Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim i lekarsko - dentystycznym Процедура нострифікації дипломів про вищу.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim i lekarsko - dentystycznym Процедура нострифікації дипломів про вищу."— Zapis prezentacji:

1 Procedura nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim i lekarsko - dentystycznym Процедура нострифікації дипломів про вищу освіту з лікувального та лікувально – стоматологічного напрямів November 3-4, 2011

2 November 3-4, 2011

3 Розпорядження міністра науки та вищої школи
Ramy prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 196, poz. 1168) 1 października 2011 r. Законодавчі норми Розпорядження міністра науки та вищої школи від 1 вересня 2011 року “Про нострифікацію дипломів з вищої освіти, отриманих за границею” (Щоденник законів, №196, поз.1168) 1 жовтня 2011 р. November 3-4, 2011

4 Rozporządzenie określa: Розпорядження визначає:
1) tryb nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą; 2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne; 3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów; 4) terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne; 5) warunki ustalania odpłatności za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego i sposób wnoszenia opłat; 6) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego. 1) порядок нострифікації дипломів про закінчення вищої школи, отриманих за границею; 2) органи, котрі здійснюють нострифікаційні процедури; 3) документи, котрі повинні додаватися до заяви про нострифікацію диплому про закінчення занять; 4) терміни, в межах котрих треба здійснити нострифікаційні процедури; 5) умови визначення плати за здійснені нострифікаційні процедури та спосіб її здійснення; 6) зразок посвідчення, котре видається після здійснення нострифікаційних процедур. November 3-4, 2011

5 Organ właściwy Орган, який має право здійснити нострифікацію
Organem właściwym w kwestii przeprowadzenia procedury nostryfikacji jest rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. Органом, який має право здійснювати нострифікацію, є вчена рада структурного підрозділу навчального закладу, яка має право присвоювати вчений ступінь доктора у визначеній галузі науки або галузі мистецтва, та здійснює підготовку фахівців за напрямом навчання, закінчення котрого підтверджує диплом, отриманий за границею. November 3-4, 2011

6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą Розпорядження міністра науки та вищої школи від 1 вересня 2011 р. про нострифікацію дипломів вищої школи, отриманих за границею Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z załącznikami: 1) oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą - do wglądu; 2) kopią dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument). Rada może zażądać tłumaczenia na język polski ww. dokumentów sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Заявник подає відповідній раді заяву про нострифікаційні процедури з такими додатками: 1) оригіналом диплому, отриманого за границею – для ознайомлення; 2) копії документів, які дозволяють оцінити поточне навчання і його тривалість (додаток до диплому, перелік дисциплін, залікову книжку або інший документ). Вчена рада може вимагати перекладу вищезгаданих документів на польську мову. Переклад повинен бути виконаний довіреним перекладачем, зареєстрованим в Міністерстві справедливості Польщі. Переклад також може бути здійснений зарубіжним перекладачем і посвідчений відповідним консулом Польської Республіки. November 3-4, 2011

7 Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku radzie.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą Розпорядження міністра науки та вищої школи від 1 вересня 2011 р. про нострифікацію дипломів вищої школи, отриманих за границею Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku radzie. Rada dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny rada wzywa do jego uzupełnienia, w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego rada wydaje postanowienie o odmowie przeprowadzenia postępowania. Na postanowienie służy zażalenie do rektora. Датою початку розгляду є день передачі заяви у раду. Рада здійснює формальну оцінку заяви. Якщо вона буде визнана некомплектною, рада пропонує її доповнити і визначає термін доповнення, вказуючи, що без доповнення заява розглядатися не буде. У випадку відсутності прав здійснити нострифікаційні дії рада видає постанову про відмову від нострифікації. Постанова служить причиною подання на ім”я ректора. November 3-4, 2011 November 3-4, 2011

