Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o uprawnieniach i działalności Straży Miejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o uprawnieniach i działalności Straży Miejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o uprawnieniach i działalności Straży Miejskiej

2 Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Straży Miejskiej: 1.Ustawa z dnia 29.08.1997 r o strażach gminnych. 2.Uchwała Nr XVI/99/91 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7.08.1991 r w sprawie utworzenia Straży Miejskiej. 3.Regulamin Straży Miejskiej nadany Zarządzeniem Nr 5/96 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 1.07.1996 r. W myśl ww. aktów: 1.Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania zadań wynikających z ustaw i przepisów gminnych w zakresie porządku na terenie miasta Mielca. 2.Terenem działania Straży jest obszar administracyjny Gminy Miejskiej Mielec. 3.Straż działa w strukturze Urzędu Miejskiego.

3 Zadania 1.Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów prawa miejscowego. 2.Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

4 Zadania Do zadań staży – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) - w szczególności należy: 1. zapobieganie popełnianiu wykroczeń oraz ich ujawnianie, 2. ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych, 3. fizyczne zabezpieczenie miejsca wypadku lub awarii do czasu przybycia właściwych służb na miejsce zdarzenia.

5 Zadania 4.współdziałanie z właściwymi organami, służbami i instytucjami w zakresie przekazywania informacji o: a.przestępstwach, b.wykroczeniach, c.osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu im pierwszej pomocy odpowiedniej do sytuacji, d.innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi lub widocznych zagrożeniach mienia, e.awariach w sieci ciepłowniczej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej oraz charakterze ekologicznym, f.uszkodzeniach stanowiących zagrożenie dla osób i pojazdów, stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, g.stanie oznakowania i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

6 Zadania 5.Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień albo ich miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu względnie zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. 6.Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta. 7.Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. 8.Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 9.Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie wynikającym z przepisów o ruchu drogowym.

7 W ramach wykonywania czynności służbowych - Strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do 1.legitymowania osób, w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, 2.udzielania pouczeń, 3.nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, 4.wydawania poleceń, 5.kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, 6.oskarżania przed Sądem Grodzkim i wnoszenia środków odwoławczych, 7.dokonywania czynności sprawdzających w zakresie ujawniania wykroczeń,

8 W ramach wykonywania czynności służbowych - Strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do 8.ujęcia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi albo w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania karnego (ujęcie sprawcy na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, w tym również w pościgu i oddanie go w ręce policji-jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamość), 9.blokowanie kół i usuwanie pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym, 10.zwracanie się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, a także do każdej osoby o udzielenie pomocy doraźnej na zasadach określonych w ustawie o Policji.

9 Czas pracy 1.Strażnicy wykonują swoje obowiązki w systemie pracy dwuzmianowej w wymiarze 40 godzin tygodniowo. 2.Ustala się następujący czas pracy Straży Miejskiej: I zmiana w godzinach 7.00 - 15.00 II zmiana w godzinach 14.00 - 22.00 3.Komendant Straży zabezpiecza odpowiednią ilość pracowników: a.do pracy w soboty b.w przypadku konieczności pracy w niedzielę i święta. 4.Komendant jest upoważniony do ustalania czasu rozpoczęcia pracy w innych godzinach w celu intensyfikacji pracy Straży.

10 Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do sankcjonowania wykroczeń – podstawa prawna: art. 95§ 4 Ustawy z dnia 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 1. Wykroczenia przeciwkoa) porządkowi i spokojowi publicznemu art.: 50, 51§ 1 i 2, 54, 55, 58§1, 60§ 1,2 i 3 i § 4 pkt 1, 63a §1,64, b)instytucjomart.: 65 § 1, 67 c) bezpieczeństwo osób i mienia art.: 72, 74§ 1, 75§ 1, 77, 78, 79, 80§ 1 pkt 1 i 5, 81, 82 d) bezpieczeństwo w komunikacji art.: 84, 85§ 1, 88, 89, 90, 91, 92§ 1, 94, 95, 96 § 1 pkt 2, 97, 98, 99§ 1, 100, 101, 102, e)osobie art.: 104, 108 f)zdrowiuart.: 112, 117, g) interesom konsumenta art.: 137§ 1 h)obyczajnościart.: 140, 141 i) urządzeniom publicznym art.: 143§ 1, 144§ 1 i 2, 145 j)szkodnictwo leśne, ogrodoweart.: 153, 161, 162§ 1, 166

11 Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do sankcjonowania wykroczeń wynikających z ustaw: 1.art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego) 2.art. XII § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Przepisy wprowadzające kodeks pracy (naruszenie obowiązku zamknięcia placówek handlowych) 3.art. 43 ust. 1 i 2, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (sprzedaż alkoholu bez zezwolenia, naruszanie zasad sprzedaży alkoholu, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych) 4.art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (sprzedaż papierosów wbrew zakazom, palenie w miejscach zabronionych)

12 Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do sankcjonowania wykroczeń wynikających z ustaw: 5.art. 10 ust 2 i 2a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (nie wywiązywanie się z obowiązku usuwania nieczystości stałych i ciekłych z nieruchomości) 6.art. 199 a ustawy z dnia 16.07.1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (naruszenie zasad umieszczania plakatów wyborczych w miejscach zabronionych, ich nie usunięcie w terminie przez pełnomocnika wyborczego) 7.art. 220 ustawy z dnia 12.04.2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (j.w.) 8.art. 26 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001 r. – Prawo o miarach (naruszenie obowiązku używania legalizowanych urządzeń pomiarowych)

