Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 10 GIMNAZJUM NR 55 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 SZKOŁA PRZYSPOSABIA- JĄCA DO PRACY NR 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 10 GIMNAZJUM NR 55 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 SZKOŁA PRZYSPOSABIA- JĄCA DO PRACY NR 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA."— Zapis prezentacji:

1

2 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 10 GIMNAZJUM NR 55 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 SZKOŁA PRZYSPOSABIA- JĄCA DO PRACY NR 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR13

3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 SPRAWDZIAN GIMNAZJUM NR 55 EGZAMIN ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR13 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SZKOŁA PRZYSPOSABIA- JĄCA DO PRACY NR 1

4  Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym  Za zgodą rodzica/prawnego opiekuna  Skierowanie do szkoły wydaje dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta

5 Sylwetka dziecka – ucznia upośledzonego w stopniu lekkim zaburzenie orientacji przestrzennej słaby poziom sprawności grafomotorycznej słaba koncentracja częściej występujące wady wymowy zaburzenia rozumienia znaczenia wypowiedzi zaburzenia analizy i syntezy (wzrokowej, słuchowej, wzrokowo-słuchowej), trudności w rozumieniu przeczytanego tekstu mała samodzielność w wykonywaniu wszelkich zadań nadpobudliwość psychoruchowa lub zahamowanie znaczna impulsywność, częste przejawy agresji niski poziom motywacji trudności w czytaniu,

6  Uczeń realizuje program dostosowany do swoich możliwości, w oparciu o opracowywany przez zespół nauczycieli  i specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny - IPET Orzeczenie PPP Wywiad z rodzicami Spostrzeżenia n-li i rewalidatorów Opinia z poprzedniej klasy

7

8

9

10

11

12 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY DLA UCZENNICY KLASY....... SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 1 (na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 13 styczeń 2005. r. Dz.U. nr 19, poz.165 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) Opracowany na rok szkolny 20.../20... przez zespół w składzie: - ------------------------------ Znaczenie symboli monitorowania: W Zachowanie: W - wyróżniające, D D – dobre, P P – popraw się Przedmioty nauczania i rewalidacja: W- wyróżniłeś się, B – bardzo dobrze, D – dobrze, P – postaraj się, potrafisz, M – mogłoby być lepiej

13 Charakterystyka uczennicy klasy...... Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 Informacje og ó lne a) imię i nazwisko b) data miejsce urodzenia c) stopień niepełnosprawności d) sprzężenia e) adres zamieszkania Diagnoza mocne stronysłabe strony 1) samoobsługa 2) komunikacja 3) motoryka 4) uspołecznienie 5) cechy temperamentu 6) umiejętności szkolne - czytanie - pisanie - liczenie - wiedza przyrodnicza - sprawność manualna - pełnienie roli ucznia

14 ZALECENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 1................................................................ 2................................................................ 3................................................................ 4................................................................ Godziny rewalidacji indywidualnej: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -.............godz./tydzień Logopedia –.............godz./tydzień Gimnastyka korekcyjna -.............godz./tydzień Indywidualny program edukacyjny dla A.B. – uczennicy klasy..... na rok szkolny 20.... /20..... Zajęcia edukacyj ne Zakres edukacjiTreści i działania edukacyjneOczekiwane efekty pracy Eduka tor Monitorowanie rozwoju I semestrII semestr ZACH OWAN IE Wsz yscy eduk ator zy

15 Zajęcia edukacyj ne Zakres edukacjiTreści i działania edukacyjneOczekiwane efekty pracy Eduka tor Monitorowanie rozwoju Umiejętności praktyczne w zakresie I semestrII semestr FUNK CJON OWAN IE OSOBI STE I SPOŁ ECZN E

16 Zajęcia edukacyj ne Zakres edukacjiTreści i działania edukacyjneOczekiwane efekty pracy Eduka tor Monitorowanie rozwoju I semestrII semestr PRZYS POSO BIENIE DO PRAC Y a) gospodarstwo domowe · b) elementy szycia c) wyroby rękodzieła · d) prace ogrodnicze

17 Zajęcia edukacyj ne Zakres edukacjiTreści i działania edukacyjneOczekiwane efekty pracy Eduka tor Monitorowanie rozwoju I semestrII semestr WYCH OWAN IE FIZYC ZNE Gry i zabawy ruchowe Gimnastyka Ćwiczenia muzyczno-ruchowe Zespołowe gry sportowe Lekka atletyka

18 Zajęcia edukacyj ne Zakres edukacjiTreści i działania edukacyjneOczekiwane efekty pracy Eduka tor Monitorowanie rozwoju I semestrII semestr ZAJĘC IA KSZTA ŁTUJĄ CE KREA TYWN OŚĆ Wrażliwość i percepcja - Ekspresja - Kreatywność - Zajęcia edukacyjne Zakres edukacjiTreści i działania edukacyjneOczekiwane efekty pracy Eduka tor Monitorowanie rozwoju I semest r II semestr REWALID ACJA Gimnastyka korekcyjna..........godz./tydzień

19 REWALID ACJA Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne..........godz./tydzień · · REWALID ACJA Logopedia..........godz./tydzień Podpis Rodziców:

20 KOORDYNATOR BIBLIOTEKARKA MAŁGORZATA IDZIKOWSKA

21  Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 10 GIMNAZJUM NR 55 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 SZKOŁA PRZYSPOSABIA- JĄCA DO PRACY NR 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google