Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD
Konferencja inaugurująca Projekt Warszawa, 7 listopada 2012 r. Kino Praha PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ 2/33

3 Warszawska Kolej Dojazdowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
PODMIOT REALIZUJĄCY Bezpośrednim beneficjentem oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Warszawska Kolej Dojazdowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3/33

4 PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) wykorzystującego system namierzania pozycji, przesyłu informacji, elektroniczne tablice informacyjne na stacjach WKD oraz monitoring wizyjny na stacjach i w pociągach Szkolenia kadry WKD w zakresie obsługi nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu 4/33

5 KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM
otwarcie naboru wniosków na projekty w ramach Priorytetu 2 „Środowisko i Infrastruktura” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych) r.: złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Zarysu Projektu przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. r.: Komisja Oceniająca projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rekomendowała do dofinansowania Zarys Projektu złożony przez Warszawską Kolej Dojazdową r.: Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) zatwierdził Zarys Projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. i poprosił jednocześnie o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu r.: złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletnej Propozycji Projektu przez Warszawską Kolej Dojazdową r.: zatwierdzenie Kompletnej Propozycji Projektu WKD przez SECO r.: podpisanie Umowy ws. Projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez SECO a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego r.: r.: r.: r.: r.: podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD zakończenie dostaw 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zakończenie rzeczowej realizacji Projektu – zgodnie z Umową w sprawie Realizacji Projektu zakończenie Projektu 5/33

6 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Cel główny to, zawarty w jego tytule, rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 6/33

7 CELE SZCZEGÓŁOWE Zwiększenie wydajności WKD poprzez zwiększenie podaży miejsc w ofercie przewozowej Zwiększenie niezawodności dzięki zakupowi taboru fabrycznie nowego Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu informowania podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy transportu Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów 7/33

8 LOKALIZACJA PROJEKTU Województwo Mazowieckie:
południowo-zachodnie pasmo aglomeracji warszawskiej 8/33

9 Lokalizacja linii WKD w regionie podwarszawskim
9/33

10 WKD W SYSTEMIE KOLEJOWYM AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
WKD przebiega przez: - 3 powiaty, w tym: - 6 gmin - 3 dzielnice Warszawy 10/33

11 Obszar obsługiwany przez WKD zamieszkuje 250 tys. osób
Liczba ludności w zasięgu WKD stanowi 5% ludności Województwa Mazowieckiego Funkcje głównych ośrodków obszaru Struktura demograficzna ludności zamieszkującej obszar Tendencje w zakresie zmian struktury osadniczej oraz demograficznej 11/33

12 CECHY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WKD I JEGO OTOCZENIA
Całkowicie wydzielona linia, nie kolidująca z siecią PKP 28 stacji i przystanków osobowych na linii o długości ponad 35 km; średnia odległość między przystankami – 1250 m 130 pociągów w ofercie przewozowej dla dnia powszedniego Obsługa ok. 26 tys. pasażerów dziennie zamieszkujących 6 gmin w paśmie na południowy zachód od Warszawy Roczna wielkość przewozów na poziomie ok. 7 mln pasażerów Duża częstotliwość kursowania pociągów – w okresach największego szczytu nawet co 7,5 minuty Bardzo wysoka punktualność – ok. 98% 12/33

13 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Działanie 2 - Budowa SIPiM
2012 2013 2014 2015 2016 II kw. III kw. IV kw. I kw. Działanie 2 - Budowa SIPiM Działanie 1 - Zakup 6 szt. EZT przygotowanie postępowania przetargowego ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja 13/33

14 500 (przy zapełnieniu 5 os/m2)
Działanie 1. Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Czas realizacji: – Kwota działania w CHF: Kwota działania w PLN: Lp. Wymagania dla pojazdu Wartości parametrów 1. Długość całkowita 60 m 2. Minimalny promień łuku 22 m 3. Zasilanie 3000V DC 4. Układ osi / stosunek liczby osi napędnych do tocznych Bo'+2'+Bo'+Bo'+2'+Bo' / 66% 5. Maksymalna prędkość eksploatacyjna 80 km/h 6. Przyśpieszenie rozruchu (0-30km/h) przy założonej pojemności pojazdu 1,2 m/s2 7. Wysokość podłogi ponad główką szyny 500 mm w strefie wejścia 8. Całkowita liczba miejsc 500 (przy zapełnieniu 5 os/m2) 9. Ilość miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 4 10. Ilość miejsc na rowery 8 14/33

