Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System bankowy. Podstawy finansów2 System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System bankowy. Podstawy finansów2 System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki."— Zapis prezentacji:

1 System bankowy

2 Podstawy finansów2 System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. O systemie bankowym można jednak mówić dopiero wówczas, gdy rozwój banków, a także rynków finansowych, pozwoli na ustalenie zasad struktury tego systemu (układ wielopoziomowy złożony z banku centralnego i banków komercyjnych).

3 Podstawy finansów3 Funkcje systemu bankowego stworzenie mechanizmów gromadzenia środków oraz ich inwestowania w różne przedsięwzięcia; zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi, transfery w czasie i ponad granicami; zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym;

4 Podstawy finansów4 Funkcje systemu bankowego zapewnienie informacji cenowej, co stwarza możliwości podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze; stworzenie warunków do transformacji środków inwestowania (pod względem czasu, wielkości i ryzyka).

5 Podstawy finansów5 Elementy systemu bankowego System bankowy składa się z elementów (instytucji) o określonych właściwościach i określonych wzajemnych relacjach między tymi instytucjami. Elementami tego systemu są: banki komercyjne (depozytowo - kredytowe), banki inwestycyjne, banki uniwersalne i banki emisyjne (centralne).

6 Podstawy finansów6 Modele sektora finansowego model anglosaski model niemiecko-japoński.

7 Podstawy finansów7 BANKI INWESTYCYJNE są to banki (firmy), które zajmują się bezpośrednim transferem oszczędności na rynek pieniężny i kapitałowy. Wyodrębnienie banków inwestycyjnych nastąpiło przede wszystkim w krajach anglosaskich, gdzie nastąpił ścisły podział na banki komercyjne i inwestycyjne. Do banków inwestycyjnych są zaliczane także instytucje nie mające charakteru banków, takie jak brokerzy, maklerzy, dealerzy, doradcy finansowi.

8 Podstawy finansów8 BANKI INWESTYCYJNE Banki inwestycyjne zajmują się wszelkimi usługami finansowymi, które wykraczają poza tradycyjną działalność depozytowo - kredytową, głównie jednak są to usługi związane z operacjami papierami wartościowymi.

9 Podstawy finansów9 BANK UNIWERSALNY dokonuje wszelkich czynności bankowych. Pojęcie bank uniwersalny oznacza, że nie ma żadnych ograniczeń w jego działalności o charakterze bankowym, a więc w zakresie ilościowym, regionalnym, klientowskim, branżowym, a także ilościowo - cenowym. W związku z tym bank uniwersalny można scharakteryzować jako instytucję, która łączy transakcje depozytowe i kredytowe z transakcjami w zakresie papierów wartościowych i czynnościami emisyjnymi.

10 Podstawy finansów10 Za koncepcją banków uniwersalnych przemawia: stwarza klientom możliwość korzystania z różnych usług w jednym banku; pozwala na zmniejszenie kosztów rezerwy, którą klient musi utrzymywać w jednym banku, a nie w kilku; może być lepszym doradcą dla klienta, gdyż bardziej wszechstronnie zna jego ekonomikę; może być bardziej elastyczny w dostosowywaniu się do potrzeb klienta, gdyż jego celem jest zwiększenie zysku;

11 Podstawy finansów11 Za koncepcją banków uniwersalnych przemawia: jest także bardziej elastyczny w polityce cenowej wobec klienta, gdyż może brać pod uwagę zysk z całości obsługi tego klienta; może skuteczniej gromadzić zasoby pieniężne niż banki inwestycyjne i sprawniej dokonywać ich transformacji; dzięki szerszemu wachlarzowi instrumentów może skuteczniej skłaniać do oszczędzania.

12 Podstawy finansów12 System bankowy w Polsce 1 stycznia 1988r. - wyodrębnienie z NBP kas oszczędności i utworzenie odrębnego banku państwowego - Powszechnej Kasy Oszczędności 1 lutego 1989r. - na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 11 kwietnia 1988r., rozpoczęły działalność:

13 Podstawy finansów13 Banki utworzone z oddziałów NBP Bank Gdański w Gdańsku, Bank Śląski w Katowicach; Bank Przemysłowo - Handlowy w Krakowie; Bank Depozytowo - Kredytowy w Lublinie; Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi; Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu; Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie; Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie; Bank Zachodni we Wrocławiu,

14 Podstawy finansów14 Zadania NBP współdziałanie przy opracowywaniu koncepcji społeczno - gospodarczego rozwoju kraju i kształtowaniu systemu funkcjonowania gospodarki narodowej; udzielanie kredytów refinansowych innym bankom i kontrola ich wykorzystania oraz przyjmowanie lokat; organizowanie oraz realizowanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych;

15 Podstawy finansów15 Zadania NBP organizowanie i realizowanie obrotów dewizowych, a także administrowanie państwową rezerwą dewizową; spełnianie funkcji nadzoru bankowego nad całym systemem bankowym w kraju; współdziałanie w kształtowaniu i realizacji polityki dewizowej; kształtowanie polityki kursowej i jej bieżącej realizacji; emisja znaków pieniężnych oraz organizowanie obiegu gotówkowego;

16 Podstawy finansów16 Zadania NBP organizowanie i przeprowadzanie rozrachunków międzybankowych; obsługa kasowa jednostek budżetu centralnego; reprezentowanie interesów Polski w międzynarodowych instytucjach bankowych; oddziaływanie na system bankowy w kierunku realizacji założeń polityki pieniężno - kredytowej; oddziaływanie na inne banki za pośrednictwem limitu kredytowego i platform kredytowych, a także nowego instrumentarium ekonomicznego.

