”

5 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art.2)
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;  leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;  ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;  nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;  zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;  nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.

6 No i to tyle o środkach zastępczych w tej ustawie….

7 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art.3)
Przepisy ustawy stosuje się do:  produktów leczniczych, które są środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w ustawie - Prawo farmaceutyczne; substancji i preparatów chemicznych, które są prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w ustawie o substancjach i preparatach chemicznych.

8 A co to, te prekursory, środki odurzające
i substancje psychotropowe???….

9 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art.4, pkt 16, 25, 26)
prekursor - prekursor narkotykowy będący substancją sklasyfikowaną, o której mowa w art. 2 pkt a rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004, którego kategorię określa załącznik nr 1 do tego rozporządzenia; środek odurzający - każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy; substancja psychotropowa - każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy.

10 Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Katarzyna Łucarz, Anna Muszyńska, Oficyna 2008
Pojęcie środka zastępczego obejmuje swym zakresem pojawiające się na rynku nowe narkotyki, niemieszczące się w wykazach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; Jednakże problematyka ta nie ma większego znaczenia z punktu widzenia problematyki uregulowanej przepisami karnymi wyżej wymienionej ustawy, środek zastępczy bowiem nie został ujęty jako znamię typu czynu zabronionego.

11 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art.4, pkt 29)
uzależnienie od środków odurzających lub substancji psychotropowych - zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania środków odurzających lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem

12 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art.4, pkt 34, 35, 36)
wprowadzanie do obrotu - udostępnienie osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów; wytwarzanie - czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające lub substancje psychotropowe albo ich prekursory, ich oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków lub substancji;  wywóz - każde wyprowadzenie poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej środków odurzających lub substancji psychotropowych;

13 Przykłady przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
Wytwarzanie środków odurzających i substancji psychotropowych; Wyrabianie, posiadanie, przechowywanie przyrządów do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych; Przywóz, wywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych; Wprowadzanie do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych; Udzielenie środka odurzającego lub substancji psychotropowej innej osobie; Sprzedaż środka odurzającego lub substancji psychotropowej; Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

14 Rozkład ilości przestępstw narkotykowych w latach 2003-2009

15 Statystyka przestępstw narkotykowych w okresie od stycznia do września 2010 r.

16 Statystyka przestępstw narkotykowych w okresie od stycznia do września 2010 r.

17 Statystyka przestępstw narkotykowych w okresie od stycznia do września 2010 r.

18

19 Statystyka przestępstw narkotykowych w okresie od stycznia do września 2010 r.

20 Statystyka przestępstw narkotykowych w okresie od stycznia do września 2010 r.

21 Narkotyki powodują wiele innych problemów:
Uzależnienia; Schorzenia i zaburzenia psychiczne; Przestępstwa towarzyszące (kradzieże, rozboje, bójki i pobicia, wymuszenia rozbójnicze); Zachowania agresywne, przemoc rówieśnicza; Prostytucja nieletnich; Zaniedbywanie nauki szkolnej.

22 Dziękuję za uwagę Opracowano na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Danych statystycznych KWP w Bydgoszczy


Pobierz ppt "Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim problem „dopalaczy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google