Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK"— Zapis prezentacji:

1 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK
Płock, wrzesień 2014 r. Delegatura w Płocku

2 PROGRAM NARADY Delegatura w Płocku
Realizacja nadzoru pedagogicznego w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2013/2014. Realizacja nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Płocku w roku szkolnym 2013/2014. Osiągnięcia dzieci i młodzieży. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015. Sprawy różne. Delegatura w Płocku

3 PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO
REALIZACJA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014

4 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgminazjalnych. Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

5 Lp. Zakres ewaluacji Liczba 1. Całościowa 84 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Respektowane są normy społeczne. 72 3. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Respektowane są normy społeczne. 328 4. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. Respektowane są normy społeczne. 19 5. Promowana jest wartość edukacji. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 23 6. Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. Respektowane są normy społeczne. 11 7. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Respektowane są normy społeczne. 8. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi. 234 RAZEM EWALUACJE PROBLEMOWE 706 RAZEM 790

6 Ewaluacje Ewaluacja 1.09.2013 r. – 31.08.2014 r. Lp.
Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji całościowe problemowe łącznie 1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 13 118 131 2. Szkoły podstawowe 36 221 257 3. Gimnazja  17 120 137 4. Licea ogólnokształcące 9 63 72 5. Technika 44 6. Zasadnicze szkoły zawodowe 32 7. Szkoły specjalne 20 8. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d – 3e ustawy o systemie oświaty 4 19 23 9. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 2 8 10 10. Placówki doskonalenia nauczycieli 3 11. Placówki oświatowo-wychowawcze 1 18 12. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy 5 13. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki,o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy 28 30 14. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 7 Suma 84 706 790

7 Poziom spełniania wymagań

8 Poziom spełniania wymagań

9 Poziom spełniania wymagań

10 Poziom spełniania wymagań

11 Poziom spełniania wymagań

12 Poziom spełniania wymagań

13 Poziom spełniania wymagań

14 Poziom spełniania wymagań

15 Poziomy spełniania wymagań

16

17 Poziom E Typ szkoły / placówki Liczba poziomów E Wymaganie Przedszkole
5 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (2x) 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 5. Respektowane są normy społeczne 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła podstawowa 8 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (3x) 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (2x) 5. Respektowane są normy społeczne (2x) 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Gimnazjum 9 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 4. Uczniowie są aktywni 8. Promowana jest wartość edukacji Liceum ogólnokształcące 1 Technikum 3 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Zasadnicza szkoła zawodowa Młodzieżowy ośrodek wychowawczy RAZEM 30

18

19

20

21

22 Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji
Nowatorstwo pedagogiczne nie jest stałym elementem pracy szkół i placówek. Nauczyciele korzystają najczęściej z tradycyjnych metod i form nauczania. Szkoły i placówki podejmują działania edukacyjne i wychowawcze uwzględniające potrzeby uczniów i sprzyjające kształtowaniu ich postaw. Nie we wszystkich badanych szkołach i placówkach uczniowie, wychowankowie i ich rodzice mają wpływ na planowanie i modyfikowanie powyższych działań. 3. Nie wszystkie przedszkola tworzą dzieciom warunki do rozwoju aktywności ruchowej i zapewniają w wystarczającym stopniu pomoc psychologiczno–pedagogiczną.

23 Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji c.d.
4. Nie wszyscy uczniowie (szczególnie w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych) otrzymują od nauczycieli wsparcie adekwatne do potrzeb. 5. Uczniowie i wychowankowie czują się w szkołach i placówkach bezpiecznie, chociaż sygnalizują zagrażające bezpieczeństwu przypadki niewłaściwych zachowań rówieśników. 6. W niektórych przedszkolach bezpieczeństwu dzieci nie sprzyja wymagająca modernizacji baza lokalowa oraz liczba wychowanków w grupie przedszkolnej przekraczająca 25.

