Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie Praktyczne informacje na temat wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP Załączniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie Praktyczne informacje na temat wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP Załączniki."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie Praktyczne informacje na temat wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP Załączniki dla działania 9.3 Anna Tchórzewska Starszy specjalista Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki W ramach działania 9.3 na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest złożenie następującego kompletu załączników: 1. Analiza finansowa; 2. Dokumenty dotyczące postępowania OOŚ; 3. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000; 4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/cele projektu; 5. Dokument poświadczający zaangażowanie Partnerów w realizację Projektu; 6. Dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i Partnerów Projektu; 7. Poświadczenie zabezpieczenia środków niezbędnych w celu prawidłowej realizacji inwestycji; 8. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy innej niż de minimis; 9. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy; 10. Wyciąg z dokumentacji technicznej; Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

3 W ramach działania 9.3 na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest złożenie następującego kompletu załączników: 11. Sprawozdanie finansowe; 12. Plan odnowy miejscowości; 13. Uchwała zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy lub rady osiedla w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości; 14. Uchwała rady gminy lub rady miasta w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości; 15. Zaświadczenie wystawione przez Wójta/Burmistrza określające liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia Wniosku – oryginał; 16. Załączniki dodatkowe. Podstawę przygotowania Załączników stanowi instrukcja przygotowania Załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 9.3. Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

4 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 2 Dokumenty dotyczące postępowania OOŚ W związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadzone zostały zmiany w zasadach dotyczących dokumentowania postępowania oceny oddziaływania na środowisko. Oddzielne zasady obowiązują dla: przedsięwzięć, dla których procedura oceny oddziaływania na środowisko rozpoczęła się przed dniem wejścia w życia ustawy, przedsięwzięć, dla których procedura oceny oddziaływania na środowisko rozpoczęła się po dniu 15 listopada 2008 r. Szczegółowe informacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko zostały zawarte w Załączniku nr 13 Ocena oddziaływania na środowisko według ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

5 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 61 650; fax: (058) 32 61 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 A.3.1.1 Czy wydano już zezwolenie na realizację tego projektu? A.3.1.2 Jeżeli tak, proszę podać datę A.3.1.5 Określić władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na inwestycję A.2 Konsultacje z organami ds.. ochrony środowiska

6 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 61 650; fax: (058) 32 61 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 A.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym: aneksem I Dyrektywy aneksem II Dyrektywy żadnym z powyższych załączników A.4.1 Czy projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte lub które mają być objęte siecią NATURA 2000?

7 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 61 650; fax: (058) 32 61 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 A.7 W przypadku projektów dot. gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych: Wyjaśnić, czy projekt jest spójny z sektorowym / zintegrowanym planem lub programem połączonym z wdrażaniem polityki wspólnotowej lub prawodawstwem w tych dziedzinach

8 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 3 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Deklaracja nie jest wymagana gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń). Zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody organem właściwym do wypełnienia Deklaracji przed 15 listopada 2008 był wojewoda, wykonujący w tym wypadku swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Po 15 listopada 2008 r. organem właściwym do wypełnienia Deklaracji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

9 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 61 650; fax: (058) 32 61 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Organ wskazuje, ze dane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary NATURA 2000 ze względu na: jego rodzaj i charakterystykę, usytuowanie, rodzaj i skale możliwego oddziaływania w konteksie celów

10 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane / cele projektu Wzór Oświadczeń znajduje się w Załączniku nr 4.1 i 4.2 instrukcji. W przypadku projektów partnerskich, każdy z partnerów zobowiązany jest dołączyć ww. Oświadczenie w zakresie swojego zadania Inwestor nie musi dołączać do wniosku wypisów z ksiąg wieczystych lub aktów notarialnych. Uwaga!!! Wypełniając Oświadczenie należy zwrócić uwagę na spójność z informacjami zawartymi w dokumentach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko np. decyzją środowiskową oraz pozwoleniem na budowę Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