13 Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do sankcjonowania wykroczeń wynikających z ustaw: 9.art. 85 ust 1a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (naruszenie obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie) 10.art. 131 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (naruszenie zasad trzymania, handlu zwierzętami, wypalania traw, stosowania środków chemicznych na drogach, ulicach i placach mogących szkodzić roślinom) 11.art. 48 i 50 ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (naruszenie obowiązku usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu) 12.art. 73 i 74 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (naruszenie obowiązku przekazywania zużytego sprzętu AGD zbierającemu zużyty sprzęt oraz umieszczaniu zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami)

14 Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do sankcjonowania wykroczeń wynikających z aktów prawa miejscowego: 1.Uchwała Nr XXI/131/92 Rady Miejskiej z dnia 11.03.1992 r. w sprawie lokalizacji handlu na terenie miasta Mielca. 2.Uchwała Nr XXX/251/05 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2005 r. w sprawie Regulaminu miejskich placów targowych. 3.Uchwała Nr XIII/126/07 Rady Miejskiej z dnia 29.11.2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mielca.

15 Ewidencja interwencji Strażników Miejskich w Mielcu za 2008 r. Lp.Rodzaje wykroczeń zawartych wPouczenia Mandaty Wnioski do Sądu Razem liczbakwota 1.Kodeks wykroczeń -wykroczenia przeciwko: a)porządkowi i spokojowi publicznemu 235191 3903257 b) instytucjom państwowym, samorządowym, społecznym 1501 c)bezpieczeństwu osób i mienia 694700376 d) bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 554858 1206645 e)osobie f)zdrowiu 1112400113 g)interesom konsumenta 11 h)obyczajności publicznej 2071 20027 i)urządzeniom użytku publicznego 6931336 7103829 2. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gm. 29 3. Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 24715715 3508412 4.Inne wykroczenia 387 5.Akty prawa miejscowego 25110026 Ogółem 2 37140934 020232 803

16 Zestawienie łączne interwencji Straży Miejskiej za 2008 przedstawiało się następująco: 1.działania kontrolne sanitarno – porządkowe 739 2.polecenia przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg 70 3.polecenia przekazane do Podkarpackiego. Zarządu Dróg 41 4.wezwania pisemne 625 5.upomnienia pisemne, ustne 2380 6.informacje przekazane do WIM 336 7.polecenia przekazane MSM, MZBM 59 8.polecenia przekazane MPGK, ZUOK 207 9.zawiadomiono Nadzór Budowlany 4 10.odbyto spotkania z Radami Osiedli 14 11.odbyto służb przy zabezpieczaniu imprez 35 12.odbyto z Policją 235 13.sporządzono wniosków do Sądu Grodzkiego 22

17 Zestawienie łączne interwencji Straży Miejskiej za 2008 przedstawiało się następująco: 13.zlecono usunięcie pojazdu 7 14.założono blokad 10 15.łączna liczba podjętych interwencji w zakresie I i II zmiany 3454 16.nałożono mandatów karnych 409 17.służby przy zabezpieczeniu miejsc zdarzeń 52 18.doprowadzenia do KPP 48 19.zatrzymano sprawców przestępstw 3 20.wezwano Straż Pożarną 1 21.wezwano schronisko dla zwierząt 21 22.wezwano Pogotowie Ratunkowe 3 23.kontrole z Ochroną Środowiska 6

18 Ewidencja interwencji Strażników Miejskich w Mielcu za okres I-IX 2009 r. Lp.Rodzaje wykroczeń zawartych wPouczenia Mandaty Wnioski do Sądu Razem liczbakwota 1.Kodeks wykroczeń -wykroczenia przeciwko: a)porządkowi i spokojowi publicznemu 257105201268 b) instytucjom państwowym, samorządowym, społecznym c)bezpieczeństwu osób i mienia 294800134 d) bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 391453 89016452 e)osobie f)zdrowiu 80 g)interesom konsumenta h)obyczajności publicznej 69 90015 i)urządzeniom użytku publicznego 417572 560474 2. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gm. 1515016 3. Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 200494 900249 4.Inne wykroczenia 359 5.Akty prawa miejscowego 10 Ogółem1 76417513 620181 957

19 Zestawienia łączne dokonań Straży Miejskiej w 2009 r za okres I-IX wg danych liczbowych przedstawiały się następująco: 1.działania kontrolne sanitarno – porządkowe 531 2.polecenia przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg 38 3.polecenia przekazane do Podkarpackiego. Zarządu Dróg 35 4.wezwania pisemne 324 5.upomnienia pisemne, ustne 1764 6.informacje przekazane do WIM 309 7.polecenia przekazane MSM, MZBM 31 8.polecenia przekazane MPGK, ZUOK 117 9.odbyto spotkania z Radami Osiedli 10 10.odbyto służb przy zabezpieczaniu imprez 18 11.odbyto z Policją 163 12.sporządzono wniosków do Sądu Grodzkiego 18

20 Zestawienia łączne dokonań Straży Miejskiej w 2009 r za okres I-IX wg danych liczbowych przedstawiały się następująco: 13.zlecono usunięcie pojazdu 5 14.założono blokad 2 15.łączna liczba podjętych interwencji w zakresie I i II zmiany 2254 16.nałożono mandatów karnych 175 17.służby przy zabezpieczeniu miejsc zdarzeń 16 18.doprowadzenia do KPP 17 19.przewiezienie do miejsca zamieszkania 1 20.przewiezienie do Schroniska Brata Alberta 7 21.wezwano Straż Pożarną 5 22.wezwano schronisko dla zwierząt 21 23.wezwano Pogotowie Ratunkowe 4

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Informacja o uprawnieniach i działalności Straży Miejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google