Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.wkd-sppw.eu Konferencja inaugurująca Projekt Warszawa, 7 listopada 2012 r. Kino Praha

2 www.wkd-sppw.eu 2/33 ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ

3 www.wkd-sppw.eu 3/33 PODMIOT REALIZUJĄCY Bezpośrednim beneficjentem oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Warszawska Kolej Dojazdowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4 www.wkd-sppw.eu 4/33 PRZEDMIOT PROJEKTU  Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)  Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) wykorzystującego system namierzania pozycji, przesyłu informacji, wykorzystującego system namierzania pozycji, przesyłu informacji, elektroniczne tablice informacyjne na stacjach WKD oraz monitoring elektroniczne tablice informacyjne na stacjach WKD oraz monitoring wizyjny na stacjach i w pociągach wizyjny na stacjach i w pociągach  Szkolenia kadry WKD w zakresie obsługi nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu trakcyjnych oraz Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

5 www.wkd-sppw.eu 5/33 KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM 19.01.2009 r.:otwarcie naboru wniosków na projekty w ramach Priorytetu 2 „Środowisko i Infrastruktura” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych) 20.03.2009 r.:złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Zarysu Projektu przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 16.06.2009 r.:Komisja Oceniająca projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rekomendowała do dofinansowania Zarys Projektu złożony przez Warszawską Kolej Dojazdową 28.10.2009 r.:Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) zatwierdził Zarys Projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. i poprosił jednocześnie o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu 30.09.2010 r.:złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletnej Propozycji Projektu przez Warszawską Kolej Dojazdową 21.11.2011 r.:zatwierdzenie Kompletnej Propozycji Projektu WKD przez SECO 01.06.2012 r.:podpisanie Umowy ws. Projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez SECO a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 26.06.2012 r.: 31.12.2013 r.: 31.12.2015 r.: 31.03.2016 r.: 30.09.2016 r.: podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD zakończenie dostaw 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zakończenie rzeczowej realizacji Projektu – zgodnie z Umową w sprawie Realizacji Projektu zakończenie Projektu

6 www.wkd-sppw.eu 6/33 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Cel główny to, zawarty w jego tytule, rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

7 www.wkd-sppw.eu 7/33 CELE SZCZEGÓŁOWE  Zwiększenie wydajności WKD poprzez zwiększenie podaży miejsc w ofercie przewozowej przewozowej  Zwiększenie niezawodności dzięki zakupowi taboru fabrycznie nowego  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu informowania podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków  Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy transportu transportu  Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów

8 www.wkd-sppw.eu 8/33 LOKALIZACJA PROJEKTU Województwo Mazowieckie: południowo-zachodnie pasmo aglomeracji warszawskiej

9 www.wkd-sppw.eu 9/33 Lokalizacja linii WKD w regionie podwarszawskim

10 www.wkd-sppw.eu 10/33 WKD przebiega przez: - 3 powiaty, w tym: - 3 powiaty, w tym: - 6 gmin - 6 gmin - 3 dzielnice Warszawy - 3 dzielnice Warszawy WKD W SYSTEMIE KOLEJOWYM AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

11 www.wkd-sppw.eu 11/33 Obszar obsługiwany przez WKD zamieszkuje 250 tys. osób Liczba ludności w zasięgu WKD stanowi 5% ludności Województwa Mazowieckiego Funkcje głównych ośrodków obszaru Struktura demograficzna ludności zamieszkującej obszar Tendencje w zakresie zmian struktury osadniczej oraz demograficznej

12 www.wkd-sppw.eu 12/33 CECHY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WKD I JEGO OTOCZENIA  Całkowicie wydzielona linia, nie kolidująca z siecią PKP  28 stacji i przystanków osobowych na linii o długości ponad 35 km; średnia odległość między przystankami – 1250 m ponad 35 km; średnia odległość między przystankami – 1250 m  130 pociągów w ofercie przewozowej dla dnia powszedniego  Obsługa ok. 26 tys. pasażerów dziennie zamieszkujących 6 gmin w paśmie na południowy zachód od Warszawy 6 gmin w paśmie na południowy zachód od Warszawy  Roczna wielkość przewozów na poziomie ok. 7 mln pasażerów  Duża częstotliwość kursowania pociągów – w okresach największego szczytu nawet co 7,5 minuty największego szczytu nawet co 7,5 minuty  Bardzo wysoka punktualność – ok. 98%

