Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klauzule abuzywne w polskim obrocie ubezpieczeniowym Ocena mechanizmów ochrony konsumenta w Polsce na tle rozwiązań niemieckich i francuskich mgr Michał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klauzule abuzywne w polskim obrocie ubezpieczeniowym Ocena mechanizmów ochrony konsumenta w Polsce na tle rozwiązań niemieckich i francuskich mgr Michał"— Zapis prezentacji:

1 Klauzule abuzywne w polskim obrocie ubezpieczeniowym Ocena mechanizmów ochrony konsumenta w Polsce na tle rozwiązań niemieckich i francuskich mgr Michał Piotr Ziemiak Zakład Prawa Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji UMK

2 Definicja postanowienia niedozwolonego – art. 385¹ KC Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

3 2 systemy kontroli postanowień umownych Kontrola incydentalna: każdego postanowienia wzorca/umowy, nieuzgodnionego indywidualnie z konsumentem przez treść klauzuli generalnej z art. 385¹ KC postanowienia wzorca/umowy z użyciem listy szarych klauzul z art. 385³ KC Kontrola abstrakcyjna: postępowanie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone uregulowane w KPC Dodatkowo w ramach ochrony konsumenta przed skutkami stosowania postanowień niedozwolonych znaczenie ma aktywność UOKiK, nadzoru ubezpieczeniowego oraz Rzecznika Ubezpieczonych

4 Klauzule abuzywne w obrocie ubezpieczeniowym – główne kategorie 1. nadmierne i nieuzasadnione wyłączenie bądź ograniczanie odpowiedzialności ubezpieczyciela 2. nakładanie na konsumenta dysproporcjonalnych względem ubezpieczyciela obowiązków, których niedopełnienie może prowadzić do uwolnienia się ubezpieczyciela od odpowiedzialności (nawet jeżeli niewykonanie tychże obowiązków nie pozostaje w związku przyczynowym z zajściem szkody) 3. utrudnienie rozwiązania/wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez konsumenta oraz bezpodstawne potrącenie składki w przypadku rozwiązania/wypowiedzenia umowy czy też nakładanie na konsumenta obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów 4. jednostronne i arbitralne prawo ubezpieczyciela do zmiany postanowień OWU lub dokonywania ich wiążącej interpretacji (głownie ze względu na brak transparentności OWU) 5. nieuzasadnione przeniesienie ciężaru dowodu z ubezpieczyciela na konsumenta

5 Zagadnienia proceduralne Kontrola incydentalna: konieczność oparcia powództwa na art. 189 KPC – Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny Kontrola abstrakcyjna: brak możliwości dochodzenia przez powoda innych roszczeń (np. odszkodowawczych) – powód może żądać wyłącznie uznania postanowienia wzorca za niedozwolone.

6 Rozwiązanie niemieckie Brak podziału na kontrolę incydentalną oraz abstrakcyjną Publikacja orzeczenia na wniosek powoda (np. w gazetach) oraz w rejestrze Federalnego Urzędu Kartelowego Eliminacja klauzuli abuzywnej tylko w precyzyjnie wskazanym w wyroku obszarze rynku z uwzględnieniem jego specyfiki

7 Zakres podmiotowy KC - stosowanie odpowiednio art. 385¹-385³ KC wobec osób fizycznych, zawierających umowę ubezpieczenia związaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą czy zawodową. BGB - przyznanie uprawnień konsumenckich profesjonalistom z wyjątkiem zawieranie przez w/w. podmioty umów w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej czy zawodowej oraz gdy profesjonalistą jest podmiot prawa publicznego Kodeks Konsumencki – przyjęcie koncepcji nieprofesjonalisty (inaczej profesjonalisty-profana)

8 Klauzule szare i czarne Szare klauzule abuzywne: w stosunku do nich istnieje domniemanie abuzywności, którą należy wykazać poprzez udowodnienie jej przesłanek Czarne klauzule abuzywne: sam fakt ich wystąpienia powoduje nieważność takiego postanowienia ex lege

9 Komisja ds. Klauzul Abuzywnych naczelna kompetencja: kompleksowa ewaluacja wzorców umownych i wystosowywanie do ich emitentów konkretnych zaleceń redakcyjnych posiada uprawnienie do wydawania na wniosek sądów powszechnych, opinii w sprawach dotyczących uznania postanowienia umowy/wzorca umownego za niedozwolone w jej skład wchodzą 4 przedstawiciele organizacji konsumenckich i 4 przedstawiciele przedsiębiorców

10 Działalność organizacji konsumenckich W Niemczech na 196 spraw z zakresu ubezpieczeń wpisanych do bazy CLAB w połowie 2002 r., we wszystkich konsumenci reprezentowani byli przez organizacje konsumenckie. W 119 sprawach sądy uwzględniały powództwa We Francji w połowie 2002 r., w pięciu na dziesięć spraw stroną powodową były organizacje konsumenckie W Polsce wyraźny niedowład w sferze aktywności sądowej organizacji konsumenckich


Pobierz ppt "Klauzule abuzywne w polskim obrocie ubezpieczeniowym Ocena mechanizmów ochrony konsumenta w Polsce na tle rozwiązań niemieckich i francuskich mgr Michał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google