Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Wniosek o dofinansowanie PO RPW Monika Łyk Lublin, 19.10.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Wniosek o dofinansowanie PO RPW Monika Łyk Lublin, 19.10.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 2009 Wniosek o dofinansowanie PO RPW Monika Łyk Lublin, 19.10.2009 r.

2 Duże i małe projekty Duży projekt: Definicja dużego projektu została określona w art. 39 rozporządzenia 1083/2006, wg którego,,duży" projekt określony jest następująco: 1) składa się z szeregu robót, działań lub usług służących wykonaniu niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze w wymiarze gospodarczym lub technicznym; 2) posiada jasno określone cele; 3) jego koszt całkowity przekracza 25 mln EUR w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin. Wszystkie przesłanki powyżej muszą zostać spełnione jednocześnie, aby dany projekt mógł być uznany za duży w rozumieniu ww. art. 39 rozp. Mały projekt: Projekt nie spełniający co najmniej jednego z kryteriów dużego projektu.

3 Zagadnienia ogólne 1. Wniosek i załączniki należy sporządzić w języku polskim. 2. W przypadku dużych projektów Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie w dwóch wersjach – w przeliczeniu na PLN i EUR na odpowiednim formularzu wniosku, który stanowi załącznik XXI do rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006, w przypadku małych projektów wniosek składany jest tylko w PLN. 3. Kurs wymiany EUR/PLN: ● dla dużych projektów - średnia miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, link do strony: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique& currency=153&Language=en ● dla małych projektów – kurs z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku do PARP; http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html

4 Zagadnienia ogólne 4. Ilość egz. wniosku: - duży projekt – wersja papierowa: 1 egz. w przeliczeniu na PLN i 1 egz. w przeliczeniu na EUR oraz 1 egz. załączników; wersja elektroniczna utrwalona na elektronicznym nośniku informacji (2 płyty CD/DVD – jedna z wersją wniosku w EUR i PLN wraz z zał., druga z wersją wniosku w EUR wraz z zał.). - mały projekt - wersja papierowa: 1 egz. w przeliczeniu na PLN; wersja elektroniczna utrwalona na elektronicznym nośniku informacji (1 płyta CD/DVD – z wersją wniosku w PLN wraz z zał.). 5. Wersja papierowa wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego na ostatniej stronie przewidzianej na podpis Instytucji Zarządzającej PORPW, powinna zostać opatrzona podpisem i pieczątką uprawnionej do tego rodzaju czynności, osoby w instytucji Beneficjenta oraz Instytucji Zarządzającej PORPW (w przypadku dużych projektów). Dopuszcza się możliwość parafowania danego zakresu stron, pod warunkiem trwałego złączenia wszystkich stron egzemplarza wniosku.

5 Zagadnienia ogólne 6. Wersja elektroniczna (CD/DVD) w przypadku dużego projektu musi spełniać następujące wymogi: ● wniosek powinien być przygotowany w edytorze tekstu (np. Word); ● modele finansowe w zakresie przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym (zastosowane formuły muszą być aktywne) – uwaga: dotyczy wyłącznie dużego wniosku; ● kopie decyzji administracyjnych w zakresu oceny wpływu projektu na środowisko naturalne (włącznie z deklaracją organu w sprawie obszarów sieci Natura 2000) muszą stanowić skan dokumentów potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”; ● format pozostałych dokumentów powinien być wystandaryzowany i powszechnie stosowany; ● żaden z dokumentów nie może być przygotowany w trybie „rejestruj/śledź zmiany”; CD/DVD oraz opakowanie powinny zawierać tytuł projektu tożsamy z tytułem podanym w punkcie B.1 wniosku;

6 Zagadnienia ogólne ● pliki powinny być uporządkowane na katalogi (osobno wniosek, osobno załączniki); ● nazwy plików oraz katalogów nie mogą zawierać skrótów oraz polskich znaków; ● wielkość pojedynczego pliku nie może być większa niż 60 MB. 7.Wersja elektroniczna w przypadku małego projektu oznacza skan wersji papierowej. Do przygotowywania wersji elektronicznej dla małego projektu zastosowanie mają także inne wymienione wyżej wymogi dot. dużego wniosku (z wyjątkiem modelu finansowego w zakresie przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści w arkuszu kalkulacyjnym, którego nie załącza się do wniosku małego). 8.Instytucja Pośrednicząca przeprowadza ocenę projektu według przyjętego systemu oceny (patrz: Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013).

