Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku
Dokumentacja Zespołu Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku

2 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach są opracowywane indywidualnie dla każdego „wskazanego” dziecka/ucznia przez Zespoły w marcu (przed zatwierdzeniem arkusza organizacyjnego szkoły/placówki)

3 Dla kogo Karta? dla dziecka/ucznia z opinią z PP-P
dla dziecka/ucznia bez opinii ale …. dla dziecka/ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma „wartość wiodącą”, dla dziecka/ucznia z orzeczeniem nie zakładamy Karty

4 Karta zawiera: imię i nazwisko dziecka
nazwę przedszkola lub szkoły, oznaczenie grupy lub klasy informację dotyczącą: orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii PP-P z podaniem numeru i daty wydania potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną stwierdzona w wyniku podejmowanych działań (obserwacji) w szkole/placówce (czyli dlaczego uczeń znalazł się na Zespole?)

5 Karta zawiera cd.: zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne (słabe strony ucznia czyli nad czym musimy pracować?) zalecane przez Zespół formy, sposoby i okresy udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (czyli kiedy i jak musimy pracować?) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane (czyli na jakie dodatkowe zajęcia uczeń będzie uczęszczał i jak często?) Zespół sugeruje – ustala dyrektor

6 Karta zawiera cd.: ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej (także jakimi metodami posłużymy się dokonując oceny tej efektywności?) terminy spotkań zespołu podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach

7 przykładowa Karta: forma dowolna ale musi zawierać wszystkie punkty rozporządzenia w zasadzie powinna składać się z trzech części (albo być rozpisana na trzech stronach)

8 przykładowa Karta: Jan Kowalski Gimnazjum Nr 2 klasa II
opinia PP-P Nr z dnia rozpoznanie: dysleksja rozwojowa (dysortografia, dysgrafia) zakres udzielanej pomocy: słabe strony ucznia: liczne błędy o charakterze ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym, zastępowanie liter o podobnym brzmieniu, nieczytelne pismo (zaburzenie funkcji percepcyjno – motorycznych: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, grafomotoryki) mocne strony ucznia: zainteresowania sportowe, dobry kontakt i współdziałanie z rówieśnikami

9 przykładowa Karta cd.: zalecane przez Zespół formy, sposoby i okresy udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej - dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych psychofizycznych i edukacyjnych ucznia: (w okresie trwania terapii i pracy nad problemem) nauczyciele nie oceniają ucznia za popełniane błędy ortograficzne– pod uwagę brana jest głównie wartość merytoryczna prac (zgodnie z WSO szkoły) , z uwagi na brzydkie pismo prace domowe uczeń wykonuje na komputerze a niektóre prace klasowe może odczytać nauczycielowi po zajęciach lekcyjnych… - usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych: (w roku szkolnym 2011/12 ) na dodatkowych zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych (sugestia Zespołu: 1 raz w tygodniu 60 minut), podczas samodzielnej pracy w domu (uczeń raz na miesiąc otrzymuje od nauczyciela – polonisty dodatkowe zadania dotyczące zastosowania w praktyce znajomości zasad ortografii, nauczyciel regularnie sprawdza wykonywanie ćwiczeń przez ucznia) - pomoc w osiąganiu poczucia sukcesu: (w roku szkolnym 2011/2012) zachęcenie ucznia do udziału w dodatkowych zajęciach sportowych (gry zespołowe)

10 przykładowa Karta cd.: podpis koordynatora
podpisy osób obecnych tj: nauczycieli i specjalistów podpis rodziców (z adnotacją czy był obecny czy tylko się zapoznał) kolejne spotkanie monitorujące: w styczniu 2012 roku (koniec semestru) kolejne spotkanie oceniające efektywność pracy(kwiecień 2012 roku) dyrektor Piotr Tomaszewski

11 przykładowa Karta cd.: ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane: „ Akceptuję wszystko powyższe.. Ustalam: okres udzielania pomocy: rok szkolny 2011/2012 udział ucznia w grupowych zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych w wymiarze 1 raz w tygodniu (60 minut w tygodniu) prowadzonych przez terapeutę porady i konsultacje raz w miesiącu udzielane przez nauczyciela– polonistę udział ucznia w zajęciach SKS (do wyboru) – prowadza wyznaczeni nauczyciele wych. fizycznego dyrektor Piotr Tomaszewski”

