Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zalecenia w zakresie oceny oddziaływania na środowisko - uwzględnienie wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. Przedsięwzięcia współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zalecenia w zakresie oceny oddziaływania na środowisko - uwzględnienie wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. Przedsięwzięcia współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Zalecenia w zakresie oceny oddziaływania na środowisko - uwzględnienie wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. Przedsięwzięcia współfinansowane z EFRR w ramach RPO WM Warszawa, marzec 2009 r.

2 Ochrona środowiska, a Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Komisja Europejska – wdrażanie polityki spójności, a poprzez to realizacja projektów w ramach wspólnotowej polityki regionalnej musi odbywać się w poszanowaniu środowiska. Wykazanie przeprowadzenia dla danego przedsięwzięcia, będącego przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - procedury oceny oddziaływania na środowisko, jako warunek dofinansowania ze środków EFRR; Komisja Europejska – przyznając dofinansowanie danych przedsięwzięć, analizuje poprawność przeprowadzonej procedury pod kątem zgodności z wymogami prawa UE.

3 Stosowanie aktów prawa wspólnotowego wymaganych w kontekście OOŚ
Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne z dnia 27 czerwca 1985 r., zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE oraz Dyrektywą Rady 2003/35/WE ustanawiającą udział społeczeństwa w przygotowywaniu niektórych planów i programów dotyczących środowiska. Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków z dnia 2 kwietnia 1979 r. – tzw. Dyrektywa Ptasia. Dyrektywa Rady 92/43/EEC o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory z dnia 21 maja 1992 r. – tzw. Dyrektywa Siedliskowa (habitatowa). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie oceny oddziaływania niektórych planów i programów na środowisko z dnia 27 czerwca 2001 r.

4 Prawo UE w zakresie OOŚ, a prawo krajowe
Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powinno uwzględniać zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego.

5 Polskie regulacje prawne, a OOŚ
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – regulacje dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz z późn. zm.).

6 Wskazówki w zakresie prawidłowego przeprowadzenia postępowania w sprawie OOŚ oraz dokumentacja w zakresie OOŚ określają: Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r. (kliknij) projekt Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych . (kliknij)

7 Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w zakresie OOŚ
Dokumentacja środowiskowa – pozycja 4 w spisie załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM Załącznik Ia - FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OOŚ - pozycja 2 w spisie załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Załącznik Ib – ZAŚWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA pozycja 3 w spisie załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM

8 c.d. Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM w zakresie OOŚ – w odniesieniu do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku… Tzw. dokumentacja środowiskowa (w przypadkach wymaganych prawem krajowym i wspólnotowym) może zawierać: I. Etap decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: a)Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – wyniki postępowania OOŚ; b)Wyniki kwalifikacji do postępowania OOŚ: -postanowienie w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia OOŚ, lub braku takiego obowiązku, wraz z opiniami starosty/RDOŚ i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (przedsięwzięcia z grupy II); -w przypadku zapytania o zakres raportu OOŚ – postanowienie wraz z opiniami RDOŚ o organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (przedsięwzięcia z grupy I); c)Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ – streszczenie musi obejmować informacje zawarte w każdym rozdziale raportu (może być wymagane dostarczenie całego raportu); d)W przypadku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (grupa III): -postanowienie RDOŚ w przedmiocie obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000; e) Wyniki konsultacji społecznych: -informacje zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; - Protokół z rozprawy administracyjnej (jeżeli rozprawa się odbyła); f)Wyniki konsultacji z organami ochrony środowiska i zdrowia publicznego: -postanowienia starosty/RDOŚ i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie uzgodnienia/zaopiniowania środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia;

9 II. Etap decyzji budowlanych:
c.d. Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM w zakresie OOŚ -w odniesieniu do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji …… II. Etap decyzji budowlanych: a)Decyzja budowlana i postanowienie starosty/RDOŚ uzgadniające decyzje budowlane – wyniki postępowania OOŚ; b)Wyniki kwalifikacji do postępowania OOŚ: -stanowisko starosty/RDOŚ w przedmiocie konieczności przeprowadzenia powtórnej OOŚ (przedstawione jest w postanowieniu uzgadniającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie powielane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach); -postanowienie organu właściwego do wydania decyzji budowlanych stwierdzające zmiany we wniosku o decyzję budowlaną względem decyzji środowiskowej i nakładające obowiązek ponownej OOŚ; -wniosek inwestora o przeprowadzenie ponownego postępowania OOŚ oraz w przypadku zapytania o zakres raportu – postanowienie wraz z opiniami RDOŚ i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej; c)Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ – streszczenie musi obejmować informacje zawarte w każdym rozdziale raportu (może być wymagane dostarczenie całego raportu); d)W przypadku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (grupa III): -postanowienie RDOŚ w przedmiocie obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000; e)Wyniki konsultacji społecznych: -postanowienie starosty/RDOŚ uzgadniające decyzje budowlane lub postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzje w przypadku których prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (grupa III).; -protokół z rozprawy administracyjnej (jeżeli rozprawa się odbyła). f) Wyniki konsultacji z organami ochrony środowiska i zdrowia publicznego: -postanowienie opiniujące organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