7 Zagadnienia ogólne 9.Po pozytywnym zakończeniu oceny, Instytucja Pośrednicząca przekazuje do zatwierdzenia do Instytucji Zarządzającej 1 egz. wniosku w wersji papierowej w EUR i 1 egz. wniosku w wersji elektronicznej w EUR (płyta CD/DVD z wersją wniosku w EUR). Uwaga: pkt. 9-12 dotyczą dużych projektów 10.Instytucja Zarządzająca zatwierdza wniosek i przekazuje go do weryfikacji Komisji Europejskiej. 11.Wymiana dokumentów pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Komisją Europejską odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (SFC 2007). 12.Komisja Europejska zgodnie z art. 41 rozporządzenia 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. dokonuje oceny dużego projektu nie później niż w terminie trzech miesięcy po złożeniu dużego projektu pod warunkiem, iż złożenie projektu jest zgodne z art. 40 rozporządzenia jw.

8 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach ● brak numerów stron na wszystkich załącznikach do wniosku, ● brak paraf we wniosku i załącznikach, ● brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do wniosku przez osobę upoważnioną, ● brak pieczęci Beneficjenta pod oświadczeniem (ostatnia strona wniosku), ● brak założeń przyjętych do analizy finansowej i analizy ekonomicznej we właściwym miejscu wniosku o dofinansowanie (zgodnie z instrukcją do wniosku o dofinansowanie informacje te powinny być zamieszczone pod tabelami wniosku, w których prezentowane są wyniki tych analiz), ● niespójność danych we wniosku z danymi w Studium Wykonalności, ● niespójność danych w poszczególnych częściach wniosku, ● niewłaściwy kurs przeliczeniowy EUR/PLN,

9 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach ● błędy arytmetyczne (nie zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku), ● błędy arytmetyczne w sumowaniu pozycji kwotowych harmonogramów we wniosku, ● brak dokumentów rejestrowych, ● nieaktualne wzory załączników 15 i 16 dołączone do wniosku o dofinansowanie, ● brak wypełnionych wszystkich pól we wniosku - w tabelach i miejscach, w których wpisuje się "nie dotyczy" trzeba w poszczególnych komórkach wstawić myślniki, albo w każdej komórce wpisać "nie dotyczy", ● załączniki do wniosku nie są ponumerowane, ● brak map załączonych do załącznika 16, ● wersja elektroniczna niespójna z wersją papierową (skan i wydruk),

10 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach ● brak kosztorysów, ● jeśli projekt nie generuje dochodu w tabeli F.2. (obliczenie wielkości wkładu wspólnotowego) prezentuje się dane w ograniczonym zakresie (zgodnie z instrukcją) - bez wskazywania luki finansowej w wielkości powyżej 100%, ● wskazane we wniosku dofinansowanie projektu w tabeli K jest wyższe niż maksymalny wkład wspólnotowy w tabeli F.2, ● wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie nie dobrane w pierwszej kolejności z listy KSI-SIMIK, ● harmonogram rzeczowo-finansowy nie podzielony na kategorie wydatków lub kategorie wydatków nie przedstawione w taki sam sposób jak dane w harmonogramie, kwoty niezgodne z planem płatności dla projektu, ● w analizie ryzyka brak reakcji na ryzyko, która będzie podjęta w przypadku, gdy ryzyko wystąpi

11 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach ● brak odniesienia, w jakim horyzoncie czasowym zostanie osiągnięta wskazana wartość w tabeli Wskaźniki projektu, ● nie zachowywanie takiej samej zasady do wykazywania danych w tabeli wskaźniki projektu – tj. narastająco bądź też poszczególne wartości w kolejnych latach, ● brak elektronicznej wersji wniosku w formacie pdf, ● błędy w tabeli B wniosku, pkt. 7 Klasyfikacja projektu (niewłaściwe kody w pozycjach: temat priorytetowy, forma dofinansowania, kryterium obszaru, rodzaj działalności gospodarczej, wymiar lokalizacji NUTS/LAU).