24 Ewaluacje Rok szkolny Liczba ewaluacji Liczba zastrzeżeń ogółem
zasadnych częściowo zasadnych niezasadnych złożonych po terminie 2009/2010 17 2010/2011 135 3 2011/2012 368 8 1 4 2012/2013 668 18 2 6 5 2013/2014 782 19 16 RAZEM 1970 48 12 28

25 Kontrole planowe

26 Tematyka kontroli planowych Typ szkoły / rodzaj placówki
Lp. Tematyka kontroli planowych Typ szkoły / rodzaj placówki Liczba kontroli 1. Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych. publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne, ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, integracyjne 141 2. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły. publiczne technika 21 3. Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. zasadnicze szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne technika (z wyłączeniem techników uzupełniających), publiczne i niepubliczne szkoły policealne 23 4. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratoriów oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. publiczne placówki doskonalenia nauczycieli 8 5. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. publiczne szkoły podstawowe 152 6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. 76 7. Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. publiczne szkoły podstawowe i gimnazja 237 8. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej. 9. Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. publiczne przedszkola 92 902

27 Wnioski z kontroli planowych
Określające zakres wspomagania: zmiany w przepisach prawa - dostosowanie do zmian zapisów w statutach szkół i placówek, bezpieczeństwo w szkole - procedury postępowania w związku z wypadkiem na terenie szkoły, kształcenie w zawodach - kwalifikacyjne kursy zawodowe, Określające zakres planowania nadzoru pedagogicznego: kontrola z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, kontrola dotycząca organizacji zajęć w publicznym przedszkolu, kontrola w gimnazjum z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

28 Monitorowanie w roku szkolnym 2013/2014
Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 2. Monitorowanie działań szkół w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 3. Monitorowanie zajęć wychowania fizycznego. 4. Monitorowanie przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich.

29 realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

30 Wpływ rodziców na działalność szkoły/przedszkola
Zmiany spowodowane przez rodziców w funkcjonowaniu szkoły/przedszkola

31 Formy zajęć sprzyjające edukacji matematycznej stosowane
przez nauczycieli matematyki

32 Monitorowanie działań szkół promocji zdrowia i profilaktyki problemów
w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży

33 Program wychowawczy i program profilaktyki

34 Planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i promocji zdrowia uczniów

35 Realizacja dodatkowych programów edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia

36 w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Szkoły, które włączyły się w akcję "Ćwiczyć każdy może„ w ramach Roku Szkoły w Ruchu

37 Monitorowanie zajęć wychowania fizycznego

38 Monitorowanie zajęć wychowania fizycznego 1.09 - 31.12.2013r.

39 Uczniowie zwalniani przez rodziców
z zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych

40 stanu przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich
Monitorowanie stanu przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich

41

42 Przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich (w ocenie dyrektorów szkół)

43

44 Przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich (szkoły niewymagające działań)

45 Bezpieczeństwo

46

47

48 Zatrudnianie nauczycieli lub osób niebędących nauczycielami
niespełniających wymagań kwalifikacyjnych

49 Zatrudnianie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych
Dane w Systemie Informacji Oświatowej Dane Kuratorium Oświaty – zgoda Mazowieckiego Kuratora Oświaty Różnica 337 23 314 Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami Zgoda organu prowadzącego 205 2 79 124

50 Zmiany w prawie

51 kryteria i zasady przeprowadzania rekrutacji, procedury odwoławcze,
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) kryteria i zasady przeprowadzania rekrutacji, procedury odwoławcze, możliwość zatrudniania w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, zakres informacji o dzieciach nieprzyjętych przekazywanych organom prowadzącym przez dyrektorów przedszkoli (od r.).

52 podawanie do publicznej wiadomości obowiązującego w roku
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) podawanie do publicznej wiadomości obowiązującego w roku szkolnym zestawu podręczników (bez wskazania terminu), zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników albo materiałów edukacyjnych zastępujących podręcznik a także materiałów ćwiczeniowych,

53 odroczenie spełniania obowiązku szkolnego:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U ) odroczenie spełniania obowiązku szkolnego: na wniosek rodziców złożony do 31 grudnia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej możliwość zatrudniania w klasach I-III lub świetlicy asystentów nauczycieli, - doprecyzowanie organizacji zajęć świetlicowych.

