Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły/placówki) Konferencje 6-8 kwietnia 2005 r.

2 Weryfikacja danych druk oświadczeń o zgodności
30.03 15.04

3 Przewodniczący zespołu przedstawia członkom zespołów nadzorujących, nie później niż na 1 tydzień przed terminem egzaminu: listę ich zadań i obowiązków, procedurę przebiegu etapu pisemnego egzaminu - informacje dotyczące przygotowania oddzielnej sali dla zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do ich możliwości, wzory protokołów egzaminu i sposób ich wypełniania.

4 Przygotowuje listy zdających przydzielonych do poszczególnych sal z uwzględnieniem zawodów (do jednej sali powinni być przydzieleni uczniowie, którzy zdają egzamin w różnych zawodach) na podstawie listy zdających przekazanej przez komisję okręgową z uwzględnieniem zawodów, nie później niż na 1 tydzień przed terminem egzaminu, które będą wywieszone przed salami,

5 Przewodniczący zespołu dla przeprowadzenia etapu pisemnego lub inna osoba pisemnie przez niego upoważniona w dniu poprzedzającym egzamin odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdza według instrukcji dystrybutora, zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem w szafie metalowej lub sejfie, wyznacza pisemnie osobę upoważnioną, w szczególnych przypadkach losowych, do dostępu do materiałów egzaminacyjnych.

6 W dniu poprzedzającym egzamin przewodniczący zespołu sprawdza odpowiednie przygotowanie sal do egzaminu, a w szczególności: ustawienie stołów w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających, przygotowanie kartek z nazwiskiem, imieniem, datą urodzenia oraz numerem PESEL z nazwą i symbolem zawodu dla każdego zdającego, przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdających z dysfunkcjami, umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara, zapewnienie tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, umieszczenie przed wejściem do sali listy zdających w danej sali (imię i nazwisko), zapasowe przybory do pisania.

7 Na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu dla przeprowadzenia etapu pisemnego sprawdza, czy zespoły nadzorujące egzamin są kompletne. W szczególnych przypadkach losowych wyznacza innych nauczycieli w miejsce brakujących członków zespołów nadzorujących.

8 W dniu egzaminu na około 30 minut przed rozpoczęciem, w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli zdających: sprawdza czy zabezpieczone arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi nie zostały naruszone, sprawdza liczbę arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi oraz przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących: arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi w ilości odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach, druki protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w sali, listę zdających w danej sali, na której potwierdza się odbiór kart odpowiedzi od zdających, naklejki z kodem kreskowym.

9 Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z pozostałymi członkami zespołu, przed rozpoczęciem etapu pisemnego: sprawdza tożsamość każdego zdającego z dowodem tożsamości i wskazuje miejsce w sali, a na liście zdających odnotowuje ich obecność, rozdaje zdającym karty odpowiedzi, wyjaśnia sposób kodowania, poleca zdającym zakodowanie kart i sprawdza prawidłowość ich zakodowania, rozdaje zdającym arkusze egzaminacyjne, poleca zdającym przeczytanie „instrukcji dla zadającego” w arkuszu egzaminacyjnym i sprawdzenie kompletności materiałów egzaminacyjnych, które otrzymali, ogłasza rozpoczęcie egzaminu i zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia egzaminu.

10 Przewodniczący zespołu dla przeprowadzenia etapu pisemnego po zakończeniu egzaminu odbiera od przewodniczących zespołów nadzorujących: karty odpowiedzi zdających, zabezpiecza je (pakuje i opisuje opakowania zgodnie z instrukcją OKE), listy zdających w poszczególnych salach, na których potwierdzone są odbiory kart odpowiedzi od zdających, protokoły przebiegu etapu pisemnego egzaminu w poszczególnych salach.

11 Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący zespołu pakuje je i zabezpiecza zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Następnie sporządza protokół przebiegu etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce w dwóch egzemplarzach oraz wykaz absolwentów, którzy przerwali egzamin lub do niego nie przystąpili.