15 dostosowanie do istniejącego zaplecza technicznego
Podstawowe kryteria, jakie musi spełniać nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej: poprawa charakterystyk trakcyjnych – w zakresie przyśpieszenia oraz opóźnienia hamowania dostosowanie do istniejącego zaplecza technicznego wysoka gotowość eksploatacyjna maksymalizacja przestrzeni dostępnej dla podróżnych 15/33

16 Działanie 2. Budowa Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM)
Czas realizacji: – Kwota działania w CHF: Kwota działania w PLN: - 56 tablic informacyjnych na stacjach i przystankach - 85 kamer monitorujących stacje i przystanki 16/33

17 Wygląd informacji pasażerskiej w trybie dziennym i nocnym
17/33

18 Funkcje realizowane przez System:
+ Transmisja danych między Centrum Nadzoru a peronowymi wyświetlaczami informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach osobowych + Prezentacja/wygłaszanie informacji dla pasażerów na peronowych wyświetlaczach w języku polskim i angielskim – z możliwością uzupełnienia o kolejne wersje językowe. + Detekcja pociągów na podstawie danych o aktualnej sytuacji ruchowej (Centrum Dyspozytorskie w Komorowie), także w przypadku prowadzenia ruchu na linii dwutorowej po torze lewym; + Przekazywanie informacji pasażerskiej o mających miejsce znacznych utrudnieniach w ruchu z Centrum Nadzoru do pokładowych systemów informacji wewnątrz pojazdów za pośrednictwem transmisji GPRS. 18/33

19 CAŁKOWITE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU
Łączna wartość Projektu: CHF PLN W tym koszty kwalifikowalne: CHF PLN Kwota dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: CHF PLN 19/33

20 Harmonogram płatności za poszczególne kategorie budżetowe
2012 2013 2014 2015 2016 CAŁKOWITE KOSZTY kwalifikowalne % I Zarządzanie projektem 9 705 14 496 3 602 56 795 0,17% II Inwestycje 1 535 99,63% III Informacja i promocja 11 605 15 942 7 023 16 410 100 51 080 0,15% IV Audyt 6 141 12 761 18 902 0,06% CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE 22 845 100,00% CAŁKOWITE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 3 051 CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU (kwalif. i niekwalif.) 25 896 CHF 2012 2013 2014 2015 2016 CAŁKOWITE KOSZTY kwalifikowalne % I Zarządzanie projektem 28 990 43 299 10 760 0,17% II Inwestycje 4 585 99,63% III Informacja i promocja 34 662 47 619 20 979 49 017 301 0,15% IV Audyt 18 342 38 118 56 460 0,06% CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE 68 237 100,00% CAŁKOWITE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 9 113 CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU (kwalif. i niekwalif.) 77 350 PLN 20/33

21 REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU
Podniesienie komfortu i jakości odbywanych podróży dla wszystkich pasażerów WKD Pełne przystosowanie nowego taboru do obsługi osób niepełnosprawnych Zwiększenie dostępności pociągów dla niepełnosprawnych Skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach Integracja z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej Zwiększenie oferty przewozowej na najbardziej obciążonym odcinku linii WKD Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz pasażerów dzięki realizacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu 21/33

22 Społeczno-gospodarcze cele jakościowe:
Poprawa dostępności taboru dla podróżnych Poprawa komfortu podróżowania Poprawa bezpieczeństwa ruchu Lepsze wykorzystanie przepustowości linii Osiągnięcie atrakcyjniejszej częstotliwości kursowania pociągów Poprawa dostępności i konkurencyjności obszarów zlokalizowanych na trasie WKD Zahamowanie spadku liczby korzystających z infrastruktury kolejowej Ograniczenie poziomu obciążenia dróg Oszczędności związane z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska Społeczno-gospodarcze cele ilościowe: - Skrócenie czasu przejazdu poprzez podniesienie parametrów trakcyjnych pojazdów w zakresie przyspieszenia i opóźnienia hamowania (maksymalnie od 57 do 50 minut na całej trasie) - Uruchomienie maksymalnie do 5 dodatkowych obiegów taboru, tj. pełnych przejazdów składu od stacji początkowej do końcowej i z powrotem (maksymalnie od 11 do 16 obiegów) - Wzrost liczby przewożonych pasażerów (od 7 do 9 mln w 2016 r.) 22/33

