Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wprowadzenie – czym się będziemy zajmować? 2. Klasyfikacja usług bankowych 3. Działalność bankowa wg rodzajów świadczonych usług 4. Historia usług.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wprowadzenie – czym się będziemy zajmować? 2. Klasyfikacja usług bankowych 3. Działalność bankowa wg rodzajów świadczonych usług 4. Historia usług."— Zapis prezentacji:

1

2 1. Wprowadzenie – czym się będziemy zajmować? 2. Klasyfikacja usług bankowych 3. Działalność bankowa wg rodzajów świadczonych usług 4. Historia usług bankowych w Polsce 5. Współczesny rynek usług bankowych w Polsce 6. Podsumowanie

3 Cel przedmiotu: przekazanie informacji o dzialalnosci banków krajowych i zagranicznych Literatura: Jaworski W., Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2006,

4 Pojęcie i rodzaje operacji i czynności bankowych, Operacje pozyskiwania obcych środków pieniężnych przez bank Operacje inwestowania pieniądza,Operacje pośredniczące (usługowe) banków)Rozliczenia zagraniczneBankowość elektronicznaWybrane usługi bankowości specjalistycznej Instytucje wspomagające przeprowadzanie operacji bankowych (KIR SA, SWIFT, Target, RTGS).

5 Biorąc pod uwagę analizy mikroekonomiczne bank to przedsiębiorstwo o pewnej specyfice działalności, która polega na wytwarzaniu i oferowaniu usług. Pojęcie to rozciąga się na proces powstawania usług wewnątrz przedsiębiorstwa, albo wiąże się z rynkowym zbytem produktów usługowych.

6 Operacje bankowe, usługi bankowe, czynności bankowe Wszelkie rodzaje usług świadczonych poprzez banki można nazwać czynnościami bankowymi. Stosunki umowne między bankiem a klientem, w których bank oferuje usługi, a klient jest usługobiorcą (W. L. Jaworski) W myśl regulacji Unii Europejskiej, usługi bankowe są to oznaczone rodzaje czynności (enumeratywnie określone w prawie wspólnotowym) oraz określone rodzaje aktywności instytucji finansowych.

7 Oferta bankowa to nic innego jak propozycja wykonania przez bank odpowiednich czynności - operacji bankowych. Operacje bankowe można określić jako stosunki umowne pomiędzy bankiem i klientem, w których bank oferuje swoje usługi, a klient jest usługobiorcą. Operacje bankowe mające określony związek z finansami często określa się jako produkty bankowe. Operacje bankowe są realizowane w ramach rachunków bankowych.

8

9 Operacje bankowe Operacje pośredniczące Operacje bierne Operacje czynne

10 Usługi czynne (aktywne) Polegają na lokowaniu zgromadzonych funduszy w różnego rodzaju korzystne przedsięwzięcia, głównie kredyty. Przeprowadzane są przez banki na własny rachunek i własne ryzyko. Usługi bierne (pasywne) Polegają na wykonywaniu czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w dyspozycji banku. Przeprowadzane są przez banki na własny rachunek i własne ryzyko. Usługi pośredniczące Są to np. rozliczenia pieniężne wynikające ze zleceń płatniczych klientów, zakup papierów wartościowych na zlecenie klienta, itp. Banki wykonują je na zlecenie rachunek i ryzyko klienta. Inne usługi bankowe Świadczenie usług nie będących operacjami bankowymi, np. wynajem skrytek sejfowych, itp.

11 Usługi czynne (aktywne) Udzielanie kredytów i pożyczek Udzielanie bankowych gwarancji i poręczeń Zakup papierów wartościowych na rachunek banku Akredytywa Dyskonto weksli Factoring Leasing Usługi bierne (pasywne) Gromadzenie depozytów Emitowanie własnych papierów wartościowych Usługi pośredniczące Rozliczenia pieniężne, wynikające ze zleceń płatniczych klientów Prowadzenie rachunków bankowych Zakup i sprzedaż papierów wartościowych na rachunek kienta Inne usługi bankowe Domowe usługi bankowe (home banking) Bezpośrednia obsługa bankowa (direct banking) Doradztwo finansowo- bankowe Usługi maklerskie Wynajmowanie skrytek bankowych Inkaso środków płatniczych

12

13 Brak ograniczeń w zakresie działalności Rozbudowana sieć dystrybucji Łączenie i wzajemne przenikanie się rodzajów bankowości w ramach jednego banku Działalności skupiona wokół wąskiego zakresu usług bankowych Zmodyfikowana i ograniczona sieć dystrybucji. Działalność skupiona wokół rynku kapitałowego. Brak sieci dystrybucji. Banki uniwersalne Banki specjalistyczne Banki inwestycyjne