54 w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2014.803)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U ) od r. dyrektor może postanowić o stosowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, od r. obowiązek nauki języka obcego dla dzieci letnich; od r. dla pozostałych dzieci, - zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły podstawowej (bez wyodrębniania po klasie I i II).

55 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U ) do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu może prowadzić nauczyciel przedszkola, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym bez ukończonych studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego.

56 od 1.09.2014r. zapewnienie nauki religii i etyki każdemu
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U ) od r. zapewnienie nauki religii i etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z  tego przedmiotu, pisemna forma oświadczenia udziału w zajęciach z religii lub etyki (z zachowaniem dotychczasowej możliwości zmiany), organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w grupie międzyszkolnej, jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii lub etyki zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów.

57 Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
na lata 2014 – 2016 kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, zadania programu na poziomie wojewódzkim będą finansowane lub dofinansowane w ramach udzielanych dotacji i realizowane przez jst oraz organizacje pozarządowe na podstawie porozumień zawartych z wojewodą, rezerwa celowa w 2014 r. w wysokości 6 mln zł; w kolejnych nie wyższa niż 6 mln zł rocznie.

58 Dystrybucja „Naszego elementarza” i map „Polska
Dystrybucja „Naszego elementarza” i map „Polska. 25 lat wolności” realizowana przez Kuratora Oświaty na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Informacja o dystrybucji była przekazywana: listownie, mailowo, telefonicznie i za pomocą strony www. kuratorium.waw.pl Dyrektorzy szkół składali zapotrzebowanie na podręczniki do 23 lipca 2014 r. poprzez aplikację uruchomioną przez MEN. „Nasz elementarz” i mapy dostarczone były do 1500 aplikujących szkół od 5 do 12 sierpnia 2014 r. Łącznie dostarczono podręczników i map (dane wg listy dystrybucyjnej, nie uwzględniając podręczników z rezerwy).

59 Od 11 sierpnia 2014 r. szkoły mogą zamówić poprzez aplikację MEN, dodatkowe podręczniki z tzw. rezerwy kuratoryjnej, gdy: zwiększyła się liczba uczniów po złożeniu zamówienia, dostarczone podręczniki były wadliwe (błąd w druku), wcześniejsze zamówienie było błędnie złożone. Rezerwa podręczników w województwie mazowieckim wynosi szt. i map.

60 Część 2 „Naszego elementarza” będzie dostarczana do szkół w październiku 2014 r. za pośrednictwem KO przez dotychczasową firmę kurierską GLS. Część 3 „Naszego elementarza” będzie dostarczona w listopadzie 2014 r. wg założenia MEN. Cześć 4 „Naszego elementarza” będzie dostarczona w lutym 2015 r. wg założenia MEN. Szczegółowe informacje na temat dystrybucji cz. 2 podręcznika zostaną przesłane do szkół pocztą elektroniczną i za pośrednictwem strony www. kuratorium.waw.pl

61 Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie szkół podstawowych w:
podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klas I-III do wysokości 25 zł na ucznia (maksymalny koszt podręcznika lub materiałów edukacyjnych może wynosić 24,75 zł na ucznia – 1% wykorzystanej dotacji jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania);

62 materiały ćwiczeniowe dla klas I-III – do wysokości 50 zł na ucznia (maksymalny koszt materiałów ćwiczeniowych może wynosić 49,50 zł na ucznia – 1% wykorzystanej dotacji jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania).

63 Dotacja celowa z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego będzie przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W tym przypadku nie jest wymagany 20% wkład własny gminy.

