Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/IN/09 Nr 1/9.2/IN/09 Szczecin, 28 października 2009 r. Spotkanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/IN/09 Nr 1/9.2/IN/09 Szczecin, 28 października 2009 r. Spotkanie."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/IN/09 Nr 1/9.2/IN/09 Szczecin, 28 października 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.09.2009 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VI

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VII

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VIII

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu IX

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.06.2009 r.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Formy wsparcia w ramach PO KL 2007-2008 (na podstawie sprawozdania rzeczowego za I półrocze 2009 r.) PriorytetFormy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - szkolenia podnoszące kwalifikacje, - wsparcie psychologiczno-doradcze, - pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia. 15 740 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - kursy i szkolenia, - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 8 521 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - szkolenia dla osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach, - promocja i wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, - szkolenie i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, - stypendia doktoranckie specjalistyczne. 3 804 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, - wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, - studia podyplomowe dla nauczycieli. 2 514 + 44 gminy objęte wsparciem w ramach oddolnych inicjatyw

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL* PriorytetKobietyMężczyźniOgółem Priorytet VI8 6287 11215 740 Priorytet VII6 3952 1268 521 Priorytet VIII2 3151 4893 804 Priorytet IX1 5579572 514 SUMA18 89511 68430 579 sprawozdanie rzeczowe za I półrocze 2009 r. *Źródło: sprawozdanie rzeczowe za I półrocze 2009 r.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dokumentacja konkursowa - najważniejsze informacje

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Dodatkowo, jeśli projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, jej skarbnik/główny księgowy musi złożyć na wniosku kontrasygnatę. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie, konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML). W przypadku, gdy nie są składane 2 oryginały, lecz oryginał i kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jest jeden załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy (oraz w przypadku składania projektu w partnerstwie również dokument określający sytuację finansową partnera). W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego. W przypadku działalności poniżej 1 roku załącznik zawiera informacje za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Załącznik finansowy może być złożony w formie 2 oryginałów. W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 7.6.2).

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): Składana informacja określająca sytuację finansową, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości powinna być zatwierdzona w następujący sposób: a) w przypadku prowadzenia księgowości przez podmiot zewnętrzny: kontrasygnatą księgowego wraz z pieczęcią imienną i firmy prowadzącej księgowość oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); b) w przypadku prowadzenia księgowości przez zatrudnionego księgowego: kontrasygnatą księgowego wraz z pieczęcią imienną oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); c) w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie przez projektodawcę/partnera: podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku). Jeśli załącznik składa się z więcej niż jednej strony, to osoby go podpisujące i udzielające kontrasygnaty parafują strony. Jeśli Projektodawca, z uzasadnionych powodów, nie będzie miał możliwości złożenia załącznika finansowego zgodnie z dokumentacją, może zwrócić się pisemnie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o ustalenie innego załącznika. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: List intencyjny: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym od początku realizacji projektu, Wnioskodawcę i jego potencjalnego partnera/ów zagranicznych musi wiązać list intencyjny, przygotowany zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. Wzór listu intencyjnego stanowi załącznik nr 7.5.1 do dokumentacji konkursowej.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: List intencyjny: Do wniosku o dofinansowanie projektu z komponentem ponadnarodowym należy dołączyć kopię listu intencyjnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy: -w przypadku gdy list intencyjny składany jest jednocześnie w ramach PO KL i innych programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS (lub w ramach innych europejskich źródeł finansowania) w krajach pochodzenia partnerów ponadnarodowych, Projektodawcy przysługuje prawo modyfikowania wzoru listu intencyjnego z zastrzeżeniem zapisów wskazujących na wolę podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej; -list intencyjny jest składany w języku roboczym partnerstwa współpracy ponadnarodowej (angielski, francuski, niemiecki lub polski). Wersja dokumentu podpisana w języku roboczym ma charakter obowiązujący, przy czym - wraz z kopią listu sformułowanego w języku innym niż język polski, Wnioskodawca składa tłumaczenie listu intencyjnego na język polski. Nie ma obowiązku składania jego wersji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego;