11 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 61 650; fax: (058) 32 61 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Należy wybrać właściwy tytuł/tytuły własności ze wskazaniem odpowiednich numerów działek Tu należy wpisać wszystkie numery działek 5 – letni okres trwałości projektu OŚWIADCZENIE DLA PROJEKTÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE

12 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 61 650; fax: (058) 32 61 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 OSWIADCZENIE DLA PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z DOSTAWAMI LUB USŁUGAMI 5 – letni okres trwałości projektu Tu należy wpisać wszystkie numery działek Należy wybrać właściwy tytuł/tytuły własności ze wskazaniem odpowiednich numerów działek

13 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 5 Dokument poświadczający zaangażowanie Partnerów w realizację Projektu Współpraca podmiotów uczestniczących w realizacji projektu może być organizowana w różnych formach, w zależności od stopnia zaangażowania danej instytucji oraz etapu realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Podczas dokonywania oceny strategicznej, w ramach kryterium dotyczącego partnerstwa preferowane będą formy współpracy polegające na: poparciu dla celów projektu (np. w formie listu intencyjnego, porozumienia, umowy przedwstępnej) wyrażonym przez podmioty, których udział jest uzasadniony z punktu widzenia efektów projektu. udostępnieniu przez inny podmiot zasobów technicznych i organizacyjnych do realizacji projektu; przekazaniu wkładu finansowego6 przeznaczonego na realizację zadania nie będącego zadaniem własnym donatora; zaangażowaniu kapitału prywatnego w realizację projektu; porozumieniu podmiotów spełniających definicję partnerstwa. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

14 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Pod pojęciem partnerstwa należy rozumieć porozumienie co najmniej dwóch samodzielnych podmiotów, wymienionych we wniosku o dofinansowanie i uczestniczących wspólnie w realizacji projektu, których udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszących do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz realizujących projekt na warunkach określonych w umowie partnerskiej. W przypadku podjęcia przez podmioty realizujące projekt współpracy spełniającej definicję partnerstwa, wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie umowy partnerskiej. Umowa partnerska powinna zawierać postanowienia wskazane w punkcie 4.2.5 Wymagane postanowienia umów Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 4.2.5. Wymagane postanowienia umów. Uwaga!!! Przygotowując umowę partnerska należy zwrócić uwagę na spójność z informacjami w formularzu wniosku o dofinansowanie (szczególnie danymi finansowymi). Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

15 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Każdy z partnerów musi być beneficjentem Jst, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego; Instytucje kultury; Organizacje pozarządowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Uwaga !!! Rada Sołecka, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich nie są rozumiani jako beneficjenci w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz nie znajdują się w katalogu beneficjentów określonych w Uszczegółowieniu RPO WP dla działania 9.3. Poszczególni partnerzy muszą być od siebie niezależni i odrębni Uwaga!!! Za partnerstwo nie będą uznawane porozumienia jednostkami samorządu terytorialnego z jednostkami i zakładami budżetowymi, które zostały przez nie utworzone. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

16 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 6 Dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i partnerów projektu Dokumenty te nie są wymagane w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego. Podmioty posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, dostarczają aktualny odpis z KRS-u. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, mają obowiązek dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Kościoły i związki wyznaniowe- dostarczają wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot wnioskujący kościelnej osobowości prawnej. Pozostałe podmioty dostarczają wypis z właściwego rejestru lub inny dokument poświadczający status prawny. Uwaga!!! Załącznik powinien być spójny z informacjami zawartymi punkt B.5. i sekcji G formularza wniosku. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

17 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 7 Poświadczenie zabezpieczenia środków niezbędnych w celu prawidłowej realizacji inwestycji Dokument potwierdzający, że beneficjent dysponuje środkami w wysokości zgodnej z przewidzianą w części analizy finansowej poświęconej przepływom pieniężnym w ramach projektu w wierszu A.3. Wkład własny (i partnerów) zaangażowany w realizację projektu oraz A.5. Inne wpływy w okresie realizacji projektu. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych, przynajmniej 2 % kosztów kwalifikowalnych Projektu musi pochodzić ze środków własnych. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

