Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektryczność i magnetyzm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektryczność i magnetyzm"— Zapis prezentacji:

1 Elektryczność i magnetyzm
Ładunki elektryczne ściśle związane z atomową budową materii – protony - +, elektrony - - Zetknięcie dwóch ciał o różnych energiach wiązania elektronów – elektrony dyfundują do obszarów o większej energii wiązania Elektryzowanie ciała – rozdzielanie ładunków a nie ich wytwarzanie Zasada zachowania ładunku – całkowity ładunek elektryczny układu izolowanego (nie wymieniającego ładunku z otoczeniem) jest stały Jednostka ładunku – 1 C – ładunek przenoszony przez prąd o natężeniu 1 A w czasie 1 s, 1C=1A*s 7. Elektryczność i magnetyzm

2 Olej transformatorowy
Elektryczność Ładunek elementarny: e=1.603*10-19 C. Ładunek dowolnego ciała – całkowita wielokrotność ładunku elementarnego. Prawo Coulomba: dwa punktowe ładunki q1 i q2 pozostające w odleg- łości r działają na siebie siłą: – przenikalność elektryczna (stała dielektryczna), r – względna przenikalność elektryczna ośrodka Ośrodek er Próżnia 1 Powietrze 1,0006 Parafina 2,0 Nafta Olej transformatorowy 2,2 Szkło 5-10 woda 81 Natężenie pola elektrycznego – stosunek siły F działającej na dodatni ładunek próbny qo do wartości tego ładunku: E=F/qo [N/C→V/m] 7. Elektryczność i magnetyzm

3 Linie sił pola – wektor E jest do nich styczny w każdym punkcie
Dipol elektryczny – układ dwóch równych ładunków o przeciwnych znakach w niewielkiej odległości od siebie. Elektryczny moment dipolowy: 7. Elektryczność i magnetyzm

4 Strumień indukcji. Prawo Gaussa
Indukcja elektryczna – wektor na ogół równoległy do E Strumień indukcji – FD, zorientowany element powierzchni – dS, elementarny strumień indukcji - dFD Prawo Gaussa: Strumień indukcji FD przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni 7. Elektryczność i magnetyzm

5 Praca sił pola elektrycznego
Pole elektrostatyczne – stałe w czasie – pole potencjalne (siły siłami zachowawczymi) Napięcie elektryczne: UAB=WAB/qo jest to stosunek pracy wykonanej przy przesunięciu ładunku z punktu A do B do wielkości tego ładunku Potencjał – napięcie miedzy punktem A i punktem nieskończenie odległym: VA=WA∞/qo. Napięcie między dwoma punktami pola elektrycznego równa jest różnicy potencjałów tych punktów. 7. Elektryczność i magnetyzm

6 Energia potencjalna ładunków w polu
Ładunek w polu ma energię potencjalną równa pracy przesunięcia tego ładunku z danego punktu do nieskończoności: Potencjał pola elektrycznego – stosunek energii potencjalnej ładunku umieszczonego w tym punkcie do wartości ładunku Pole elektryczne można przedstawić za pomocą powierzchni ekwipotencjalnych, dla których w każdym ich punkcie potencjał ma tą samą wartość. Linie pola są prostopadłe do powierzchni ekwipotencjalnych Pojemność elektryczna – stosunek ładunku kondensatora do napięcia miedzy okładkami jednostka 1F=1C/V 7. Elektryczność i magnetyzm

7 Łączenie kondensatorów
Prąd elektryczny Prąd - uporządkowany ruch ładunków. Nośniki: elektrony, jony dodatnie i ujemne, elektrony i dziury w półprzewodnikach. Kierunek prądu – kierunek ruchu ładunków dodatnich. Natężenie prądu – stosunek ładunku Q przepływającego przez dany przekrój do czasu przepływu, t, tego ładunku. I=Q/t. Natężenie chwilowe I=dQ/dt, Gęstość prądu j=dI/dS. 7. Elektryczność i magnetyzm

8 Opór elektryczny. Prawo Ohma.
Przepływ prądu – działanie pola elektrycznego na nośniki ładunku wewnątrz przewodnika. Opór elektryczny- R=U/I Jednostka – W, 1W=1V/A; I=U/R Prawo Ohma: Stosunek napięcia między dwoma punktami przewodnika do natężenia przepływającego przez niego prądu jest wielkością stałą, nie zależącą ani od napięcia ani od natężenia prądu – temperaturowy współczynnik oporu. Elementy, które nie spełniają prawa Ohma: diody, tranzystory, ty- rystory, termistory. Prawo Ohma ma zastosowanie do wszystkich ciał jednorodnych i izotropowych przy niewielkich napięciach i natężeniach prądu. 7. Elektryczność i magnetyzm

9 Opór właściwy. Przewodnictwo właściwe
r – opór właściwy, jednostka [W*m], s – przewodność właściwa Materiał Opór wł. [W*m] Srebro 1.5*10-8 5% roz. wodny CuSO4 5.3*10-1 Miedź 1.6*10-8 Alkohol etylowy 3.0*103 Wolfram 4.9*10-8 Woda destylowana 5.0*103 Glin 2.6*10-8 Cement 4.5*105 Węgiel 3.5*10-5 Guma 3.0*1010 gal 5.3*10-7 Szkło 2.0*1011 Krzem 3.8*10-7 Mika 2.0*1015 arsen 3.5*10-7 Kwarc topiony 5.0*1016 Siła elektromotoryczna. Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego. Źródło prądu charakteryzują: siła elektromotoryczna E (napięcie na zaciskach źródła prądu) i opór wewnętrzny, Rw. Uz=E -IRw. 7. Elektryczność i magnetyzm