10 c.d. Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM w zakresie OOŚ – w odniesieniu do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji… III. Wyniki postępowania transgranicznego (jeżeli dotyczy) -postanowienie organu prowadzącego postępowanie o obowiązku transgranicznego OOŚ; -postanowienie w sprawie ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięć z I grupy albo postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia OOŚ i ustalenia zakresu raportu OOŚ dla przedsięwzięć z II grupy, w którym organ odniósł się do uwag i wniosków złożonych przez państwo narażone; -decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; -postanowienie starosty/RDOŚ uzgadniające decyzje budowlane; -decyzje budowlane; -w przypadku, kiedy państwo narażone nie wyraziło chęci uczestniczenia w procedurze oceny transgranicznej – odpowiednie stanowisko tego państwa. IV. Wyniki postępowania OOŚ – w przypadku decyzji gdzie prowadzone było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięć (III grupa): -postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzje, w przypadku których prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000; -decyzje, w przypadku których prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

11 Dokumentacja z postępowania OOŚ
Szczególnie ważne jest : -uzasadnienie postanowień o obowiązku przeprowadzenia OOŚ oraz o zakresie raportu lub braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ (uwarunkowania art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku…) -uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy została przeprowadzona OOŚ oraz gdy nie została przeprowadzona OOŚ -uzasadnienie postanowienia o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (uwarunkowania art. 63 ust. 1 ww. ustawy) -streszczenie raportu OOŚ , które podlegało konsultacjom społecznym i które jest elementem raportu OOŚ wynikającym z postępowania OOŚ (nie może być to streszczenie, które nie podlegało konsultacjom właściwych organów i konsultacjom społecznym).

12 Lista sprawdzająca dokumentację w zakresie OOŚ
z projektu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnegow zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych . Przygotowując dokumentację środowiskowądodatkowo… skorzystaj z

13 Dokumenty w zakresie OOŚ, a tryb bez preselekcji
Tryb bez preselekcji - wraz z wnioskiem aplikacyjnym Beneficjenci przedkładają wymaganą dokumentację w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla projektów przedsięwzięć: - załączniki la i lb (pozycja 2 i 3 w spisie załączników); dokumentacja z postępowania OOŚ – tzw. dokumentacja środowiskowa (w przypadkach wymaganych prawem pozycja 4 w spisie załączników). Tryb z preselekcją – dostarczanie załączników 1a i 1b oraz dokumentacji środowiskowej (w przypadkach wymaganych prawem) – określone w regulaminach konkursowych dla poszczególnych działań

14 Beneficjenci są zobowiązani do dołączenia do wniosku o dofinansowanie:
Obligatoryjnie, dla przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania OOŚ - przedłożenie załącznika Ia oraz Ib (w określonych przypadkach) oraz dokumentacja z postępowania OOŚ B) Przedsięwzięcia infrastrukturalne nie wymienione w Aneksie I lub II dyrektywy OOŚ (nie mogące znacząco oddziaływać na środowisko), bądź nie oddziałujące znacząco na obszar Natura 2000, wymagają sporządzenia załącznika la, w ograniczonym zakresie. Należy wówczas przedłożyć załącznik lb. C) Przy zgłoszeniu do dofinansowania przedsięwzięcia nieinfrastrukturalnego (m.in. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) lub też projektu „miękkiego” (szkoleń, kampanii edukacyjnej) wymagane jest wypełnienia załącznika la w ograniczony zakresie. Przedłożenia załącznika lb nie będzie wymagane.

15 Kto i jak wypełnia załączniki do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?
Załącznik Ia – Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ – we własnym zakresie wypełnia beneficjent zgodnie z Instrukcją wypełniania stanowiącą Załącznik II do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Ministra Rozwoju Regionalnego; Załącznik Ib – Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (według stanu prawnego na dzień złożenia wniosku o wydanie ww. Zaświadczenia, czyli od 15 listopada 2008 r.). W przypadku przedsięwzięć, dla których występowano o Zaświadczenie przed ww. datą, przedmiotowy dokument wydawany był przez Wojewodę. Dokumentacja z postępowania OOŚ (tzw. dokumentacja środowiskowa) – kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danej jednostki organizacyjnej.

16 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko: podlegają jej projekty planów, programów, strategii, etc.; -sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000: -wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć : a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; b) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek ten zostanie stwierdzony przez właściwe organy; c) może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związane bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony, lub obowiązek ten został stwierdzony przez właściwe organy.

17 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty (art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko): 1. Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; 2. Polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 3. Polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000, lub nie wynikają z tej ochrony.

18 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Za prowadzenie postępowania SOOŚ odpowiada organ administracji opracowujący ww. projekty strategii, planów lub programów. Organ administracji prowadzący postępowanie sporządza prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu strategii, planu lub programu. Organ administracji przeprowadza analizę skutków realizacji ustaleń dokumentu w zakresie OOŚ.

19 ZAŁĄCZNIK la – FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OOŚ
A.3.3. STOSOWANIE DYREKTYWY 2001/42/WE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ŚRODOWISKA - wymieniamy te plany i programy (opracowane na szczeblu centralnym, krajowym lub lokalnym), które ustanawiają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć wchodzących w skład projektów ubiegających się o dofinansowanie i które leżały u podstaw tworzenia właściwych programów operacyjnych. A Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem wymienionej dyrektywy? □ Nie – w takim przypadku, proszę podać krótkie wyjaśnienie, że projekt nie wynikał z programu/planu podlegającego procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub też, że dokument ten został przyjęty przez właściwy organ krajowy przed dniem wejścia w życie dyrektywy SOOŚ. Podajemy wówczas jedynie link internetowy do streszczenia prognozy w języku niespecjalistycznym przygotowanej dla RPO WM, z którego środków projekt ubiega się o dofinansowanie.

