Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DAWNIEJ I DZIŚ. Nazwa gminy Bielany pochodzi od bia ł ych habitów kamedu ł ów. Erem kamedulski, ufundowany na owej górze przez króla W ł adys ł awa IV.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DAWNIEJ I DZIŚ. Nazwa gminy Bielany pochodzi od bia ł ych habitów kamedu ł ów. Erem kamedulski, ufundowany na owej górze przez króla W ł adys ł awa IV."— Zapis prezentacji:

1 DAWNIEJ I DZIŚ

2 Nazwa gminy Bielany pochodzi od bia ł ych habitów kamedu ł ów. Erem kamedulski, ufundowany na owej górze przez króla W ł adys ł awa IV w roku 1639,da ł pocz ą tek obecnej nazwie gminy. Ko ś ció ł i klasztor Marianów w roku 1925 i dzi ś.

3 W XIX w. nast ą pi ł rozwój sieci biela ń skich dróg, w roku 1819 uko ń czono budow ę tzw. Szosy Zakroczymskiej. Do najdawniejszych dróg nale ż y obecna ul. Wólczy ń ska. Ul. Wólczy ń ska róg Reymonta

4 Budowa Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego AWF na terenie by ł ej kopalni ż wiru. Dawniej Dzi ś

5 Cmentarz Ż o ł nierzy W ł oskich zbudowany na przedpolu dawnego Fortu I (Bielany) Twierdzy Warszawa.

6 Fort II ("Wawrzyszew") - to jeden z fortów Twierdzy Warszawa, wybudowany w latach osiemdziesi ą tych XIX wieku. Dzisiaj nazywany jest powszechnie fortem "Wawrzyszew". Fort II Wawrzyszew po niemieckim nalocie w 1939 Nadbudówka przy koszarach Koszary fortu

7 Biela ń ska spó ł dzielnia „Zdobycz Robotnicza”, zwi ą zana z Polsk ą Parti ą Socjalistyczn ą, zacz ęł a zabudowywa ć opustosza ł e wówczas pola biela ń skie, na których wcze ś niej mie ś ci ł si ę rosyjski poligon. naro ż nik ulicy Schroegera, plac Konfederacji i ulicy Che ł m ż y ń skiej.

8 Polowe lotnisko biela ń skie obecnie osiedla Wrzeciono i Wawrzyszew. Plan ataku AK "Osjan" na lotnisko biela ń skie Osiedle Wrzeciono

9 Las Biela ń ski (inna nazwa: Las Bielany) – rezerwat przyrody na Bielanach.

10 Przysta ń rzeczna na Bielanach.

11 Osiedle Wawrzyszew – dawna wie ś, wspó ł cze ś nie osiedle. Ul. Wólczy ń ska róg Reymonta Pole Wawrzyszewskie

12 Ko ś ció ł Ś wi ę tej Marii Magdaleny oraz cmentarz Wawrzyszewski. Cmentarz Wawrzyszewski Dawniej Dziś

13 Stare Bielany – mi ę dzywojenne osiedle mieszkaniowe. Ko ś ció ł ś w. Zygmunta Osiedle Stare Bielany

14 M ł ociny – osiedle i obszar po ł o ż ony w okolicach ul. Pu ł kowej, ul. Zgrupowania AK „ Kampinos „i Huty Warszawa. Pa ł ac Henryka Brühla na M ł ocinach

15 Huta Warszawa - w 1952 roku rozpocz ę to budow ę huty. W 1992 roku zosta ł a przej ę ta przez koncern Lucchini, a w 2005 roku przez koncern Arcelor.

16 Chomiczówka – osiedle Bielan. Nazwa pochodzi od rodziny Chomiczów, która w 1974 roku zosta ł a st ą d przymusowo wyw ł aszczona. Skrzy ż owanie ulic Josepha Conrada i Kwitn ą cej Ulica Kwitn ą ca w 1976 i 2007 r.

17 Zak ł ad wychowawczy "Nasz Dom" powsta ł 15 listopada 1919 roku w Pruszkowie ko ł o Warszawy. W roku 1928 zak ł ad przeniesiono do nowo- wybudowanego budynku na bielanach. Obecnie Dom Dziecka Nr 1 Dawniej

18 Praca wykonana przez Macieja Ko ł odziejczyka Gimnazjum Nr 75 Im. Aleksandra Fredry w Warszawie Korzystałem z grafik wyszukanych przy pomocy wyszukiwarki Google, informacji zaczerpniętych z wikipedia. org, artykuł w Warszawawikia oraz internetu.


Pobierz ppt "DAWNIEJ I DZIŚ. Nazwa gminy Bielany pochodzi od bia ł ych habitów kamedu ł ów. Erem kamedulski, ufundowany na owej górze przez króla W ł adys ł awa IV."

Podobne prezentacje


Reklamy Google