Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Magdalena, kl. 3a

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Magdalena, kl. 3a"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Magdalena, kl. 3a
Wszystko o PIT Opracowała: Magdalena, kl. 3a

2 Co to jest PiT? Potocznie mówiąc PiT jest to rozliczenie podatkowe za dany rok, które trzeba dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego. Gdybyśmy jednak chcieli ująć sprawę fachowo, powinniśmy powiedzieć iż PiT to podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też osobisty podatek dochodowy. Skrót PiT wywodzi się od angielskiego znaczenia Personal Income Tax i oznacza on powszechnie stosowany na świecie podatek od dochodów, które uzyskują osoby fizyczne, czyli od wynagrodzeń ze stosunku pracy, emerytur, rent, wszelkich zasiłków oraz podatek od prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej, naukowe, oświatowej, artystycznej, literackiej oraz publicystycznej.

3 Co to jest PiT? Mowa tu zarówno o umowie o pracę, umowie o dzieło, oraz umowie zlecenie. Wszystkie te świadczenia na rzecz drugiej osoby podlegają obowiązkowemu rozliczeniu podatkowemu, czyli podatkowi od osób fizycznych. PiT czyli rozliczenie roczne składa się na początku kolejnego okresu rozliczeniowego, czyli w pierwszych miesiącach nowego roku kalendarzowego za rok ubiegły. Obowiązkowi samodzielnego rozliczenia podatkowego podlega każdy, kto ukończył 18 lat oraz rozpoczął pracę i życie na własny rachunek, natomiast dzieci niepełnoletnie rozliczane są z rodzicami na wspólnym formularzu zwanym potocznie PiTem. Jeśli mamy problemy z rozliczeniem PiTu we własnym zakresie, zawsze możemy zlecić to firmie świadczącej profesjonalne usługi księgowe, jak np. biuro rachunkowe. źródło: "Księgowość i rachunkowość"

4 Gdzie złożyć zeznanie podatkowe
Podatnik, który wypełni roczne zeznanie podatkowe za 2012 rok (PIT 2012), musi złożyć je w urzędzie skarbowym. Może to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź pośrednio – nadając zeznanie. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez Internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – serwis pitroczny.pl umożliwia wysłanie deklaracji przez Internet. źródło: "pitroczny.pl"

5 Rodzaje PITów i inne deklaracje
1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG * VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług. Składana do 25-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. * VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów. Składana do 25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale

6 2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
* PIT-4 PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. W deklaracji należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika - deklaracji nie składa się. Składana do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki

7 * PIT-5 * PIT-11 * PIT-16A * PIT-28
Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Składana do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. * PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informację roczną PIT-11 składają ci sami, co składali deklarację PIT-4R. PIT-11 należy przesłać do: - podatnika (pracownik, zatrudniony, zleceniobiorca, autor itp.), - urzędu skarbowego. Składana do 28 (lub 29) lutego za rok poprzedni. * PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Składana do 31 stycznia za rok poprzedni. * PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. źródło: "sciaga.pl"

8 Jakie wydatki można odliczyć od podatku?
Chociaż niemal systematycznie kurczą się możliwości wykorzystania ulg i odliczeń podatkowych, Ministerstwo Finansów pozostawiło nam jeszcze całkiem sporo możliwości "okrojenia" podatku dochodowego za 2012 rok. Duże zmiany czekają nas za to przy wypełnianiu zeznań PIT w przyszłym roku. Warto więc przyjrzeć się jakie korzyści dla naszych kieszeni mogą przynieść wciąż jeszcze obowiązujące przepisy podatkowe Osoby rozliczające się na podstawie deklaracji PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany), PIT-36 (działalność gospodarcza), PIT-37 (praca, umowy o dzieło i zlecenie, emerytury), jeśli chcą skorzystać z przysługujących im ulg i odliczeń, do swoich zeznań podatkowych dołączają druk PIT/O. Zgodnie z przepisami, odliczeniu od dochodu (w przypadku PIT-28 odliczeniu od przychodu) podlegają: darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, zwrot za nienależnie pobrane świadczenia, użytkowanie Internetu, wydatki na nabycie nowych technologii i wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