12 Przewodniczący zespołu przekazuje właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej następujące materiały:
wypełnione karty odpowiedzi zdających, odpowiednio zakodowane karty odpowiedzi absolwentów, którzy przerwali egzamin lub do niego nie przystąpili, arkusze i karty niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane, jeden egzemplarz protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce, listy zdających ze wszystkich sal egzaminacyjnych, wykaz absolwentów, którzy przerwali egzamin lub do niego nie przystąpili wraz z decyzjami o przerwaniu egzaminu.

13

14 W dokumentacji egzaminu szkoły/placówki pozostają:
protokoły przebiegu etapu pisemnego egzaminu z poszczególnych sal, jeden egzemplarz protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce, kopie: ewentualnych decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego, zweryfikowanych list zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych, wykazu absolwentów, którzy przerwali egzamin lub do niego nie przystąpili, protokołów przekazania/odbioru dokumentacji.

15 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EATAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora ośrodka)

16 Przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego PSZE jest dyrektor upoważnionej szkoły, placówki CKP lub CKU albo upoważniony pracodawca

17 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej podpisuje umowę z dyrektorem ośrodka, w którym przeprowadzany będzie egzamin w danej sesji. Umowa określa uprawnienia i obowiązki stron umowy.

18 Zgodnie z umową dyrektor ośrodka egzaminacyjnego odpowiada za:
Przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych: dostosowanie stanowisk egzaminacyjnych (w tym urządzeń i narzędzi) do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych przez wszystkich zdających zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, zapewnienie warunków technicznych dla potrzeb prawidłowej organizacji i przebiegu egzaminu. zaopatrzenie wszystkich maszyn i urządzeń na stanowiskach egzaminacyjnych w instrukcje obsługi.

19 Zorganizowanie spotkania egzaminatorów przydzielonych do ośrodka egzaminacyjnego w celu:
zapoznania egzaminatorów z ośrodkiem egzaminacyjnym szkolenia zespołów egzaminacyjnych przydzielonych do pracy w ośrodku egzaminacyjnym, ustalenia terminarza prac, przydzielenia zespołów egzaminacyjnych do stanowisk egzaminacyjnych, zebrania oświadczeń o przestrzeganiu procedury postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem od osób powołanych w skład zespołów egzaminacyjnych, ustalenie trybu i sposobu kontaktowania się egzaminatorów, przewodniczących i dyrektora ośrodka.

20 OKE ustala: dni pracy ośrodków egzaminacyjnych, listę egzaminatorów przydzielonych do danego ośrodka, listę uczniów skierowanych do danego ośrodka. Dyrektor ośrodka egzaminacyjnego: ustala skład zespołów egzaminacyjnych, wyznacza przewodniczących zespołów egzaminacyjnych, opracowuje harmonogram przystępowania zdających do egzaminu

21 Przy doborze zespołów egzaminacyjnych PSZE stosuje zasady:
liczba dni pracy egzaminatorów jest jednakowa, w zespole są egzaminatorzy z różnych szkół/placówek, egzaminator nie egzaminuje swoich uczniów.

22 Sprawdzenie, w dniu poprzedzającym planowany termin egzaminu, wraz z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego: przygotowania pomieszczeń /miejsc do przeprowadzenia egzaminu, spełnienia wymogów BHP na stanowiskach egzaminacyjnych w poszczególnych salach /miejscach egzaminowania, działania maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury przeznaczonych do wykorzystania podczas egzaminu, wyposażenia stanowisk i zaopatrzenie w materiały (produkty) do wykonania zadań, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, przygotowania innych pomieszczeń związanych z przeprowadzaniem egzaminu, zabezpieczenie sal/pomieszczeń/miejsc egzaminowania.

