Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualne Zasady Przeprowadzania Postępowań Konkursowych na 2008 rok Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wydział Organizacyjny Pomorskiego OW NFZ Listopad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualne Zasady Przeprowadzania Postępowań Konkursowych na 2008 rok Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wydział Organizacyjny Pomorskiego OW NFZ Listopad."— Zapis prezentacji:

1 Aktualne Zasady Przeprowadzania Postępowań Konkursowych na 2008 rok Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wydział Organizacyjny Pomorskiego OW NFZ Listopad 2007

2 2 Zasady przeprowadzania postępowań konkursowych 1. Postępowania konkursowe przeprowadza się w oparciu o: a)Ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), Ważne: nowelizacja z dnia 24.08.2007 (Dz.U. Nr 166 poz. 1172) w dziale VI – postępowanie ws. zawarcia umów ze świadczeniodawcami. a)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U. Nr 273 poz. 2719), b)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 274 poz. 2728), c)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 197 poz. 1643).

3 3 e)Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Zał. do zarządzenia nr 53/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10.09.2007 ze zm.), f)Szczegółowe materiały informacyjne dla poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzone zarządzeniami Prezesa, g)Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Uchwała nr 36/2005/I Rady NFZ z 04.10.2005), h)Procedurę konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2005/001/BO/KONTR/5.0), i)System informatyczny stworzony do obsługi postępowania konkursowego. Zasady przeprowadzania postępowań konkursowych

4 4 2. Postępowania konkursowe ogłaszane są dla: danego rodzaju świadczeń, w podziale na zakres udzielanych świadczeń dla obszaru (powiat, grupa powiatów lub województwo) danego rodzaju świadczeń, w podziale na zakres udzielanych świadczeń dla obszaru (powiat, grupa powiatów lub województwo) np.: badania tomografii komputerowej na terenie powiatu bytowskiego, hemodializoterapii na terenie powiatu kościerskiego. Lub dla grupy powiatów. A także dla dzielnicy – w przypadku dużych miast. np.: badania tomografii komputerowej na terenie powiatu bytowskiego, hemodializoterapii na terenie powiatu kościerskiego. Lub dla grupy powiatów. A także dla dzielnicy – w przypadku dużych miast. Zasady przeprowadzania postępowań konkursowych

5 5 Każde postępowanie posiada swoją odrębną numerację, np. postępowanie w tym samym rodzaju i zakresie, ale na inne terytorium, ma odrębny numer. Dlatego jest bardzo istotne, by wybrać właściwe, odpowiadające nie tylko produktowi, ale również terytorium, na które Oferent składa oferty. Każde postępowanie posiada swoją odrębną numerację, np. postępowanie w tym samym rodzaju i zakresie, ale na inne terytorium, ma odrębny numer. Dlatego jest bardzo istotne, by wybrać właściwe, odpowiadające nie tylko produktowi, ale również terytorium, na które Oferent składa oferty. Na każde tak ogłoszone postępowanie Oferent składa oddzielną ofertę. Powyższe ilustruje schemat na następnym przezroczu. Na każde tak ogłoszone postępowanie Oferent składa oddzielną ofertę. Powyższe ilustruje schemat na następnym przezroczu. Podział ten dzieli konkurs na kilka odrębnych postępowań. Zasady przeprowadzania postępowań konkursowych

6 6 Definiowanie postępowania konkursowego - przykład Odrębne Postępowanie konkursowe Wybrany obszar (teren) udzielanych świadczeń Odrębne Postępowanie konkursowe np. teren powiatu kościerskiego lub dla grupy powiatów lub dla dzielnicy - w dużych miastach. Hemodializoterapia Wybrany rodzaj świadczeń Wybrany zakres udzielanych świadczeń Świadczenia Odrębnie Kontraktowane