14 Bankowość inwestycyjna Bankowość przedsiębiorstw Bankowość detaliczna

15 Obsługa: indywidualna, w placówkach banku, pośrednia Sieć placówek Rozbudowana, łatwy dostęp, placówki blisko klienta Produkty standardowe, zebrane w pakiety Klienci osoby indywidualne Obsługa: indywidualna, bezpośrednia, personalna Sieć placówek brak, lub ekskluzywne biura w oddziałach banku Produkty dostosowane, wzbogacone o ubezpieczenia, usługi maklerskie Klienci osoby indywidualne o ponad przeciętnych dochodach Bankowość detaliczna tradycyjna Bankowość prywatna

16 Chcąc wykorzystać obecny potencjał i tendencje rynkowe banki nadają wybranym produktom kluczowe znaczenie, uznając je za produkty strategiczne dla kształtowania relacji z klientem bądź generowania przychodów i zysków banku. Pozostałe produkty pełnią rolę produktów uzupełniających.

17 DEPOZYTY - ROR - Rachunek walutowy -Produkty inwestycyjne i oszczędnościowe (akcje papiery, wartościowe) -Produkty funduszy powierniczych i inwestycyjnych - Produkty ubezpieczeniowe - Inne (np.: skrytki sejfowe) -Kredyt w ROR - Ratalny -Samochodowy - Studencki - Gotówkowy - Sezonowy -na koncie ROR - Rachunki terminowe - Bony - Rachunki walutowe - produkty strategiczne karta płatnicza powszechnie akceptowana KREDYTYREALIZACJA PŁATNOŚCI PRODUKTY KARTOWE PRODYKTY INWESTYCYJNE, OSZCZĘDNOŚCI OWE ORAZ USŁUGI ZEWNĘTRZNE

18 Klienci osoby fizyczne prowadzące dz. Gospodarczą, małe firmy 5- 50 prac. Bankowość micro i małych firm Bankowość średnich firm Produkty standardowe, zebrane w pakiety Sieć placówek rozbudowana, oddzielne pomieszczenia do obsługi Obsługa indywidualna, bezpośrednia, personalna, pośrednia Klienci średnie firmy, pow 50 pracowników Produkty zindywidualizow ane w ramach jednej oferty Sieć placówek specjalne oddziały lub wydzielone pomieszczenia w oddziałach Obsługa indywidualna, bezpośrednia, personalna, Klienci firmy z pierwszej 500 przedsiębiorstw Produkty indywidualne, specjalnie tworzone dla 1 klienta Sieć placówek brak - obsługa przez Centralę lub oddziały regionalne Obsługa indywidualna, bezpośrednia, u klienta Bankowość dużych firm

19

20

21 Koniec XVI w. -początki polskiej bankowości XVI w. – pierwsze banki publiczne + akty prawne, regulujące świadczenie niektórych usług bankowych (m. in. Prawo hipoteczne uchwalone przez sejm w 1588 r.), Do końca XVII – rozwój bankowości instytucjonalny i legislacyjny, Do początku XIX w. – brak przepisów definiujących bank, bankowością mogą zajmować się wszystkie przedsiębiorstwa.

22 Bank Polski Bank Handlowy w Warszawie SA

23 Pełnił funkcje banku centralnego Miał formę spółki prywatnej z udziałem Skarbu Państwa

24 Pierwszy polski bank, który ma formę spółki akcyjnej, Wcześniejsze banki miały formę przedsiębiorstw rodzinnych lub spółek cywilnych.

25 Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa Bank PKKP przejmuje od nowa funkcje emisyjną W 1924 r. zostaje przekształcony w Bank Polski SA z udziałem Skarbu Państwa W nowej formie funkcjonuje do II wojny światowej.

26 Wzrosła liczba banków komercyjnych Nastąpiły przekształcenia prawno- organizacyjne banków zmierzające do tworzenia ich w formie spółek akcyjnych

27 Pocztowa Kasa Oszczędności, PKO Bank Polski SA – stworzony przez Pocztową Kasę Oszczędności, Bank Polska Kasa Opieki (1929 r.) późniejszy Bank Pekao SA, Polski Bank Rolny, późniejszy BGŻ SA.

