Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania nowego nadzoru pedagogicznego Opracowała Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

2 GŁÓWNE ZMIANY Sześciolatki w szkole Nowa podstawa programowa
Nowe ramowe plany nauczania Godziny „kartowe” Ewaluacja

3 Jak podsumować rok szkolny?
§ 22 Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego: Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Art Ustawy o systemie oświaty: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

4 NADZÓR PEDAGOGICZNY PROWADZONY JEST NA PODSTAWIE:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2 grudnia 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) - określa co podlega nadzorowi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – określa formy nadzoru

5 kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa (…).
Dyrektor szkoły lub placówki publicznej w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa (…). wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań (…)

6 PLAN NADZORU DYREKTORA SZKOŁY ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI:
cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

7 Art. 33. 2 Ustawy o systemie oświaty Nadzorowi podlega w szczególności:
zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

8 Opracowujemy i przedstawiamy wyniki i wnioski dotyczące:
Ewaluacji Kontroli Wspomagania nauczycieli oraz wszystkich zadań realizowanych w ramach tych działań,

9 a także informacje dotyczące:
Oddziału przedszkolnego (diagnozy pedagogiczne, pięciolatki) – jeśli funkcjonuje w szkole Sześciolatków w klasach pierwszych – jeśli były. Wdrażania nowej podstawy programowej. Realizacji tzw. „limitów” godzin Wyników prowadzonych badań wyników nauczania, Realizacji godzin „kartowych” Działalności wychowawczej i profilaktycznej Awansu zawodowego nauczycieli Innych spraw uznanych przez dyrektora za ważne.

10 Ewaluacja Ewaluacja– praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce; Czego dotyczyła? Jaki był jej cel? Jakie w związku z tym podjęto działania? Jakie otrzymano wyniki? Jakie sformułowano wnioski?

11 Wnioski dotyczące procesu ewaluacji
Czy trafnie wybraliśmy temat (zakres) ewaluacji? Czy radzimy sobie z organizacją i prowadzeniem ewaluacji? Czy i jakie pojawiły się trudności?

12 Co może podlegać ewaluacji?
Wymagania opisane w załączniku Fragmenty tych wymagań Inne zagadnienia uznane za istotne Opracowała Izabela Suckiel 12

13 Ewaluacja zewnętrza i wewnętrzna
Ewaluatorzy zewnętrzni nic nie wiedzą o naszej szkole. Chcą zebrać wszystkie możliwe informacje, aby właściwie określić poziom spełniania wymagań. Ewaluatorzy wewnętrzni wiedzą o swojej szkole bardzo dużo. Ewaluacji wewnętrznej poddajemy tylko te działania, w przypadku których nie mamy wiedzy: jak są realizowane, jakie są efekty? Opracowała Izabela Suckiel Opracowała Izabela Suckiel 13

14 WYMAGANIE 1.4. Respektowane są normy społeczne
Poziom D Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole lub placówce diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Poziom B Uczniowie prezentują właściwe zachowania. W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów. Opracowała Izabela Suckiel

15 Zanim sformułujemy pytania badawcze
Co chcemy poddać ewaluacji? Co w danym zakresie robimy? Na czym polega realizacja? Jakie są założenia? Jakie mamy cele? Co wobec tego chcemy zbadać?

16 Ewaluacja promocji szkoły
Co robimy? Mamy stronę internetową Organizujemy dzień otwarty Wydajemy gazetkę (ulotki) Współpracujemy z lokalną gazetą (telewizją) Opracowała Izabela Suckiel 16

17 Co wobec tego chcemy zbadać?
Jakie działania promocyjne są w szkole podejmowane? Jakie są opinie uczniów i rodziców o stronie internetowej? Jaka jest wiedza środowiska na temat osiągnięć szkoły? Jak jest skuteczność działań promocyjnych? W jaki sposób postrzegana jest szkoła w środowisku? Opracowała Izabela Suckiel 17

18 Po co chcemy to badać? Jaki jest cel tej ewaluacji?
Ocena efektywności działań promocyjnych. Doskonalenie działań promocyjnych

19 Ewaluacja programu przeciwdziałania przemocy
Na czym polegał, czego dotyczył program? Program zakładał organizację…… W ramach realizacji programu nauczyciele prowadzili…… Celem programu było……. Opracowała Izabela Suckiel 19