7 7 3. Świadczeniodawcy odpowiadają na ogłoszone postępowanie przesyłając w wyznaczonym terminie ofertę, na którą składają się, :  oferta w formie pisemnej zgodnie z §9 ust. 2 zał. do zarz. 53/2007/DSOZ,  dyskietka lub płyta CD,  dokumenty formalne i oświadczenia wymienione w §12 zał. do zarz. 53/2007/DSOZ Ważne: aby przygotować ofertę w formie elektronicznej, świadczeniodawca musi uzyskać dostęp do „Portalu Świadczeniodawcy”, poprzez podpisanie umowy upoważniającej do jego korzystania 4. Postępowanie konkursowe składa się z następujących części:  część jawną,  część niejawną. Każde działanie regulowane jest procedurą, która wyznacza kolejne etapy prac. Wyklucza ona możliwość cofania się do któregokolwiek z wcześniejszych etapów, tym samym powoduje nieprzekraczalność wyznaczonych przez komisję terminów. Zasady przeprowadzania postępowań konkursowych

8 8 W części jawnej komisja konkursowa, dokonuje: otwarcia oferty, importu oferty do systemu informatycznego, importu oferty do systemu informatycznego, sprawdzenia oferty pod względem formalnym. sprawdzenia oferty pod względem formalnym. Każda oferta ma unikalny kod paskowy, który weryfikuje zgodność oferty w formie papierowej z załączoną dyskietką/płytą CD, jak również datę wygenerowania, która powinna być zgodna z czytnikiem elektronicznym. Dane z dyskietki/płyty CD są wczytywane do systemu informatycznego NFZ i automatycznie zapisywane na centralnym serwerze. Od tego momentu wszelkie prace w systemie związane z wczytaną ofertą, są w nim odnotowywane z zachowaniem daty i godziny działań.

9 9 Zasady przeprowadzania postępowań konkursowych sprawdzenie powtarzalności personelu celem wykluczenia konfliktu, który występuje w przypadku gdy: sprawdzenie powtarzalności personelu celem wykluczenia konfliktu, który występuje w przypadku gdy: a)ten sam personel wykazywany jest w tym samym czasie pracy, w danym postępowaniu w kilku ofertach b)ten sam personel jest wykazany, w tym samym czasie pracy, w różnych postępowaniach, W tych przypadkach oferent wzywany jest do zmiany harmonogramu. W tych przypadkach oferent wzywany jest do zmiany harmonogramu.

10 10 Zasady przeprowadzania postępowań konkursowych przeprowadzenie wizytacji nowych oferentów celem sprawdzenia zgodności danych przedstawionych w ofercie z rzeczywistością przeprowadzenie wizytacji nowych oferentów celem sprawdzenia zgodności danych przedstawionych w ofercie z rzeczywistością Komisja zobowiązana jest odrzucić ofertę w przypadku wykrycia przynajmniej jednej informacji nieprawdziwej Komisja zobowiązana jest odrzucić ofertę w przypadku wykrycia przynajmniej jednej informacji nieprawdziwej

11 11 4. Najczęstsze błędy popełniane przez świadczeniodawców: nie złożenie oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu – odrzucenie oferty bez możliwości odwoławczych, nie złożenie oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu – odrzucenie oferty bez możliwości odwoławczych, Ważne: Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza, niż termin składania ofert i wpłynie do Oddziału najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Złożenie oferty w innym miejscu, niż podane w ogłoszeniu – oferta pozostawiana jest bez rozpoznania, Złożenie oferty w innym miejscu, niż podane w ogłoszeniu – oferta pozostawiana jest bez rozpoznania, złożenie oferty w innym formacie niż podane jest w ogłoszeniu - oferta pozostaje bez rozpoznania, złożenie oferty w innym formacie niż podane jest w ogłoszeniu - oferta pozostaje bez rozpoznania, Zasady przeprowadzania postępowań konkursowych

12 12 nie uzupełnienie na czas brakujących dokumentów formalnych – powoduje odrzucenie oferty. nie uzupełnienie na czas brakujących dokumentów formalnych – powoduje odrzucenie oferty. Zwracamy uwagę na przygotowanie oferty wg zasad określonych w Warunkach postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co usprawni prace komisji i skróci czas postępowania konkursowego. Oferenci będący w trakcie procedury rejestrowej w Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego muszą mieć świadomość, że ich oferta zostanie odrzucona, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dostarczą brakującego dokumentu Oferenci będący w trakcie procedury rejestrowej w Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego muszą mieć świadomość, że ich oferta zostanie odrzucona, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dostarczą brakującego dokumentu. Zasady przeprowadzania postępowań konkursowych