20 c.d. ZAŁĄCZNIK la – FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OOŚ
□ Tak – w takim przypadku, w celu dokonania oceny, czy uwzględniono szerszy, potencjalny, skumulowany wpływ projektu, link internetowy do nietechnicznego streszczenia sprawozdania dotyczącego środowiska sporządzonego na potrzeby planu lub programu lub dostarczyć kopię elektroniczną tego sprawozdania - Należy podać link internetowy do streszczenia prognozy oddziaływania na środowisko w języku niespecjalistycznym, sporządzonej dla: -RPO WM, z którego środków projekt ubiega się o dofinansowanie, oraz -programu/planu dotyczącego określonego sektora działalności, w realizację którego wpisuje się przedsięwzięcie wchodzące w skład projektu. Jeżeli dla określonej sfery działalności nie istnieje centralny program/plan, lecz jest ona unormowana odpowiednimi programami/planami regionalnymi bądź lokalnymi, należy wskazać link internetowy do streszczeń w języku niespecjalistycznym prognoz takich programów/planów.

21 www. mazowia.eu. (kliknij)
c.d. ZAŁĄCZNIK la – FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OOŚ Przypominamy, że każdy program operacyjny ma przeprowadzoną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny na stronie internetowej. oraz www. mazowia.eu. (kliknij)

22 c.d. ZAŁĄCZNIK la – FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OOŚ
Jeżeli zaznaczymy NIE Wyjaśniamy, że projekt nie wynikał z programu/planu podlegającego procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko albo program/plan został przyjęty przez właściwy organ krajowy przed wejściem w życie dyrektywy SOOŚ Podajemy jedynie link internetowy do streszczenia w języku niespecjalistycznym prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla właściwego programu operacyjnego, z którego środków projekt ubiega się o dofinansowanie. Jeżeli zaznaczymy Tak Podajemy link internetowy do streszczenia prognozy oddziaływania na środowisko w języku niespecjalistycznym, sporządzonej dla: -właściwego programu operacyjnego, z którego środków projekt ubiega się o dofinansowanie; -programu/planu dotyczącego określonego sektora działalności, w realizację którego wpisuje się przedsięwzięcie wchodzące w skład projektu. Jeżeli dla określonej sfery działalności nie istnieje centralny program/plan, lecz jest ona unormowana odpowiednimi programami/planami regionalnymi bądź lokalnymi, należy wskazać link internetowy do streszczeń w języku niespecjalistycznym prognoz takich programów/planów.

23 Grupy przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania OOŚ według rozporządzenia OOŚ
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz z późn. zm.) dzieli przedsięwzięcia na: grupa I – to przedsięwzięcia wymagające obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu OOŚ (§2 ww. rozporządzenia, aneks I do dyrektywy OOŚ); grupa II – to przedsięwzięcia wymagające obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i fakultatywnego sporządzenia raportu OOŚ (kryteria zawarte w § 4 i 5 ww. rozporządzenia, aneks II do dyrektywy OOŚ); grupa III – to przedsięwzięcia nie będące przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko (nie ujętymi w ww. rozporządzeniu OOŚ), mogącymi znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000

24 O czym należy pamiętać kwalifikując przedsięwzięcie?
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz z późn. zm.) jeszcze obowiązuje !!! O kwalifikacji projektu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z grypy II lub przedsięwzięć z aneksu II dyrektywy OOŚ, powinno decydować indywidualne rozpatrzenie przez właściwy organ cech specyficznych przedsięwzięcia oraz obszaru, na którym przedsięwzięcie to ma być realizowane.

25 Grupy przedsięwzięć, a prawo UE
Zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy OOŚ, dla przedsięwzięć określonych w jej Aneksie I przeprowadzenie postępowania OOŚ jest obligatoryjne (odpowiednik ww. przepisu w prawie polskim jest art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…) Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy OOŚ, w stosunku do przedsięwzięć określonych w Aneksie II ( w prawie polskim – art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy), należy, za pomocą indywidualnego badania lub kryteriów ustalonych przez państwo członkowskie określić, czy przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko. Progi określone w rozporządzeniu OOŚ mają jedynie charakter pomocniczy (stosujemy kryteria zawarte w załączniku III dyrektywy OOŚ lub § 4 i 5 rozporządzenia OOŚ).