64 Wyprawka Szkolna Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, przewidziana jest dla uczniów (w zależności od dochodów rodziny i innych uwarunkowań rodzinno-losowych) rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

65 Ponadto, wsparcie w ramach programu „Wyprawka Szkolna” przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu na wysokość dochodów rodziny): słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

66 Dofinansowanie przysługuje wskazanym uczniom niepełnosprawnym, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

67 W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej pomoc w formie dofinansowania obejmuje tylko zakup materiałów edukacyjnych, w sytuacji kiedy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

68 Dane szacunkowe zebrane z 314 JST (według stanu na czerwiec 2014 roku)
I transza środków finansowych z rezerwy celowej poz.26, z przeznaczeniem na „Wyprawkę Szkolną” dla Mazowsza wynosi w bieżącym roku zł. Wrzesień 2014 r. - weryfikacja danych przesłanych przez JST. Jeśli zapotrzebowanie na środki finansowe przekroczy wysokość I transzy, uruchomiona zostanie II transza środków.

69 VI EDYCJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” 2014 r.
Do tej pory w 2014 roku z programu skorzystało 158 szkół. 69 szkół zostało wyposażonych w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw oraz powstało 89 placów zabaw przy szkołach na łączną kwotę wsparcia zł NABÓR DODATKOWY WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2014 10 września 2014 r. mija termin składania wniosków organów prowadzących szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o udzielenie wsparcia finansowego w dodatkowym naborze w 2014 roku w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w zakresie miejsc zabaw w szkołach i szkolnych placów zabaw. Szczegółowe informacje o programie na stronie zakładka ogłoszenia/programy rządowe.

70 DOTACJA NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:
Dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym: Rok 2014 – 1242 zł Rok 2015 – 1272 zł SYSTEMATYCZNE ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO: od 1 września 2015 r. dzieci 4-letnie będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, od 1 września 2017 r. dzieci 3-letnie będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

71 MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne: pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. Wnioski do dnia 30 września 2014 r. – II tura (II i III kwartał 2014 r.).

72 DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE
Program realizowany w roku szkolnym 2013/2014 przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji. Wnioski i rekomendacje Interdyscyplinarne podejście do kwestii bezpieczeństwa dziecka, zarówno w rodzinie jak i w szkole. Rzeczywiste współdziałanie wszystkich instytucji szansą na skuteczne wsparcie dzieci/uczniów. Doskonalenie w zakresie komunikacji, budowania relacji, profilaktyki przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom niezbędnym elementem skutecznego rozwiązywania problemów.

73 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2014/2015

74 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2014/2015 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

75 Zakres ewaluacji Ewaluacje całościowe (10 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym): a) w przedszkolach: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Dzieci są aktywne. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

76 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków
c) w placówkach oświatowo-wychowawczych: Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. d) w placówkach doskonalenia nauczycieli: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

77 e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania: Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki: Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych.

78 Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym): a) w przedszkolach, punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach policealnych, centrach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, placówkach kształcenia ustawicznego: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Promowana jest wartość edukacji. c) w liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Rodzice są partnerami szkoły.

79 Respektowane są normy społeczne.
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym): d) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych: Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. Promowana jest wartość edukacji. e) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych: Respektowane są normy społeczne. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu i realizowaniu działań odpowiednich do jej funkcji.

80 Tematyka kontroli a) w publicznych gimnazjach:
- Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. b) w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych: - Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. c) w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych: -Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

81 Tematyka kontroli . d) w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. e) w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych: - Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. .

82 Dziękuję za uwagę

83 EWALUACJE ZEWNĘTRZNE rok szkolny 2013/14
PLAN REALIZACJA Ewaluacje całościowe 5 6 Ewaluacje problemowe 52 53 RAZEM 57 59 (103,5%) Delegatura w Płocku

84 Przedszkola, Punkty Przedszkolne - 9 ewaluacji
Wymagania MEN (2,3,5) - 5 Wymagania MKO (10,12) - 4 Wymagania wobec przedszkoli i punktów przedszkolnych Ewaluacje problemowe (MEN) 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 5. Respektowane są normy społeczne Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi Delegatura w Płocku

85 Szkoły Podstawowe – 13 ewaluacji: 6 – MEN (2,3,5) 1 całościowa 6 – MKO (10,12)
Wymagania wobec szkół podstawowych Ewaluacje problemowe (MEN) 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (A--, B- 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 5. Respektowane są normy społeczne Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Pozostałe wymagania Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 4. Uczniowie są aktywni Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły 11. Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Delegatura w Płocku