28 Scentralizowanie polskiego systemu bankowego, Utworzenie centralnego banku państwowego - Narodowego Banku Polskiego (NBP), NBP całkowicie zależny od politycznego aparaty państwowego, Przekształcenie Pocztowej Kasy Oszczędności w Powszechną Kasę Oszczędności Bank Państwowy (PPKO BP), późniejszy PKO Bank Polski SA

29 Przed wybuchem II wojny światowej działało w Polsce 27 banków prywatnych, w tym 4 należące do zagranicznych udziałowców. Po II wojnie światowej wszystkie banki przekształcono w podmioty państwowe. Poszczególne instytucje włączano w struktury Narodowego Banku Polskiego (w połowie lat 70-tych XX w. częścią NBP stał się PKO BP)

30 NBP jest bankiem centralnym, ale pełni też funkcję depozytowo-kredytową. Obowiązuje system centralnego planowania (nakazowo-rozdzielczy) – stopy procentowe, kierunki i skala akcji kredytowej ustalane są przez rząd.

31 Przyjęto ustawę Prawo Bankowe oraz ustawę o Narodowym Banku Polskim. Wydzielono NBP ze struktur Ministerstwa Finansów. Zezwolono na zakładanie banków z udziałem kapitału prywatnego. W 1988 r. zaczynają działać 3 nowe banki – Bank Rozwoju Eksportu (BRE, utworzony z inicjatywy NBP, PKO BP i Banku Handlowego), Bank Inicjatyw Gospodarczych (BIG, powstaje z połączenia kapitału prywatnego i państwowego) i Łódzki Bank Rozwoju (powołany z inicjatywy lokalnej) W 1988 r. ponownie wyłączono PKO BP ze struktur NBP.

32 1989 r. – sejm zmienia kształt ustaw bankowych i uchwala przepisy uwzględniające rolę wolnego rynku, Powołane zostaje 9 państwowych banków komercyjnych (tzw. banki dziewiątki), Banki dziewiątki przejmują od NBP działalność depozytowo-kredytową Komercjalizacja (nadanie charakteru spółek akcyjnych) i prywatyzacja (sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa prywatnym inwestorom) banków dziewiątki

33 BG Bank Gdański (BG), z centralą w Gdańsku PBKS Pomorski Bank Kredytowy (PBKS) z centrala w Szczecinie, WBKS Wielkopolski Bank Kredytowy (WBKS), z centrala w Poznaniu BZ Bank Zachodni (BZ), z centralą we Wrocławiu BŚ Bank Śląski (BŚ), z centralą w Katowicach, BPH Bank Przemysłowo-Handlowy (BPH), z centrala w Krakowie BDK Bank Depozytowo-Kredytowy (BDK), z centralą w Lublinie PBG Powszechny Bank Gospodarczy (PBG), z centralą w Łodzi, PBK Państwowy Bank Kredytowy (PBK), z centralą w Warszawie

34 NBP – bank centralny Komercyjne banki uniwersalne

35

36

37 Bank Gdański Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG Bank Gdański Bank Millennium

38 Pomorski Bank Kredytowy Bank Depozytowo-Kredytowy Powszechny Bank Gospodarczy Grupa Banku PeKaO SA Bank PeKaO SA

39 Wielkopolski Bank Kredytowy Bank Zachodni Grupa IAB (Allied Irish Bank) Bank Zachodni WBK ING Bank Śląski

40 O restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, O restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (1994 r.) Miały na celu uzdrowienie i ustabilizowanie systemu bankowego.

41 Gruntowna zmiana głównych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie sektora bankowego Powołanie Rady Polityki Pieniężnej NBP

42 Okres licznych fuzji i przejęć Okres konsolidacji banków Reforma sektora bankowości spółdzielczej

43 Znaczny udział kapitału zagranicznego w łącznych aktywach instytucji bankowych, Dość duża liczba często małych banków komercyjnych, Niewielka liczba oddziałów bankowych przypadających na 1 mieszkańca, Znaczne niedokapitalizowanie instytucji bankowych

44 Banki mniej zarobią – spowolnienie światowej gospodarki dotknie Polskę Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia, że polski system bankowy jest zdrowy. Zachowawcza i ostrożna polityka banków. Koniec okresu dynamicznego wzrostu sektora bankowego

45

46 Mniej udzielonych kredytów hipotecznych W przedsiębiorstwach - akredytywy, gwarancje. Zainteresowanie produktami zapewniającymi poprawę płynności..


Pobierz ppt "1. Wprowadzenie – czym się będziemy zajmować? 2. Klasyfikacja usług bankowych 3. Działalność bankowa wg rodzajów świadczonych usług 4. Historia usług."

Podobne prezentacje


Reklamy Google