26 ZAŁĄCZNIK I do dyrektywy OOŚ (grupa I przedsięwzięć)
Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 1 1. Rafinerie ropy naftowej (wyłączając przedsiębiorstwa wytwarzające jedynie smary z ropy naftowej) i instalacje do gazyfikacji i upłynniania węgla lub łupków bitumicznych o wydajności co najmniej 500 ton dziennie 2. Elektrociepłownie i inne instalacje do spalania o mocy cieplnej co najmniej 300 MW, i - elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe oraz demontaż lub wycofanie z eksploatacji takiej elektrowni jądrowej bądź reaktorów* (z wyjątkiem instalacji badawczych do produkcji i przekształcania materiałów rozszczepialnych i paliworodnych, o mocy nie przekraczającej 1 kilowata przy ciągłym obciążeniu termicznym). 3. a) Instalacje do przetwarzania napromieniowanych paliw jądrowych. b) Urządzenia przeznaczone do: - produkcji i wzbogacania paliw jądrowych, - przetwarzania napromieniowanych paliw jądrowych lub wysokoaktywnych odpadów radioaktywnych, - ostatecznego usuwania napromieniowanych paliw jądrowych, - wyłącznie do ostatecznego usuwania odpadów radioaktywnych, - wyłącznie do składowania (planowanego na dłużej niż 10 lat) napromieniowanych paliw jądrowych lub odpadów radioaktywnych w innym miejscu niż miejsce produkcji. 4. Kombinaty do wstępnego wytopu żelaza i stali; Urządzenia do produkcji nieżelaznych surówek metali z rud, koncentratów lubsurowców wtórnych przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych. 5. Urządzenia do wydobywania azbestu oraz przetwarzania i transformacji azbestu i produktów zawierających azbest: dla produktów azbestowo cementowych o rocznej produkcjiwiększej niż ton produktu końcowego, dla materiałów ciernych o rocznej produkcji większej niż 50 ton produktu końcowego i dla innych zastosowań azbestu, zużywających go w ilości większej niż 200 ton na rok. 6. Zintegrowane urządzenia chemiczne tj. takie urządzenia, które służą do wytwarzania na skalę przemysłową substancji z wykorzystywaniem chemicznych reakcji przemiany, w których jest szereg zespołów zestawionych i powiązanych funkcjonalnie ze sobą służących do: (i) do produkcji podstawowych organicznych substancji chemicznych; (ii) do produkcji podstawowych chemikaliów nieorganicznych; (iii) do produkcji fosforowych-, azotowych- lub potasowych nawozów sztucznych (prostych i złożonych); (iv) do produkcji substancji bazowych preparatów ochrony roślin i biocydów; (vi) do produkcji podstawowych produktów farmaceutycznych z wykorzystaniem procesów chemicznych bądź biologicznych; (vi) do produkcji materiałów wybuchowych. 7. a) Budowa dalekobieżnych linii ruchu kolejowego i portów lotniczych1 z głównym pasem startowym o długości 2100 m lub więcej; b) Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu; c) Budowa nowej drogi o czterech lub większej liczbie pasów bądź ich wyrównanie lub poszerzenie istniejącej drogi złożonej z najwyżej dwóch pasów do co najmniej czterech pasów, w przypadku gdy taka nowa droga lub wyrównywana lub poszerzana część drogi miałaby co najmniej 10 kilometrów długości w jednym odcinku. 8. a) Śródlądowe drogi wodne i porty śródlądowe pozwalające na przepływanie statków o wyporności powyżej ton; b) Porty handlowe, nabrzeża dla załadunku i rozładunku połączone z lądem oraz przedporcia (z wyłączeniem nabrzeży dla promów), które mogą przyjąć statki o wyporności powyżej ton.

27 c.d. ZAŁĄCZNIK I do dyrektywy OOŚ (grupa I przedsięwzięć)
9. Urządzenia do usuwania odpadów za pomocą spalania lub obróbki chemicznej, jak określono w załączniku II A do dyrektywy 75/442/EWG3 w pozycji D9, bądź składowisko odpadów niebezpiecznych (tj. odpadów do których stosuje się dyrektywę 91/689/EWG4). 10. Urządzenia do usuwania odpadów za pomocą spalania lub obróbki chemicznej, jak określono w załączniku II A do dyrektywy 75/442/EWG w pozycji D9 o nieniebezpiecznych odpadach, o wydajności przekraczającej 100 ton dziennie. 11. Ujęcia wód gruntowych lub systemy sztucznego nawadniania, gdzie pobór lub zużycie wody wynosi, co najmniej 10 mln m a) Przedsięwzięcia związane z przetaczaniem zasobów wodnych między dorzeczami rzek, w przypadkach gdy jest ono związane z zabezpieczeniem przed potencjalnym brakiem wody, a ilość przetoczonej wody przekracza 100 mln m3 rocznie; b) We wszystkich innych przypadkach przedsięwzięcia przetaczania zasobów wodnych między dorzeczami rzeki przy wieloletnim średnim wypływie wody z dorzecza w ujęciu wody przekracza 2000 mln m3, a ilość przetaczanej wody przekracza 5% tego wypływu. W obu przypadkach nie uwzględnia się przetaczania wody pitnej rurociągami. 13. Oczyszczalnie ścieków o wydajności przekraczającej równoważnik zaopatrzenia niezbędny dla ludzi, jak określono w art. 2 pkt 6 dyrektywy 91/271/EWG Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego do celów handlowych w przypadku, gdy ilości wydobyte przekraczają 500 ton dziennie dla ropy naftowej i m3 dziennie w przypadku gazu. 15. Zapory i inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego gromadzenia wody w przypadku, gdy nowe lub dodatkowe masy wód zatrzymanych lub zmagazynowanych przekraczają 10 mln m Rurociągi do transportu gazu, ropy i chemikaliów o średnicy powyżej 800 mm i długości powyżej 40 km. 17. Urządzenia do intensywnej hodowli drobiu lub świń o pojemności większej niż: a) stanowisk dla brojlerów, stanowisk dla kur; b) stanowisk dla świń produkcyjnych (ponad 30 kg) lub c) 900 stanowisk dla macior. 18. Zakłady przemysłowe do: a) produkcji pulpy z drewna lub podobnych materiałów włóknistych; b) produkcja papieru i kartonu o wydajności przekraczającej 200 ton dziennie. 19. Kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe w przypadku, gdy powierzchnia zakładów przekracza 25 ha lub wydobycia torfu w zakładzie o powierzchni przekraczającej 150 ha. 20. Konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych o napięciu co najmniej 220 kV i długości powyżej 15 km. 21. Urządzenia do składowania ropy naftowej, produktów petrochemicznych i chemikaliów, o pojemności co najmniej ton.

