Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ko ś ció ł podzielony Wielka Schizma Wschodnia. Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ko ś ció ł podzielony Wielka Schizma Wschodnia. Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie."— Zapis prezentacji:

1 Ko ś ció ł podzielony Wielka Schizma Wschodnia

2 Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie

3 Kościół wzrastający (590-715)

4 Papież Grzegorz I Wielki (590-604) Sojusz a Merowingami Umowy pokojowe z Longobardami Servus servorum Dei Działalność dobroczynna Praefectus Urbi Działalność liturgiczna Liber regulae pasoralis

5 Bonifacy V (619-625) Egzarcha zatwierdza wybór

6 Papież Marcin I (649-655) Walka z monoteletami Śmierć na wygnaniu na Krymie

7 Papież Sergiusz I (687-701) Nie uznał synodu trullańskiego (692) Kontakty z Frankami Wprowadził Agnus Dei

8 Papież Konstantyn 708-715 Ostatnia wyprawa do Konstantynopola Zakończenie schizmy (691-710) Tarik w Hiszpanii Ces. Justynian II

9 Ces. Leon III Izauryjski Ikonoklazm

10 Papież Grzegorz II (715-731) Odbudowa Monte Cassino (718) Układy z Liutprandem Longobardzkim

11 Papież Grzegorz III (731-741) - Potępienie ikonoklastycznego edyktu Leona III Izauryjskiego (731) -Kontakty z Karolem Młotem i frankami -Ostatni papież, którego zatwierdził egzarcha (pierwszym był Bonifacy V)

12

13 Liutprand król Longobardów w latach 712-744

14 Aistulf (Astolf) król Longobardów W latach 744-756

15 Pepin III Krótki (714-768)

16 Childeryk III (+755) ostatni władca z dynastii Merowingów

17 . Stefan II (III) 752-757 Po najkrótszym w dziejach pontyfikacie Stefana II (3/4 dni)

18 . Donacja (Darowizna) Pepina (756) Patrimonium S. Petri Egzarchat Rawenny Pentapolis : Ankona, Senigallia, Fano, Pasaro, Rimini)

19 Patrimonium S. Petrii Darowizna Pepina Krótkiego 754-56 Darowizna i Obietnice Pepina Krótkiego i Karola Wielkiego 757/ 774/787 Powstanie Państwa Kościelnego 757/774 Ancona - 757/774 Narni 757/774 787/817Papież św. Paweł I (757-767) Papież Hadrian I (772-795)

20 Donatio Constantini (na podstawie tzw. Legendy Sylwestra, powstała ok. 750-800) Cesarz Konstantyn Papież Sylwester I (314-335)

21 Donatio Constantini Papież uznany zostaje za ważniejszego od wszystkich biskupów w tym: Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopola, Jerozolimy Wzniesiona przez Konstantyna Bazylika św. Jana na Lateranie zostaje uznana najważniejszą świątynią chrześcijańską, Kościoły św. Piotra i św. Pawła otrzymują liczne bogactwa, Najważniejsi duchowni Rzymu otrzymują te same przywileje i insygnia, co rzymscy senatorowie Papież otrzymuje te same insygnia i odbiera te same honory, co cesarz, wśród nich prawo do noszenia korony cesarskiej, purpurowego płaszcza i tuniki; Sylwester miał jednak odmówić noszenia korony, w związku z czym cesarz przyznał mu prawo do noszenia wysokiej białej czapki, Papież i jego następcy otrzymują Pałac Laterański, Rzym z jego prowincjami, dystryktami i miastami Italii oraz wszystkie regiony Zachodu.

22 Wielkanoc 774 Papież Hadrian I i Karol Wielki (prośba o wypełnienie promissio carisiaca i potwierdzenie darowizny Pepina)

23 Sobór Nicejski II 787 Ikonoklazm

24 Triclinium maius

25

26 Prima sedes a nemine iudicatur nisi deprehendatur a fide devius Decretales Symmachi, 500 r. Władca frankoński – Karol Wielki Prawnik – Alkuin z Yorku Władca francuski – Filip IV Piękny Prawnik – Wilhelm de Nogaret

27 Boże Narodzenie 800 r. Koronacja Karola Wielkiego przez papieża Leona III (795-816)

28 Boże Narodzenie 800 r. Wznowienie Cesarstwa zachodniego Koronacja Karola Wielkiego przez papieża Leona III

29 Filioque Wierz ę w Ducha Ś wi ę tego, Pana i O ż ywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwa łę który mówi ł przez proroków.