86 Gimnazja – 13 ewaluacji: 6 – MEN (2,3,5) 3 całościowe 4 – MKO (10,12)
Wymagania wobec gimnazjów Ewaluacje problemowe (MEN) 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (A--, B- 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 5. Respektowane są normy społeczne Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Pozostałe wymagania Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 4. Uczniowie są aktywni Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły 11. Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Delegatura w Płocku

87 Szkoły Ponadgimnazjalne – 18 ewaluacji: 13 – MEN (2,3,5) 2 całościowe 3 – MKO (10,12)
Wymagania wobec szkół ponadgimnazjalnych Ewaluacje problemowe (MEN) 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 5. Respektowane są normy społeczne Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Pozostałe wymagania Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 4. Uczniowie są aktywni Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły 11. Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Delegatura w Płocku

88 Placówka Oświatowo-Wychowawcza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1 - MEN (1, 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1 – MEN (5,6,7) Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych Ewaluacje problemowe (MEN) 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów 3. Respektowane są normy społeczne Pozostałe wymagania 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego 4. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych 5. Promowana jest wartość edukacji. 6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Placówka realizuje koncepcję pracy Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki 8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi Delegatura w Płocku

89 Delegatura w Płocku Specjalny Ośrodek Wychowawczy 1 – MEN (1,2)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 3 – MEN (2,3,5) Wymagania wobec ośrodków wychowawczych Ewaluacje problemowe (MEN) 1. Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. 2. Respektowane są normy społeczne. Pozostałe wymagania 3. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie podejmują działania odpowiednie do ich funkcjonowania 4. Placówka wspomaga rozwój wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 5. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 6. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi i promowaniu wartości edukacyjnych i wychowawczych Wymagania wobec specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 2. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. 3. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 5. Respektowane są normy społeczne. 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków 4. Wychowankowie są aktywni 6….11 Delegatura w Płocku

90 REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH
W procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkole zwracać szczególną uwagę na: - zaangażowanie uczniów w proces uczenia się; - łączenie wiedzy z różnych dziedzin; - nabywanie nowych wiadomości i umiejętności użytecznych na kolejnych etapach edukacyjnych lub na rynku pracy. Delegatura w Płocku

91 Doskonalić pracę nauczycieli w zakresie doboru metod nauczania i wychowania, które zapewniają optymalny rozwój uczniów. Sprawować skuteczny wewnętrzny nadzór pedagogiczny nad pracą rady pedagogicznej w zakresie wdrażania wniosków sformułowanych na podstawie analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Zwiększyć udział rodziców i uczniów w proces planowania, realizacji i analizy działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Delegatura w Płocku

92 Kontrole planowe 2013/2014 Liczba kontroli planowych zaplanowanych 64
zrealizowanych 70 wydanych zaleceń 15 Delegatura w Płocku

93 Tematyka kontroli planowej Liczba szkół/placówek
L.p Tematyka kontroli planowej Liczba szkół/placówek Liczba zaleceń  1. Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych (1), publicznych i niepublicznych technikach (1) 2  2. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum (2) z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły  3. Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły podstawowej (11) i gimnazjum (6) 17 Delegatura w Płocku

94 Tematyka kontroli planowej
L.p. Tematyka kontroli planowej Liczba szkół/ placówek Liczba zaleceń 4.  Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu 6 5 5. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej 11 2 Realizacja wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum 1 7.  Realizacja wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej Kontrola nr 4: Nieprawidłowości dotyczyły liczby dzieci w oddziale – przekraczała 25. Zalecenia: 1. Zaleca się, by przedszkole funkcjonowało zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 013 r. poz. 532) 2. Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25, zgodnie z § 5 ust. 2-5 załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm). Kontrola nr 5 Nieprawidłowości dotyczyły liczby uczniów przypadających na jednego wychowawcę – przekraczała 25 oraz prowadzenia dzienników zajęć świetlicy. Zalecenia: 1. Zaleca się prowadzić dzienniki zajęć w świetlicy, zgodnie z § 8a ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 2. Zaleca się zorganizować zajęcia w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25, zgodnie z § 7 ust. 2 załącznika nr 2 rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Kontrola nr 6 Nieprawidłowości dotyczyły podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języków obcych ze względu na stopień jego zaawansowania. 1. Zaleca się, aby przy podziale na grupy na obowiązkowych zajęciach z języków obcych kierowano się stopniem zaawansowania znajomości języka obcego zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 2 rozp. MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Kontrola nr 7 Nieprawidłowości dotyczyły podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych oraz w oddziałach integracyjnych podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka obcego. 1. Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). 2. Zaleca się, aby w oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych dokonano podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka obcego, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Delegatura w Płocku

