Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Konferencja inaugurująca Projekt Warszawa, 7 listopada 2012 r. Kino Praha

2 2/33 ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ

3 3/33 PODMIOT REALIZUJĄCY Bezpośrednim beneficjentem oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Warszawska Kolej Dojazdowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4 4/33 PRZEDMIOT PROJEKTU  Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)  Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) wykorzystującego system namierzania pozycji, przesyłu informacji, wykorzystującego system namierzania pozycji, przesyłu informacji, elektroniczne tablice informacyjne na stacjach WKD oraz monitoring elektroniczne tablice informacyjne na stacjach WKD oraz monitoring wizyjny na stacjach i w pociągach wizyjny na stacjach i w pociągach  Szkolenia kadry WKD w zakresie obsługi nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu trakcyjnych oraz Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

5 5/33 KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM r.:otwarcie naboru wniosków na projekty w ramach Priorytetu 2 „Środowisko i Infrastruktura” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych) r.:złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Zarysu Projektu przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o r.:Komisja Oceniająca projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rekomendowała do dofinansowania Zarys Projektu złożony przez Warszawską Kolej Dojazdową r.:Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) zatwierdził Zarys Projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. i poprosił jednocześnie o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu r.:złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletnej Propozycji Projektu przez Warszawską Kolej Dojazdową r.:zatwierdzenie Kompletnej Propozycji Projektu WKD przez SECO r.:podpisanie Umowy ws. Projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez SECO a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego r.: r.: r.: r.: r.: podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD zakończenie dostaw 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zakończenie rzeczowej realizacji Projektu – zgodnie z Umową w sprawie Realizacji Projektu zakończenie Projektu

6 6/33 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Cel główny to, zawarty w jego tytule, rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

7 7/33 CELE SZCZEGÓŁOWE  Zwiększenie wydajności WKD poprzez zwiększenie podaży miejsc w ofercie przewozowej przewozowej  Zwiększenie niezawodności dzięki zakupowi taboru fabrycznie nowego  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu informowania podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków  Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy transportu transportu  Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów

8 8/33 LOKALIZACJA PROJEKTU Województwo Mazowieckie: południowo-zachodnie pasmo aglomeracji warszawskiej

9 9/33 Lokalizacja linii WKD w regionie podwarszawskim

10 10/33 WKD przebiega przez: - 3 powiaty, w tym: - 3 powiaty, w tym: - 6 gmin - 6 gmin - 3 dzielnice Warszawy - 3 dzielnice Warszawy WKD W SYSTEMIE KOLEJOWYM AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

11 11/33 Obszar obsługiwany przez WKD zamieszkuje 250 tys. osób Liczba ludności w zasięgu WKD stanowi 5% ludności Województwa Mazowieckiego Funkcje głównych ośrodków obszaru Struktura demograficzna ludności zamieszkującej obszar Tendencje w zakresie zmian struktury osadniczej oraz demograficznej

12 12/33 CECHY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WKD I JEGO OTOCZENIA  Całkowicie wydzielona linia, nie kolidująca z siecią PKP  28 stacji i przystanków osobowych na linii o długości ponad 35 km; średnia odległość między przystankami – 1250 m ponad 35 km; średnia odległość między przystankami – 1250 m  130 pociągów w ofercie przewozowej dla dnia powszedniego  Obsługa ok. 26 tys. pasażerów dziennie zamieszkujących 6 gmin w paśmie na południowy zachód od Warszawy 6 gmin w paśmie na południowy zachód od Warszawy  Roczna wielkość przewozów na poziomie ok. 7 mln pasażerów  Duża częstotliwość kursowania pociągów – w okresach największego szczytu nawet co 7,5 minuty największego szczytu nawet co 7,5 minuty  Bardzo wysoka punktualność – ok. 98%

13 13/33 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw. Działanie 2 - Budowa SIPiM Działanie 1 - Zakup 6 szt. EZT przygotowanie postępowania przetargowego ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja

14 14/33 Działanie 1. Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Czas realizacji: – Czas realizacji: – Kwota działania w CHF: Kwota działania w CHF: Kwota działania w PLN: Kwota działania w PLN: Lp.Wymagania dla pojazduWartości parametrów 1.Długość całkowita60 m 2.Minimalny promień łuku22 m 3.Zasilanie3000V DC 4.Układ osi / stosunek liczby osi napędnych do tocznychBo'+2'+Bo'+Bo'+2'+Bo' / 66% 5.Maksymalna prędkość eksploatacyjna80 km/h 6.Przyśpieszenie rozruchu (0-30km/h) przy założonej pojemności pojazdu1,2 m/s 2 7.Wysokość podłogi ponad główką szyny500 mm w strefie wejścia 8.Całkowita liczba miejsc500 (przy zapełnieniu 5 os/m 2 ) 9.Ilość miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich4 10.Ilość miejsc na rowery8