12 Układ Wniosku – duży projekt SPIS TREŚCI A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI D. HARMONOGRAM E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI F. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO G. ZASADNOŚĆ WKŁADU PUBLICZNEGO H. PLAN FINANSOWANIA I. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM J. POTWIERDZENIE RZETELNOŚCI DANYCH DODATEK I Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów Natura 2000

13 Układ Wniosku – mały projekt SPIS TREŚCI A. REJESTRACJA WNIOSKU B. INFORMACJE O PROJEKCIE C. BENEFICJENT D. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU E. WSKAŹNIKI PROJEKTU F. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI G. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU H. PLAN FINANSOWANIA PROJEKTU I. KATEGORIE WYDATKÓW J. BUDŻET PROJEKTU K. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU L. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA M. ZAŁĄCZNIKI

14 Część B. Informacje o projekcie Numer i nazwa osi priorytetowej, numer i nazwa działania III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego IV. Infrastruktura transportowa IV.1 Infrastruktura drogowa Tytuł projektu Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji Projektu

15 Część B. Informacje o projekcie Klasyfikacja Projektu – podajemy kody klasyfikacji poszczególnych kategorii interwencji w zależnosci od typu i specyfiki projektu.

16 Klasyfikacja Projektu – kody dla III.1 i IV.1 Oś Priorytetowa DziałanieTemat priorytetuForma finansowania Typ obszaru Rodzaj działalności gospodarczej 3125 – transport miejski 01 - pomoc bezzwrotna 01 - obszar miejski/ 05 – obszar wiejski 11 - transport 28 – inteligentne systemy transportu 52 - promocja czystego miejskiego transportu publicznego 4122 - drogi krajowe 23 - drogi regionalne/lokalne

17 Część B. Informacje o projekcie Wpływ na środowisko naturalne i obszary Natura 2000 – należy odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania, zgodnie z wynikami oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i informacjami zamieszczonymi w załącznikach nr 15 i 16 do wniosku o dofinansowanie (w przypadku dużego wniosku zał. 16 nazywa się Dodatek I). Uwaga: W przypadku dużego projektu wypełniamy pkt. F Ocena oddziaływania na środowisko.

18 Duży projekt - część F4 Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 Komentarz: W przypadku, gdy projekt: ● może mieć istotny negatywny wpływ na ww. obszary, w punkcie F.4.1. należy zaznaczyć kwadrat „TAK” i podać odpowiednie informacje/dołączyć stosowne dokumenty (zgodnie z rekomendacją do tego punktu); ● nie będzie miał istotnego negatywnego wpływu na ww. obszary, w punkcie F.4.1. należy zaznaczyć kwadrat „NIE” i wypełnić formularz Dodatku I.

19 Część C. Beneficjent Część C – zawiera podstawowe informacje o podmiocie składającym wniosek o dofinansowanie, będącym stroną umowy zawieranej z PARP. Punkty od C1 do C4 wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym projektu lub zaznaczamy,,nie dotyczy".

20 Część D. Charakterystyka projektu Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE 1. Równych szans 2. Społeczeństwa informacyjnego 3. Ochrony środowiska 4. Konkurencji 5. Zamówień publicznych 6. Zatrudnienia 7. Efektywności energetycznej W przypadku projektów transportowych zaleca się uzasadnić wpływ neutralny w odniesieniu do polityk 1, 2, 4, 6 i 7.