20 Co w związku z tym chcemy zbadać?
Jak przebiegała realizacja zadań zawartych w „Programie przeciwdziałania przemocy”? Czy wszystko zostało zrealizowane? Jakie efekty przyniosło wdrożenie programu? Opracowała Izabela Suckiel 20

21 Po co chcemy to badać? Jaki jest cel tej ewaluacji?
Ocena skuteczności realizowanego programu. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

22 Jakie metody i techniki mamy zastosować?
Typowe metody badawcze: ankieta, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów Nieformalne metody: wirujące plakaty, metaplan, dyskusje kierowane inne Opracowała Izabela Suckiel 22

23 Kiedy uzyskane informacje uznamy za rzetelne?
jeśli pochodzą z różnych źródeł - liczba i różnorodność źródeł, jeśli próba badawcza jest odpowiednio dobrana – wiarygodność statystyczna, jeśli źródła informacji są trafnie dobrane – trafność doboru źródeł informacji, jeśli pytania badawcze są właściwie sformułowane – trafność pytań badawczych, jeśli zbieranie informacji odbywa się zgodnie z procedurami – przestrzeganie procedur, jeśli poparte są dowodami (dokumenty, cytaty, itp.) – udokumentowane,

24 Wnioski dotyczące ewaluacji
Czy trafnie wybraliśmy temat (zakres) ewaluacji? Czy radzimy sobie z organizacją i prowadzeniem ewaluacji? Czy i jakie pojawiły się trudności? Czy pozyskane w wyniku ewaluacji informacje są dla nas użyteczne? Czy jest potrzeba doskonalenia umiejętności prowadzenia ewaluacji?

25 Kontrole Kontrola – działanie w celu oceny stanu przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; Czego dotyczyły? Jakie są wyniki i wnioski?

26 Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej
Zalecane warunki i sposoby realizacji

27 Wnioski z nadzoru: Czy nauczyciele znają i realizują nową podstawę programową? Czy znają i stosują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej? Czy w klasie I funkcjonował okres adaptacji? Z jakim skutkiem? Czy w edukacji matematycznej dominującą formą zajęć były zabawy, gry i sytuacje zadaniowe?

28 Czy dla dzieci klas I organizowane były również pozalekcyjnych form nauki języka obcego nowożytnego, np. zajęć w szkolnym klubie, spotkań czytelniczych w bibliotece, seansów filmowych w świetlicy szkolnej itp.? Czy na języku polskim w gimnazjum wykorzystywane były metody aktywizujące, np. dyskusja i debata, drama, projekt edukacyjny, happening? Czy lekcje historii były prowadzone z wykorzystaniem tekstów kultury: piśmiennictwa, nagrań muzycznych, ikonografii, filmoteki, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kultury polskiej oraz własnego regionu.

29 Czy na lekcjach geografii nastąpiło odejście od dominacji geografii ogólnej: fizycznej i społeczno-ekonomicznej, na rzecz geografii regionalnej (łatwiejszej i bardziej interesującej dla ucznia na tym etapie edukacyjnym)? Czy na lekcjach fizyki nauczyciel, zgodnie z zalecanymi sposobami realizacji, nie wymagał ścisłych definicji wielkości fizycznych, kładąc nacisk na ich intuicyjne zrozumienie i poprawne posługiwanie się nimi. Wielkości wektorowe ilustrował graficznie, nie wprowadzając definicji wektora?

30 Czy po roku pracy w oparciu o nową podstawę programową istnieje potrzeba doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie aktywizujących metod nauczania, indywidualizacji pracy, itd.?

31 Art. 22a. Ustawy o Systemie Oświaty
Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

32 Wnioski z nadzoru: Czy realizowane przez nauczycieli programy dały możliwość realizacji podstawy programowej i kształcenie określonych umiejętności? Czy istnieje potrzeba zmiany lub modyfikacji programów?

33 Inne rozporządzenia, które mogą być podstawą analizy nadzoru
Rozporządzenie MEN z w sprawie prowadzenia dokumentacji(…) z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

34 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Konwencja o Prawach Dziecka

35 Wspomaganie Wspomaganie – działania mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków. Jakie działania podejmowano w ramach wspomagania nauczycieli? Jakie były szkolenia? Czego dotyczyły? Jakie są efekty?

36 Inne wnioski Jak wygląda realizacja tzw. „limitów godzin”?
Jak przebiegała realizacja „godzin kartowych”? Jak funkcjonowały sześciolatki w szkole? Jakie są efekty pracy wychowawczej?