15 15/33 Podstawowe kryteria, jakie musi spełniać nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej: poprawa charakterystyk trakcyjnych – w zakresie przyśpieszenia oraz opóźnienia poprawa charakterystyk trakcyjnych – w zakresie przyśpieszenia oraz opóźnienia hamowania hamowania dostosowanie do istniejącego zaplecza technicznego dostosowanie do istniejącego zaplecza technicznego wysoka gotowość eksploatacyjna wysoka gotowość eksploatacyjna maksymalizacja przestrzeni dostępnej dla podróżnych maksymalizacja przestrzeni dostępnej dla podróżnych

16 16/ tablic informacyjnych na stacjach i przystankach - 56 tablic informacyjnych na stacjach i przystankach - 85 kamer monitorujących stacje i przystanki - 85 kamer monitorujących stacje i przystanki Działanie 2. Budowa Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) Czas realizacji: – Czas realizacji: – Kwota działania w CHF: Kwota działania w CHF: Kwota działania w PLN: Kwota działania w PLN:

17 17/33 Wygląd informacji pasażerskiej w trybie dziennym i nocnym

18 18/33 Funkcje realizowane przez System : + Transmisja danych między Centrum Nadzoru a peronowymi wyświetlaczami + Transmisja danych między Centrum Nadzoru a peronowymi wyświetlaczami informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach osobowych informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach osobowych + Prezentacja/wygłaszanie informacji dla pasażerów na peronowych + Prezentacja/wygłaszanie informacji dla pasażerów na peronowych wyświetlaczach w języku polskim i angielskim – z możliwością uzupełnienia wyświetlaczach w języku polskim i angielskim – z możliwością uzupełnienia o kolejne wersje językowe. o kolejne wersje językowe. + Detekcja pociągów na podstawie danych o aktualnej sytuacji ruchowej (Centrum + Detekcja pociągów na podstawie danych o aktualnej sytuacji ruchowej (Centrum Dyspozytorskie w Komorowie), także w przypadku prowadzenia ruchu na linii Dyspozytorskie w Komorowie), także w przypadku prowadzenia ruchu na linii dwutorowej po torze lewym; dwutorowej po torze lewym; + Przekazywanie informacji pasażerskiej o mających miejsce znacznych + Przekazywanie informacji pasażerskiej o mających miejsce znacznych utrudnieniach w ruchu z Centrum Nadzoru do pokładowych systemów informacji utrudnieniach w ruchu z Centrum Nadzoru do pokładowych systemów informacji wewnątrz pojazdów za pośrednictwem transmisji GPRS. wewnątrz pojazdów za pośrednictwem transmisji GPRS.

19 19/33 CAŁKOWITE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU Łączna wartość Projektu: CHF CHF PLN PLN W tym koszty kwalifikowalne: CHF CHF PLN PLN Kwota dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: CHF PLN PLN

20 20/33 Harmonogram płatności za poszczególne kategorie budżetowe CAŁKOWITE KOSZTY kwalifikowalne % IZarządzanie projektem ,17% IIInwestycje ,63% IIIInformacja i promocja ,15% IVAudyt ,06% CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE ,00 % CAŁKOWITE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU (kwalif. i niekwalif.) CAŁKOWITE KOSZTY kwalifikowalne % IZarządzanie projektem ,17% IIInwestycje ,63% IIIInformacja i promocja ,15% IVAudyt ,06% CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE ,00 % CAŁKOWITE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU (kwalif. i niekwalif.) CHF PLN

21 21/33 REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU  Podniesienie komfortu i jakości odbywanych podróży dla wszystkich pasażerów WKD  Pełne przystosowanie nowego taboru do obsługi osób niepełnosprawnych  Zwiększenie dostępności pociągów dla niepełnosprawnych  Skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach  Integracja z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej  Zwiększenie oferty przewozowej na najbardziej obciążonym odcinku linii WKD  Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz pasażerów dzięki realizacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

