Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/7.3/11 Szczecin, 11 października 2011 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/7.3/11 Szczecin, 11 października 2011 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/7.3/11 Szczecin, 11 października 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.08.2011 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 *Stan na dzień 31.08.2011 r. r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 666 667,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 30.09.2011 r. Nabór wniosków na posiedzenie KOP: -15 listopada 2011 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 20 października 2011 r. -19 grudnia 2011 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 29 listopada 2011 r.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów Oddolne inicjatywy lokalne obejmujące: działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych; rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 2 października 2009 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców; osoby zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców (pod warunkiem, że ich udział w projekcie jest niezbędny do poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu); podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy. 2.Projektodawca złożył nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danej rundy konkursowej. 3.Minimalna wartość projektu wynosi 10 tysięcy zł. 4.Projektodawca lub Partner jest podmiotem, który działa lokalnie na terenie określonym we wniosku. (Partner przypisane powinien mieć co najmniej 1 zadanie merytoryczne, którego wartość stanowi co najmniej 10 % wartości projektu).

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolona formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 6.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby mające miejsce zamieszkania lub uczące się, w wieku aktywności zawodowej, na terenie gmin wiejskich lub miejsko- wiejskich (do 15 tys. mieszkańców) oraz miast do 15 tys. mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz podmioty działające na tych terenach.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1.Projektodawca, w wyniku ogłaszanych dotychczas konkursów, nie otrzymał dofinansowania projektu w ramach Działania 7.3 w województwie zachodniopomorskim. Waga punktowa: 5 punktów 2.Projekt uwzględnia współpracę partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych w ramach Lokalnych Grup Działania. Waga punktowa: 10 punktów 3.Grupę docelową w projekcie, stanowi nie mniej niż 50% osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym udziale w projekcie osób pełnosprawnych oraz wsparcie to jest dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez wykorzystanie mechanizmu cross- financingu. Waga punktowa: 20 punktów 4.Projekt zapewnia wykorzystanie dobrych praktyk wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL w obszarze integracji społeczno- zawodowej. Waga punktowa: 5 punktów

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów. Uwaga! Jeśli projekt nie jest zgodny ze standardem minimum, nie oznacza to automatycznie, że jest niezgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi. A zatem pytania: Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn ? oraz Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równości szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? zawarte w Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu składanego w trybie konkursowym traktowane są rozłącznie.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 6.4; Dokumentacja konkursowa; Ważne dokumenty;

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W projektach dotyczących oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich projektodawca wypełnia: punkt 3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, pierwszą kolumnę punktu 3.1.2 (cel główny projektu), pierwszą kolumnę punktu 3.1.3 (cele szczegółowe projektu), tabelę 3.2.1 Przewidywana liczba osób/ instytucji objętych wsparciem w ramach projektu i ich status, punkt 3.3 Zadania, punkt 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy oraz punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Tabela 3.2.1 Przewidywania liczba osób/instytucji objętych wsparciem 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) Status uczestnika Liczba osób KMO Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Przedsiębiorstwa objęte wsparciemLiczba Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkty 3.6 i 3.7

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/7.3/11 Szczecin, 11 października 2011 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google