13 www.wkd-sppw.eu 13/33 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 20122013201420152016 II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw. Działanie 2 - Budowa SIPiM Działanie 1 - Zakup 6 szt. EZT przygotowanie postępowania przetargowego ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja

14 www.wkd-sppw.eu 14/33 Działanie 1. Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Czas realizacji: 2012-07 – 2016-02 Czas realizacji: 2012-07 – 2016-02 Kwota działania w CHF: 32.140.000 Kwota działania w CHF: 32.140.000 Kwota działania w PLN: 96.000.000 Kwota działania w PLN: 96.000.000 Lp.Wymagania dla pojazduWartości parametrów 1.Długość całkowita60 m 2.Minimalny promień łuku22 m 3.Zasilanie3000V DC 4.Układ osi / stosunek liczby osi napędnych do tocznychBo'+2'+Bo'+Bo'+2'+Bo' / 66% 5.Maksymalna prędkość eksploatacyjna80 km/h 6.Przyśpieszenie rozruchu (0-30km/h) przy założonej pojemności pojazdu1,2 m/s 2 7.Wysokość podłogi ponad główką szyny500 mm w strefie wejścia 8.Całkowita liczba miejsc500 (przy zapełnieniu 5 os/m 2 ) 9.Ilość miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich4 10.Ilość miejsc na rowery8

15 www.wkd-sppw.eu 15/33 Podstawowe kryteria, jakie musi spełniać nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej: poprawa charakterystyk trakcyjnych – w zakresie przyśpieszenia oraz opóźnienia poprawa charakterystyk trakcyjnych – w zakresie przyśpieszenia oraz opóźnienia hamowania hamowania dostosowanie do istniejącego zaplecza technicznego dostosowanie do istniejącego zaplecza technicznego wysoka gotowość eksploatacyjna wysoka gotowość eksploatacyjna maksymalizacja przestrzeni dostępnej dla podróżnych maksymalizacja przestrzeni dostępnej dla podróżnych

16 www.wkd-sppw.eu 16/33 - 56 tablic informacyjnych na stacjach i przystankach - 56 tablic informacyjnych na stacjach i przystankach - 85 kamer monitorujących stacje i przystanki - 85 kamer monitorujących stacje i przystanki Działanie 2. Budowa Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) Czas realizacji: 2012-07 – 2013-12 Czas realizacji: 2012-07 – 2013-12 Kwota działania w CHF: 1.679.000 Kwota działania w CHF: 1.679.000 Kwota działania w PLN: 5.015.000 Kwota działania w PLN: 5.015.000

17 www.wkd-sppw.eu 17/33 Wygląd informacji pasażerskiej w trybie dziennym i nocnym

18 www.wkd-sppw.eu 18/33 Funkcje realizowane przez System : + Transmisja danych między Centrum Nadzoru a peronowymi wyświetlaczami + Transmisja danych między Centrum Nadzoru a peronowymi wyświetlaczami informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach osobowych informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach osobowych + Prezentacja/wygłaszanie informacji dla pasażerów na peronowych + Prezentacja/wygłaszanie informacji dla pasażerów na peronowych wyświetlaczach w języku polskim i angielskim – z możliwością uzupełnienia wyświetlaczach w języku polskim i angielskim – z możliwością uzupełnienia o kolejne wersje językowe. o kolejne wersje językowe. + Detekcja pociągów na podstawie danych o aktualnej sytuacji ruchowej (Centrum + Detekcja pociągów na podstawie danych o aktualnej sytuacji ruchowej (Centrum Dyspozytorskie w Komorowie), także w przypadku prowadzenia ruchu na linii Dyspozytorskie w Komorowie), także w przypadku prowadzenia ruchu na linii dwutorowej po torze lewym; dwutorowej po torze lewym; + Przekazywanie informacji pasażerskiej o mających miejsce znacznych + Przekazywanie informacji pasażerskiej o mających miejsce znacznych utrudnieniach w ruchu z Centrum Nadzoru do pokładowych systemów informacji utrudnieniach w ruchu z Centrum Nadzoru do pokładowych systemów informacji wewnątrz pojazdów za pośrednictwem transmisji GPRS. wewnątrz pojazdów za pośrednictwem transmisji GPRS.