37 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
Czy przeprowadzono planowane kontrole?, ile ich było?, czego dotyczyły?, Ile było szkoleniowych rad pedagogicznych?, na jaki temat?, Co monitorowano?, w jaki sposób?, Ile było obserwacji?, na jaki temat?

38 Czemu to służy? Jakich efektów się spodziewamy?
Zadanie Sposób realizacji Termin Kontrola prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji szkolnej Analiza dzienników lekcyjnych Raz w miesiącu Czemu to służy? Jakich efektów się spodziewamy? Oczekujemy, że dokumentacja będzie prowadzona zgodnie z prawem, systematycznie i starannie. Po co? Aby wychowawcy (nauczyciele) reagowali na nieobecności uczniów Aby motywować nauczyciela do systematycznego oceniania uczniów

39 Sprawdzamy, czy nauczyciel realizuje podstawę programową.
Zadanie Sposób realizacji Termin Monitorowanie realizacji podstawy programowej Obserwacja zajęć wg planu obserwacji Czemu to służy? Sprawdzamy, czy nauczyciel realizuje podstawę programową. Poznamy co uczeń potrafi, a nad czym musi jeszcze pracować? Po co? Aby podnosić efekty kształcenia.

40 Przy takim podejściu do planowania nadzoru, obok sprawozdania z realizacji zadań, pojawi się również ocena skuteczności i efektywności nadzoru

41 Zadanie Sposób realizacji Termin Kontrola prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji przedszkolnej Analiza dzienników lekcyjnych Raz w miesiącu Czemu to służy? Jakich efektów się spodziewamy? Oczekujemy, że dokumentacja będzie prowadzona zgodnie z prawem, systematycznie i starannie Po co? Aby wychowawcy (nauczyciele) reagowali na nieobecności uczniów Aby motywować nauczyciela do systematycznego oceniania uczniów W związku z tym, czy nasz nadzór był skuteczny? Czy prowadzona w ramach nadzoru kontrola przyczyniła się do systematyczności oceniania? Czy prowadzona w ramach nadzoru kontrola przyczyniła się do szybszego i efektywniejszego reagowania wychowawców na nieobecności uczniów?

42 Sprawdzamy, czy nauczyciel realizuje podstawę programową.
Zadanie Sposób realizacji Termin Monitorowanie realizacji podstawy programowej Obserwacja zajęć wg planu obserwacji Czemu to służy? Sprawdzamy, czy nauczyciel realizuje podstawę programową. Poznamy co uczeń potrafi, a nad czym musi jeszcze pracować? Po co? Aby podnosić efekty kształcenia. Czy prowadzony przez nas nadzór był skuteczny? Czy prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego obserwacje przyczyniły się do efektywniejszej realizacji przez nauczycieli podstawy programowej? Czy prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego obserwacje przyczyniły się do podniesienia efektów kształcenia?

43 Pamiętajmy! Ważne jest, czy i które zadania nadzoru pedagogicznego zostały zrealizowane?, ale również Czy i w jakim stopniu realizacja tych zadań przyniosła zakładane efekty? Czy i na ile nadzór był skuteczny? Nadzór jest skuteczny, jeśli podejmowane w ramach nadzoru działania prowadzą do osiągnięcia zakładanych celów

44 CELE NADZORU WEWNĘTRZNEGO (Na podstawie uzasadnienia do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym)
Poprawa pracy szkoły lub placówki Podnoszenie jakości działalności edukacyjnej szkoły lub placówki Wspomaganie rozwoju nauczycieli

45 Działania dyrektora podejmowane w ramach pełnionego nadzoru
Kontroluje………. Monitoruje……… Obserwuje…….. Ocenia ……… Analizuje ………. Zatwierdza….. Planuje……… Wspiera, inspiruje……….. Co?, kogo?, w jakim zakresie?, w jaki sposób?, kiedy? a przede wszystkim w jakim celu? i na ile skutecznie?