18 Rodzaj dokumentu potwierdzającego posiadanie środków zależy od kategorii beneficjentów: Jednostka samorządu terytorialnego załącza poświadczoną kopię podjętej uchwały budżetowej na dany rok w przypadku projektów realizowanych w danym roku. Jeśli beneficjent zamierza realizować projekt przez okres dłuższy niż jeden rok – załącza kopię podjętej uchwały budżetowej na dany rok wraz z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej bądź przyjętych odrębną uchwałą. W uchwałach tych powinny być wymienione dokładne nazwy zadania współfinansowanego ze środków strukturalnych i podana kwota przeznaczona na współfinansowanie i wkład własny w poszczególnych latach. W przypadku państwowych jednostek budżetowych, dokumentem potwierdzającym posiadanie środków na realizację projektu powinien być plan dochodów wydatków danej jednostki budżetowej, który przewiduje odpowiednie środki na realizację projektu. W przypadku projektów wieloletnich – kopia programów wieloletnich stanowiących załącznik do ustawy budżetowej. Państwowa jednostka budżetowa realizując projekt w ramach RPO WP powinna mieć zabezpieczone środki zarówno na współfinansowanie (pokrycie wkładu własnego) jak i na pokrycie wkładu EFRR. Instytucja Zarządzająca nie będzie przekazywała środków państwowej jednostce budżetowej, a rozliczenie wydatków następować będzie na podstawie wniosku beneficjenta o płatność. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

19 Rodzaj dokumentu potwierdzającego posiadanie środków zależy od kategorii beneficjentów: W przypadku kościoła (kościelnej osoby prawnej), gdy z przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła lub związku wyznaniowego wynika, że w imieniu kościelnej osoby prawnej występuje organ jednoosobowy (np. biskup diecezji katolickiej, proboszcz parafii katolickiej), wówczas wymaganym dokumentem będzie oświadczenie danego organu. Natomiast, gdy z przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła lub związku wyznaniowego wynika, że organem właściwym do postępowania w imieniu kościelnej osoby prawnej jest organ kolegialny (np. rada parafialna, synod), wówczas właściwą formą działania takiego organu będzie uchwała. Natomiast w przypadku innych kategorii beneficjenta do wniosku o dofinansowanie należy załączyć uchwałę (lub oświadczenie w przypadku organu jednoosobowego) właściwego organu określającą zadanie, na które przeznaczone są środki finansowe, a także wysokość wkładu własnego na realizację danego zadania w kolejnych latach lub uzyskaną z banku promesę kredytową zapewniającą, iż w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach RPO WP projekt otrzyma środki objęte promesą. W przypadku pozyskania środków finansowych z innych źródeł publicznych np. z budżetu państwa należy załączyć kopię dokumentu wydanego przez instytucję przyznającą środki poświadczające takie współfinansowanie. Można również przedstawić promesę uzyskaną np. z Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

20 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 8 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy innej niż de minimis Załącznik wymagany w stosunku do beneficjentów składających projekt, w którym wystąpi pomoc publiczna, niezależnie od tego czy obejmuje ona cały projekt czy dotyczy tylko części wydatków w ramach projektu. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis Podmiot ubiegający się o otrzymanie pomocy de minimis jest zobowiązany do przedstawienia organowi udzielającemu tej pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. W oparciu o te zaświadczenia organ udzielający pomocy będzie mógł ustalić, czy udzielenie pomocy danemu beneficjentowi nie spowoduje przekroczenia przez tego beneficjenta limitu 200 tys. euro. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

21 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 61 650; fax: (058) 32 61 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis W tabeli należy podać informację o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych, niezależnie od jej formy, źródła i celu, w jakim była udzielana. Dodatkowo, do Wniosku o pomoc de minimis należy dołączyć wszystkie Zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w tym okresie.