19 www.wkd-sppw.eu 19/33 CAŁKOWITE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU Łączna wartość Projektu: 41.750.613 CHF 41.750.613 CHF 124.709.081 PLN 124.709.081 PLN W tym koszty kwalifikowalne: 33.954.107 CHF 33.954.107 CHF 101.420.919 PLN 101.420.919 PLN Kwota dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 19.353.841 CHF 57.809.924 PLN 57.809.924 PLN

20 www.wkd-sppw.eu 20/33 Harmonogram płatności za poszczególne kategorie budżetowe 20122013201420152016 CAŁKOWITE KOSZTY kwalifikowalne % IZarządzanie projektem28 99043 299 10 760169 6470,17% IIInwestycje4 5855 032 6279 605 01672 000 01014 399 996101 042 23499,63% IIIInformacja i promocja34 66247 61920 97949 017301152 5780,15% IVAudyt0018 342038 11856 4600,06% CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE68 2375 123 5459 687 63672 092 32614 449 175101 420 919 100,00 % CAŁKOWITE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 9 1131 168 5442 218 28416 571 3643 320 85723 288 162 CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU (kwalif. i niekwalif.) 77 3506 292 08911 905 92088 663 69017 770 032124 709 081 20122013201420152016 CAŁKOWITE KOSZTY kwalifikowalne % IZarządzanie projektem9 70514 496 3 60256 7950,17% IIInwestycje1 5351 684 8433 215 60624 104 4564 820 88933 827 33099,63% IIIInformacja i promocja11 60515 9427 02316 41010051 0800,15% IVAudyt006 141012 76118 9020,06% CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE22 8451 715 2813 243 26624 135 3624 837 35333 954 107 100,00 % CAŁKOWITE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 3 051391 210742 6465 547 8291 111 7707 796 506 CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU (kwalif. i niekwalif.) 25 8962 106 4913 985 91229 683 1915 949 12341 750 613 CHF PLN

21 www.wkd-sppw.eu 21/33 REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU  Podniesienie komfortu i jakości odbywanych podróży dla wszystkich pasażerów WKD  Pełne przystosowanie nowego taboru do obsługi osób niepełnosprawnych  Zwiększenie dostępności pociągów dla niepełnosprawnych  Skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach  Integracja z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej  Zwiększenie oferty przewozowej na najbardziej obciążonym odcinku linii WKD  Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz pasażerów dzięki realizacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

22 www.wkd-sppw.eu 22/33 Społeczno-gospodarcze cele jakościowe: - Poprawa dostępności taboru dla podróżnych - Poprawa komfortu podróżowania - Poprawa bezpieczeństwa ruchu - Lepsze wykorzystanie przepustowości linii - Osiągnięcie atrakcyjniejszej częstotliwości kursowania pociągów - Poprawa dostępności i konkurencyjności obszarów zlokalizowanych na trasie WKD - Zahamowanie spadku liczby korzystających z infrastruktury kolejowej - Ograniczenie poziomu obciążenia dróg - Oszczędności związane z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska Społeczno-gospodarcze cele ilościowe: - Skrócenie czasu przejazdu poprzez podniesienie parametrów trakcyjnych pojazdów w zakresie - Skrócenie czasu przejazdu poprzez podniesienie parametrów trakcyjnych pojazdów w zakresie przyspieszenia i opóźnienia hamowania (maksymalnie od 57 do 50 minut na całej trasie) przyspieszenia i opóźnienia hamowania (maksymalnie od 57 do 50 minut na całej trasie) - Uruchomienie maksymalnie do 5 dodatkowych obiegów taboru, tj. pełnych przejazdów składu - Uruchomienie maksymalnie do 5 dodatkowych obiegów taboru, tj. pełnych przejazdów składu od stacji początkowej do końcowej i z powrotem (maksymalnie od 11 do 16 obiegów) od stacji początkowej do końcowej i z powrotem (maksymalnie od 11 do 16 obiegów) - Wzrost liczby przewożonych pasażerów (od 7 do 9 mln w 2016 r.) - Wzrost liczby przewożonych pasażerów (od 7 do 9 mln w 2016 r.)

