Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka EKG - ekokardiogram –załamki – wychylenia od linii izoelektrycznej (dodatni, gdy wychylony w górę; ujemny, gdy wychylony w dół) –odcinki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka EKG - ekokardiogram –załamki – wychylenia od linii izoelektrycznej (dodatni, gdy wychylony w górę; ujemny, gdy wychylony w dół) –odcinki."— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka EKG - ekokardiogram –załamki – wychylenia od linii izoelektrycznej (dodatni, gdy wychylony w górę; ujemny, gdy wychylony w dół) –odcinki – czas trwania linii izoelektrycznej pomiędzy załamkami –odstępy – łączny czas trwania odcinków i sąsiadującego załamka –linię izoelektryczną – linia pozioma zarejestrowana w czasie, gdy w sercu nie stwierdza się żadnych pobudzeń (aktywności). Najłatwiej wyznaczyć ją według odcinka PQ. Stanowi ona punkt odniesienia poniższych zmian

2 Charakterystyka EKG - ekokardiogram Załamki: –załamek P – jest wyrazem depolaryzacji mięśnia przedsionków (dodatni we wszystkich 11 odprowadzeniach, poza aVR, gdzie jest ujemny) –zespół QRS – odpowiada depolaryzacji mięśnia komór –załamek T – odpowiada repolaryzacji komór –załamek U – występuje sporadycznie

3 Charakterystyka EKG - ekokardiogram Odcinki: –odcinek PQ – wyraża czas przewodzenia depolaryzacji przez węzeł przedsionkowo- komorowy (AV) –odcinek ST – okres depolaryzacji komór

4 Charakterystyka EKG - ekokardiogram Odstępy: –odstęp PQ – wyraża czas przewodzenia depolaryzacji od węzła zatokowo- przedsionkowego do węzła przedsionkowo- komorowy (SA -> AV) –odstęp ST – wyraża czas wolnej i szybkiej repolaryzacji mięśnia komór (2 i 3 faza repolaryzacji) –odstęp QT – wyraża czas potencjału czynnościowego mięśnia komór (depolaryzacja + repolaryzacja)

5 OCENA ZAPISU

6 RYTM SERCA RYTM SERCA CZĘSTOŚĆ AKCJI SERCA CZĘSTOŚĆ AKCJI SERCA MIAROWOŚĆ AKCJI SERCA MIAROWOŚĆ AKCJI SERCA Podstawowe zaburzenia rytmu Podstawowe zaburzenia rytmu Cechy niedokrwienia m.s., zawał m.s. Cechy niedokrwienia m.s., zawał m.s.

7 CZY ZAŁAMEK P JEST w II i III dodatni, CZY ZAŁAMEK P JEST w II i III dodatni, AVR ujemny AVR ujemny CZY P POPRZEDZA KAŻDY ZESP. QRS CZY P POPRZEDZA KAŻDY ZESP. QRS CZY RYTM JEST MIAROWY – czyli odstępy miedzy QRS CZY RYTM JEST MIAROWY – czyli odstępy miedzy QRS takie same takie same RYTM

8

9

10 CZĘSTOŚĆ AKCJI SERCA BRADYKARDIA 100/MIN

11

12

13 Podstawowe zburzenia w ekg Zaburzenia rytmu ( w tym zaburzenia rytmu prowadzące do NZK) Zaburzenia rytmu ( w tym zaburzenia rytmu prowadzące do NZK) Zawał m.s: STEMI, NSTEMI Zawał m.s: STEMI, NSTEMI

14 Definicja: Arytmie są to zaburzenia częstości lub/i regularności oraz miejsca powstawania pobudzenia (ektopiczne) co powoduje zmiany prawidłowej sekwencji skurczu.