13 13 5. Oferta w formie pisemnej powinna zawierać ponadto następujące dokumenty i oświadczenia: 1.W przypadku zakładów opieki zdrowotnej: a)decyzję o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody albo Ministra Zdrowia, albo wypis z takiego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,- zawierające wpisy komórek organizacyjnych, na które Państwo składają oferty, b)kopię obowiązującego statutu zakładu opieki zdrowotnej; c)kopię umowy spółki cywilnej lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki – w przypadku zakładów opieki zdrowotnej, dla której organem założycielskim jest spółka cywilna, Wymagane dokumenty i oświadczenia świadczeniodawcy składane z ofertą

14 14 2.W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: a)odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.W przypadku indywidualnych lub grupowych praktyk: a)dokument stwierdzający wpis do rejestru praktyki prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską albo okręgową radę pielęgniarek i położnych; Wymagane dokumenty i oświadczenia świadczeniodawcy składane z ofertą

15 15 4.W przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą: a)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b)lub odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru przedsiębiorców, - wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku oferentów składających ofertę na świadczenia w rodzaju leczenie uzdrowiskowe: a)kopię koncesji na eksploatację naturalnych surowców leczniczych lub b)kopię umowy na korzystanie z usług świadczonych przez zakład posiadający taką koncesję; Wymagane dokumenty i oświadczenia świadczeniodawcy składane z ofertą

16 16 UWAGA !!! Wszelkie dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej, niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagane dokumenty i oświadczenia świadczeniodawcy składane z ofertą

17 17 6.Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania (w tym zakażeń wirusem HIV i WZW) na okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 7-11; Oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy, zastrzeżeniem ust. 7-11; Oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy, zastrzeżeniem ust. 7-11; Wymagane dokumenty i oświadczenia świadczeniodawcy składane z ofertą

18 18 7.W przypadku gdy w szczegółowych materiałach informacyjnych lub wzorze umowy, dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową: a)wykaz podwykonawców spełniających wymagania określone w szczegółowych materiałach informacyjnych dotyczących danego przedmiotu postępowania, b)kopię zawartej umowy (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Oddziałem Funduszu; W przypadku, kiedy oferent nie przedstawia dokumentów, o których mowa w ppkt. a) i b) (tzn. sam wykonuje umowę), dołącza oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie, bez zlecenia podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy. Wymagane dokumenty i oświadczenia świadczeniodawcy składane z ofertą

19 19 7.Oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Warunków postępowania; 8.Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę – zgodnie z zał. nr 5 do Warunków postępowania; 9.W przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika: a)pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą; 10.Inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek dołączenia ich do oferty został określony w szczegółowych materiałach informacyjnych. Wymagane dokumenty i oświadczenia świadczeniodawcy składane z ofertą

20 20 UWAGA! Wszystkie dokumenty, składane przez oferenta muszą być zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

21 21 Sposób przygotowania, oznakowania i zapakowania ofert na postępowania konkursowe 2008 Oferent jest zobowiązany do przygotowania, oznakowania i zapakowania oferty na postępowanie konkursowe zgodnie z §10 pkt 2 Warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Ważne: 1.Oznakowanie koperty na poszczególne postępowania konkursowe musi być zgodne z załącznikiem nr 1 do Warunków postępowania... (Druk „Oznaczenie oferty/ uzupełnienia oferty/ wycofania oferty”). 2.W przypadku gdy oferent przesyła kilka ofert na różne postępowania w jednej zbiorczej kopercie (uprzednio zapakowanych zgodnie z §10 pkt. 2), należy uwidocznić na zewnętrznej zbiorczej kopercie pełne numery postępowań, na które składane są oferty (są to numery z ogłoszeń, publikowanych na portalu świadczeniodawców). Błędne oznakowanie koperty zbiorczej lub zapakowanie kilku ofert przygotowywanych przez jednego świadczeniodawcę niezgodnie z wyżej przytoczonymi zapisami, uniemożliwi rejestrację ofert w systemie obsługującym postępowania konkursowe. Oferta oznaczona niezgodnie z powyższymi wytycznymi zostanie potraktowana jako zwykła korespondencja.

