Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca realizację Projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca realizację Projektu"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca realizację Projektu
Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Konferencja podsumowująca realizację Projektu Łódź, 18 marca 2011 r.

2 Zadania realizowane w ramach projektu
Zarządzanie projektem Rekrutacja uczestników Organizacja kursów specjalistycznych kurs spawania elektrycznego kurs zgrzewania polietylenu (PE) kurs w zakresie uprawnień elektroenergetycznych (E) Organizacja wizyt studialnych Organizacja seminarium naukowego Organizacja udziału w Targach Gazowniczych Stworzenie Biblioteki Gazownika i Mechanika Organizacja warsztatów zawodowych Promocja i informacja Łódź, 18 marca 2011 r.

3 Monitoring i ewaluacja
Monitoring to systematyczne, prowadzone na bieżąco zbieranie, analizowanie i używanie informacji do celów kontrolnych i podejmowania decyzji; umożliwia podjęcie działań korygujących w trakcie realizacji procesu Ewaluacja to celowe i zaplanowane pozyskiwanie informacji w trakcie realizacji programu (ewaluacja okresowa) oraz po jego zakończeniu (ewaluacja końcowa) na temat zmiany, jakie wywołała realizacja zapisanych w nim celów i zadań. Łódź, 18 marca 2011 r. .

4 Wskaźniki 28 wskaźników służy monitorowaniu postępu realizacji projektu Liczba uczniów objętych wsparciem Liczba nauczycieli objętych wsparciem Liczba książek zakupionych do Biblioteki Liczba godzin kursów specjalistycznych na ucznia Liczba uczniów korzystających z warsztatów zawodowych Liczba nauczycieli uczestniczących w seminarium naukowym Liczba wizyt studialnych na jednego ucznia Podniesienie poziomu samooceny uczniów w zetknięciu z rynkiem pracy Pozyskanie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów zgodnych z wymaganiami pracodawców Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego TUS Łódź, 18 marca 2011r

5 Monitoring Ocenie postępu realizacji projektu służy harmonogram projektu Łódź, 18 marca 2011r

6 Monitoring Bieżące monitorowanie realizacji poszczególnych zadań
Rekrutacja uczestników – deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz dokument zawierający dane uczestnika Uczestnictwo w zajęciach (kursy, wizyty studialne, warsztaty zawodowe, seminarium) – podpis na liście obecności oraz kontrola obecności na zajęciach przez specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji Udział w kursach specjalistycznych – wyniki egzaminów Podniesienie poziomu samooceny uczniów w zetknięciu z rynkiem pracy, wzrost aspiracji zawodowych i osobistych uczniów – ankiety ewaluacyjne Zakup książek – śledzenie nowości na rynku wydawniczym Łódź, 18 marca 2011r

7 Wniosek o płatność Składany do Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski w Łodzi) Obejmuje okres rozliczeniowy – 3 miesiące Zawiera m.in.: Opis postępu rzeczowego realizacji projektu w podziale na zadania (np.: rodzaj kursu, termin, ilość uczestników, wyniki egzaminów) Opis planowanego przebiegu realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku (np.: planowany termin i miejsce wizyt studialnych) Informacje na temat problemów i trudności związanych z realizacją projektu (np.: przesunięcie terminu rozpoczęcia kursu spawania w związku z koniecznością dostosowania go do planu zajęć uczniów) Pomiar poszczególnych wskaźników – tabela stanowiąca załącznik do wniosku PEFS – informacje o beneficjentach Łódź, 18 marca 2011r

8 Wartość docelowa wskaźnika Stopień realizacji wskaźnika
Wniosek o płatność L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Mr Mp Stopień realizacji wskaźnika K M Ogółem 3 Liczba uczniów objętych wsparciem 150 6 22 28 15 100 115 76,67 4 Liczba nauczycieli objętych wsparciem 26 2 17 18 21 80,77 5 Liczba szkół wyposażonych w nowoczesne materiały dydaktyczne 1 Nie dotyczy 100,00 Liczba książek zakupionych do Biblioteki 500 313 62,60 7 Liczba czasopism specjalistycznych na czas trwania projektu 8 Liczba uczniów biorących udział w kursach specjalistycznych 82 90 60,00 9 Liczba godzin kursów specjalistycznych na ucznia 225 81,15 85,31 37,92 10 Liczba nauczycieli uczestniczących w kursach specjalistycznych 83,33 11 Liczba uczniów korzystających z warsztatów zawodowych 60 62 41,33 13 Liczba godzin warsztatów zawodowych na ucznia 2,48 3,31 Łódź, 18 marca 2011r

9 Wniosek o płatność PEFS – Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Przy pomocy PEFS, w formie elektronicznej, gromadzone są informacje na o beneficjentach celem monitorowania efektów zrealizowanego wsparcia (imię, nazwisko, adres, data przystąpienia do projektu, forma przyznanego wsparcia np. kursy, szkolenia) Informacje gromadzone w PEFS służą do wyliczania wskaźników realizacji na poziomie projektów, Działań, Priorytetów oraz całego Programu Operacyjnego. Podczas realizacji projektu zbierane i przetwarzane są dane osobowe Beneficjentów, zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawę o ochronie danych osobowych Łódź, 18 marca 2011r

10 Wniosek o płatność Współpraca z opiekunem projektu:
pomoc i fachowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektu konsultacje na etapie przygotowywania wniosku o płatność ewentualna korekta wniosku Łódź, 18 marca 2011r

11 Rezultaty Udział w kursach specjalistycznych zakończony był egzaminem
Uczniowie, którzy zdali egzamin otrzymali dokumenty potwierdzające uzyskane uprawnienia np. książeczkę spawacza, świadectwo kwalifikacyjne Nauczyciele (5 osób) – 100% Uczniowie (146 osób): Kurs zgrzewania polietylenu – 99,31% Kurs w zakresie uprawnień elektroenergetycznych – 97,95% Kurs spawania elektrycznego – 46,66% Łódź, 18 marca 2011r

12 Rezultaty Dostosowanie oferty edukacyjnej ZSP nr 3 do potrzeb lokalnego rynku pracy Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSP nr 3. Wyposażenie ZSP nr 3 w materiały dydaktyczne oraz publikacje specjalistyczne z obszaru gazownictwa. Zacieśnienie współpracy pomiędzy Mazowiecką Spółką Gazownictwa a ZSP nr 3. Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej. Uzyskanie przez uczniów specjalistycznych umiejętności zawodowych zgodnych z oczekiwaniami pracodawcy w branży gazowniczej. Rozwój kompetencji miękkich istotnych w pracy zawodowej i wymaganych przez pracodawców na współczesnym rynku pracy. Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli. Zapoznanie z najnowszymi trendami w systemach edukacyjnych w szkolnictwie zawodowym z uwzględnieniem specyfiki kształcenia pracowników branży gazowniczej Uelastycznienie podejścia nauczycieli do indywidualnych oczekiwań uczniów. Łódź, 18 marca 2011r

13 Ewaluacja Zweryfikowanie stopnia, w jakim projekt wypełnił założone cele Ocena efektywności projektu Ustalenie, czy efekty osiągnięte w wyniku projektu są trwałe Oszacowanie znaczenie projektu oraz jego zasadności Łódź, 18 marca 2011r

14 Dziękujemy za uwagę! Michalina Wasilewska
specjalista ds. monitoringu i ewaluacji tel


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca realizację Projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google