15 Zaburzenia rytmu serca Zaburzenia rytmu serca potocznie nazywane są arytmami, które wywołane są nieregularnymi, wolniejszymi bądź też szybszymi od normalnych, skurczami mięśnia sercowego, lub gdy dochodzi do powstania pobudzenia w nieprawidłowym miejscu. Rytm zatokowy

16 Podział arytmii 1. Wynikające z nadpobudliwości : 1. Wynikające z nadpobudliwości : –Tachykardia zatokowa –Częstoskurcz (nienapadowy/napadowy): nadkomorowy, komorowy –Trzepotanie i migotanie przedsionków –Trzepotanie i migotanie komór –ES –nadkomorowe (przedsionkowe, węzłowe), komorowe. 2. Wynikające ze spadku pobudliwości –Bradykardia zatokowa –Zahamowanie zatokowe –asystolia 3. Zaburzenia przewodnictwa (bloki) 4. Rytmy zastępcze (zastępczy rytm węzłowy, komorowy)

17 Wszystkie zaburzenia rytmu mogą być: 1. Przejściowe - zmienne 2. Utrwalone

18 Tachykardia zatokowa RZM, o częstości >100/ min RZM, o częstości >100/ min Może być spowodowana wysiłkiem, niepokojem, hipowolemią… Może być spowodowana wysiłkiem, niepokojem, hipowolemią…

19 CZĘSTOSKURCZE

20 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS ~dawniej nadkomorowe zaburzenia rytmu serca Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS ~dawniej komorowe zaburzenia rytmu serca Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS ~dawniej nadkomorowe zaburzenia rytmu serca Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS ~dawniej komorowe zaburzenia rytmu serca

21 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy Kryteria ] Częstość rytmu 150-250/min. ] Załamek P o zmienionym kształcie w porównaniu z rytmem zatokowym lub niewidoczny ] Kształt zespołów QRS przeważnie prawidłowy ] Nagły początek i nagły koniec częstoskurczu

22 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

23

24 W wyniku aktywności komorowego ogniska ektopowego wyzwalającego pobudzenia z dużą częstością W wyniku aktywności komorowego ogniska ektopowego wyzwalającego pobudzenia z dużą częstością Częstoskurcz komorowy VT

25 Częstoskurcz komorowy Kryteria ] Miarowy rytm o częstości 100-250/min. ] Zespoły QRS zniekształcone i poszerzone (powyżej 0, 12 s) z przeciwstawnym kierunkiem odcinka ST i załamka T !! Objawy kliniczne: od umiarkowanego kołatania serca i uczucia uciekania serca do żołądka lub gardła po omdlenie lub zatrzymanie akcji serca !!

26 Częstoskurcz komorowy

27 Częstoskurcz komorowy – zapis EKG

28

29 Torsade de pointes =czestoskurcz wielokształtny Jest to rzadka postać tachykardii komorowej o zmiennym kierunku wychyleń i różnym kształcie zespołów QRS. Występuje niemiarowy rytm komór o częstości 150- 250/min. Torsade de pointes jest z zasady samoustępującą arytmią; może jednak przejść w migotanie komór

30 Torsade de pointes Jest najczęściej następstwem hipokalemii, hipomagnezemii, hipokalcemii, stosowania różnych leków (leki przeciwarytmiczne – głównie gr. Ia, TLPD, preparaty fenotiazynowe, prenylamina, antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna), leki przeciwhistaminowe. Jest najczęściej następstwem hipokalemii, hipomagnezemii, hipokalcemii, stosowania różnych leków (leki przeciwarytmiczne – głównie gr. Ia, TLPD, preparaty fenotiazynowe, prenylamina, antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna), leki przeciwhistaminowe.

31 Torsade de pointes = wielokształtny częstoskurcz komorowy Kryteria ] Niemiarowy rytm komór o częstości 150-250/min. ] Zmieniający się kształt i kierunek wychyleń zespołów QRS.

32 Torsade de pointes

33 Częstoskurcz komorowy a nadkomorowy - różnicowanie Istotnie lepszy stan kliniczny w przypadku częstoskurczu nadkomorowego Istotnie lepszy stan kliniczny w przypadku częstoskurczu nadkomorowego W VT w odróżnieniu od SVT stwierdza się brak zwolnienia czynności serca przy masażu zatoki tętnicy szyjnejoraz brak reakcji na adenozynę. W VT w odróżnieniu od SVT stwierdza się brak zwolnienia czynności serca przy masażu zatoki tętnicy szyjnejoraz brak reakcji na adenozynę. !!Jeśli istnieją wątpliwości w różnicowaniu tych arytmii, zawsze powinno się podjąć leczenie jak w VT!!