22 22 W części niejawnej postępowania wykonywane są następujące czynności: Ocena oferty dokonywana przez system informatyczny i sporządzany na jej podstawie ranking otwarcia, Ocena oferty dokonywana przez system informatyczny i sporządzany na jej podstawie ranking otwarcia, Na ocenę oferty składają się punkty otrzymywane za: Na ocenę oferty składają się punkty otrzymywane za: a) jakość, b) kompleksowość, c) dostępność, d) ciągłość, e) cena - zgodnie z zarządzeniem nr 71/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27.09.2007 ws. określenia kryteriów oceny ofert w postępowania ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zmiana: zarz. Nr 92/2007/DSOZ z dn. 18.10.2007) Ranking tworzony jest w kolejności malejącej sumy punktów oceny tzn. oferta która uzyskała największą liczbę punktów zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Ranking tworzony jest w kolejności malejącej sumy punktów oceny tzn. oferta która uzyskała największą liczbę punktów zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Postępowanie konkursowe w części niejawnej

23 23 Zarządzenie nr 71/2007/DSOZ (ze zm.) Prezesa NFZ definiuje kryteria następująco: Jakość:  kwalifikacje personelu,  umiejętności,  doświadczenie,  wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną,  zewnętrzną ocenę jakości i wyniki kontroli prowadzonej przez NFZ; Kompleksowość:  możliwość udzielania świadczeńw innych zakresach; Dostępność:  liczba dni i godzin pracy w harmonogramie pracy; brak barier dla osób niepełnosprawnych; Ciągłość:  możliwość udzielenia świadczenia w innych rodzajach, spełnienie wymagań, określonych dla zakresu w dniu złożenia oferty; Cena:  wartość punktu rozliczeniowego zaproponowana przez oferenta w stosunku do ceny oczekiwanej w danym zakresie świadczeń przez Fundusz. Część niejawna - kryteria oceny ofert

24 24 Oferty, które nie spełniają warunków bezwzględnych są przez system odrzucane. Tym samym uniemożliwia to podjęcie przez komisję jakichkolwiek rozmów i uzyskanie od Oferenta wiążących wyjaśnień. WAŻNE!! Dokładne zapoznanie się z warunkami szczegółowymi konkursu i bezwzględnymi wymaganiami pozwalającymi na zawarcie umowy z NFZ. Dokładne zapoznanie się z warunkami szczegółowymi konkursu i bezwzględnymi wymaganiami pozwalającymi na zawarcie umowy z NFZ. Dokładne czytanie pytań w ankietach i przypisanych do nich wariantów odpowiedzi, ponieważ odpowiedzi na niektóre pytania mogą być dyskwalifikujące. Dokładne czytanie pytań w ankietach i przypisanych do nich wariantów odpowiedzi, ponieważ odpowiedzi na niektóre pytania mogą być dyskwalifikujące. Odpowiadanie na pytania z ankiet zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiadanie na pytania z ankiet zgodnie ze stanem faktycznym. Dokładne czytanie kwoty w ogłoszeniu tak, aby zaproponowana w ofercie wartość nie przekroczyła ogólnej wartości postępowania ogłoszonego na dany zakres świadczeń. Dokładne czytanie kwoty w ogłoszeniu tak, aby zaproponowana w ofercie wartość nie przekroczyła ogólnej wartości postępowania ogłoszonego na dany zakres świadczeń. Postępowanie konkursowe w części niejawnej

25 25 Najczęstsze błędy popełniane przez Oferentów podlegające ocenie w części niejawnej oraz ich konsekwencje: 1.Na pytanie w ankiecie o jeden z wymogów Oferent intuicyjnie odpowiada „nie dotyczy” bez uprzedniego sprawdzenia jaki warunek bezwzględnie wymagany jest w materiałach informacyjnych – jednym ze skutków użycia tej odpowiedzi jest odrzucenie oferty. 2.Na pytanie w ankiecie, o warunki, które nie są wymagane przez materiały informacyjne odpowiada „nie” – prawidłowa odpowiedź dla tego typu pytań brzmi „nie dotyczy”, ponieważ brak jest wymogów tego rodzaju wobec danego zakresu. 3.Na pytanie w ankiecie Oferent odpowiada „nie będę spełniać warunku od początku obowiązywania umowy” bez uprzedniego sprawdzenia w materiałach informacyjnych, czy jest określony w tym zakresie wymóg – skutkiem użycia tej odpowiedzi może być odrzucenie oferty.