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: List intencyjny: -w przypadku, gdy z poszczególnymi partnerami ponadnarodowymi planowana jest wzajemna współpraca – formułuje się jeden list intencyjny podpisany przez wszystkich partnerów ponadnarodowych. W przypadku gdy projektodawca nawiązuje współpracę z każdym partnerem z osobna (pomiędzy poszczególnymi partnerami zagranicznymi nie dochodzi do współpracy) – podpisuje listy intencyjne z każdym z nich oddzielnie; -polski projektodawca może złożyć maksymalnie trzy kopie listów intencyjnych w ramach jednego wniosku o dofinansowanie wniosku; -jeśli projektodawca przedkłada projekt w partnerstwie krajowym, wówczas jako lider w imieniu partnerstwa krajowego, składa podpis pod listem intencyjnym.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: - złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy lub partnera; - braku załącznika potwierdzającego sytuację finansową partnera; - braku kontrasygnaty skarbnika/ głównego księgowego części V wniosku; - nie podpisania wniosku w części V przez wszystkie osoby wskazane w polu 2.6; - nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku; - nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner w projekcie; -braku poświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku;

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne cd. Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: -podpisania oświadczenia w części V wniosku przez partnera/partnerów projektu w miejscu przeznaczonym na podpis projektodawcy; -brak kopii listu/ów intencyjnego/ych – wyłącznie w przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym; -brak tłumaczenia listu/ów intencyjnego/ych – w przypadku, gdy list intencyjny sporządzono w języku innym niż język polski; -złożenie niewłaściwie potwierdzonego za zgodność z oryginałem listu/ów intencyjnego/ych; -złożenie niewłaściwie potwierdzonego za zgodność z oryginałem tłumaczenia listu/ów intencyjnego/ych.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 7.6.1.).

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. Jak spełnić: zachowanie zasady równości szans; zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d Ogólne kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym: Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań; zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego); w przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa; projektów innowacyjnych nie wiążą przepisy takich ustaw, jak: - Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; - Ustawa o pomocy społecznej. 3. Brak możliwości finansowania projektu w ramach innych typów operacji PO KL.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomocne raporty: http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/ http://www.cofund.org.pl http://www.equal.org.pl/ http://www.leonardo.org.pl http://bezuprzedzen.org/ http://www.monitoring.rownystatus.gov.pl/?0,1

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot (m.in. jednostki sektora finansów publicznych - szczegóły w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowania lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu, itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego;

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem cd. związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy; zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.1.1/IN/09

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.1.1/IN/09 jest konkursem zamkniętym w konkursie zamkniętym określa się z góry jeden określony termin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy Od 13 października 2009 r. do dnia 30 grudnia 2009 r. (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 2 529 331,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 2 149 931,35 zł -wsparcie finansowe krajowe (wkład własny z budżetu JST szczebla lokalnego) 397 399,65 zł

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektów innowacyjnych testujących, które wpisują się w temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej. Innowacyjność produktu wypracowanego w ramach projektu powinna przejawiać się w co najmniej jednym z następujących wymiarów: -grupy docelowej projektu; -problemu; -formy wsparcia.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Grupę docelową w projektach innowacyjnych stanowią osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań czy podejść, dzielą się na: - grupę zwaną użytkownikami - osoby, które otrzymają do rąk nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia, np. pracownicy urzędów pracy, instruktorzy z instytucji szkolącej, nauczyciele w szkołach, itp.; - grupę zwaną odbiorcami – osoby, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki nowej metodzie.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Etapy realizacji projektu innowacyjnego testującego I ETAP PRZYGOTOWANIA (czas trwania 3 – 8 miesięcy): a)diagnozę i analizę problemu; b)tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane); c)opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Przygotowanie strategii przez Beneficjenta i jej akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, warunkują przejście do II ETAPU realizacji i tym samym możliwość kontynuacji projektu. II ETAP WDROŻENIA: a)testowanie opracowanego produktu; b)analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu; c)opracowanie produktu finalnego; d)upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna Pomoc Publiczna w ramach konkursu 1/6.1.1/IN/09 nie występuje.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2012 r. 2.Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. zł