23 WPŁYW PROJEKTU NA ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE
Aspekty środowiskowe - redukcja zanieczyszczeń i hałasu Aspekty ekonomiczno-społeczne – zmniejszenie kosztów społecznych transportu Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych Równouprawnienie płci Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu – poprzez zwiększenie roli transportu zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów 23/33

24 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
Realizacja Projektu zmniejsza różnice w rozwoju społeczno-ekonomicznym Polski i bardziej rozwiniętych krajów Europy. Projekt bezpośrednio wpływa na stymulowanie rozwoju sektora transportu w aglomeracji warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz promowanie zrównoważonego transportu. Projekt ma również bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny aglomeracji warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający dostępność i atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń. Projekt ma charakter innowacyjny w warunkach polskich, zarówno ze względu na pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pasażerów. 24/33

25 Planowane w ramach projektu działania stanowią jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Sprawdzone rozwiązania w tym obszarze są cechą wyróżniającą systemy komunikacji publicznej Szwajcarii, z którymi przedstawiciele WKD mieli okazję zapoznać się podczas wizyty studyjnej w listopadzie 2011 r. Inwestycje niezbędne do wdrożenia, planowane do realizacji w trakcie oraz po zakończeniu niniejszego projektu obejmują modernizację elementów infrastruktury kolejowej w ramach kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny. 25/33

26 Mało elastyczny układ przejść torowych
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY Mało elastyczny układ przejść torowych Duża liczba ograniczeń stałych Ogólny dobry stan, ale niezbędne bieżące inwestycje System niezależny od PKP PLK S.A. Infrastruktura zarządzana bezpośrednio przez WKD, planowane inwestycje wsparte ze źródeł zewnętrznych 26/33

27 PRZEBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
WRAZ Z PODWYŻSZENIEM NAPIĘCIA W SIECI DO 3000V REALIZACJA: 2012 – KOSZT: PLN 27/33

28 REMONT TOROWISKA NA SZLAKU WARSZAWA – KOMORÓW
SUKCESYWNY REMONT POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW SZLAKU W LATACH NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 24 KM (ŚREDNIO OD 2 DO 4,5 KM W CIĄGU ROKU) TERMINOWA REALIZACJA ZADANIA W ZAKŁADANEJ SKALI BĘDZIE UZALEŻNIONA OD DOSTĘPNYCH W DANYM ROKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH KOSZT MODERNIZACJI 1 KM TOROWISKA: OD PLN DO PLN 28/33

29 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PERONOWYCH
KONTYNUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU MODERNIZACJI NAWIERZCHNI PERONOWYCH NA STACJACH I PRZYSTANKACH OSOBOWYCH OBEJMUJE M.IN. PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZT MODERNIZACJI 1 OBIEKTU: OD PLN DO PLN 29/33

30 ROZBUDOWA SIECI PARKINGÓW W SYSTEMIE „PARKUJ I JEDŹ”
REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE OBIEKTY: – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA – GRODZISK MAZ. RADOŃSKA – OTRĘBUSY – KOMORÓW 30/33

31 ZAKŁADANE CELE I EFEKTY
Poprawa dostępności taboru dla podróżnych Poprawa komfortu podróżowania Poprawa bezpieczeństwa ruchu Lepsze wykorzystanie przepustowości linii Osiągnięcie atrakcyjniejszej częstotliwości kursowania pociągów Poprawa dostępności i konkurencyjności obszarów zlokalizowanych na trasie WKD Zahamowanie spadku liczby korzystających z infrastruktury kolejowej Ograniczenie poziomu obciążenia dróg Oszczędności związane z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska 31/33

32 Zapraszamy na stronę internetową informującą o Projekcie:
32/33

33 Dziękujemy za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 Tel: ; Fax: 33/33


Pobierz ppt "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego na linii WKD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google