26 26 Jeżeli oferent zamierza kupić np. wymagany sprzęt, warunkując to zawarciem z NFZ umowy, winien wybrać odpowiedz: „nie spełniam warunków dniu złożenia oferty, ale będę go spełniać od początku obowiązywania umowy”. Jeżeli oferent zamierza kupić np. wymagany sprzęt, warunkując to zawarciem z NFZ umowy, winien wybrać odpowiedz: „nie spełniam warunków dniu złożenia oferty, ale będę go spełniać od początku obowiązywania umowy”. Dotyczy to również zatrudnianego personelu i umów z podwykonawcami tzn. jeżeli zgłoszony w ofercie lekarz, nie jest pracownikiem Oferenta w momencie przystępowania do konkursu, to wyżej cytowana odpowiedz, jest tą którą winien wskazać. Dotyczy to również zatrudnianego personelu i umów z podwykonawcami tzn. jeżeli zgłoszony w ofercie lekarz, nie jest pracownikiem Oferenta w momencie przystępowania do konkursu, to wyżej cytowana odpowiedz, jest tą którą winien wskazać. Każda odpowiedź w ankiecie jest punktowana. Za nieprawidłowości w realizowaniu umowy system przydziela punkty ujemne. Pozostałe zaś są punktowane dodatnio. Każda odpowiedź w ankiecie jest punktowana. Za nieprawidłowości w realizowaniu umowy system przydziela punkty ujemne. Pozostałe zaś są punktowane dodatnio. Każdą stroną oferty należy opatrzyć kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami zgodnymi z załączonym wzorem podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta. Każdą stroną oferty należy opatrzyć kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami zgodnymi z załączonym wzorem podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta. Najczęstsze błędy popełniane przez Oferentów podlegające ocenie w części niejawnej oraz ich konsekwencje c.d.:

27 27 Następnie komisja konkursowa dokonuje analizy oferowanej liczby świadczeń w kontekście potencjału Oferenta i wymagań jakościowych. Następnie komisja konkursowa dokonuje analizy oferowanej liczby świadczeń w kontekście potencjału Oferenta i wymagań jakościowych. Oferent zajmujący pierwsze miejsce w rankingu ma szansę na najwyższy kontrakt. Komisja konkursowa przygotowuje ranking otwarcia z uwzględnieniem swoich propozycji ilościowych i cenowych. System wyznacza oferentów do negocjacji. Komisja konkursowa przygotowuje ranking otwarcia z uwzględnieniem swoich propozycji ilościowych i cenowych. System wyznacza oferentów do negocjacji. Oferenci, którzy nie spełniają warunków bezwzględnych oraz którzy pomimo ewentualnego obniżenia oferowanej ceny do poziomu najwyżej punktowanego są pod linią odcięcia, wyznaczoną przez system informatyczny, nie mają szansy na zakwalifikowanie się do grupy zaproszonych do negocjacji. Postępowanie konkursowe w części niejawnej:

28 28 Postępowanie konkursowe – część niejawna Negocjacje prowadzone są z wyznaczonymi poprzez system informatyczny oferentami. Dotyczą liczby punktów oraz ich ceny. Negocjacje prowadzone są z wyznaczonymi poprzez system informatyczny oferentami. Dotyczą liczby punktów oraz ich ceny. Po zakończeniu negocjacji system sporządza końcowy ranking oferentów, spośród których komisja dokonuje wyboru ofert do podpisania umowy. Po zakończeniu negocjacji system sporządza końcowy ranking oferentów, spośród których komisja dokonuje wyboru ofert do podpisania umowy. Komisja dokonuje wyboru oferentów z kolejnością zgodną z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym, do wyczerpania się łącznej liczby planowanych do zakupu świadczeń. Komisja dokonuje wyboru oferentów z kolejnością zgodną z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym, do wyczerpania się łącznej liczby planowanych do zakupu świadczeń.