23 Przekazanie, w dniu egzaminu na 1 godz
Przekazanie, w dniu egzaminu na 1 godz. przed rozpoczęciem egzaminu, przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych zestawów egzaminacyjnych, po sprawdzeniu zgodności tych zestawów ze specyfikacją (wykazem). Odebranie, w każdym dniu po zakończeniu egzaminu, od przewodniczących skompletowanych zestawów egzaminacyjnych, arkuszy i kart obserwacji wraz z listą zdających i protokołem. Sporządzenie, po zakończeniu egzaminów w ośrodku, w dwóch egzemplarzach protokołu przebiegu etapu praktycznego egzaminu w ośrodku (protokół podpisują czytelnie dyrektor ośrodka i przewodniczący zespołów egzaminacyjnych).

24 Przekazanie do OKE: protokołu przebiegu etapu praktycznego egzaminu w ośrodku wraz z listami zdających, kart obserwacji ze wszystkich egzaminów, listy absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu lub przerwali egzamin. Zabezpieczenie dokumentacji pozostałej w ośrodku zgodnie z zasadami dotyczącymi archiwizacji.

25 PRZEBIEG ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

26 Na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu w danym dniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:
zapoznaje członków zespołu ze szczegółowym harmonogramem przebiegu egzaminu, przypomina członkom zespołu zasady: prowadzenia obserwacji, punktowania zgodnie z kryteriami, interpretowania procedur przebiegu egzaminu w różnych zaistniałych sytuacjach, odbiera od dyrektora ośrodka zestawy egzaminacyjne, sprawdza zgodność ze specyfikacją

27 Na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z członkami zespołu przenosi materiały egzaminacyjne do pomieszczeń egzaminacyjnych oraz: dokonuje rozdziału na zestawy egzaminacyjne do losowania dla zdających i dokumentację dla członków zespołu egzaminującego, sprawdza kompletność zestawów egzaminacyjnych i dokumentacji po rozdzieleniu, W przypadku, gdy w ośrodku pracuje kilka zespołów egzaminacyjnych dla danego zawodu, przewodniczący z wszystkich zespołów przenoszą materiały egzaminacyjne do jednego pomieszczenia (sali) w którym odbędzie się losowanie.

28 Na 20 minut przed egzaminem, przewodniczący wraz z członkami zespołu rozpoczynają procedurę związaną z przeprowadzeniem etapu praktycznego: sprawdzają na podstawie list obecność oraz tożsamość zdających, sprawdzają czy zdający posiadają: odpowiednie ubrania robocze, sprawdzają czy zdający posiadają zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu bhp, aktualną książeczkę zdrowia w przypadku kucharza małej gastronomii, zapoznają zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym i wyjaśniają zasady losowania zadań.

29 (w przypadku, gdy w ośrodku egzaminacyjnym są więcej niż 3 stanowiska)
PROCEDURA LOSOWANIA (w przypadku, gdy w ośrodku egzaminacyjnym są więcej niż 3 stanowiska) Zdający losuje numer pomieszczenia/miejsca, w którym będzie zdawał egzamin (w obecności przewodniczących z każdego zespołu egzaminacyjnego). Przechodzi z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego do wylosowanego pomieszczenia/miejsca. Zdający losuje zadanie opisane numerem stanowiska (nie otwiera koperty), przewodniczący wskazuje stanowisko. Egzaminatorzy przeprowadzają szkolenie stanowiskowe, każdy ze zdających potwierdza odbycie przeszkolenia w protokole. Zdający otwierają zestaw egzaminacyjny, sprawdzają kompletność dokumentacji. Przewodniczący zapisuje czas na tablicy, zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją, stanowiskiem egzaminacyjnym, instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu (20 minut). Nie wypełniają żadnej dokumentacji. Po upływie 20 min. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapisuje czas rozpoczęcia wykonywania zadania.