10 SEM Siłą elektromotoryczną (SEM) źródła prądu nazywamy napięcie na
zaciskach obwodu otwartego. Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego. Łączenie oporów: Praca i moc prądu. Ciepło Joula. 7. Elektryczność i magnetyzm

11 Prawa Kirchhoffa dla obwodów
Pierwsze prawo Kirchhoffa: w dowolnym węźle obwodu suma algebraiczna natężeń prądów wpływających i wypływających równa się zeru – konsekwencja zasady zachowania ładunku. Drugie prawo Kirchhoffa: W dowolnym oczku obwodu suma algebra- iczna wszystkich sił elektromotorycznych i spadków napięć jest równa zeru – praca sił elektrycznych na drodze zamkniętej jest równa zeru. (*) (**) 7. Elektryczność i magnetyzm

12 Działanie pola na przewodnik z prądem
Pole magnetyczne Wektor indukcji magnetycznej. Siła Lorentza. W pobliżu przewodnika z prądem Działanie pola na przewodnik z prądem W przestrzeni istnieje pole magnetyczne o indukcji B, jeżeli na ładunek próbny qo poruszający się w tej przestrzeni z prędkością v działa siła F. Działa ona tylko na ładunki w ruchu. Jednostka indukcji 1T=1 N*s/(C*m)=N/A*m 7. Elektryczność i magnetyzm

13 Działanie pola na przewodnik z prądem
Działanie pola na obwód z prądem S – zorientowany wektor powierzchni – reguła śruby prawoskrętnej m – dipolowy moment magnetyczny obwodu Obwód z prądem – dipol magnetyczny. 7. Elektryczność i magnetyzm

14 Względna pzrenikalność magnetyczna mr
Pole magnetyczne przewodnika z prądem – linie pola magnetycznego - wektor B do nich styczny, gęstość linii pola ~|B| Materiał Względna pzrenikalność magnetyczna mr Próżnia 1 Powietrze 1, Glin 1,000008 woda 0,999991 Miedź 0, Stal (0.03%C) ~2000 Stal (0.99%C) ~300 Wektor natężenia pola mgt., prawo Ampera Cyrkulacja wektora H wzdłuż linii pola magnetycznego równa jest natężeniu prądu w przewodniku 7. Elektryczność i magnetyzm

15 Prawo Gaussa: Pole magnetyczne
Natężenie pola mgt. wewnątrz solenoidu Prawo Biota-Savarta Prawo Gaussa: Pole magnetyczne Strumień indukcji magnetycznej przez dowolną powierzchnię zamkniętą równy jest zero 7. Elektryczność i magnetyzm

16 Oddziaływanie przewodników z prądem
Dwa przewodniki, w których płyną prądy zgodnie skierowane przycią- gają się wzajemnie. Przewodniki się odpychają, jeśli prądy płyną w nich w przeciwnych kierunkach Indukcja elektromagnetyczna. Prawo Faradaya. Powstawanie prądów elektrycznych wskutek zmian pola magnetycznego Indukowana w obwodzie SEM indukcji Eind równa jest co do wartości bezwzględnej i przeciwna co do znaku prędkości zmiany strumienia magnetycznego przenikającego przez powierzchnię ograniczoną tym obwodem. 1 Wb=1T*m2, [Eind]=1V 7. Elektryczność i magnetyzm

17 Fale elektromagnetyczne
Reguła Lenza Prąd indukowany w obwodzie ma taki kierunek, że wytwarzane przez ten prąd własne pole magnetyczne przeciwdziała zmianie strumienia magnetycznego, która go wywołuje. Indukcja wzajemna i własna Fale elektromagnetyczne Drgania w obwodzie LC 7. Elektryczność i magnetyzm

18 Drgania wymuszone i rezonans
Wirowe pole elektryczne – zmienne pole magnetyczne wytwarza wirowe pole elektryczne. Cyrkulacja wektora pola elektrycznego po dowolnym konturze jest równa co do wartości bezwzględnej i przeciwna co do znaku szybkości zmiany strumienia magnetycznego przechodzącego przez ten kontur. Uogólnione prawo indukcji Faradaya. Równania Maxwella – równanie indukcji Faradaya, uogólnione prawo Ampera, prawo Gaussa dla pola elektrycznego i prawo Gaussa dla pola magnetycznego. 7. Elektryczność i magnetyzm

19 Emisja fal elektromagnetycznych
Ciąg wzajemnie sprzężonych pól elektrycz- nych i magnetycznych – oscylujący dipol elektryczny – fala stojąca. Rozkład natężenia fali emitowanej przez dipol Fala stojąca w dipolu – spolaryzowa- na. Wektor E || osi dipola, wektor B prostopadły. 7. Elektryczność i magnetyzm

20 Prędkość fal elektromagnetycznych - poprzecznych
Fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się w próżni. 7. Elektryczność i magnetyzm


Pobierz ppt "Elektryczność i magnetyzm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google