12 przykładowa Karta cd.: Metody oceny skuteczności pomocy:
w zakresie poprawy funkcji percepcyjno – motorycznych – profesjonalna ocena terapeuty: w zakresie stosowania zasad poprawnej pisowni w praktyce – poprawa ocen z języka polskiego: w zakresie poprawy jakości pracy z uczniem – subiektywna ocena rodziców i ucznia: Wnioski do dalszej pracy: (np.. w kolejnym roku szkolnym wskazana kontynuacja ) podpisy osób obecnych tj: nauczycieli i specjalistów podpis rodziców (z adnotacją czy był obecny czy tylko się zapoznał) dyrektor Piotr Tomaszewski

13 Plan Działań Wspierających:
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach jest opracowywany do dnia 30 września dla uczniów mających założone Karty dla uczniów mających jednakowe potrzeby rozwojowe i edukacyjne można opracować wspólny Plan Działań Wspierających

14 Plan Działań Wspierających zawiera:
imiona i nazwiska uczniów, dla których Plan jest tworzony oraz z określeniem zakresu powodu, dla którego Plan jest konstruowany cele do osiągnięcia w zakresie, w których uczniowie wymagają pomocy psychologiczno – pedagogicznej działania realizowane z uczniami w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej metody pracy z uczniami zakres dostosowywania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania, możliwości psychofizycznych uczniów i rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

15 Plan Działań Wspierających zawiera cd:
działania wspierające rodziców uczniów w zależności od potrzeb zakres współdziałania z PP-P i innymi instytucjami, organizacjami…, działającymi na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie podpis koordynatora podpis członków zespołu podpis rodziców (z adnotacją, czy byli obecni, czy tylko się zapoznali)? podpis dyrektora

16 przykładowy Plan: opracowany dla uczniów klas II gimnazjum Nr 2: Jan K, Piotra N, Krzysztofa S, Bartosza K….. Uczniowie ci posiadają opinie z PP-P ze stwierdzeniem dysleksji rozwojowej cele do osiągnięcia w zakresie, w których uczniowie wymagają pomocy psychologiczno – pedagogicznej: usprawnienie pracy zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych (pośrednio) umożliwienie poprawy ocen z języka polskiego i uzyskanie wyższej liczby punktów na teście gimnazjalnym (w efekcie) wzmocnienie wiary we własne możliwości

17 przykładowy Plan cd: działania realizowane z uczniami w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej: udział w grupowych zajęciach korekcyjno –kompensacyjnych indywidualna pomoc nauczyciela polonisty udział w zajęciach rozwijających zainteresowania (zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów)

18 przykładowy Plan cd: metody pracy z uczniami:
posadzenie w ławce z dobrymi uczniami przygotowywanie kart pracy do wykorzystania podczas prac klasowych i sprawdzianów udzielanie informacji wyprzedzających np.z czego będą pytani, przeczytać w domu tekst, który będzie potem czytany w klasie itp. korzystanie z książki mówionej lub z filmu w ramach przerabianej lektury

19 przykładowy Plan cd: zakres dostosowywania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania, możliwości psychofizycznych uczniów i rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania: test gimnazjalny uczniowie piszą w formach i warunkach dostosowanych zgodnie z wytycznymi OKE w ocenie uczniów za prace pisemne pod uwagę brana jest wartość merytoryczna- błędy w pracy ani strona graficzna pisma nie obniża wartości pracy, w sytuacji wątpliwości dot. oceniania nauczyciel zobligowany jest do dopytania ucznia w formie ustnej - wydłużanie czasu pracy na prace z tekstem (pisanie, czytanie)

20 przykładowy Plan cd: działania wspierające rodziców uczniów:
przygotowanie prelekcji dla rodziców dzieci z dysleksją dot. metod i sposobów pracy z tą grupą uczniów – przed „wywiadówkami” ustalenie stałych termonów konsultacji terapeuty (prowadzącego zajęcia korekcyjno – kompensacyjne) z rodzicami zakres współpracy z PP-P lub innymi organizacjami: - zaproszenie specjalisty z PP-P na szkoleniową radę pedagogiczną dot. dysleksji

21 Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

22 Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie) na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie (nie dłużej jednak niż na etap edukacyjny) na początku roku szkolnego?