28 ZAŁĄCZNIK II do dyrektywy OOŚ (grupa II przedsięwzięć)
Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2 1. Rolnictwo, leśnictwo i akwakultura a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich. b) Przedsięwzięcia w celu wykorzystania nieużytków i obszarów półnaturalnych do intensywnego użytkowania rolnego. c) Przedsięwzięcia zarządzania wodą w rolnictwie, włączając nawadnianie i meliorację; d) Wstępne zalesianie i wycinanie lasów w celu zamiany przeznaczenia gruntów; e) Urządzenia do intensywnej hodowli żywca (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); f) Intensywna hodowla ryb; g) Rekultywacja terenów z morza. 2. Przemysł wydobywczy a) Kamieniołomy, kopalnie odkrywkowe, wydobycie torfu (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); b) Górnictwo podziemne; c) Wydobycie minerałów przy pomocy pogłębiarek morskich lub rzecznych; d) Głębokie wiercenia, w szczególności: - wiercenia geotermiczne, - wiercenia w celu składowania odpadów jądrowych, - wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę, za wyjątkiem wierceń w celu zbadania stabilności gruntu; e) Powierzchniowe urządzenia przemysłowe dla wydobywania węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i rud, a także łupków bitumicznych. 3. Przemysł energetyczny a) Urządzenia przemysłowe do produkcji energii, pary i gorącej wody (przedsięwzięcia nie wymienione w załączniku I) b) Urządzenia przemysłowe do transportu gazu, pary i gorącej wody, linie napowietrzne do przesyłania energii elektrycznej (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); c) Powierzchniowe składowanie gazu ziemnego; d) Podziemne składowanie gazów palnych; e) Powierzchniowe składowanie paliw kopalnych; f) Przemysłowe brykietowanie węgla kamiennego i brunatnego; g) Urządzenia do obrabiania i składowania odpadów Radioaktywnych (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); h) Urządzenia do produkcji wodnej energii elektrycznej; i) Urządzenia wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej (gospodarstwa wiatrowe). 4. Produkcja i przetwarzanie metali a) Urządzenia do produkcji surówki lub stali (pierwotny i wtórny wytop), łącznie z odlewem ciągłym; b) Urządzenia do przetwarzania metali żelaznych: (i) walcownie gorące; (ii) kuźnie młotkowe; (iii) nakładanie ochronnych powłok metalowych; c) Odlewnie metali żelaznych; d) Urządzenia do wytapiania, wraz z wytwarzaniem stopów metali nieżelaznych, z wyłączeniem metali szlachetnych, a uwzględniając odzyskane produkty (uszlachetnianie, przetapianie i in.); e) Urządzenia do obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych przy użyciu elektrolizy lub reakcji chemicznych; f) Produkcja i montowanie pojazdów mechanicznych oraz produkcja silników; g) Stocznie; h) Zakłady budowy i naprawy samolotów; i) Produkcja sprzętu kolejowego; j) Wytłaczanie eksplozyjne; k) Urządzenia do prażenia i spiekania rud metali.