30 Instruktaż stanowiskowy obejmuje:
Przewodniczący odpowiada za przeprowadzenie instruktażu na stanowisku egzaminacyjnym zdających. Instruktaż stanowiskowy obejmuje: a)  przygotowanie zdających do wykonania określonych zadań, w tym omówienie: elementów pomieszczenia, w którym absolwenci będą wykonywać zadanie egzaminacyjne (oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenie techniczne, urządzenia ochronne), elementów stanowiska mających wpływ na bhp (pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze, sygnalizacyjne, narzędzia, surowce, półprodukty), zagrożeń występujących przy wykonywaniu określonych czynności na stanowisku i ochrony przed zagrożeniami, wyposażenie i przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego do wykonania określonych zadań, b) próbne uruchomienie i obsługiwanie przez zdających maszyn i sprzętu pod nadzorem instruktora,

31 Odbycie instruktażu na stanowisku egzaminacyjnym przez zdającego powinno być potwierdzone na piśmie oraz odnotowane w protokole przebiegu etapu praktycznego egzaminu.

32 Zdający w etapie praktycznym egzaminu:
wypełniają formularz - Plan działania, a po wypełnieniu oryginał przekazują PZEE, przystępują do przygotowania i zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonują czynności, zabiegi i operacje niezbędne do poprawnego wykonania zadania, podczas wykonywania zadań stosują się do ogólnych i stanowiskowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie stwarzając zagrożeń dla życia i zdrowia, przeprowadzają okresową i końcową kontrolę jakości wykonywanej pracy, porządkują stanowisko pracy po zakończeniu pracy.

33 Zespół egzaminacyjny prowadzi obserwacje wykonywanych przez zdających zadań zawodowych:
ocenia i punktuje wykonywane czynności zdających zgodnie z ustalonymi dla tych zadań kryteriami, zwraca uwagę na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy i zakłócania przebiegu egzaminu, reaguje na sygnały zdających dotyczące np. zaistniałej awarii, zakłóceń, wcześniejszego zakończenia lub zakończenia w czasie wyznaczonym wykonywania zadań przez zdających, gotowość do prezentowania efektu.

34 Przewodniczący stosując się do ustalonego czasu trwania egzaminu w etapie praktycznym dla danego zawodu: na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu, przypomina ile czasu pozostało zdającym do zakończenia egzaminu, wskazuje miejsce (pomieszczenie) i kolejność prezentowania przez zdających, którzy zgłoszą zakończenie wykonania zadania najpóźniej 5 minut przed upływem czasu zakończenia egzaminu, wraz z członkami zespołu egzaminacyjnego odbiera od zdających zestawy egzaminacyjne (zadanie egzaminacyjne wraz z  pozostałą dokumentacją), potwierdza ich odbiór w protokole przebiegu egzaminu i na liście zdających.

35 Po zakończeniu etapu praktycznego egzaminu
- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: na karcie obserwacji wpisuje symbol zawodu, oznaczenie tematu, datę urodzenia, numer PESEL zdającego i koduje go oraz nakleja naklejkę z kodem ośrodka egzaminacyjnego, sprawdza poprawność wypełnienia karty obserwacji przez egzaminatorów dla każdego zdającego i potwierdza swoim podpisem, sporządza protokół przebiegu etapu praktycznego egzaminu i czytelnie go podpisuje, - egzaminatorzy na karcie obserwacji kodują w odpowiednich miejscach swój numer egzaminatora, liczbę punktów uzyskanych przez zdającego w poszczególnych obszarach umiejętności zgodnie z arkuszem obserwacji, biorą udział w sporządzeniu protokołu przebiegu etapu praktycznego egzaminu i podpisują go czytelnie, kompletują zestawy egzaminacyjne, arkusze i karty obserwacji zgodnie z instrukcją komisji okręgowej.

36 Skompletowane zestawy egzaminacyjne, arkusze i karty obserwacji wraz z listą zdających i protokołem przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje przewodniczącemu zespołów egzaminacyjnych (dyrektorowi ośrodka) w każdym dniu egzaminu.