29 29 A.DANE ŚWIADCZENIODAWCY 1.Numer świadczeniodawcy – 6-cyfrowy kod nadany z systemu stanowiący część numeru umowy, 2.Nazwa świadczeniodawcy: a)musi być zgodna z pełną nazwą zakładu w dokumencie rejestrowym np. Księga Rejestrowa Wojewody, Rejestr Okręgowej Izby Lekarskiej lub Pielęgniarskiej. b)długość nazwy nie powinna przekraczać 80 znaków, najlepiej jeśli nie przekroczy 60 znaków, c)jeżeli nazwa zawiera jedno ze standardowych określeń rodzaju świadczeniodawcy (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej) i przekracza 60 znaków, to całe określenia zastępujemy skrótami bez spacji (odpowiednio SPZOZ i NZOZ). Jeżeli określenie rodzaju działalności jest jedyną nazwą, to pozostawiamy je bez skrótu. d)nazwa świadczeniodawcy w zasadzie nie powinna zawierać informacji „geograficznych” (…w Miastku,…we Władysławowie itp.) za wyjątkiem określonych pełnych nazw zakładu w dokumentach rejestracyjnych np. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE. e)nie należy dopisywać do nazwy świadczeniodawcy określenia formy prawnej np. spółka cywilna, jawna. WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERT NA KONKURS 2008

30 30 3.Skrócona nazwa zakładu powinna odpowiadać skrótowi w rubryce 6 z dokumentu rejestrowego zoz 4.Adres siedziby zakładu a.Kod pocztowy wpisujemy z myślnikiem po dwóch cyfrach bez spacji. Bezpłatny program do weryfikacji kodów pocztowych można ściągnąć ze strony; http:/ /kody pocztowe.xk.pl/ b.Miasto nazwa miejscowości nie może zawierać dodatkowych określeń np. dzielnicy nazwa miejscowości nie może zawierać dodatkowych określeń np. dzielnicy musi zawierać pełną nazwę miejscowości np.; STAROGARD GDAŃSKI musi zawierać pełną nazwę miejscowości np.; STAROGARD GDAŃSKI c.Ulica pole musi zawierać poprawną nazwę ulicy, pole musi zawierać poprawną nazwę ulicy, w miastach mających kody pocztowe przypisane do ulic, pisownia ulicy w adresie musi być zgodna z pisownią podawaną przez program do weryfikacji kodów pocztowych (z zastrzeżeniem pisania wielkimi literami). w miastach mających kody pocztowe przypisane do ulic, pisownia ulicy w adresie musi być zgodna z pisownią podawaną przez program do weryfikacji kodów pocztowych (z zastrzeżeniem pisania wielkimi literami). nazwa nie może być poprzedzona skrótem „ul.” lub podobnym. nazwa nie może być poprzedzona skrótem „ul.” lub podobnym. określenia innych przedrostków należy standaryzować: określenia innych przedrostków należy standaryzować: Plac – PL. (ze spacją na końcu), Aleja – AL. (ze spacją na końcu), Aleje – ALEJE Wybrzeże – WYBRZEŻE Skwer – SKWER Zaułek – ZAUŁEK DANE ŚWIADCZENIODAWCY c.d.

31 31 DANE ŚWIADCZENIODAWCY c.d. nie należy używać końcówek liczebników typu „-go” (3-go maja piszemy jako 3 MAJA), nie należy używać końcówek liczebników typu „-go” (3-go maja piszemy jako 3 MAJA), nazwy ulic z użyciem nazwiska postaci piszemy bez imienia (np. ulica Janka Krasickiego piszemy jako KRASICKIEGO, ul. GEN. Józefa Bema piszemy jako BEMA nazwy ulic z użyciem nazwiska postaci piszemy bez imienia (np. ulica Janka Krasickiego piszemy jako KRASICKIEGO, ul. GEN. Józefa Bema piszemy jako BEMA numery domu i lokalu piszemy w postaci standardowej i tak: numery domu i lokalu piszemy w postaci standardowej i tak:  Jeśli adres dotyczy kilku numerów np. od numeru 40 do numeru 44, piszemy to z użyciem myślnika, tj. 40-44,  Jeśli adres ma literę, to piszemy go bez spacji tj. 44A,  Jeśli podany jest numer lokalu, to podajemy go po ukośniku bez spacji tj. 44A/10, z pola ulica eliminujemy wszelkie dodatkowe informacje uzupełniające (np. III piętro). z pola ulica eliminujemy wszelkie dodatkowe informacje uzupełniające (np. III piętro). 5.Organ założycielski tj. oznaczenie podmiotu, który utworzył zakład np. 71- osoba fizyczna – Jan Kowalski i adres lub np. Samorząd Województwa Pomorskiego (rubryka 11 księgi rejestrowej).