46 Zapowiadane zmiany

47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJINARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJINARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Minimalną i maksymalna liczbę uczniów w oddziale określa organ prowadzący. Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

48 Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić: 1) w szkole (oddziale) dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8, 2) w szkole (oddziale) dla dzieci niewidomych i słabo widzących - od 6 do 10, 3) w szkole (oddziale) dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12, 4) w szkole (oddziale) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8 5) w szkole (oddziale) dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4. 6) w szkole (oddziale) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dla uczniów niedostosowanych społecznie - od 10 do 16

49 Arkusz organizacji szkoły jest opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący przedszkole do dnia 15 maja danego roku. W arkuszu organizacji szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

50 Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub, w zależności od potrzeb, stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze. Statut szkoły ma określać zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły lub zasady noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju. W ramowych statutach wprowadzono przepis regulujący działalność ZESPOŁU, złożonego z nauczycieli i specjalistów, który będzie rozpoznawał problemy ucznia, a także określał formy i sposoby udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

51 Zespół będzie realizował zadania, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

52 Dodatkowo w szkole podstawowej:
Projekt dopuszcza organizację nauczania części zajęć edukacyjnych w grupach międzyklasowych na tym samym etapie edukacyjnym, a także połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym i zajęć prowadzonych w klasie pierwszej. Wprowadzono możliwość organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów klas I-III w czasie ferii letnich i zimowych.

53 Dodatkowo w gimnazjum:
Pojawia się wymóg określenia sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego, Wprowadzono możliwość określenia przypadków w których dyrektor gimnazjum może kierować ucznia do szkoły dla dorosłych. Projekt umożliwia dyrektorowi gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia i po uzyskaniu zgody rodziców, przyjęcie go do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W związku z tym nie będzie koniczności podejmowania w tym zakresie uchwały rady pedagogicznej.

54 Dodatkowo w liceum: Dodano przepis umożliwiający organizowanie świetlicy dla uczniów, którzy musza dłużej przebywać w szkole.

55 Dodatkowo w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe:
określono możliwość tworzenia w technikach oddziałów dwujęzycznych dopuszczono możliwość tworzenia w technikach oddziałów sportowych rozszerzono przepis o sformułowanie dotyczące opracowania i uzgodnienia, w zależności od potrzeb, szczegółowej organizacji praktycznej nauki zawodu z pracodawcami, centrami kształcenia ustawicznego, centrami kształcenia praktycznego i innymi podmiotami gospodarczymi.

56 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114) wprowadzenie obowiązku oceny dojrzałości szkolnej dziecka w wieku przedszkolnym, w tym gotowości do podjęcia nauki w szkole, w szkole podstawowej obowiązek oceny ryzyka wystąpienia u dziecka specyficznych trudności w uczeniu się indywidualizacja pracy z każdym uczniem, zarówno w ramach obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

57 funkcjonowanie w przedszkolach i szkołach Zespołu ds
funkcjonowanie w przedszkolach i szkołach Zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych prowadzenie dla każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych Karty Potrzeb i Świadczeń wyeliminowanie klas wyrównawczych (godziny wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela są przeznaczone m. in. na zwiększanie szans edukacyjnych. Nowe technologie, nowe pomoce dydaktyczne stwarzają nowe możliwości pracy z dziećmi. Umożliwiają to także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze).

58 Rozporządzenie w sprawie oceniania
dookreślenie pojęcia „specyficzne trudności w uczeniu się”, zobowiązanie nauczyciela do indywidualizacji działań pedagogicznych, zarówno na obowiązkowych, jaki i na dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie promowania bądź pozostawienia w tej samej klasie ucznia I etapu edukacyjnego, bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

59 zwolnienie ucznia z afazją z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego,
zwiększenie kompetencji szkoły w zakresie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, przedłużenie terminu ważności opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się na wszystkie lata nauki szkolnej, wprowadzenie dla uczniów gimnazjum obowiązku realizacji projektu edukacyjnego,

60 wskazanie informacji, jakie powinna zawierać roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I-III szkoły podstawowej, doprecyzowanie informacji dotyczących przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, określenie terminu, w jakim należy przeprowadzić sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia - dotyczy sprawdzianu przeprowadzanego w przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny,

61 rozszerzenie na szkołę ponadgimnazjalną możliwości promowania jeden raz w ciągu tego etapu edukacyjnego ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, rezygnacja z obligatoryjnego niepromowania lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono ocenę naganną zachowania.

62 Uwaga! To są projekty! Czekamy na ostateczne wersje rozporządzeń!

63 Dziękuję za uwagę Izabela Suckiel


Pobierz ppt "Opracowała Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google