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Grupę docelową w projekcie stanowią: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy) mające miejsce zamieszkania na terenie woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub instytucje rynku pracy i ich pracownicy lub podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu partnerstwa publiczno – społecznego lub pracodawcy działający na terenie woj. zachodniopomorskiego. Jak spełnić: w części 3.1 projektodawca musi jednoznacznie zapisać, że osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu będą mieszkańcami woj. zachodniopomorskiego, natomiast instytucje będą działać na terenie woj. zachodniopomorskiego.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie woj. zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrożonego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: zapisy dotyczące prowadzenia biura projektu na terenie woj. zachodniopomorskiego muszą się znaleźć w punkcie 3.5. wniosku o dofinansowanie projektu. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie woj. zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku o dofinansowanie projektu) jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1.Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Jak spełnić: kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów w punktach 3.1, 3.3, 3.4 oraz 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 3.6.7 dokumentacji konkursowej. Waga punktowa: 20 pkt. Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wypracowane elementy projektu innowacyjnego testującego w trakcie realizacji będą jeszcze dwukrotnie poddawane ocenie (ocena „Strategii wdrażania projektu innowacyjnego” oraz walidacja wypracowanego produktu finalnego), która będzie mogła doprowadzić do rozwiązania umowy o dofinansowanie (zarówno w przypadku oceny „Strategii wdrażania projektu innowacyjnego” jak i walidacji wypracowanego produktu finalnego) lub do zmniejszenia kwoty umowy o dofinansowanie (w przypadku walidacji wypracowanego produktu finalnego).

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.2/IN/09

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.2/IN/09 jest konkursem zamkniętym w konkursie zamkniętym określa się z góry jeden określony termin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy Od 13 października 2009 r. do dnia 30 grudnia 2009 r. (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 1 695 737,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 1 441 376,45 zł -wsparcie finansowe krajowe (wkład własny z budżetu JST szczebla lokalnego) 254 360,55 zł

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektów innowacyjnych testujących, które wpisują się w temat: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Innowacyjność produktu wypracowanego w ramach projektu powinna przejawiać się w co najmniej jednym z następujących wymiarów: -grupy docelowej projektu; -problemu; -formy wsparcia.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Grupę docelową w projektach innowacyjnych stanowią osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań czy podejść, dzielą się na: - grupę zwaną użytkownikami - osoby, które otrzymają do rąk nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia, np. pracownicy urzędów pracy, instruktorzy z instytucji szkolącej, nauczyciele w szkołach, itp.; - grupę zwaną odbiorcami – osoby, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki nowej metodzie.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Etapy realizacji projektu innowacyjnego testującego I ETAP PRZYGOTOWANIA (czas trwania 3 – 8 miesięcy): a)diagnozę i analizę problemu; b)tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane); c)opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Przygotowanie strategii przez Beneficjenta i jej akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, warunkują przejście do II ETAPU realizacji i tym samym możliwość kontynuacji projektu. II ETAP WDROŻENIA: a)testowanie opracowanego produktu; b)analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu; c)opracowanie produktu finalnego; d)upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki.

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna Pomoc Publiczna w ramach konkursu 1/9.2/IN/09 nie występuje.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2012 r. 2.Grupę docelową w projekcie stanowią: -osoby uczące się lub mające miejsce zamieszkania na terenie woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lub -podmioty działające w obszarze edukacji, realizujące kształcenie zawodowe – zlokalizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego, lub -partnerzy społeczno – gospodarczy i pracownicy mający swoją siedzibę lub filię na terenie woj. zachodniopomorskiego, lub -podmioty działające w obszarze związanym z badaniem i analizą lokalnego/regionalnego rynku pracy zlokalizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego. Jak spełnić: zapisy dotyczące grupy docelowej muszą się znaleźć w punkcie 3.1 wniosku o dofinansowanie projektu.

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrożonego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanych wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: zapisy dotyczące prowadzenia biura projektu na terenie woj. zachodniopomorskiego muszą się znaleźć w punkcie 3.5. wniosku o dofinansowanie projektu. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie woj. zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku o dofinansowanie projektu) jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1.Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Jak spełnić: kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów w punktach 3.1, 3.3, 3.4 oraz 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 3.6.7 dokumentacji konkursowej. Waga punktowa: 20 pkt. Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, wypracowane elementy projektu innowacyjnego testującego w trakcie realizacji będą jeszcze dwukrotnie poddawane ocenie (ocena „Strategii wdrażania projektu innowacyjnego” oraz walidacja wypracowanego produktu finalnego), która będzie mogła doprowadzić do rozwiązania umowy o dofinansowanie (zarówno w przypadku oceny „Strategii wdrażania projektu innowacyjnego” jak i walidacji wypracowanego produktu finalnego) lub do zmniejszenia kwoty umowy o dofinansowanie (w przypadku walidacji wypracowanego produktu finalnego).

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/IN/09 Nr 1/9.2/IN/09 Szczecin, 28 października 2009 r. Spotkanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google