Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analizy wzorców umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Aleksander Daszewski z-ca dyrektora, radca prawny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analizy wzorców umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Aleksander Daszewski z-ca dyrektora, radca prawny."— Zapis prezentacji:

1 Analizy wzorców umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Aleksander Daszewski z-ca dyrektora, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 19 września 2006 r.

2 Analizy Rzecznika a kontrole UOKiK – zasadnicza różnica UOKiK – organ administracji rządowej Rzecznik Ubezpieczonych – wyspecjalizowana instytucja prokonsumencka o prawnym charakterze Ombudsmana - POZOSTAŁE RÓŻNICE - inny charakter kontroli/analizy wzorców (nie kontrolny i nakazowy a merytoryczny charakter analizy wraz z postulatami i propozycjami zmian) - sankcyjność postępowań UOKiK i RU, wyposażenie w środki prawne obu instytucji - inny zakres spojrzenia – UOKiK zgodność z przepisami prawa, RU rozszerza analizy na zagadnienia praktyczne służące poprawie sytuacji konsumenta

3 Analizy Rzecznika – dwie zasadnicze funkcje n Funkcja informacyjna - konsumenci a.stanowi swoistą syntezę, praktyczny wyciąg z tekstu wzorca mający charakter opisowo-porównawczy b. stanowi czytelną kompliację zasadniczych elementow umowy ubezpieczenia z punktu widzenia klienta np. przedmiot i zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia a także na koniec każdej analizy tzw. pytania do agenta czyli pytania, które warto zadać agentowi, pracownikowi zakładu ubezpieczeń na etapie akwizycji ubezpieczenia

4 Analizy Rzecznika – dwie zasadnicze funkcje c.daje możliwości szybkiego, sprawnego i obiektywnego porównania ofert rynkowych d.ułatwia wybór optymalnego produktu ubezpieczeniowego – dostosowanego do potrzeb konkretnego konsumenta e. jest łatwo dostępna – prezentacja wyników analiz z wykorzystaniem internetu www.rzu.gov.pl - serwis Rzecznika Ubezpieczonychwww.rzu.gov.pl

5 Analizy Rzecznika – dwie zasadnicze funkcje n Funkcja ocenna – zakłady ubezpieczeń a.analiza prawna produktu zawierająca wskazanie sprzeczności zapisów wzorca z prawem, występowania klauzul abuzywnych a także występowania innych zapisów nieprzychylnych konsumentom b.ocenę przystępności przekazu, języka, stylu, czytelności, wewnętrznej spójności wzorca

6 Analizy Rzecznika w liczbach ogółem w okresie od lutego 2005 do sierpnia 2006r. przeanalizowano 344 wzorce umowne n 115 oferowanych przez zakłady ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie) pozostało do analizy 376 produktów n 229 oferowanych przez zakłady ubezpieczeń działu II (ubezpieczenia majątkowe) pozostało do analizy 778 produktów

7 Analizy Rzecznika - rodzaje produktów analizowaliśmy produkty o charakterze masowym (najczęściej wybierane przez konsumentów) n Dział I – ubezpieczenia terminowe na życie, indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci tzw. posagowe, zdrowotne n Dział II – autocasco, mieszkania, NNW młodzieży szkolnej, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży i rabunku, turystyczne, kart płatniczych, OC w życiu prywatnym, assistance komunikacyjne, NNW komunikacyjne Analizy wykonują eksperci wyspecjalizowani w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń (korzystamy z praktyków posiadających doświadczenie, często są to także pracownicy naukowi)

8 Wybrane przykłady niewłaściwych zapisów wzorców umownych n występowanie w o.w.u. sformułowań nieścisłych, nieprecyzyjnych bądź brak zdefiniowania użytych pojęć, np: w szczególności, w niewyjaśnionych okolicznościach, znaczna siła fizyczna, inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka, współczynnik korygujący, franszyza integralna, zabezpieczenie praw regresowych, zdarzenie losowe n przyznanie ubezpieczycielowi prawa do potrącania ze zwracanej składki zwykle niezdefiniowanych kosztów manipulacyjnych n często występujące w o.w.u. prawo do potrącenia z kwoty wypłacanego odszkodowania nieopłaconych rat składki (przy powszechnej ratalnej sprzedaży ubezpieczeń)

9 Wybrane przykłady niewłaściwych zapisów wzorców umownych n przyznanie uprawnienia ubezpieczycielowi do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po zaistnieniu szkody n przyznanie prawa wytoczenia powództwa o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia n uzależnienie zwrotu składki od warunku przekazania oryginału polisy

10 Efekty analiz Rzecznika Ubezpieczonych po stronie konsumentów: n wzrost świadomości ubezpieczeniowej n szersze możliwości porównania oferty rynkowej wraz z jej rzeczową, obiektywną oceną n ułatwienie wyboru oferty dostosowanej do konkretnych potrzeb ubezpieczeniowych

11 Efekty analiz Rzecznika Ubezpieczonych po stronie zakładów ubezpieczeń: n pozytywna reakcja zakładów ubezpieczeń na wystąpienia RU n dyskusja merytoryczna odnośnie stosowanych rozwiązań we wzorcach umownych n systematycznie obserwowana poprawa jakości wzorców umownych (o.w.u) n wobec nieuwzględnienia postulatów RU informowanie organu nadzoru oraz UOKiKu ("kontrolera wzorców")

12 Przyczyny występowania problemów z wzorcami na polskim rynku n brak stabilizacji prawa ubezpieczeń gospodarczych n konieczność szybkiej reakcji rynku na dzialania konkurencji a także zmiany w prawie n redukcja kosztów związanych z profesjonalnym przygotowaniem wzorców

13 Przyczyny występowania problemów z wzorcami na polskim rynku n hermetyczny język stosowany we wzorcach n brak świeżego spojrzenia na stosowane zapisy - efekt opatrzenia n powielanie błędnych zapisów wzorców, wykorzystywanie wzorców konkurencji

14 Dziękuję za uwagę Aleksander Daszewski a.daszewski@rzu.gov.pl


Pobierz ppt "Analizy wzorców umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Aleksander Daszewski z-ca dyrektora, radca prawny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google