17 Podstawy finansów17 Instrumenty oddziaływania banku centralnego Stopy procentowe Kredyty refinansowe Obowiązkowe rezerwy Kurs walutowy Oddziaływanie administracyjne Operacje otwartego rynku.

18 Podstawy finansów18 BANK jako przedsiębiorstwo Bank jest przedsiębiorstwem, które prowadzi działalność mającą na celu przejęcie od jednostek gospodarczych i osób fizycznych szeregu czynności finansowych oraz instytucją dokonującą transformacji terminu, wielkości i ryzyka w stosunkach pieniężnych między pożyczkobiorcą (kredytobiorcą) i pożyczkodawcą (kredytodawcą).

19 Podstawy finansów19 Rola banku pośrednika – bank dokonuje transformacji otrzymanych depozytów w kredyty, płatnika – bank dokonuje płatności w imieniu swoich klientów, agenta – bank działa w imieniu klientów w zakresie emisji papierów wartościowych i zarządza ich aktywami na ich zlecenie, gwaranta – bank udzielając gwarancji popiera klientów w spłacie ich zobowiązań,

20 Podstawy finansów20 Rola banku instrumentu realizacji polityki gospodarczej kraju – oddziaływanie banku centralnego, regulującego podaż pieniądza, na działalność banków komercyjnych.

21 Podstawy finansów21 Grupy/rodzaje banków w polskim systemie bankowym bank centralny – Narodowy Bank Polski jest bankiem emisyjnym i bankiem banków. banki operacyjne (banki komercyjne, handlowe) – banki o charakterze uniwersalnym, tj. wykonujące operacje depozytowe i kredytowe, biorące czynny udział w obrocie papierami wartościowymi i świadczące wszystkie inne usługi bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

22 Podstawy finansów22 Grupy/rodzaje banków w polskim systemie bankowym banki specjalne – banki specjalizujące się w określonych operacjach i usługach bankowych, które mogą być podstawowym przedmiotem ich działania. banki inwestycyjne – banki zajmujące się bezpośrednio transferem oszczędności na rynek pieniężny i rynek kapitałowy. banki hipoteczne – banki specjalizujące się w średnio i długoterminowym finansowaniu inwestycji: budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, w rolnictwie.

23 Podstawy finansów23 Grupy/rodzaje banków w polskim systemie bankowym banki spółdzielcze – podstawowa jednostka operacyjna w systemie spółdzielczości bankowej prowadząca samodzielną działalność zazwyczaj na obszarze gminy, w której znajduje się jej siedziba. Banki spółdzielcze zrzeszone są na szczeblach regionalnym i krajowym. kasy oszczędnościowe – instytucje gromadzące wkłady oszczędnościowe osób fizycznych i naliczające od przyjętych wkładów odsetki.

24 Podstawy finansów24 Operacje bankowe Operacje bankowe to wszystkie rodzaje czynności bankowych. Czynności bankowe klasyfikowane w zależności od pozycji banku wobec jego klientów, można podzielić na: Operacje bierne Operacje czynne Operacje pośredniczące

25 Podstawy finansów25 Operacje bierne polegają na gromadzeniu obcych środków pieniężnych w celu lokowania ich razem z funduszami własnymi banku w zyskownych operacjach czynnych. Do operacji biernych (pasywnych) należą: gromadzenie wkładów i lokat bankowych, emitowanie własnych papierów wartościowych przez bank, wykonywanie czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w dyspozycji banków, emitowanie znaków pieniężnych przez bank centralny.

26 Podstawy finansów26 Operacje czynne polegają na lokowaniu środków gromadzonych w operacjach biernych oraz funduszów własnych banku. Do operacji czynnych (aktywnych) należy: udzielanie kredytów, lokowanie kapitałów własnych banku oraz kapitałów klientów, zarządzanie aktywami, ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej banku, handel walutami, dewizami, złotem, forfaiting, factoring, leasing, udzielanie gwarancji bankowych, poręczeń, awali, prowadzenie bankowych otwartych funduszy inwestycyjnych.

