Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź,"— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź, 18 marca 2011 r. Konferencja podsumowująca realizację Projektu

2 Łódź, 18 marca 2011 r. 2 Zadania realizowane w ramach projektu Zarządzanie projektem Rekrutacja uczestników Organizacja kursów specjalistycznych kurs spawania elektrycznego kurs zgrzewania polietylenu (PE) kurs w zakresie uprawnień elektroenergetycznych (E) Organizacja wizyt studialnych Organizacja seminarium naukowego Organizacja udziału w Targach Gazowniczych Stworzenie Biblioteki Gazownika i Mechanika Organizacja warsztatów zawodowych Promocja i informacja

3 Monitoring i ewaluacja Monitoring to systematyczne, prowadzone na bieżąco zbieranie, analizowanie i używanie informacji do celów kontrolnych i podejmowania decyzji; umożliwia podjęcie działań korygujących w trakcie realizacji procesu Ewaluacja to celowe i zaplanowane pozyskiwanie informacji w trakcie realizacji programu (ewaluacja okresowa) oraz po jego zakończeniu (ewaluacja końcowa) na temat zmiany, jakie wywołała realizacja zapisanych w nim celów i zadań. Łódź, 18 marca 2011 r.. 3

4 Wskaźniki Łódź, 18 marca 2011r 4 28 wskaźników służy monitorowaniu postępu realizacji projektu –Liczba uczniów objętych wsparciem –Liczba nauczycieli objętych wsparciem –Liczba książek zakupionych do Biblioteki –Liczba godzin kursów specjalistycznych na ucznia –Liczba uczniów korzystających z warsztatów zawodowych –Liczba nauczycieli uczestniczących w seminarium naukowym –Liczba wizyt studialnych na jednego ucznia –Podniesienie poziomu samooceny uczniów w zetknięciu z rynkiem pracy –Pozyskanie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów zgodnych z wymaganiami pracodawców –Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego TUS

5 Monitoring Łódź, 18 marca 2011r 5 Ocenie postępu realizacji projektu służy harmonogram projektu

6 Monitoring Łódź, 18 marca 2011r 6 Bieżące monitorowanie realizacji poszczególnych zadań –Rekrutacja uczestników – deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz dokument zawierający dane uczestnika –Uczestnictwo w zajęciach (kursy, wizyty studialne, warsztaty zawodowe, seminarium) – podpis na liście obecności oraz kontrola obecności na zajęciach przez specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji –Udział w kursach specjalistycznych – wyniki egzaminów –Podniesienie poziomu samooceny uczniów w zetknięciu z rynkiem pracy, wzrost aspiracji zawodowych i osobistych uczniów – ankiety ewaluacyjne –Zakup książek – śledzenie nowości na rynku wydawniczym

7 Wniosek o płatność Łódź, 18 marca 2011r 7 Składany do Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski w Łodzi) Obejmuje okres rozliczeniowy – 3 miesiące Zawiera m.in.: –Opis postępu rzeczowego realizacji projektu w podziale na zadania (np.: rodzaj kursu, termin, ilość uczestników, wyniki egzaminów) –Opis planowanego przebiegu realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku (np.: planowany termin i miejsce wizyt studialnych) –Informacje na temat problemów i trudności związanych z realizacją projektu (np.: przesunięcie terminu rozpoczęcia kursu spawania w związku z koniecznością dostosowania go do planu zajęć uczniów) –Pomiar poszczególnych wskaźników – tabela stanowiąca załącznik do wniosku –PEFS – informacje o beneficjentach

8 Wniosek o płatność Łódź, 18 marca 2011r 8 L.p.Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika MrMp Stopień realizacji wskaźnika KMOgółemKM 3Liczba uczniów objętych wsparciem150622281510011576,67 4Liczba nauczycieli objętych wsparciem26152171832180,77 5 Liczba szkół wyposażonych w nowoczesne materiały dydaktyczne 1 Nie dotyczy 0 1100,00 6Liczba książek zakupionych do Biblioteki500 Nie dotyczy 0 31362,60 7 Liczba czasopism specjalistycznych na czas trwania projektu 3 Nie dotyczy 0 3100,00 8 Liczba uczniów biorących udział w kursach specjalistycznych 150622288829060,00 9Liczba godzin kursów specjalistycznych na ucznia225 Nie dotyczy 81,15 Nie dotyczy 85,3137,92 10 Liczba nauczycieli uczestniczących w kursach specjalistycznych 601132583,33 11Liczba uczniów korzystających z warsztatów zawodowych1500002606241,33 13Liczba godzin warsztatów zawodowych na ucznia8 Nie dotyczy 2,48 Nie dotyczy 3,3141,33

9 Wniosek o płatność PEFS – Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Przy pomocy PEFS, w formie elektronicznej, gromadzone są informacje na o beneficjentach celem monitorowania efektów zrealizowanego wsparcia (imię, nazwisko, adres, data przystąpienia do projektu, forma przyznanego wsparcia np. kursy, szkolenia) Informacje gromadzone w PEFS służą do wyliczania wskaźników realizacji na poziomie projektów, Działań, Priorytetów oraz całego Programu Operacyjnego. Podczas realizacji projektu zbierane i przetwarzane są dane osobowe Beneficjentów, zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawę o ochronie danych osobowych Łódź, 18 marca 2011r 9

10 Wniosek o płatność Łódź, 18 marca 2011r 10 Współpraca z opiekunem projektu: pomoc i fachowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektu konsultacje na etapie przygotowywania wniosku o płatność ewentualna korekta wniosku

11 Rezultaty Łódź, 18 marca 2011r 11 Udział w kursach specjalistycznych zakończony był egzaminem Uczniowie, którzy zdali egzamin otrzymali dokumenty potwierdzające uzyskane uprawnienia np. książeczkę spawacza, świadectwo kwalifikacyjne Nauczyciele (5 osób) – 100% Uczniowie (146 osób): Kurs zgrzewania polietylenu – 99,31% Kurs w zakresie uprawnień elektroenergetycznych – 97,95% Kurs spawania elektrycznego – 46,66%

12 Rezultaty Łódź, 18 marca 2011r 12 Dostosowanie oferty edukacyjnej ZSP nr 3 do potrzeb lokalnego rynku pracy Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSP nr 3. Wyposażenie ZSP nr 3 w materiały dydaktyczne oraz publikacje specjalistyczne z obszaru gazownictwa. Zacieśnienie współpracy pomiędzy Mazowiecką Spółką Gazownictwa a ZSP nr 3. Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej. Uzyskanie przez uczniów specjalistycznych umiejętności zawodowych zgodnych z oczekiwaniami pracodawcy w branży gazowniczej. Rozwój kompetencji miękkich istotnych w pracy zawodowej i wymaganych przez pracodawców na współczesnym rynku pracy. Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli. Zapoznanie z najnowszymi trendami w systemach edukacyjnych w szkolnictwie zawodowym z uwzględnieniem specyfiki kształcenia pracowników branży gazowniczej Uelastycznienie podejścia nauczycieli do indywidualnych oczekiwań uczniów.

13 Ewaluacja Łódź, 18 marca 2011r 13 Zweryfikowanie stopnia, w jakim projekt wypełnił założone cele Ocena efektywności projektu Ustalenie, czy efekty osiągnięte w wyniku projektu są trwałe Oszacowanie znaczenie projektu oraz jego zasadności

14 Dziękujemy za uwagę! Michalina Wasilewska specjalista ds. monitoringu i ewaluacji tel. 42 675-93-45 michalina.wasilewska@msgaz.pl


Pobierz ppt "Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google