23 Program (IPE–T) zawiera:
imię i nazwisko ucznia, oznaczenie szkoły i klasy, orzeczenie: Nr i data wydania, z uwagi na co… elementy „wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia” (mocne i słabe strony ucznia) lub ta „ocena…” w załączniku

24 Program (IPE–T) zawiera cd:
zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z przepisów prawa oświatowego (szczególnie z rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu…) – uwaga: gdy uczeń z upośledzeniem umysłowym to dostosowanie (interpretacja?) treści programowych w załączniku rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących z uczniem zajęcia: w przypadku ucznia niepełnosprawnego o charakterze rewalidacyjnym, w przypadku ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym o charakterze socjoterapeutycznym… formy i metody pracy z uczniem

25 Program (IPE–T) zawiera cd:
formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar czasu, w jakim będą one realizowane (nie rewalidacja….) zajęcia rewalidacyjne…oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe (jakieś specjalne…)

26 Program (IPE–T) zawiera cd:
działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi ośrodkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu i przygotowujących do samodzielności w dorosłym życiu

27 przykład IPE-T: Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla ucznia niepełnosprawnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych oraz integracyjnych

28 przykład IPE-T cd: METRYCZKA JAN N. – uczeń niepełnosprawny
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Nr… z dnia … z uwagi na: uczeń słabo widzący wydane na czas: nauki w gimnazjum Informacje wynikające z wielospecjalistycznej, funkcjonalnej diagnozy ucznia: mocne strony ucznia: dobre możliwości intelektualne, zainteresowania i zdolności muzyczne, ambicja i duża motywacja dla pracy, dobra pamięć; słabe strony ucznia: bardzo wolne tempo pracy, duży stopień niedowidzenia, trudności w uczeniu się matematyki

29 przykład IPE-T cd: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z przepisów prawa oświatowego: podstawa programowa kształcenia ogólnego oceniany zgodnie z obowiązującym w szkole WSO, z tym, że pod uwagę w ocenianiu pracy brany jest także wysiłek w nią wkładany, co może podnieść uczniowi ocenę o pół stopnia test gimnazjalny pisze w formie dostosowanej w zakresie form i warunków zgodnie z wytycznymi OKE jak dla uczniów słabo widzących

30 przykład IPE-T cd: rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących z uczniem zajęcia o charakterze rewalidacyjnym: - usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez: czynności samoobsługowe związane z sytuacjami szkolnymi np: wyjmowanie zeszytów, otwieranie podręczników, wypełnianie luk w zdaniach na przygotowanych kartach pracy itp. (Jan jest coraz sprawniejszy w działaniach - wynika z obserwacji nauczycieli, także z samooceny Jana) - usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego poprzez: wykonywanie różnych ćwiczeń „na czas” z zakresu spostrzegawczości wzrokowej (Jan pracuje zauważalnie szybciej - wynika z obserwacji nauczycieli, także z samooceny Jana) - ćwiczenie słuchowej pamięci krótko i długotrwałej poprzez: systematyczne zadawanie uczniowi do domu do nauki różnorodnych fragmentów poezji i prozy do uczenia się na pamięć (Jan coraz szybciej zapamiętuje i więcej wiadomości jest w stanie przyswoić sobie z poszczególnych przedmiotów (Jan ma coraz lepsze stopnie z poszczególnych przedmiotów) - nabywanie biegłości w wykorzystywaniu w pracy technologii komputerowej poprzez: odrabianie prac domowych na komputerze oraz korzystanie ze swojego „dużego” laptopu podczas zajęć lekcyjnych np. na klasówkach (prace Jana są coraz dłuższe i zawierają mniejszą ilość błędów - co wynika z obserwacji nauczycieli a także z samooceny Jana)