27 Podstawy finansów27 Operacje pośredniczące są operacjami bankowymi wykonywanymi przez banki na zlecenie, rachunek i ryzyko klienta. Do operacji pośredniczących (usługowych) należą: prowadzenie rachunków bankowych klientów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych oraz bezgotówkowych, prowadzenie rachunków inwestycyjnych dla osób fizycznych i prawnych,

28 Podstawy finansów28 Operacje pośredniczące realizacja transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zarządzanie pakietem papierów wartościowych klienta na zlecenie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego domowi maklerskiemu przez klienta, dostęp do specjalnych biuletynów zawierających bieżące informacje i analizy dotyczące rynku kapitałowego,

29 Podstawy finansów29 Operacje pośredniczące przygotowanie i przeprowadzanie nowej emisji akcji oraz wprowadzanie akcji do obrotu publicznego, obsługa krajowych funduszy emerytalnych, wynajem skrzynek sejfowych, obrót produktami ubezpieczeniowymi.

30 Podstawy finansów30 Rozliczenia pieniężne ROZLICZENIA PIENIĘŻNE to rozliczenia między podmiotami gospodarującymi dokonywane w formie pieniężnej bezgotówkowej lub gotówkowej.

31 Podstawy finansów31 Rozliczenie gotówkowe Do rozliczeń pieniężnych gotówkowych zaliczane są następujące formy rozliczeń: wręczenie znaków pieniężnych (banknotów, bilonu) przy wpłacie lub wypłacie gotówkowej, czek gotówkowy, przekaz bankowy, przekaz pocztowy.

32 Podstawy finansów32 Rozliczenia bezgotówkowe Do rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych zaliczane są następujące formy rozliczeń: polecenie przelewu, polecenie zapłaty, akredytywa, inkaso, weksel, czek rozrachunkowy (bezgotówkowy), okresowe rozliczenia saldami, rozliczenia planowe, karty płatnicze.

33 Podstawy finansów33 OGRANICZENIA Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości oraz do posiadania rachunku bankowego. Ponadto podmiotu gospodarcze mają obowiązek bezgotówkowego rozliczania niektórych operacji, w przypadku, gdy: suma jednorazowej transakcji przekracza równowartość 3 000 EUR, wartość należności lub zobowiązań między dwoma podmiotami przekroczyła w poprzednim miesiącu 10 000 EUR; wówczas rozliczenia bezgotówkowe obowiązują przy jednorazowych kwotach (wartość transakcji) przekraczających równowartość 1 000 EUR.

34 Podstawy finansów34 Polecenie przelewu jest dyspozycją klienta banku obciążenia jego rachunku bankowego (konta osobistego) określoną kwotą, przy równoczesnym uznaniu tą kwotą innego wskazanego rachunku w dowolnym banku. W treści polecenie przelewu zleceniodawca poleca, aby oddział banku przelał z jego rachunku bankowego określoną kwotę pieniędzy na rzecz wskazanego odbiorcy.

35 Podstawy finansów35 Polecenie zapłaty (direct debit) stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela, obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku bankowego wierzyciela.

36 Podstawy finansów36 Akredytywa to forma zabezpieczenia płatności i terminowości zapłaty za towary lub za wykonane przez wierzyciela usługi. Rozliczenie za pomocą akredytywy polega na wyodrębnieniu przez bank na wniosek dłużnika środków pieniężnych dłużnika (odbiorcy) z przeznaczeniem ich na regulowanie należności wobec dostawcy (wierzyciela) po spełnieniu określonych warunków.

37 Podstawy finansów37 Inkaso dokumentowe polega na pobraniu przez bank należności eksportera lub zabezpieczeniu jej przyszłej zapłaty w zamian za wydanie dokumentów powierzonych przez niego bankowi.

38 Podstawy finansów38 Inkaso finansowe polega na pobraniu w zamian za powierzone bankowi dokumenty finansowe (np. czeki, weksle) należnej zleceniodawcy kwoty.

39 Podstawy finansów39 Okresowe rozliczenia saldami są formą kompensaty wzajemnych wierzytelności między kontrahentami świadczącymi sobie wzajemnie usługi, dostawy, roboty. Strony występują wobec siebie w podwójnym charakterze, tj. jako wierzyciel i jako dłużnik. Forma tych rozliczeń polega na tym, że tylko jeden z kontrahentów będzie dokonywał rozliczenia różnicy w ustalonym momencie. Rozliczenie salda następuje poleceniem przelewu w terminach ustalonych w umowie.

40 Podstawy finansów40 Rozliczenia planowe polegają na okresowym przelewaniu przez odbiorcę na rzecz dostawcy określonych kwot, które wynikają z planowanej wartości dostaw. Ta forma rozliczeń stosowana jest przy stałych, regularnie powtarzających się dostawach i usługach. Różnica między przekazywanymi wpłatami a wartością dostaw jest rozliczana za dłuższy czas.

41 Podstawy finansów41 Karty płatnicze służą do dokonywania rozliczeń bezgotówkowych z możliwością zaciągnięcia kredytu. Karty płatnicze wydają międzynarodowe organizacje płatnicze lub krajowe organizacje płatnicze.


Pobierz ppt "System bankowy. Podstawy finansów2 System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google