95 Tematyka kontroli planowej Liczba szkół/placówek
L.p. Tematyka kontroli planowej Liczba szkół/placówek Liczba zaleceń 8.  Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych 10 2 9.  Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole podstawowej /publiczne szkoły podstawowe/ 5 3 Razem 70 15 Kontrola nr 8 Nieprawidłowości dotyczyły: powierzenia realizacji zajęć rewalidacyjnych, podejmowania decyzji dotyczącej przedłużenia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego okresu nauki. Zalecenia: 1.Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom/specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio § 19, § 20 lub § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207). 2.Zaleca się podejmowanie decyzji dotyczącej przedłużenia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego okresu nauki po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem oraz po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Kontrola nr 9 braku zapisów w statucie dotyczącego zadań nauczycieli oraz innych pracowników, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, niezapewnienia uczniom nadzoru nauczyciela podczas przerw w zajęciach, niepowiadamiania o każdym wypadku zaistniałym w szkole odpowiednich osób i właściwego organu. Zaleca się określenie w statucie zadań nauczycieli oraz innych pracowników, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zgodnie z § 11 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222). Zaleca się zapewnienie uczniom nadzoru nauczyciela podczas w zajęciach zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadomienie o każdym wypadku osoby i organu zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Delegatura w Płocku

96 Wnioski Delegatura w Płocku

97 1. W organizacji pracy szkół uwzględniać i przestrzegać obowiązujące przepisy  prawa dotyczące podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 2. Planować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, w zakresie: - organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, - prawidłowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i opieki, - prawidłowego monitorowania realizacji treści podstawy programowej w kontekście ilościowym i jakościowym. Delegatura w Płocku

98 3. Dokonując przydziału zajęć nauczycielom/wychowawcom respektować obowiązujące przepisy dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych. 4. Zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne uczniom w czasie ich pobytu w szkole; stworzyć optymalne warunki do ich rozwoju. Delegatura w Płocku

99 Kontrole doraźne 2013/2014 Liczba kontroli doraźnych - 74 Liczba zaleceń - 56

100 Wnioskodawcy przeprowadzonych kontroli doraźnych
Liczba kontroli Ogółem wniosek, prośba, informacja pozyskana od: • organu prowadzącego szkołę lub placówkę, • prokuratury, • Rzecznika Praw Obywatelskich, • rodziców, • uczniów, • nauczycieli, • Rzecznika Praw Dziecka, • innych podmiotów/MEN, Parlamentarzyści, związki zawodowe, SANEPiD/; stwierdzenie przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej. 74 - 10 1 18 43

101 Liczba szkół i placówek
Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół i placówek Liczba zaleceń 1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 3 1 2. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 4 10 3. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 4. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki/współpraca z rodzicami; funkcjonowania biblioteki szkolnej, świetlicy i inne/ 28 25

102 Liczba szkół i placówek
Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół i placówek Liczba zaleceń 5. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 1 - 6. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 17 10 7. Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 12 2 8. Współpraca z rodzicami 9. Realizacja zadań dyrektora szkoły wynikających z nadzoru pedagogicznego 6 3

103 Wnioski dla dyrektorów wynikające z kontroli doraźnych
Skutecznie zapewniać uczniom, w tym dzieciom z oddziałów przedszkolnych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Przestrzegać przepisów prawa w zakresie organizacji pracy świetlicy i biblioteki szkolnej. Respektować zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte w przepisach prawa „zewnętrznego” i wewnętrznego. Systematycznie monitorować realizację podstawy programowej pod kątem jakościowym i ilościowym.