31 przykład IPE-T cd: formy i metody pracy z uczniem:
- miejsce: pierwsza ławka na przeciwko tablicy (tablica czarna lub zielona, kreda biała lub żółta), - pomoce: zapalona lampka biurowa z prawej strony ucznia, podręczniki ustawione pionowo (inne przybory szkolne użyte jako podpórki), dyktafon (włączany w momentach wskazanych przez nauczycieli), - zadania każdego z nauczycieli: przygotowywać karty pracy z konkretnej tematyki do wykorzystywania podczas zajęć lekcyjnych (czcionka Ariel 24, karty z lukami do wpisywania), w miarę możliwości powiększać także tekst podręcznikowy, na którym pracuje klasa (kartki powiększonym tekstem Janek przechowuje w segregatorze), w tekstach podkreślać słowa – klucze, zakreślać najważniejsze fragmenty itp., egzekwować w szkole wiedzę Janka poprzez odpowiedzi ustne, pisemne testy wyboru lub odręczne wypełnianie luk, wydłużyć czas pracy na pracę z tekstem czytanym i pisanym, gdy zabraknie czasu należy z Jankiem umówić się na przerwie lub po zajęciach lekcyjnych, by dokończyć wyjaśnianie lub sprawdzanie jego wiedzy, pracę domową zadawać do odrabia na komputerze z powiększoną czcionką - uwaga: ma prawo wstawać z miejsca i podchodzić do tablicy, gdy nie może wszystkiego odczytać, a także podchodzić i oglądać inne pomoce prezentowane przez nauczyciela,

32 przykład IPE-T cd: formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar czasu, w jakim będą one realizowane: w latach szkolnych: 2011/2012 i 2012/2013 dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki w wymiarze 2 razy w tygodniu po 45 minut prowadzone przez nauczyciele matematyki udział w pozalekcyjnym kółku muzycznym w wymiarze 1,5 godziny raz w tygodniu prowadzonym na terenie szkoły przez nauczyciela muzyki

33 przykład IPE-T cd: zajęcia rewalidacyjne:
- zajęcia rewalidacyjne (o charakterze usprawniającym i kompensującym), wymiar zajęć: 1 raz w tygodniu 60 minut, prowadzi nauczyciel - tyflopedagog

34 przykład IPE-T cd: działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi ośrodkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin: kontakt rodziców Jana z nauczycielem matematyki – raz w miesiącu (osobisty lub telefoniczny) podczas dyżuru nauczyciela w każdy ostatni czwartek miesiąca dodatkowo Jan raz w miesiącu uczęszcza do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (termin do uzgodnienia) na spotkania z tyflopedagogiem, który będzie ukierunkowywał pracę rewalidacyjną w szkole poprzez wskazówki zawarte w założonym zeszycie terapeutycznym (wspólnym dla szkoły i Poradni)

35 przykład IPE-T cd: zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań przygotowujących go do samodzielności w dorosłym życiu: udział w warsztatach zawodoznawczych dla uczniów klas III organizowanych na terenie szkoły indywidualne badanie dot. predyspozycji zawodowych i pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej przeprowadzone na terenie PP-P przez specjalistę – doradcę zawodowego

36 przykład IPE-T cd: podpisy uwagi ewaluacyjne: daty i oceny

37 przykład IPE-T: Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla Jakuba S. – ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych oraz integracyjnych

38 przykład IPE-T cd: METRYCZKA
Jakub S. – uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Nr… z dnia … wydane na czas: nauki w gimnazjum Informacje wynikające z wielospecjalistycznej, funkcjonalnej diagnozy ucznia: mocne strony ucznia: dobry potencjał intelektualny, zainteresowania sportowe, dobry stan zdrowia (nie ma konieczności stosowania farmakoterapii); słabe strony ucznia: nieumiejętność współdziałania w grupie – konieczność bycia przywódcą grupy i ustalania reguł), niezadowolenie manifestowane agresją słowną i fizyczną, lekceważący stosunek i mała motywacja do nauki (w tym wagary), duże braki programowe

39 przykład IPE-T cd: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z przepisów prawa oświatowego: podstawa programowa kształcenia ogólnego test gimnazjalny pisze w formie dostosowanej w zakresie warunków zgodnie z wytycznymi OKE

