Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sudujko Daniel Tkaczuk Jakub. 1. Adresy, godziny przyjęć 2. Jakie ubezpieczenia? 3. Potrzebne dokumenty – z czym do ZUSu 4. Formularze 5. Koszty 6. Terminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sudujko Daniel Tkaczuk Jakub. 1. Adresy, godziny przyjęć 2. Jakie ubezpieczenia? 3. Potrzebne dokumenty – z czym do ZUSu 4. Formularze 5. Koszty 6. Terminy."— Zapis prezentacji:

1 Sudujko Daniel Tkaczuk Jakub

2 1. Adresy, godziny przyjęć 2. Jakie ubezpieczenia? 3. Potrzebne dokumenty – z czym do ZUSu 4. Formularze 5. Koszty 6. Terminy 7. Składki 8. Wyrejestrowanie działalności

3 ul. Sobieskiego 294 84-200 Wejherowowww.zus.plwww.zus.pl Tel. (0-58) 572-97-00

4 Rozpoczynając działalność gospodarczą musimy zarejestrować się w ZUS i samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ubezpieczeniem dobrowolnym jest ubezpieczenie chorobowe. obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne,rentowe,wypadkowe,zdrowotne, dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

5 1. dowód osobisty 2. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji (numer oraz organ prowadzący rejestr przedsiębiorców) 3. numer NIP (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu) 4. numer REGON (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu) 5. numer rachunku bankowego firmy w przypadku zatrudniania pracowników - dane osobowe pracowników, obejmujące numery PESEL i NIP

6 1. ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy dane osobowe, adres, PESEL, Regon, informacje o rachunku bankowym 2. ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej) 3. ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; powyższe dane oraz zaznaczyć rodzaje ubezpieczenia, podać tytuł ubezpieczenia (w zapisie kodowym), oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, ewentualny stopień niepełnosprawności 4. ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

7 Natomiast przy zatrudniania pracowników (do 7 dni od rozpoczęcia zatrudnienia) pracodawca zobowiązany jest do przesłania do ZUS dwóch dokumentów rejestracyjnych: ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Jeśli płatnik oprócz rachunku bankowego podanego w dokumencie ZUS ZFA posiada inne rachunki, powinien przekazać do ZUS formularz ZUS ZBA (informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek). Z kolei jeśli adres (adresy) prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby płatnika składek podany w dokumencie ZUS ZFA, płatnik przekazuje do ZUS odpowiednią informację na formularzu ZUS ZAA (adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek).

8 brak opłat rejestracyjnych ! jedynie określone ustawowo, comiesięczne składki

9 Jesteśmy zobowiązani zgłosić się do ZUS w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli nie zdecydujemy się na zatrudnienie pracowników, wpłacamy składki na ubezpieczenia społeczne i składamy dokumenty rozliczeniowe do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. W przypadku zatrudniania pracowników rozliczamy się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia. Jednostka ZUS powinna przyjąć zgłoszenie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia. Jednostka ZUS powinna przyjąć zgłoszenie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia.

10 Osoba uzyskała w styczniu wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP i REGON, ale zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dopiero w marcu. Wtedy otrzyma pierwsze zlecenie na remont mieszkania. Osoba taka powinna zgłosić się do ZUS po faktycznym rozpoczęciu prac budowlanych. Jeśli będzie to marzec, to dopiero za ten okres (w kwietniu) będzie zobowiązana odprowadzać składki do ZUS.

11 Osoby prowadzące własny biznes są zobowiązane do przekazywania dokumentów do ZUS albo w formie: elektronicznej (utworzonej w aktualnej wersji programu PŁATNIK i obowiązkowej dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób), papierowej (na oryginalnych formularzach dostępnych w terenowych jednostkach ZUS lub w formie wydruków z programu PŁATNIK dla płatników składek rozliczających składki nie więcej niż za 5 osób). Osoba prowadząca firmę sama lub taka, która zatrudnia nie więcej niż 5 osób (wliczając w to osoby współpracujące), może więc zgłosić się do ZUS, przesyłając dokumenty w formie papierowej. Nie ma jednak przeszkód, aby przesyłała je elektronicznie. Ta forma ma wiele zalet, bo eliminuje ręczne wypełnianie dokumentów i minimalizuje ryzyko pomyłek!

12 Aktualna wersja programu pozwala między innymi na: manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych, import danych z systemu kadrowo-płacowego, utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych, tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca, drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty, przygotowywanie przelewów bankowych w formie pliku tekstowego, automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów, uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS.

13 Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę stanowią procent od dochodów, przy czym zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

14 Składki na ubezpieczenie społeczne: ubezpieczenie emerytalne: 19,52 % ubezpieczenie rentowe: 6 % ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % ubezpieczenie wypadkowe: 0,67-3,60 % Składki na ubezpieczenie społeczne w pełnym wymiarze, dla których podstawą wymiaru składek stanowi kwota nie niższa niż 1770,82 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kw. 2008 r. tj. 2951,36 zł) wynosi: ubezpieczenie emerytalne:345,66 zł ubezpieczenie rentowe:106,25 zł ubezpieczenie chorobowe: 43,39 zł Ubezpieczenie wypadkowe: samodzielnie ustalamy

15 Składki na ubezpieczenie zdrowotne: Podstawa opodatkowania nie podlega obniżeniu i wynosi tyle ile pozostali przedsiębiorcy ; Przykładowo: dla IX, X, XI 2008 podstawa wynosi – 2364,27 zł, a składka odprowadzana do ZUS wynosi 212,78 zł (tj. 9 proc.) Podstawa zdrowotnego zmienia się co 3 miesiące i jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.

16 Źródło: www.zus.plwww.zus.pl

17 Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne jest obowiązkowe tylko z jednego rodzaju przychodu, z pozostałych z kolei jest dobrowolne. Oznacza to, iż przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczy, kt ó ry jednocześnie pracuje w ramach stosunku pracy nie musi odprowadzać od siebie składek na ubezpieczenie społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest natomiast odprowadzana od każdego rodzaju uzyskiwanego przychodu. W niekt ó rych wypadkach sytuacja taka wydaje się być paradoksalna, gdyż składka na ubezpieczenie zdrowotne może przewyższać doch ó d uzyskany z danego rodzaju działalności gospodarczej.

18 Osoby, które założyły firmę po 24 sierpnia 2005 r. i Nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej Nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś w ramach stosunku o pracę czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej mają prawo do ulgi w zapłacie składek ubezpieczeniowych dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne Ulga polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek do 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności

19 Gdy osoba prowadząca działalność zaprzestanie jej prowadzenia wyrejestrowuje z ZUS siebie: jako ubezpieczonego - na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń), jako płatnika składek - na formularzu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) w terminie 14 dni od zakończenia działalności.

20 Pamiętaj! Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS jest obowiązkowe. Opłacasz składki swoje i swoich ewentualnych pracowników.

21


Pobierz ppt "Sudujko Daniel Tkaczuk Jakub. 1. Adresy, godziny przyjęć 2. Jakie ubezpieczenia? 3. Potrzebne dokumenty – z czym do ZUSu 4. Formularze 5. Koszty 6. Terminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google