29 ZAŁĄCZNIK II do dyrektywy OOŚ (grupa II przedsięwzięć)
5. Przemysł mineralny a) Piece koksowe (sucha destylacja węgla); b) Urządzenia do wytwarzania cementu; c) Urządzenia do produkcji azbestu oraz wyrobów azbestowych (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); d) Urządzenia do produkcji szkła, w tym włókna szklanego; e) Urządzenia do wytapiania substancji mineralnych, wliczając produkcję włókien mineralnych; f) Produkcja wyrobów ceramicznych poprzez wypalanie, w szczególności dachówek, cegieł, cegieł szamotowych, płytek, naczyń kamionkowych lub porcelany. 6. Przemysł chemiczny (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I) a) Obróbka półfabrykatów i produkcja chemikaliów; b) Produkcja pestycydów i produktów farmaceutycznych, farb i lakierów, elastomerów i nadtlenków; c) Pomieszczenia i urządzenia do magazynowania ropy naftowej, produktów petrochemicznych i chemicznych. 7. Przemysł spożywczy a) Wytwarzanie olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych; b) Pakowanie i puszkowanie produktów zwierzęcych i roślinnych; c) Produkcja produktów mleczarskich; d) Browary i słodownie; e) Wytwarzanie wyrobów cukierniczych i syropów; f) Urządzenia do uboju zwierząt; g) Urządzenia przemysłowe do wytwarzania skrobi; h) Zakłady przetwórstwa ryb i tranu; i) Cukrownie. 8. Przemysł tekstylny, skórzany, drzewny i papierniczy a) Zakłady przemysłowe do produkcji papieru i kartonu (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I) b) Zakłady obróbki wstępnej (mycie, bielenie, merceryzacja), farbiarnie włókien lub tekstyliów; c) Garbarnie skór i skórek; d) Urządzenia do produkcji i przetwarzania celulozy. 9. Przemysł gumowy Wytwarzanie i obróbka produktów opartych na elastomerach. 10. Przedsięwzięcia infrastrukturalne a) Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach przemysłowych; b) Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów; c) Budowa dróg kolejowych i urządzeń do przeładunku w transporcie mieszanym oraz terminali dla transportu mieszanego (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); d) Budowa lotnisk (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); e) Budowa dróg, portów i urządzeń portowych, łącznie z portami rybackimi (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); f) Budowa śródlądowych dróg wodnych niewymienionych w załączniku I, prace kanalizacyjne i przeciwpowodziowe; g) Zapory i inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania lub gromadzenia wody na dłuższe okresy czasu (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); h) Linie tramwajowe, linie kolei nadziemnej lub podziemnej, kolejki wiszące lub podobne szczególnego typu, używane wyłącznie lub głównie do transportu osobowego; i) Rurociągi do przesyłania ropy naftowej i gazu ziemnego (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); j) Budowa akweduktów transportujących wodę na dalekie odległości; k) Prace nabrzeżne w celu zwalczania erozji i prace na morzu prowadzące do zmiany wybrzeża morskiego poprzez budowę, na przykład, grobli, mol, pirsów, oraz pozostałe prace na morzu służące ochronie wybrzeża, z wyłączeniem prac konserwatorskich i rekonstrukcji;

30 ZAŁĄCZNIK II do dyrektywy OOŚ (grupa II przedsięwzięć)
l) Ujęcia wód gruntowych i systemy sztucznego nawadniania niewymienione w załączniku I; m) Prace nad przetaczaniem zasobów wodnych między zlewiskami rzek niewymienione w załączniku I. 11. Inne przedsięwzięcia a) Stałe tory wyścigowe i do jazd próbnych dla pojazdów mechanicznych; b) Urządzenia do usuwania odpadów (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); c) Oczyszczalnie ścieków (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I); d) Wylewiska osadów; e) Składowisko złomu żelaza, w tym złomu samochodowego; f) Stanowiska testowe dla silników, turbin lub reaktorów; g) Urządzenia do produkcji sztucznych włókien mineralnych; h) Urządzenia do odzysku lub likwidacji substancji wybuchowych; i) Zakłady utylizacyjne. 12. Turystyka i wypoczynek a) Nartostrady, wyciągi narciarskie i kolejki linowe oraz inwestycje towarzyszące; b) Porty jachtowe; c) Ośrodki wypoczynkowe i kompleksy hotelowe poza obszarami miejskimi wraz z inwestycjami towarzyszącymi; d) Stałe obozy kempingowe i karawaningowe; e) Parki rozrywki. 13. - Wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które mogą znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne; - Przedsięwzięcia w załączniku I podjęte wyłącznie lub głównie z powodu opracowania lub testowania nowych metod lub produktów i nieużywane od ponad dwóch lat.

31 - Zapewnienie udziału społeczeństwa.
Dlaczego prowadzimy postępowanie w zakresie OOŚ planowanych przedsięwzięć? -Ukierunkowanie procesu podejmowania decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia (dostarczenie wymaganych informacji nt. planowanego przedsięwzięcia organom administracji, analizę wariantów realizacji przedsięwzięcia, prognozowanie oddziaływań na środowisko, które może spowodować planowane przedsięwzięcie). - Ochrona środowiska, jako równorzędny dziedzina do ekonomii, polityki społecznej. - Zapewnienie udziału społeczeństwa.

32 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako jedno z narzędzi określających warunki realizacji przedsięwzięcia Dotychczas błędnie rozpatrywana, jako zezwolenie na inwestycję („development consent”). Art. 1 dyrektywy OOŚ – zezwolenie na inwestycję oznacza decyzję właściwej władzy lub władz, na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do wykonania przedsięwzięcia. Przez zezwolenie na inwestycję rozumiemy zbiór niezbędnych decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym, dla którego ostatnim etapem jest pozwolenie na budowę .

33 Okres obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o wydanie ww. decyzji administracyjnej, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku… – co powinno nastąpić nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W określonych przypadkach, termin obowiązywania decyzji może zostać przedłużony o 2 lata.

34 Ocena oddziaływania na środowisko – stan prawny od 15 listopada 2008 r.
Aspekty ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko według nowego stanu prawnego (od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) ujęte zostały w opracowaniu pt.: Kompendium dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (kliknij)

35 Zarzuty Komisji Europejskiej, do postępowań OOŚ prowadzonych przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. w kontekście dofinansowania przedsięwzięć ze środków EFRR Nieprawidłowa transpozycja pojęcia development consent – zezwolenie na inwestycję Nieprawidłowa transpozycja przepisów dot. „zezwolenia na inwestycję” w oparciu o zgłoszenia Zbyt wczesne przeprowadzenie postępowania w sprawie OOŚ dla dróg krajowych w toku procesu inwestycyjnego Nieprawidłowa transpozycja pojęcia „zainteresowana społeczność” Niepełna zgodność polskich przepisów w zakresie informowania społeczności wymaganiami art. 6 ust. 2 dyrektywy 85/337/EWG Nieprawidłowa wykładania przepisów dyrektywy w zakresie stosowania procedury screeningu, której podlegają przedsięwzięcia wymienione w Aneksie II dyrektywy 85/337/EWG (traktowanie przez organy progów ilościowych, jako wyznacznik konieczności sporządzenia, bądź nie raportu OOŚ).