22 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 61 650; fax: (058) 32 61 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Informacja o uzyskanej pomocy innej niż de minimis Beneficjent ubiegający się o pomoc inną niż de minimis powinien złożyć Oświadczenie o uzyskanej pomocy innej niż de minimis W tabeli należy podać informację o wszelkich rodzajach pomocy otrzymanych w związku z wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu, niezależnie od jej formy i źródła. Dodatkowo, do Wniosku należy załączyć kopie decyzji/umów, na podstawie których beneficjent otrzymał przedmiotowe wsparcie.

23 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 9 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Należy załączyć kopie pozwoleń na budowę lub zgłoszeń budowy obejmujące cały zakres projektu. Pozwolenie na budowę należy dostarczyć w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne: wymaga uzyskania takiego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i/lub należy do przedsięwzięć, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

24 Zgłoszenie budowy należy dostarczyć w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne: nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Dostarczone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą prawomocności/ostateczności na cały zakres projektu (jeśli jest wymagana). Załączone dokumenty powinny być aktualne (np. pozwolenie na budowę nie starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte). W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem w dzienniku budowy). Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

25 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 10 Wyciąg z dokumentacji technicznej Należy załączyć: projekt budowlany (spełniający wymogi określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), na podstawie którego zostało wydane pozwolenie na budowę lub nastąpiło zgłoszenie budowy (dokumentacja z pieczątkami urzędu wydającego decyzje/przyjmującego zgłoszenie) – w 1 egzemplarzu. tabelaryczne zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną według załączonego wzoru nr 9.1 wraz z kopiami pierwszych stron opracowań (w 2 egzemplarzach). kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. 2004r. Nr 130, poz. 1389) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

26 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Załącznik 9.2 Dla prac remontowo budowlanych, których zakres nie wymaga Pozwolenia budowlanego

27 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 11 Sprawozdanie finansowe W przypadku jednostek samorządu terytorialnego konieczne jest przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni. W przypadku pozostałych podmiotów bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata stanowią element Załącznika nr 1 – Analiza finansowa. Nie ma obowiązku dostarczania dodatkowych dokumentów. Jeżeli projekt będzie realizowany przez więcej niż jeden podmiot, każdy z nich zobowiązany jest załączyć powyższe dokumenty. Beneficjenci, których działalność jest krótsza niż dwa lata, powinni przedstawić informacje finansową za cały okres działalności a podpisanie umowy o dofinansowanie uzależnione będzie od uzupełnienia dokumentacji o wymagane dokumenty za wszystkie zamknięte kwartały roku podpisania umowy. W przypadku, kiedy podpisanie umowy nastąpi w roku następującym po roku złożenia wniosku (wniosek składany jest pod koniec roku), podpisanie umowy o dofinansowanie uzależnione będzie od uzupełnienia dokumentacji o wymagane dokumenty za rok poprzedzający rok podpisania umowy. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

28 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 12 Plan odnowy miejscowości Plan odnowy miejscowości, powinien zawierać w szczególności: charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, opis planowanych zadań w perspektywie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów, opis planowanych zadań ze wskazaniem ich wpływu na rozwój miejscowości z uwzględnieniem zgodności z charakterem i krajobrazem kulturowym miejscowości. Plan odnowy miejscowości powinien stanowić kopię załącznika do uchwały Rady Gminy zatwierdzającej ten dokument potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

29 Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie - załączniki Załącznik nr 13 Uchwała zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy lub rady osiedla w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Uchwałę należy dostarczyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Załącznik nr 14 Uchwała rady gminy lub rady miasta w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Uchwałę należy dostarczyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Załącznik nr 15 Zaświadczenie wystawione przez Wójta/Burmistrza określające liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia Wniosku – oryginał. Załącznik nr 16 Załączniki dodatkowe Beneficjent ma możliwość dołączenia innych załączników mogących pomóc w należytej ocenie złożonego wniosku. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

30 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk, tel. (058) 32 68 650; fax: (058) 32 68 673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Działanie 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie Praktyczne informacje na temat wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP Załączniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google