37 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWAKIFIKACJE ZAWODOWE
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

38 1. Przerwanie egzaminu i unieważnienie pracy
W etapie pisemnym zdającemu można przerwać egzamin i unieważnić pracę w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania przebiegu egzaminu w sposób utrudniający prace pozostałym zdającym po uprzednim udzieleniu upomnienia przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

39 Tok postępowania jest następujący:
Przewodniczący zespołu nadzorującego po konsultacji z członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego zespołu dla przeprowadzenia etapu pisemnego (dyrektora) i powiadamia go o stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania przebiegu egzaminu Przewodniczący zespołu (dyrektor) podejmuje decyzję o przerwaniu egzaminu zdającego i unieważnia jego pracę oraz nakazuje zdającemu opuszczenie sali

40 2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku kompletu materiałów egzaminacyjnych
W przypadku zgłoszenia braku stron lub innych usterek w materiałach egzaminacyjnych w etapie pisemnym lub w etapie praktycznym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy/zestawów rezerwowych lub poleca członkowi zespołu powielenie odpowiednich stron. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadamia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

41 3.Postępowanie w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu
W przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu przewodniczący zespołu dla etapu pisemnego lub przewodniczący zespołów egzaminacyjnych dla etapu praktycznego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu egzaminu i powiadamia o tym, w razie potrzeby, odpowiednie służby (policja, straż pożarna itp.) oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane nie później niż 30 minut po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może się odbyć za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i miejscu. W czasie powstałej przerwy przewodniczący zespołu zabezpiecza arkusze przed nieuprawnionym ujawnieniem.

42 4. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia egzaminu w etapie praktycznym
W przypadku rezygnacji zdającego z wykonywania zadania egzaminacyjnego w dowolnej fazie etapu praktycznego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odbiera od niego odpowiednie oświadczenie, zabezpiecza stanowisko oraz materiały egzaminacyjne i zezwala zdającemu na opuszczenie pomieszczenia/sali. Odnotowuje nazwisko i imię zdającego, który zrezygnował z egzaminu w protokole z przebiegu egzaminu i załącza oświadczenie o rezygnacji.

43 W przypadku nagłego zasłabnięcia lub choroby zdającego w trakcie wykonywania czynności egzaminacyjnych przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin wszystkim zdającym ocenianym przez dany zespół i wzywa pomoc medyczną. Przerwa w egzaminie nie może przekroczyć 30 minut. W zależności od decyzji udzielających pomocy medycznej, przewodniczący decyduje o dalszym przebiegu egzaminu przez poszkodowanego.

44 Jeżeli podczas egzaminu nastąpi awaria lub uszkodzenie maszyn, urządzeń, aparatury, przewodniczący lub członek zespołu przerywa egzamin, zabezpiecza maszyny, urządzenia lub sprzęt zgodnie z odpowiednią instrukcją bezpieczeństwa pracy oraz powiadamia przewodniczącego zespołów egzaminacyjnych (dyrektora) w danym ośrodku. Jeżeli dyrektor ośrodka w ciągu 30 minut usunie awarię lub uszkodzenie, egzamin może być kontynuowany. Podczas przerwy zdający przebywają w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu.

45 W przypadku przerwy dłuższej niż 30 minut dyrektor ośrodka przerywa egzamin zdającemu lub zdającym, powiadamia dyrektora komisji okręgowej oraz ustala najbliższy możliwy termin egzaminu dla zdającego lub zdających w danej sesji. Sporządza odpowiedni protokół z powstałego zdarzenia wraz z podjętymi decyzjami, powiadamiając o nich zdającego lub zdających. Dokumentacja zdającego lub zdających z przebiegu etapu praktycznego w wymienionych przypadkach zostaje zabezpieczona.

46 Zdającemu, który naruszył przepisy bhp w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu przewodniczący udziela ustnego upomnienia, które jest odnotowane w protokole. Jeżeli po upomnieniu zdający nadal narusza przepisy bhp, przewodniczący może przerwać jego egzamin. Jeżeli podczas egzaminu zdarzy się wypadek przy pracy przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin wszystkim zdającym, zabezpiecza miejsce wypadku, wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia właściwe służby techniczne oraz dyrektora ośrodka. Powiadamia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.


Pobierz ppt "ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google