36 Jeżeli przedkładamy dokumentację z postępowania OOŚ zwracamy uwagę na:
Czy została przeprowadzona przez właściwe organy procedura tzw. „screeningu” dla przedsięwzięć wymienionych w Aneksie II dyrektywy OOŚ? Czy treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ), odpowiada wymogom określonym w art. 5 ust. 3 dyrektywy OOŚ oraz w jej Aneksie IV, o ile raport OOŚ był wymagany? Czy planowane przedsięwzięcie zostało skonsultowane z właściwymi organami administracji publicznej? Czy konsultacje ze społeczeństwem zostały przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 2-6 dyrektywy OOŚ, o ile były wymagane? Czy organ wydający decyzję w sprawie przedsięwzięcia wskazał, w jaki sposób uwagi i informacje zgromadzone w toku postępowania zostały uwzględnione przy wydawaniu decyzji, bądź poinformował o braku uwag lub wniosków? Czy wskazano, czy przedsięwzięcie może oddziaływać znacząco na gatunki i siedliska chronione w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000 i czy w związku z możliwością znaczącego oddziaływania zostało przeprowadzone stosowne postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy Siedliskowej?

37 Natura 2000 Podstawy Prawne:
- dyrektywa 92/43/EWG (habitatowa) - dyrektywa 79/409/EWG (ptasia) Status ochronny wg ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U Nr 61, poz. 549) – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U Nr 229, poz z późn. zm.)

38 Natura 2000 Sieć Natura 2000 to ogólnoeuropejski system obszarów chronionych mający na celu zachowanie różnorodności biologicznej w państwach UE. Podstawową zasadą ochrony na obszarach Natura 2000 jest zasada niepogarszania istniejącego stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono dany obszar. Sieć Natura 2000 składa się z 2 typów obszarów: - Specjalnych obszarów ochrony (SOO) - dyrektywa 92/43/EWG (habitatowa) Obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) - dyrektywa 79/409/EWG (ptasia) Obszary te mogą się na siebie nakładać, nawet w całości mogą się też pokrywać z innymi obszarami chronionymi.

39 Natura 2000 Obszary sieci Natura 2000 wyznaczane są wyłącznie ze względu na stwierdzoną obecność: - odpowiednio licznych populacji pewnych gatunków zwierząt i roślin (wymienionych w załączniku I DP oraz w załączniku II DS) i/lub - odpowiednio wykształconych płatów pewnych siedlisk przyrodniczych (wymienionych w załączniku I DS). Względy ekonomiczne, społeczne itp. nie są brane pod uwagę przy wyznaczaniu obszarów Natura 2000. Lista gatunków i siedlisk chronionych na danym obszarze Natura 2000 podana jest w tzw. Standardowym Formularzu Danych (SDF) opracowywanym dla danego obszaru.

40 Postępowanie OOŚ, a obszary Natura 2000
Postępowanie OOŚ w odniesieniu do obszarów Natura 2000: - w UE - art. 6.3 dyrektywy Siedliskowej; w Polsce - ustawa o ochronie przyrody i ustawa z dnia 3 października 2008 r. o informacji o środowisku i jego ochronie… Ocena taka powinna uwzględniać wszelkie elementy przyczyniające się do integralności obszaru Natura 2000 i ogólnej spójności sieci Natura 2000. Może dotyczyć wszystkich ww. grup przedsięwzięć, dlatego też należy pamiętać o bieżącym monitorowaniu wyznaczania obszarów Natura 2000.

41 Postępowanie OOŚ, a obszary Natura 2000
Jeżeli ocena wykazała szkodliwy wpływ planu, programu lub przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, to w zasadzie nie można zezwolić na ich realizację, chyba że: jest to uzasadnione koniecznymi wymogami o charakterze społecznym i gospodarczym, nie ma rozwiązań alternatywnych i zapewnione zostanie wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędne dla zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci Natura 2000. Kompensacja przyrodnicza – zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie krajobrazowych.

42 Natura 2000, a gatunki i siedliska priorytetowe
Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje gatunek priorytetowy lub siedlisko priorytetowe, na realizację planu, programu lub przedsięwzięcia można zezwolić tylko w celu: - ochrony zdrowia i życia ludzi zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, ale po uzyskaniu opinii KE i jednocześnie – nie ma rozwiązań alternatywnych i – zapewniona zostanie kompensacja przyrodnicza.