34 Trzepotanie i migotanie Trzepotanie i migotanie przedsionków przedsionków

35 Trzepotanie przedsionków: Wzrost częstości do (260-340/min) Wzrost częstości do (260-340/min) Typy: napadowe, przewlekłe Typy: napadowe, przewlekłe PTG - pozazatokowe ogniska ( reentry) w jednym z przedsionków PTG - pozazatokowe ogniska ( reentry) w jednym z przedsionków W EKG - zamiast załamka P - załamki F (fluctuations) przybierające postać piły. W EKG - zamiast załamka P - załamki F (fluctuations) przybierające postać piły. Rytm przedsionka 300/min Rytm komór 60/min

36 Migotanie przedsionków Kryteria ] Rytm komór zupełnie niemiarowy ] Fala f nieregularna, o zmiennej amplitudzie i kształcie ] częstość wychyleń fali f 350-600/min. ] Brak załamków P. ] Kształt zespołów QRS przeważnie prawidłowy (czasem o różnym woltażu) Niemiarowość zupełna (deficyt tętna) Praca komór wolna lub szybka Tworzenie skrzepów przyściennych. Zatory.

37 Zaburzenia rytmu serca Jednym z poważniejszych form arytmii jest migotanie: przedsionków przedsionków komór komór EKG migotania przedsionków EKG migotania komór

38 Migotanie przedsionków

39

40 trzepotanie i migotanie komór trzepotanie i migotanie komór

41 Migotanie i trzepotanie komór To najgroźniejsze zaburzenie rytmu powstające w wyniku krążenia fali pobudzenia w kilku obwodach reentry Dochodzi do szybkich, chaotycznych pobudzeń poszczególnych włókien mięśniowych lub fragmentów mięśnia komór Uniemożliwia to hemodynamicznie skuteczny skurcz komór

42 Trzepotanie komór Kryteria rozpoznania: - sinusoidalna, regularna fala trzepotania komór - częstość wychyleń fali trzepotania 180-250/min - brak możliwości identyfikacji zespołów QRS

43 Migotanie komór Kryteria rozpoznania: - chaotyczna, nieregularna, o zmiennej amplitudzie fala migotania komór - częstość wychyleń fali 150-500/min - brak możliwości identyfikacji zespołów QRS -nisko/ wysokonapięciowe

44 Obraz kliniczny VF Jest to hipersystoliczna postać zatrzymania krążenia prowadząca do nagłej śmierci sercowej (SCD). Polega na nieskutecznym hemodynamicznie, nieskoordynowanym drganiu mięśni komór i braku rzutu serca. Już po 10s dochodzi do utraty świadomości, po 30s – zatrzymania oddechu, a następnie do zaniku tętna i rozszerzenia źrenic!! Bez natychmiastowej interwencji VF prowadzi do zgonu w ciągu kilku minut!

45 ekstrasystolia komorowa ekstrasystolia komorowa

46 Dodatkowe pobudzenia komorowe (VES) = przedwczesne pobudzenia komorowe (PVC) = AEV Powstają w wyniku aktywności ogniska ektopowego w mięśniu komór lub w komorowym układzie przewodzącym Powstają w wyniku aktywności ogniska ektopowego w mięśniu komór lub w komorowym układzie przewodzącym Pobudzenie przebiega z jednej komory do drugiej przez przegrodę, nieprawidłowym torem, co jest przyczyną poszerzenia i zniekształcenia zespołu QRS Pobudzenie przebiega z jednej komory do drugiej przez przegrodę, nieprawidłowym torem, co jest przyczyną poszerzenia i zniekształcenia zespołu QRS

47 Komorowe pobudzenia przedwczesne Bigeminia komorowa – PVC występuje po każdym pobudzeniu rytmu podstawowego Trigeminia komorowa – PVC występuje po co 2 pobudzeniu rytmu podstawowego Para pobudzeń komorowych (couplet) – dwa występujące bezpośrednio po sobie PVC Salwa komorowa – kilka (3-5) kolejnych pobudzeń komorowych Zjawisko R na T – pobudzenie występuje w okolicy szczytu załamka T poprzedniej ewolucji (faza nadwrażliwości)

48 bradykardia RZM o częstości < 60/ min. RZM o częstości < 60/ min.

49 Asystolia Asystolia Brak czynności elektrycznej serca co w zapisie EKG objawia się w postaci linii zbliżonej do linii izoelektrycznej w co najmniej dwu sąsiadujących odprowadzeniach. Brak czynności elektrycznej serca co w zapisie EKG objawia się w postaci linii zbliżonej do linii izoelektrycznej w co najmniej dwu sąsiadujących odprowadzeniach.