21 Część E. Wskaźniki projektu WSKAŹNIKI PROJEKTU - odnieść się do wskaźników kluczowych z listy wskaźników w KSI SIMIK, właściwych dla danego typu projektu (działań III.1 i IV.1 dotyczą głównie następujące kategorie interwencji: 22, 23, 25, 28 i 52). Dodatkowo beneficjent może wskazać dodatkowe wskaźniki określone przez siebie. Każdy beneficjent składa deklarację odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy, niezależnie od typu danego projektu (w przypadku braku nowo utworzonych miejsc pracy wpisujemy 0). Wartości wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia we wskazanych latach realizacji należy podawać narastająco. W ostatniej kolumnie należy podać wartość docelową.

22 Wskaźniki projektu dla działania IV.1

23

24 Wskaźniki projektu dla działania III.1

25

26

27 Część F. Analiza kosztów i korzyści Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści - zgodna z metodologią KE oraz Zaleceniacmi Instytucji Pośredniczącej dotyczącymi przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach PORPW. F.1. ANALIZA FINANSOWA- wskazać podstawowe elementy wykorzystane do przeprowadzenia analizy finansowej. W formie opisu pod tabelą należy przedstawić przyjęte założenia do analizy finansowej zgodne z odpowiednią analizą przedstawioną w Studium Wykonalności.

28 Część F. Analiza kosztów i korzyści Założenia do analizy finansowej: Okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji) – okres za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, liczony od roku złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres odniesienia obejmuje okres realizacji inwestycji. Dla projektów drogowych okres odniesienia zalecany przez KE wynosi 25-30 lat. Finansowa stopa dyskontowa 8% dla analizy przeprowadzonej w cenach nominalnych 5% dla analizy przeprowadzonej w cenach stałych (zalecane dla PO RPW)

29 Część F. Analiza kosztów i korzyści F.2. OBLICZENIE WKŁADU WSPÓLNOTOWEGO – w tej tabeli zaznaczenie pola „TAK” powoduje konieczność obliczenia przez Beneficjenta w kolejnej tabeli luki finansowej, kwoty decyzji tj. podstawy ustalania poziomu współfinansowania oraz maksymalnej kwoty dofinansowania. W przypadku projektów niegenerujących dochodu lub objętych pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 TWE, nie stosuje się metody luki w finansowaniu dla ustalenia poziomu dofinansowania z funduszy UE.

30 Część F. Analiza kosztów i korzyści F.3. GŁÓWNE WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ - należy przedstawić główne wyniki analizy finansowej (wskaźniki finansowe) wynikające ze Studium wykonalności. Do wniosku musi być zamieszczony w wersji elektronicznej plik arkusza kalkulacyjnego zawierający wszystkie wyliczenia będące częścią SW.

31 Część F. Analiza kosztów i korzyści F.4. ANALIZA EKONOMICZNA – należy wskazać podstawowe wyniki analizy ekonomicznej. Analiza ekonomiczna służy ocenie, czy projekt jest warty dofinansowania. W formie opisu pod tabelą należy przedstawić krótko przyjęte założenia do analizy ekonomicznej oraz opisać zastosowaną metodykę przeprowadzenia analizy ekonomicznej zgodnie z odpowiednią analizą przedstawioną w Studium wykonalności. Społeczna stopa dyskontowa na poziomie 5,5%.

32 Część G. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu 1. Każdy etap, zadanie oraz kontrakt w harmonogramie powinien zostać nazwany. 2. Nie należy rozbijać kontraktów na mniejsze jednostki. 3. Każdy kontrakt (umowa z wykonawcą) powinien mieć przyporządkowaną wartość w komórce (kwartale), w której będzie dokonywane jego rozliczenie. 4. Wartości poszczególnych kontraktów należy agregować na poziomie zadań, a w przypadku etapów sumowaniu w poziomie podlegają wartości zadań. 5. W harmonogramie uwzględnia się koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne. 6. Dla każdego kontraktu należy wskazać fazę przygotowawczą oraz fazę realizacji.