43 Załącznik Ia - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ
A.4. OCENA WPŁYWU NA OBSZARY NATURA 2000. A.4.1. CZY PROJEKT MOŻE WYWIERAĆ ISTOTNY NEGATYWNY WPŁYW NA OBSZARY OBJĘTE LUB, KTÓRE MAJĄ BYĆ OBJĘTE SIECIĄ NATURA 2000? □ Tak, w takim przypadku – wówczas, gdy istniało prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie z I, II, III grupy może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz była przeprowadzona ocena zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Siedliskowej: (1) Proszę przedstawić streszczenie wniosków wynikających z odpowiednich ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG – ocena wykazała brak znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, w tym po zastosowaniu środków minimalizujących, wypełniamy pole tekstowe (2)Jeżeli podjecie środków kompensujących uznano za konieczne zgodnie z art. 6 ust. 4, proszę dostarczyć kopię formularza „Informacje na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG” – ocena wykazała znaczące oddziaływanie, ale spełnione zostały łącznie konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego o charakterze społecznym i gospodarczym, nie ma rozwiązań alternatywnych i zapewnione zostanie wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędne dla zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci Natura 2000. □ Nie, w takim przypadku proszę załączyć wypełnione przez właściwą instytucję zaświadczenie -załącznik lb.

44 Załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
ZAŁĄCZNIK lb – ZAŚWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000 Organ odpowiedzialny *) po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu, który ma być zlokalizowany w oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000 z następujących powodów:……………………………………………………………………………………………………………. W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne. W załączniku znajduje się mapa w skali 1: (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jeżeli taki istnieje. Data (dd/mm/rrrr): Podpis: Nazwisko: Stanowisko: Organ: (Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000) Pieczęć urzędowa: *) Właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska

45 a) jego rodzaj i charakterystykę;
Załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA lb – ZAŚWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000. Zgodnie z art. 32 ust. 3 Uop organem właściwym do wypełnienia Zaświadczenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wykonujący w tym wypadku swoje zadania przy pomocy regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wypełniając pole tekstowe umieszczone w Zaświadczeniu organ powinien wskazać, że dane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 ze względu na: a) jego rodzaj i charakterystykę; b) usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000 – zarówno już wyznaczonych, czy przekazanych do Komisji Europejskiej przez stronę polską, jak i potencjalnych, znajdujących się na tzw. „shadow list”; c) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000 (należy pamiętać, że oceny oddziaływania na dany obszar Natura 2000 dokonuje się w kontekście celów ochronnych, jakim ma służyć ten obszar).

46 Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich
Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE – pkt 10 lit. b Aneksu II dyrektywy OOŚ: 1. Kwalifikacja przedsięwzięcia – przesądzające znaczenie ma „miejski charakter” danego przedsięwzięcia, a nie jego lokalizacja, co skutkuje kwalifikacją do tej kategorii również tego typu obiektów leżących formalnie poza obszarami miejskimi. 2. W rozporządzeniu OOŚ część przedsięwzięć spełniających ww. kryteria została literalnie wymieniona, w przypadku przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane (przedsięwzięcia z II grupy), dla przykładu: garaże lub parkingi samochodowe lub zespoły parkingów dla nie mniej niż 100 samochodów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych; kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, etc.

47 c.d. Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich
3. Procedurze „screeningu” powinny być poddane wszystkie przedsięwzięcia o charakterze miejskim w rozumieniu dyrektywy OOŚ (pkt 10 lit. B Aneks II dyrektywy OOŚ), w przypadku gdy przedsięwzięcie spełnia łącznie 3 przesłanki: -ma charakter infrastrukturalny (zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu i wymagająca uzyskania którejś z decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a przed 15 listopada 2008 r. – jednej z decyzji określonych w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; -ma charakter miejski, co oznacza, że determinujące znaczenie ma miejska natura przedsięwzięcia, a nie jego lokalizacja w granicach administracyjnych miasta; -może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – na co wskazuje rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania. Należy pamiętać, że jeżeli przedsięwzięcie nie spełnia którejkolwiek z ww. przesłanek, oznacza to, że nie zalicza się do kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich”, czyli pozostaje poza zakresem przedmiotowym dyrektywy OOŚ.

48 c.d. Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich
Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” wskazują analizy możliwych rozwiązań dotyczących tej problematyki dla: Przedsięwzięć nie rozpoczętych, Przedsięwzięć w trakcie realizacji, Przedsięwzięć zakończonych w kontekście przedsięwzięć spełniających, bądź nie spełniających przesłanek „urban developments projects”. Przypominamy, że nadinterpretacja przepisów dyrektywy OOŚ może prowadzić do wypaczenia sensu procedury ooś, jak również zaniechanie prowadzenia postępowania ooś w określonych przypadkach może prowadzić do braku możliwości dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE. Przedmiotowe Zalecenia dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www. mrr.gov.pl) oraz na stronie MJWPU w zakładce Vademecum dla Beneficjentów – Ocena oddziaływania na środowisko – Zalecenia. (kliknij)

49 Wniosek o dofinansowanie
WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Część E wniosku – Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych: - E3 – polityka ochrony środowiska E3.1 – Wpływ projektu na politykę ochrony środowiska - Beneficjent określa na samym początku opisu , czy projekt będzie miał wpływ : pozytywny, neutralny, a następnie to uzasadnia. E3.2 - Wpływ projektu na obszary Natura (OSO – obszary specjalnej ochrony ptaków - Dyrektywa Ptasia, SOO – specjalne obszary ochrony siedlisk – Dyrektywa Siedliskowa). Beneficjent określa, czy projekt będzie miał wpływ: neutralny, a następnie to uzasadnia.


Pobierz ppt "Zalecenia w zakresie oceny oddziaływania na środowisko - uwzględnienie wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. Przedsięwzięcia współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google