104 Wnioski dla dyrektorów wynikające z kontroli doraźnych
Aktualizować statuty szkół i placówek w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Przestrzegać kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej. Planować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, w tym w zakresie współdziałania szkoły z rodzicami. Skutecznie współpracować z rodzicami dla dobra dzieci/uczniów i szkoły uwzględniając ich rolę w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

105 Monitorowanie w roku szkolnym 2013/2014

106 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12,
1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Monitoringiem objęto: przedszkola – 11, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12, punkty przedszkolne – 3, szkoły podstawowe – 17, gimnazja – 10, licea ogólnokształcące - 8.

107 szkoły ponadgimnazjalne – 6.
2. Monitorowanie działań szkół w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży Monitoringiem objęto: szkoły podstawowe – 12, gimnazja – 7, szkoły ponadgimnazjalne – 6.

108 3. Monitorowanie stanu przygotowania publicznych szkół
podstawowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich W miesiącach marzec-kwiecień monitoringiem objęto 110 szkół podstawowych. W 5 szkołach, po monitoringu, przeprowadzono kontrole doraźne i stwierdzono nieprawidłowości. Podjęto następujące działania: wydano zalecenia, wystosowano pisma do organów prowadzących szkoły.

109 3. Monitorowanie stanu przygotowania publicznych szkół podstawowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich W miesiącu sierpniu br. ponownie przeprowadzono monitoring w tych szkołach i stwierdzono, że dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organami prowadzącymi, zakończyli bądź byli w trakcie realizacji zaleceń pokontrolnych (na dzień 22 sierpnia br. przygotowanie szkół w poszczególnych powiatach wyglądało następująco: płocki – 93%, sierpecki – 95%, gostyniński – 100%).

110 Ilość wydanych zaświadczeń Ilość przeprowadzonych kontroli
Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich w roku szkolnym 2013/2014 Ilość wydanych zaświadczeń Ilość przeprowadzonych kontroli Ferie zimowe 48 6 Ferie letnie 171 18 Ogółem: 219 24

111 7 Nadzór pedagogiczny 66 w roku szkolnym 2014/2015 73
Ewaluacje całościowe 7 Ewaluacje problemowe 66 Razem 73 Delegatura w Płocku

112 1 3 7 EWALUACJE CAŁOŚCIOWE TYP PLACÓWKI LICZBA SZKOŁY PODSTAWOWE
GIMNAZJA 3 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Razem 7 Delegatura w Płocku

113 EWALUACJE PROBLEMOWE (MEN)
TYP PLACÓWKI WYMAGANIA LICZBA PRZEDSZKOLA Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Dzieci są aktywne Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 13 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych 1 Delegatura w Płocku

114 EWALUACJE PROBLEMOWE (MEN) SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
TYP PLACÓWKI WYMAGANIA LICZBA SZKOŁY PODSTAWOWE Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminów: gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 14 GIMNAZJA 8 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 3 Razem 44 Delegatura w Płocku

115 EWALUACJE PROBLEMOWE (KO)
TYP PLACÓWKI WYMAGANIA LICZBA PRZEDSZKOLA Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego 6 SZKOŁY PODSTAWOWE Promowana jest wartość edukacji 10 GIMNAZJA Razem 22 Delegatura w Płocku

116 1 22 17 KONTROLE PLANOWE Delegatura w Płocku
TYP PLACÓWKI TEMATYKA KONTROLI LICZBA GIMNAZJA Zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum 1 SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 22 SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami 17 Delegatura w Płocku

117 14 5 59 KONTROLE PLANOWE Delegatura w Płocku TYP PLACÓWKI
TEMATYKA KONTROLI LICZBA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej 14 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 5 RAZEM 59 Delegatura w Płocku


Pobierz ppt "NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google