30 Synod w Toledo III (589) – wprowadzenie formu ł y Synody niemieckie (791, 794) – pro ś ba wsparta przez Karola Wielkiego do Leona III o wprowadzenie formu ł y Koronacja cesarska w Rzymie Henryka II (1014) – pierwszy raz od ś piewano Credo z formu łą Sobór Lyo ń ski II (1274) – zatwierdzenie formu ł y

31 Chleb przaśny Azyma opłatek Chleb kwaszony Prosfora

32 Schizma Focjusza I Wielkiego vel Miko ł aja I Wielkiego 867- 879

33 Ś w. Focjusz I Wielki 810-893 Ś w. Ignacy I 797-877

34 Papież Mikołaj I Wielki (858-867) Prymat papie ż a Dekrety pseudoizydoria ń skie Zast ę pca Chrystusa Prymat jurysdykcyjny Oddzielenie w ł. ś wieckiej i duchownej Prymat nad Wschodem i Zachodem Spór z patriarcha Focjuszem (863-867)

35 Sobór Konstantynopolita ń ski IV 869-870 Uwa ż any jest przez Ko ś ció ł Katolicki za ósmy Sobór Powszechny, dla Ko ś cio ł a Prawos ł awnego ma charakter soboru lokalnego przywrócenie porz ą dku kanonicznego za cen ę publicznego upokorzenia wi ę kszo ś ci episkopatu bizanty ń skiego : (sprawa patriarchy Focjusza Prymat Rzymu ) Libellum satisfactionis Pentarchia jako pi ęć zmys ł ów Ko ś cio ł a Zakaz mieszania si ę w ł adzy ś wi ę ckiej w sprawy ko ś cio ł a

36 Papież Jan VIII (872-882) Zapobiegł najazdowi Saracenów Walki z rzymską arystokracją (Spoletańczykami i bp Formuzosem) Walka z niewolnictwem Zakończenie schizmy focjańskiej Papież początku saeculum obscurum

37 Cluny

38

39 Papież Leon IX (OSB) (1049-1054) Rozpoczęcie reform na wzór Cluny Liczne synody reformatorskie Walka z symonia i nikolaizmem Po jego śmierci nastąpiła Wielka Schizma Wschodnia (za sprawą m. in. jego legata Humberta z Moyenmoutier)

40 Normanowie w XII wieku

41 Przyczyny bezpośrednia Problemy z obrządkami w Italii i Konstantynopolu Problemy liturgiczne i dyscyplinarne Problem z Normanami na PD Włoch Sprawy ambicjonalne Cesarz Konstantyn IX

42 Patriarcha Michała Cerulariusz (1043-1058)

43 POCZĄTEK WIELKIEJ SCHIZMY: Legat pp. Leona IX Humbert z Moyenmoutier (kard. de Silva Candida) złożył na ołtarzu w bazylice Hagia Sophia bullę wyklinającą patriarchę Michała Cerulariusza i innych. Synod w Konstantynopolu ekskomunikuje legatów papieskich (24 lipca 1054)

44 Cesarz Aleksy Komnen (1048-1118)

45 Zjazd w Clermont (27 XI 1095)

46 I Krucjata 1096-1099

47

48 IV Krucjata 1202-1204

49

50 Zdobycie Konstantynopola 17 lipca 1203

51 II zdobycie Konstantynopola kwiecień 1204

52

53 Sobór Lyoński II 1274 Pierwsze próby ekumeniczne: unia z Ko ś cio ł em bizanty ń skim: unia lyo ń ska, zawarta przez ustn ą przysi ę g ę wyrzeczenia si ę schizmy, któr ą z ł o ż yli wys ł annicy cesarza Micha ł a VIII Paleologa, nie zosta ł a poparta przez duchowie ń stwo na Wschodzie i ostatecznie zerwana w 1282 r. Potwierdzenie nauki o czy ść cu Ko ś ció ł po raz pierwszy moc ą najwy ż szego autorytetu okre ś li ł prawd ę o łą cznym pochodzeniu Ducha Ś wi ę tego – od Ojca i Syna – Filioque Śmierć Św. Tomasza z Akwinu św. Bonawentury

54

55 Upadek Konstantynopola 1453

56 Cesarstwo bizantyjskie ok. 1400

57 Konstantyn XI Dragazes Ostatni cesarz bizantyjski

58 Oblężenie Konstantynopola

59 29 maja 1453 Upadek Konstantynopola

60 Wjazd Mehmeda II Zdobywcy do Konstantynopola

61 Koniec


Pobierz ppt "Ko ś ció ł podzielony Wielka Schizma Wschodnia. Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google