23 www.wkd-sppw.eu 23/33 WPŁYW PROJEKTU NA ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE  Aspekty środowiskowe - redukcja zanieczyszczeń i hałasu  Aspekty ekonomiczno-społeczne – zmniejszenie kosztów społecznych transportu  Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych  Równouprawnienie płci  Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu – poprzez zwiększenie roli transportu zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów

24 www.wkd-sppw.eu 24/33 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU  Realizacja Projektu zmniejsza różnice w rozwoju społeczno-ekonomicznym Polski i bardziej rozwiniętych krajów Europy. rozwiniętych krajów Europy.  Projekt bezpośrednio wpływa na stymulowanie rozwoju sektora transportu w aglomeracji warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz promowanie zrównoważonego transportu. promowanie zrównoważonego transportu.  Projekt ma również bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny aglomeracji warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający dostępność i warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający dostępność i atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń. emisji zanieczyszczeń.  Projekt ma charakter innowacyjny w warunkach polskich, zarówno ze względu na pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pasażerów. pasażerów.

25 www.wkd-sppw.eu 25/33 Inwestycje niezbędne do wdrożenia, planowane do realizacji w trakcie oraz po zakończeniu niniejszego projektu obejmują modernizację elementów infrastruktury kolejowej w ramach kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny. Planowane w ramach projektu działania stanowią jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Sprawdzone rozwiązania w tym obszarze są cechą wyróżniającą systemy komunikacji publicznej Szwajcarii, z którymi przedstawiciele WKD mieli okazję zapoznać się podczas wizyty studyjnej w listopadzie 2011 r.

26 www.wkd-sppw.eu 26/33 ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY Mało elastyczny układ przejść torowych Duża liczba ograniczeń stałych Ogólny dobry stan, ale niezbędne bieżące inwestycje System niezależny od PKP PLK S.A. Infrastruktura zarządzana bezpośrednio przez WKD, planowane inwestycje wsparte ze źródeł zewnętrznych

27 www.wkd-sppw.eu 27/33 PRZEBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z PODWYŻSZENIEM NAPIĘCIA W SIECI DO 3000V REALIZACJA: 2012 – 2013 KOSZT: 10 000 000 PLN

28 www.wkd-sppw.eu 28/33 REMONT TOROWISKA NA SZLAKU WARSZAWA – KOMORÓW SUKCESYWNY REMONT POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW SZLAKU W LATACH 2012-2015 NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 24 KM (ŚREDNIO OD 2 DO 4,5 KM W CIĄGU ROKU) TERMINOWA REALIZACJA ZADANIA W ZAKŁADANEJ SKALI BĘDZIE UZALEŻNIONA OD DOSTĘPNYCH W DANYM ROKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH KOSZT MODERNIZACJI 1 KM TOROWISKA: OD 1 000 000 PLN DO 1 500 000 PLN

29 www.wkd-sppw.eu 29/33 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PERONOWYCH KONTYNUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU MODERNIZACJI NAWIERZCHNI PERONOWYCH NA STACJACH I PRZYSTANKACH OSOBOWYCH OBEJMUJE M.IN. PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZT MODERNIZACJI 1 OBIEKTU: OD 250 000 PLN DO 600 000 PLN

30 www.wkd-sppw.eu 30/33 ROZBUDOWA SIECI PARKINGÓW W SYSTEMIE „PARKUJ I JEDŹ” REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE OBIEKTY: – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA – GRODZISK MAZ. RADOŃSKA – OTRĘBUSY – KOMORÓW

31 www.wkd-sppw.eu 31/33 - Poprawa dostępności taboru dla podróżnych - Poprawa komfortu podróżowania - Poprawa bezpieczeństwa ruchu - Lepsze wykorzystanie przepustowości linii - Osiągnięcie atrakcyjniejszej częstotliwości kursowania pociągów - Poprawa dostępności i konkurencyjności obszarów zlokalizowanych na trasie WKD na trasie WKD - Zahamowanie spadku liczby korzystających z infrastruktury kolejowej - Ograniczenie poziomu obciążenia dróg - Oszczędności związane z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska ZAKŁADANE CELE I EFEKTY

32 www.wkd-sppw.eu 32/33 Zapraszamy na stronę internetową informującą o Projekcie: www.wkd-sppw.eu

33 www.wkd-sppw.eu Dziękujemy za uwagę. 33/33 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 Tel: +48 22 755 55 64; Fax: +48 22 755 20 85 www.wkd.com.pl


Pobierz ppt "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google