Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jedno okienko. Jak założyć własną firmę?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jedno okienko. Jak założyć własną firmę?"— Zapis prezentacji:

1 Jedno okienko. Jak założyć własną firmę?
Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek

2 Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się:
osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórcę i artystę, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnika jedoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Jak założyć własną firmę?

3 Jeśli osoba chce rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, powinna udać się do organu ewidencyjnego i wypełnić tam wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1. Jak założyć własną firmę?

4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych z otrzymanego wniosku EDG-1 sporządza z urzędu: - pierwszorazowy dokument zgłoszeniowy płatnika składek (ZUS ZFA), - informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA), - informację o rachunkach bankowych płatnika składek (ZUS ZBA). Jak założyć własną firmę?

5 Samodzielnie przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Samodzielnie również przekazuje do ZUS dokumenty rozliczeniowe. Jeśli prowadzenie działalności gospodarczej będzie jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia formularza ZUS ZUA. Jeśli przedsiębiorca posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych i będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, składa formularz ZUS ZZA. Jak założyć własną firmę?

6 Obydwa formularze składa się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Formularze można przekazać do ZUS: za pośrednictwem poczty, bezpośrednio w sali obsługi klientów oddziału /inspektoratu ZUS, drogą elektroniczną – dokumenty muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jak założyć własną firmę?

7 Zakres ubezpieczeń Osoba, dla której ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, podlegają obowiązkowo: ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniom rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu, ubezpieczenie chorobowe jest dla osób prowadzących działalność dobrowolne. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jak założyć własną firmę?

8 Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
Podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Do 31 grudnia 2009 r. podstawę wymiaru składek stanowi kwota 1915, 80 zł. Jak założyć własną firmę?

9 Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
Składka obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku: ubezpieczenie emerytalne – 373, 96 zł, (19,52%) ubezpieczenia rentowe – 114, 95 zł, (6%) ubezpieczenie chorobowe – 46, 94 zł, (2,45%) ubezpieczenie wypadkowe (dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych – 31,99 zł (1,67%) Suma składek na ubezpieczenia społeczne – 567, 84 zł Jak założyć własną firmę?

10 Preferencyjna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
Osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej i spełnią poniższe warunki: nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej, nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej mogą skorzystać z możliwości opłacania składek na preferencyjnych zasadach, tj. od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jak założyć własną firmę?

11 Preferencyjna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
Składka preferencyjna obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku: ubezpieczenie emerytalne – 74,72 zł, ubezpieczenia rentowe – 22,97 zł, ubezpieczenie chorobowe – 9,38 zł, ubezpieczenie wypadkowe (dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) – 6,39 zł Suma składek na preferencyjne ubezpieczenia społeczne – 113, 46 zł. Jak założyć własną firmę?

12 Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne
Od 1 marca 2009 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 2491,57 zł. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%. Kwota składki zdrowotnej to obecnie 224,24 zł. Jak założyć własną firmę?

13 Terminy opłacania składek
do 10. dnia następnego miesiąca - jeżeli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie do 15. dnia następnego miesiąca - w pozostałych przypadkach (np. w przypadku opłacania składek za siebie oraz osobę współpracującą lub za pracowników). Jak założyć własną firmę?

14 Zawieszanie działalności gospodarczej
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie działalności, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Jak założyć własną firmę?

15 Zawieszanie działalności gospodarczej
W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie Zakład sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA), członków rodziny osoby ubezpieczonej zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego (formularz ZUS ZCNA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA). Jak założyć własną firmę?

16 Wznowienie działalności gospodarczej
W przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje do ZUS kopię wpisu o wznowieniu. W oparciu o tę informację Zakłada sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA), zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, zgodnie z podleganiem ubezpieczeniom, wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności. Jak założyć własną firmę?

17 Wznowienie działalności gospodarczej
Jeżeli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany skutkujące zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu tytułu ubezpieczenia, do złożenia dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń zobowiązany jest płatnik składek. Zakład powiadomi płatnika składek odrębnym pismem o sporządzonych przez ZUS dokumentach zgłoszeniowych - w związku z wznowieniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej. Jak założyć własną firmę?

18 Wznowienie działalności gospodarczej
Po wznowieniu wykonywania działalności, płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgłoszeniowych za wszystkie wyrejestrowane osoby podlegające ubezpieczeniom (np. za osoby współpracujące) oraz członków rodziny. Jak założyć własną firmę?

19 Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
W przypadku zgłoszenia, zawieszenia lub wznowienia działalności przez spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka dodatkowo wypełnia odpowiednio dokumenty zgłoszeniowe lub wyrejestrowujące, zmieniające lub korygujące dane spółki jako płatnika składek: ZUS ZPA, ZAA, ZBA, ZIPA, ZWPA, które zostaną bezpośrednio przekazane przez sądy rejestrowe do odpowiedniej jednostki ZUS (zgodnie z adresem siedziby spółki). Jak założyć własną firmę?

20 Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
Natomiast wspólnicy spółek: komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o., składają do ZUS odpowiednio zgłoszenie/wyrejestrowanie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, ZUS ZWPA, ZUS ZIPA z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Mogą tego dokonać również za pośrednictwem sądu rejestrowego. Jak założyć własną firmę?

21 Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o., w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązani są przekazać do ZUS formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Jak założyć własną firmę?

22 KROK 1: w dniach 25.06.- 02.07.2009 r. wejdź na stronę
KROK 2: wpisz kod aktywacyjny: ZUS (kod aktywny od momentu rejestracji). KROK 3: korzystaj ze wszystkich internetowych zasobów Gazety Prawnej za darmo przez 2 tygodnie! Jak założyć własną firmę?


Pobierz ppt "Jedno okienko. Jak założyć własną firmę?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google