22 22/33 Społeczno-gospodarcze cele jakościowe: - Poprawa dostępności taboru dla podróżnych - Poprawa komfortu podróżowania - Poprawa bezpieczeństwa ruchu - Lepsze wykorzystanie przepustowości linii - Osiągnięcie atrakcyjniejszej częstotliwości kursowania pociągów - Poprawa dostępności i konkurencyjności obszarów zlokalizowanych na trasie WKD - Zahamowanie spadku liczby korzystających z infrastruktury kolejowej - Ograniczenie poziomu obciążenia dróg - Oszczędności związane z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska Społeczno-gospodarcze cele ilościowe: - Skrócenie czasu przejazdu poprzez podniesienie parametrów trakcyjnych pojazdów w zakresie - Skrócenie czasu przejazdu poprzez podniesienie parametrów trakcyjnych pojazdów w zakresie przyspieszenia i opóźnienia hamowania (maksymalnie od 57 do 50 minut na całej trasie) przyspieszenia i opóźnienia hamowania (maksymalnie od 57 do 50 minut na całej trasie) - Uruchomienie maksymalnie do 5 dodatkowych obiegów taboru, tj. pełnych przejazdów składu - Uruchomienie maksymalnie do 5 dodatkowych obiegów taboru, tj. pełnych przejazdów składu od stacji początkowej do końcowej i z powrotem (maksymalnie od 11 do 16 obiegów) od stacji początkowej do końcowej i z powrotem (maksymalnie od 11 do 16 obiegów) - Wzrost liczby przewożonych pasażerów (od 7 do 9 mln w 2016 r.) - Wzrost liczby przewożonych pasażerów (od 7 do 9 mln w 2016 r.)

23 23/33 WPŁYW PROJEKTU NA ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE  Aspekty środowiskowe - redukcja zanieczyszczeń i hałasu  Aspekty ekonomiczno-społeczne – zmniejszenie kosztów społecznych transportu  Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych  Równouprawnienie płci  Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu – poprzez zwiększenie roli transportu zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów

24 24/33 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU  Realizacja Projektu zmniejsza różnice w rozwoju społeczno-ekonomicznym Polski i bardziej rozwiniętych krajów Europy. rozwiniętych krajów Europy.  Projekt bezpośrednio wpływa na stymulowanie rozwoju sektora transportu w aglomeracji warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz promowanie zrównoważonego transportu. promowanie zrównoważonego transportu.  Projekt ma również bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny aglomeracji warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający dostępność i warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający dostępność i atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń. emisji zanieczyszczeń.  Projekt ma charakter innowacyjny w warunkach polskich, zarówno ze względu na pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pasażerów. pasażerów.

25 25/33 Inwestycje niezbędne do wdrożenia, planowane do realizacji w trakcie oraz po zakończeniu niniejszego projektu obejmują modernizację elementów infrastruktury kolejowej w ramach kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny. Planowane w ramach projektu działania stanowią jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Sprawdzone rozwiązania w tym obszarze są cechą wyróżniającą systemy komunikacji publicznej Szwajcarii, z którymi przedstawiciele WKD mieli okazję zapoznać się podczas wizyty studyjnej w listopadzie 2011 r.

26 26/33 ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY Mało elastyczny układ przejść torowych Duża liczba ograniczeń stałych Ogólny dobry stan, ale niezbędne bieżące inwestycje System niezależny od PKP PLK S.A. Infrastruktura zarządzana bezpośrednio przez WKD, planowane inwestycje wsparte ze źródeł zewnętrznych

27 27/33 PRZEBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z PODWYŻSZENIEM NAPIĘCIA W SIECI DO 3000V REALIZACJA: 2012 – 2013 KOSZT: PLN

28 28/33 REMONT TOROWISKA NA SZLAKU WARSZAWA – KOMORÓW SUKCESYWNY REMONT POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW SZLAKU W LATACH NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 24 KM (ŚREDNIO OD 2 DO 4,5 KM W CIĄGU ROKU) TERMINOWA REALIZACJA ZADANIA W ZAKŁADANEJ SKALI BĘDZIE UZALEŻNIONA OD DOSTĘPNYCH W DANYM ROKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH KOSZT MODERNIZACJI 1 KM TOROWISKA: OD PLN DO PLN

29 29/33 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PERONOWYCH KONTYNUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU MODERNIZACJI NAWIERZCHNI PERONOWYCH NA STACJACH I PRZYSTANKACH OSOBOWYCH OBEJMUJE M.IN. PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZT MODERNIZACJI 1 OBIEKTU: OD PLN DO PLN

30 30/33 ROZBUDOWA SIECI PARKINGÓW W SYSTEMIE „PARKUJ I JEDŹ” REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE OBIEKTY: – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA – GRODZISK MAZ. RADOŃSKA – OTRĘBUSY – KOMORÓW

31 31/33 - Poprawa dostępności taboru dla podróżnych - Poprawa komfortu podróżowania - Poprawa bezpieczeństwa ruchu - Lepsze wykorzystanie przepustowości linii - Osiągnięcie atrakcyjniejszej częstotliwości kursowania pociągów - Poprawa dostępności i konkurencyjności obszarów zlokalizowanych na trasie WKD na trasie WKD - Zahamowanie spadku liczby korzystających z infrastruktury kolejowej - Ograniczenie poziomu obciążenia dróg - Oszczędności związane z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska ZAKŁADANE CELE I EFEKTY

32 32/33 Zapraszamy na stronę internetową informującą o Projekcie:

33 Dziękujemy za uwagę. 33/33 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 Tel: ; Fax:


Pobierz ppt "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google