33 Część G. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu

34 Część H. Plan finansowy projektu Plan finansowy projektu powinien być spójny z tabelą G – należy w nim ująć wydatki wskazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Plan finansowy będzie również podstawą do określenia wydatków kwalifikowalnych w ujęciu kwartalnym, które posłużą do opracowania prognozy zaliczek oraz płatności końcowych.

35 Część H. Plan finansowy projektu

36 Część I. Kategorie wydatków Tabela powinna być spójna z pozostałymi tabelami zawierającymi dane finansowe. W przypadku, gdy Beneficjent dysponuje w ramach planowanych kontraktów kosztorysami inwestorskimi kategorie wydatków powinny być spójne w układem kosztorysowym. Wiersz „Razem” należy powielić tak, aby można było określić sumę dla każdej kategorii wydatków.

37 Część I. Kategorie wydatków

38 CZĘŚĆ J. BUDŻET PROJEKTU

39 CZĘŚĆ K. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

40 TABELE FINANSOWE Uwaga ogólna: Przedstawione wartości w tabelach finansowych muszą być zbieżne z danymi przedstawionymi w częściach G-K.

41 CZĘŚĆ L. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA Część L. wniosku zawiera oświadczenie beneficjenta m.in. w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, prawdziwości złożonych danych oraz braku podwójnego finansowania projektu.

42 ZAŁĄCZNIKI – duży projekt Dodatek I – deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (zał. 16 przy małym wniosku). Załącznik II - Rezultaty Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści lub Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści lub ostateczne Studium Wykonalności. Pozostałe Załączniki (z wyjątkiem zał. 16) jak przy małym wniosku (podlegające ocenie formalnej i merytorycznej). Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt’a. Inne załączniki przygotowywane lub rekomendowane przez JASPERS (jeśli dotyczy)

43 ZAŁĄCZNIKI – mały projekt Załączniki od 1 – 33 wymienione przy formularzu Wniosku Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt’a.

44 WYBRANE ZAŁĄCZNIKI Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu Uwaga: Beneficjent będący pjb z oświadczeniem o zapewnieniu środków finansowych załącza dodatkowo deklarację dotyczącą zapewnienia środków budżetowych na realizację inwestycji, wystawioną przez Ministerstwo Infrastruktury. Bilans z ostatnich 3 lat (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego zaświadczenie z RIO. Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.) – nie dotyczy jst. Uwaga: Bilans i rachunek zysków i strat nie składają państwowe jednostki budżetowe (GDDKiA).

45 KONTAKT Zespół Projektów Infrastrukturalnych e-mail: pin@parp.gov.plpin@parp.gov.pl Fax: (022) 432 80 46 Sekcja Projektów Komunikacyjnych i Kubaturowych e-mail: pin31@parp.gov.plpin31@parp.gov.pl Kontakty na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1146 Sekcja Projektów Drogowych e-mail: pin4@parp.gov.plpin4@parp.gov.pl Kontakty na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/819

46 Ważne linki Link do wzoru wniosku dla małego projektu: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx# zakladka=2 Dla projektów dużych zastosowanie ma formularz wniosku stanowiący załącznik do rozporządzenia 1828/2006: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx# zakladka=4 http://porpw.parp.gov.pl/ http://www.polskawschodnia.gov.pl/

47 Ważne linki Uwaga: Zmiana rozporządzenia 1828/2006: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozporządzenie ma na celu zmniejszenie obciążeń państw członkowskich przede wszystkim w odniesieniu do sprawozdawczości i przekazywanych informacji. Rozporządzenie weszło w życie 13 października 2009 r., a jego tekst znajduje się pod adresem: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:250:000 1:0062:PL:PDF

48 Dziękuję za uwagę Monika Łyk Główny Specjalista Sekcja Projektów Drogowych Zespół Projektów Infrastrukturalnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa tel.: (022) 432-89-41 fax: (022) 432-84-32 e-mail: monika_lyk@parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Wniosek o dofinansowanie PO RPW Monika Łyk Lublin, 19.10.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google