9 Jakie wydatki można odliczyć od podatku? cd.
Darowizny W przypadku darowizn odliczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu (przychodu). W druku PIT/O możemy ująć nasze darowizny przekazane na cele kultu religijnego oraz działalność pożytku publicznego i wolontariatu. Może to być np. wsparcie dla organizacji zajmujących się pomocą społeczną, osobami niepełnosprawnymi, przeciwdziałaniem uzależnieniom, pielęgnowaniu polskości itp. Warto pamiętać, że odliczać możemy nie tylko darowizny na rzecz polskich organizacji, ale także tych, działających na terenie Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (pod warunkiem, że prowadzą one działania równorzędne do tych określonych w krajowych przepisach). Z ulg korzystać mogą także honorowi krwiodawcy. Podatnik, który nieodpłatnie oddał krew i został zarejestrowany w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, może odliczyć jej wartość od swojego dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości podarowanego "czerwonego złota", ale także jego składników (osocza). Obowiązujący obecnie przelicznik to 130 zł za 1 litr pobranej krwi. Darowiznę możemy odliczyć, jeśli mamy dokument potwierdzający wpłatę na rachunek bankowy wspartego przez nas podmiotu. W przypadku, gdy była to np. darowizna rzeczowa, wymagany jest dowodów, z którego wynika kto jest darczyńcą, jaka jest wartość przedmiotu oraz oświadczenie, że obdarowywany go przyjmuje . Fiskus nie uwzględni naszych darowizn na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów z branży tytoniowej, spirytusowej, elektronicznej, czy metali szlachetnych.

10 Jakie wydatki można odliczyć od podatku? cd.
Rehabilitacja niepełnosprawnych Spory zakres możliwości odliczeń mają niepełnosprawni lub osoby utrzymujące niepełnosprawnego (pod warunkiem, że jego dochody podatkowe nie przekroczyły w danym roku kwoty zł). Odliczeniu podlegają wydatki związane z adaptacją mieszkania i samochodu do potrzeb niepełnosprawnego, a także zakup i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego lub ułatwiającego czynności życiowe (mogą to być także np. wydawnictwa medyczne czy materiały szkoleniowe). W deklaracji PIT/O można uwzględnić także opłaty za pobyt i transport na turnusach rehabilitacyjnych, lecznicach uzdrowiskowych czy koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu (I grupa inwalidzka) oraz osoby niewidome (I i II grupa) od dochodu odliczą także opłacenie przewodnika, ale jedynie do kwoty zł w danym roku. Co ciekawe, taki sam próg odliczenia obowiązuje w przypadku kosztów utrzymania psa przewodnika oraz wydatków związanych z użytkowaniem własnego samochodu w związku z przewozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze (w przypadku płatnego transportu karetką sanitarną limitu wydatków nie wskazano). Uwzględniono także odpisy związane z opieką pielęgniarską (w przypadku przewlekłej choroby niepełnosprawnego) i usługi opiekuńcze (dla osób zaliczanych do I grupy inwalidzkiej). Odliczyć można też opłacenie tłumacza migowego i leki. W tym ostatnim przypadku, chodzi o medykamenty, wobec których lekarz stwierdził, że niepełnosprawny musi je stosować, a ich koszt w skali miesiąca przekroczył 100 zł. W druku PIT/O można uwzględnić jedynie tę nadwyżkę (jeśli np. na lekarstwa wydaliśmy 140 zł, odliczeniu podlega kwota 40 zł).

11 Jakie wydatki można odliczyć od podatku? cd.
Internet i nowe technologie Jedną z najpopularniejszych ulg wykorzystywanych przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym jest odliczenie wydatków z tytułu użytkowania Internetu. W skali całego roku można odliczyć maksymalnie 760 zł. Od niedawna z ulgi korzystamy rozumiejąc Internet nie tylko jako stałe łącze w miejscu zamieszkania podatnika. Dowodem na korzystanie z sieci może być nawet rachunek z kawiarenki internetowej. Warto przypomnieć, że z odpisu korzystamy w tym roku po raz ostatni. Kolejna ulga wykorzystywana jest głównie przez innowacyjnych przedsiębiorców, prowadzących działalność pozarolniczą. Przez "ulgę na nowe technologie", rozumie się możliwość odliczenia wydatków poniesionych na wiedzę technologiczną (licencje, wyniki badań, know-how), która umożliwia wytwarzanie udoskonalonych wyrobów lub usług. Ważne by nie była ona stosowana na świecie dłużej niż 5 lat (fakt ten musi potwierdzić niezależna jednostka naukowa). W tym przypadku odliczyć można kwotę nie przekraczającą dochodu uzyskanego przez podatnika z jego działalności (pod warunkiem, że nie jest ona prowadzona na terenie strefy ekonomicznej).