32 32 DANE ŚWIADCZENIODAWCY c.d. 6.Telefon, fax, adres numery telefonów stacjonarnych oraz nr fax zapisujemy w formatach: +48 123 456 789 +48 123 456 789lub (012) 345 67 89 (012) 345 67 89lub  +48 12 345 67 89

33 33 B.JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU Numer, nazwa jednostki i adres powinny odpowiadać wpisowi w rejestrze, należy pamiętać, że nazwa posiada 60 znaków i można dokonywać skrótów np. SPZOZ, NZOZ pisane bez spacji. Numer, nazwa jednostki i adres powinny odpowiadać wpisowi w rejestrze, należy pamiętać, że nazwa posiada 60 znaków i można dokonywać skrótów np. SPZOZ, NZOZ pisane bez spacji. V część kodu resortowego to dwuznakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną w ogólnej strukturze organizacyjnej zakładu. Kod określony jest w przedziale od 01, 02, 03 itd. do 99 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych zakładu. V część kodu resortowego to dwuznakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną w ogólnej strukturze organizacyjnej zakładu. Kod określony jest w przedziale od 01, 02, 03 itd. do 99 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych zakładu. VI część kodu resortowego powinna być wpisana identycznie jak w dokumencie rejestrowym, jako kod określający charakter jednostki organizacyjnej. Należy posługiwać się nowym oznaczeniem np. HP.1.1 szpitale specjalistyczne, HP.2.4 hospicja stacjonarne, HP.3.9.9... VI część kodu resortowego powinna być wpisana identycznie jak w dokumencie rejestrowym, jako kod określający charakter jednostki organizacyjnej. Należy posługiwać się nowym oznaczeniem np. HP.1.1 szpitale specjalistyczne, HP.2.4 hospicja stacjonarne, HP.3.9.9... Zarówno w adresie siedziby jak i adresie jednostki stosujemy 7-znakowy identyfikator terytorialny np. 2209011-MALBORK. Nie należy wpisywać komórek organizacyjnych do jednostki np. szkoły – w medycynie szkolnej, poradnie – w specjalistyce.

34 34 Nazwa komórki powinna być zgodna z 4-znakowym kodem resortowym i taką samą nazwą, ewentualnie z dopiskiem miejsca udzielania świadczeń np. GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ MALBORK UL. SZEROKA 10. Część VII kodu resortowego to 3-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu. Kod określony jest w przedziale od 001, 002, 003 itd. do 999 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych zakładu i tak, numer komórki 1 to kod części VII 001, nr komórki 22 to kod 022.... Część VII kodu resortowego to 3-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu. Kod określony jest w przedziale od 001, 002, 003 itd. do 999 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych zakładu i tak, numer komórki 1 to kod części VII 001, nr komórki 22 to kod 022.... Część VIII kodu resortowego to 4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych np. 0010 PORADNIA LEKARZA POZ, 4000 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH. Część VIII kodu resortowego to 4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych np. 0010 PORADNIA LEKARZA POZ, 4000 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH. Powyższe wytyczne do standaryzacji danych świadczeniodawcy zostały opracowane z myślą o ofertach na rok 2008, co niewątpliwie zmniejszy liczbę błędów w systemach informatycznych Pomorskiego OW NFZ. C.KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU


Pobierz ppt "Aktualne Zasady Przeprowadzania Postępowań Konkursowych na 2008 rok Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wydział Organizacyjny Pomorskiego OW NFZ Listopad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google