8 Нострифікаційна процедура закінчується прийняттям постанови вченої ради не пізніше 90 дня з моменту отримання заяви з дотриманням формальних вимог. В ході нострифікаційної процедури вчена рада порівнює програми навчань, результати (оцінки) і тривалість навчання на підставі вищезгаданих документів. Якщо буде виявлена різниця в програмах і тривалості навчання, то вчена рада може прийняти постанову про необхідність додаткової здачі заявником невистачаючих екзаменів, встановлюючи умови та терміни їх здачі і розмір оплат. У такому випадку нострифікаційна процедура повинна бути закінчена протягом 30 днів від надходження документів, які підтверджують виконання постанови ради. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne. W postępowaniu nostryfikacyjnym rada dokonuje porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów na podstawie ww. dokumentów. W przypadku stwierdzenia różnic w programie lub czasie trwania studiów rada może podjąć uchwałę o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia oraz wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie tych egzaminów, w tym przypadku, postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie 30 dni od dnia wpływu dokumentów potwierdzających wykonanie uchwały. November 3-4, 2011

9 Нострифікаційна процедура завершується прийняттям радою постанови про:
1) визнання диплому рівносильним з відповідним польським дипломом про закінчення вищої школи і професійним званням або 2) відмови визнання диплому рівносильним з відповідним польським дипломом про закінчення вищої школи і професійним званням. Вчена рада має право відмовити у визнанні диплому рівносильним з відповідним польським дипломом про закінчення вищої школи і професійним званням у випадках, якщо: 1) навчальний заклад, який видав диплом, або заклад, в котрому здійснювалося навчання: а) в день видання диплому не був акредитованим навчальним закладом згідно законодавства країни, в котрій він знаходився і діяв згідно законодавства про вищу школу, або здійснював навчання без акредитації, або б) не здійснював діяльність в системі вищої школи жодної країни; 2) заклад, який видав диплом, здійснював на території іншої країни навчальний процес або його частину невідповідно до діючих у цій країні норм; 3) заявник не виконав обов”язків, які виникають з постанови, про сказано в параграфі 5 пункт 3. Якщо заявник не згоден з рішенням вченої ради підрозділу щодо пунктів 1 та 2, він може оскаржити їх перед вченою радою навчального закладу. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie: 1) uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym albo 2) odmowy uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym. Rada odmawia uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w przypadku, gdy: 1) instytucja, która wydała dyplom, lub instytucja, w której prowadzone było kształcenie: a) nie były w dniu wydania dyplomu akredytowanymi uczelniami w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa wyższego działają, lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu, lub b) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa; 2) instytucja, która wydała dyplom, realizowała na terenie innego kraju program studiów wyższych lub jego część niezgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami; 3) wnioskodawca nie wykonał obowiązków wynikających z uchwały, o której mowa w § 5 ust. 3. Od uchwał, o których mowa w pkt 1 i 2 , wnioskodawcy przysługuje odwołanie do senatu uczelni. November 3-4, 2011

10 Kierownik jednostki organizacyjnej, której rada
przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, ustala wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z postępowaniem, przy czym opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, albo do kasy uczelni, w terminie wyznaczonym przez kierownika Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego. W przypadku trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie nostryfikacyjne może na wniosek wnioskodawcy obniżyć wysokość lub zwolnić z opłaty. Керівник підрозділу, вчена рада котрого здійснює процедуру нострифікації, встановлює величину оплати за неї, враховуючи витрати, здійснені у цьому зв”язку. Оплата не може бути вищою 50% мінімальної ставки зарплати професора з науковим степенем доктора медичних наук, визначеної нормами про винагороду за роботу та інші виплати, які діють в публічному навчальному закладі. Оплата вноситься на банківський рахунок навчального закладу або в його касу в термін, визначений керівником. Оплата вноситься незалежно від від результату нострифікаційної процедури. Якщо у заявника важка матеріальна ситуація, керівник підрозділу, котрий здійснює нострифікацію, згідно прохання заявника може зменшити величину оплати або взагалі звільнити від неї. November 3-4, 2011

11 Użyteczne linki: Корисні адреси:
Ministerstwo Zdrowia Naczelna Izba Lekarska Apostille Baza tłumaczy przysięgłych ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista tlumaczy przysieglych/search.html Міністерство здоров”я Головна лікарська палата Апостилі База довірених перекладачів przysieglych/search.html November 3-4, 2011

12 Dziękuję za uwagę November 3-4, 2011


Pobierz ppt "Procedura nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim i lekarsko - dentystycznym Процедура нострифікації дипломів про вищу."

Podobne prezentacje


Reklamy Google