12 Jakie wydatki można odliczyć od podatku? cd.
Wpłaty na IKZE i nienależne świadczenia Odliczenia wpłat dokonywanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego podatnicy mogą dokonać po raz pierwszy w tym roku. Kwoty ujęte w zeznaniu PIT/O nie mogą być większe niż 4 proc. kwoty wynoszącej dla oszczędzających w 2012 r zł (wynika to m.in. z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe). Za wpłatę na IKZE uznaje się także przeniesienie na nie środków z indywidualnego konta emerytalnego (IKE). Jeśli tym samym naruszony zostanie wyznaczony limit wpłat, nadwyżkę będzie można odliczyć w kolejnych latach. Prawo podatkowe przewiduje także sytuacje, gdy w okresie obywatel odprowadził podatek wyliczony na podstawie m.in. uzyskanych świadczeń, które potem okazały się nienależnie przez niego pobrane. Gdy zostały zwrócone, podatnik może sobie odliczyć "nadpłaconą" wcześniej kwotę.

13 Jakie wydatki można odliczyć od podatku? cd.
Dojazd do pracy Pracodawca co miesiąc za swoich pracowników odprowadza tzw. zaliczki na podatek, odliczając je od zarobków przed opodatkowaniem. Są to kwoty zryczałtowane. W przypadku osób, które dojeżdżają do pracy z innego miasta stawki odliczenia są wyższe niż "miejscowych" pracowników i wynoszą: 139 zł 06 gr miesięcznie, a rocznie zł 72 gr. Dla tych, którzy mają np. dwie prace odliczenie maksymalnie wynosi zł 56 gr. Jeśli jednak wydatki podatnika, który dojeżdża do pracy są większe niż ryczałt, a może on je udokumentować np. imiennymi biletami okresowymi, składając PIT warto nadwyżkę wydatków odliczyć samodzielnie.

14 Jakie wydatki można odliczyć od podatku? cd.
Ulga rodzinna i ulga dla gosposi Nasze zobowiązania wobec fiskusa można pomniejszyć stosując także odliczenia od podatku. Niezmiennie od kilku lat najpopularniejsza jest tzw. "ulga rodzinna". Miesięcznie na każde dziecko możemy odliczyć 92,67 zł (pod warunkiem, że podatnik w tym okresie wykonywał wobec małoletniego władzę rodzicielską, a jeśli dziecko z nim zamieszkiwało pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej). W przypadku gdy np. dziecko rozwiedzionych rodziców przebywało w ciągu miesiąca u nich obojga, matka i ojciec mogą odliczyć sobie od podatku ulgę w wysokości 1/30 kwoty 92,67 zł za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem. Podobne zasady dotyczą rodziców i opiekunów pełnoletnich dzieci, które otrzymują rentę socjalną, dodatek pielęgnacyjny lub uczą się, czy studiują. W przypadku gdy podatnik w gospodarstwie domowym przez ponad rok zatrudnia na podstawie umowy aktywizacyjnej bezrobotną osobę do pomocy w pracach domowych i z własnych środków opłaca jej składki na ubezpieczenie społeczne, należy mu się odpis od podatku w wysokości udokumentowanych na ten cel wydatków. W tym przypadku ważne jest, by umowa była zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Źródło:

15 Wywiad z rodzicami Przeprowadź wywiad z rodzicami na temat wykorzystania ulg podatkowych w roku 2011. Z jakich ulg korzystali? Jakich odliczeń podatkowych dokonali? Moi rodzice w 2011 korzystali z ulgi prorodzinnej oraz ulgi na Internet. Dokonali odliczeń z tytułu ulgi na dwójkę dzieci w pełnej wysokości przysługującej w 2011 roku. Korzystali z odliczenia od dochodów z tytułu ulgi na Internet w wysokości 18% wydatków udokumentowanych rachunkami za korzystanie z Internetu. Rodzice przekazali również 1% swojego podatku z przeznaczeniem na organizacje pożytku publicznego.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opracowała: Magdalena, kl. 3a"

Podobne prezentacje


Reklamy Google