40 przykład IPE-T cd: rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących z uczniem zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym: Cel główny: redukcja zachowań niepożądanych i uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. - uczeń nie reaguje agresją fizyczną, zauważalnie zmniejsza się jego agresja słowna – podstawą ewaluacji są obserwacje nauczycieli, mniejsza ilość skarg napływających od innych uczniów (nauczyciele stosują opracowany przez pedagoga „system wzmocnień pozytywnych”) – w załączeniu. - uczeń bardziej regularnie uczęszcza do szkoły – frekwencja chłopca poprawia się o koło 50% - podstawą ewaluacji jest możliwość klasyfikowania (nauczyciele dają chłopcu odczuć, że w szkole jest pożądany, stosują wiele wzmocnień pozytywnych, intensyfikacja działań nauczycieli wychowania fizycznego – kwalifikowanie na zawody sportowe, chwalenie na forum klasy) - uczeń realizuje program nauczania przynajmniej na poziomie koniecznym – chłopiec uzyskuje promocję do klasy II (nauczyciele w ocenie biorą pod uwagę przede wszystkim wysiłek ucznia wkładany w pracę, gdy uczeń jest w szkole spotykają się z nim na osobności i tam próbują (wspólnie!!!) realizować program nauczania

41 przykład IPE-T cd: formy i metody pracy z uczniem: uczeń siedzi sam w pierwszej ławce (przy biurku nauczyciela) ukierunkowanie na pracę indywidualną (uczeń nie jest włączany w zadania wykonywane przez grupy) niedopuszczanie do dyskusji pomiędzy uczniem a nauczycielem a także pomiędzy uczniem a jego kolegami z klasy podczas lekcji częste nagradzanie, nawet tylko za część wykonanej pracy

42 przykład IPE-T cd: formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar czasu, w jakim będą one realizowane: - w roku szkolnym 2011/2012nauczyciele w zakresie swoich przedmiotów pomagają uczniowi indywidualnie w nadrabianiu zaległości programowych np. na przerwie lub umawiając się z uczniem indywidualnie po lekcjach (co należy odnotowywać w załączonym do dziennika zeszycie) w roku szkolnym 2011/2012 raz w tygodniu uczeń spotyka się z psychologiem szkolnym, który także zgodził się pomóc mu w odrobieniu pewnych zadanych lekcji (za co ucznia nauczyciel danego przedmiotu na drugi dzień ocenia pozytywnie) W roku szkolnym 2011/2012 dwa razy w tygodniu uczeń uczęszcza na dodatkowe zajęcia sportowe, gdzie ma możliwość odniesienia sukcesu (wskazane zachęcanie przez nauczyciela prowadzącego)

43 przykład IPE-T cd: zajęcia socjoterapeutyczne:
- 1 raz w tygodniu w szkole (razem z kolegami z klasy) w celu nauki współdziałania w grupie rówieśniczej

44 przykład IPE-T cd: działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi ośrodkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin: kontakt z mamą chłopca będzie odbywał się raz w tygodniu (telefonicznie z wychowawcą w każdy czwartek pomiędzy godziną – a 12.15) kontakt wychowawcy z kuratorem sądowym (1 raz w miesiącu telefonicznie) w trybie pilnym (w następnym tygodniu, tj. dniu…) spotkanie pedagoga szkolnego z mamą i wychowawcą klasy, w celu omówienia jednolitego stosowania „sytemu wzmocnień pozytywnych” udział mamy w warsztatach „Szkoły dla rodziców”, które odbywają się w PP-P (przekazano kontakt telefoniczny)

45 przykład IPE-T cd: zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań przygotowujących go do samodzielności w dorosłym życiu: - pomoc mamie w umieszczeniu ucznia w MOS - gdy postępowanie chłopca nie ulegnie zmianie (we współpracy z wydziałem Edukacji i Poradni) - przeprowadzenie badan z zakresu doradztwa zawodowego w Poradni i pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły – w przypadku powodzenia realizowanych form wsparcia.

46 przykład IPE-T cd: kolejne spotkanie monitorujące wyznaczono na : listopad 2011 podpisy uwagi ewaluacyjne: daty i oceny podpisy


Pobierz ppt "Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google