50 BLOKI PRZEDSIONKOWO- KOMOROWE

51 Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia (1) Kryteria ] Odstęp PQ wydłużony powyżej 0,20 s

52 Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia (2)

53 Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia (1)

54 Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia (2) Kryteria ] Stopniowe wydłużanie odstępów PQ ] Okresowe wypadanie zespołów QRS ] Najkrótszy odstęp PQ po wypadnięciu zespołu QRS ] Najdłuższy odstęp PQ przed wypadnięciem zespołu QRS. Kryteria ] Stały odstęp PQ ] Okresowe wypadanie zespołów QRS

55 Kryteria ] Zupełnie niezależna czynność przedsionków i komór ] Częstość załamków P większa od częstości zespołów QRS ] Częstość i kształt zespołów QRS zależą od położenia rozrusznika zastępczego Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia (1)

56 Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia

57 BLOKI ODNÓG

58 Kryteria Zespół QRS poszerzony 0,12 s ] Zespół QRS w odprowadzeniach V1 i V2 zniekształcony, zazębiony w kształcie litery M (rSR', rsR', rR') ] Przeciwstawny kierunek odcinka ST i załamka T w stosunku do największego wychylenia zespołu QRS w odprowadzeniu V1 ] Obecność szerokiego załamka S w odprowadzeniach V5, V6. Blok prawej odnogi pęczka Hisa (1)

59 Blok prawej odnogi pęczka Hisa

60 Blok lewej odnogi pęczka Hisa Kryteria ] Zespół QRS poszerzony > 0,12 s ] Zespół QRS w odprowadzeniach V5, V6 zniekształcony, zazębiony (kształt M), brak załamka q w tych odprowadzeniach ] Przeciwstawny kierunek odcinka ST i załamka T w stosunku do największego wychylenia zespołu QRS w odprowadzeniach V 5, V6.

61 Blok lewej odnogi pęczka Hissa

62 Niedokrwienie/ Zawał mięśnia sercowego

63 Niedokrwienie serca Choroba niedokrwienia serca spowodowana jest niewystarczającą podażą tlenu do komórek mięśnia sercowego w stosunku do ich zapotrzebowania energetycznego. Najczęstszą przyczyną owej choroby jest zwężenie, zamknięcie lub skurcz tętnicy wieńcowej

64 Zawał mięśnia sercowego Tzw. zawał serca jest ostrą, bardzo groźną chorobą serca w której powstaje obszar martwicy mięśnia sercowego z powodu jego niedotlenienia.

65 Niedokrwienie/ Zawał mięśnia sercowego NSTEMI (bez uniesienia w EKG) Obniżenie odcinka ST Odwrócenie załamka T

66 Odcinek ST – poziome obniżenie A – niedokrwienie

67 niedokrwienie m.s. NSTEMI

68 Ujemne załamki T

69 Zawał m.s. STEMI (z uniesieniem odcinka ST) Nagłe uniesienie odcinka ST w punkcie J w dwóch sąsiednich odprowadzeniach: 0,2 mV w odprowadzeniach V1-V3, lub 0,2 mV w odprowadzeniach V1-V3, lub 0,1 mV w pozostałych odprowadzeniach 0,1 mV w pozostałych odprowadzeniach

70 Odcinek ST – uniesienie A – świeży zawał B – zespól wczesnej repolaryzacji C – wariant EKG A B C

71

72 Lokalizacja niedokrwienia/ zawału

73 Postępowanie doraźne we wszystkich ostrych zespołach wieńcowych MONA MONA –Morfina –O 2 –Nitrogliceryna (spray lub tabletka) –Aspiryna 300 mg doustnie (pokruszona lub do żucia)

74 Zawał m.s. : uniesienie odcinka ST lub świeży blok lewej odnogi pęczka Hisa

75 nieprawidłowy załamek Q w zespole QRS Czas trwania 0,04s amplituda 25% zał. R załamek Q w odp. V1-V2

76 Zespół QRS – zespoły QS

77 Zawał serca Zawał serca Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego Wariant prawidłowego EKG Wariant prawidłowego EKG

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Charakterystyka EKG - ekokardiogram –załamki – wychylenia od linii izoelektrycznej (dodatni, gdy wychylony w górę; ujemny, gdy wychylony w dół) –odcinki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google