Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W PSP NR2 IM.J.KORCZAKA W KLUCZBORKU Na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W PSP NR2 IM.J.KORCZAKA W KLUCZBORKU Na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W PSP NR2 IM.J.KORCZAKA W KLUCZBORKU Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:  rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: 1)szczególnych uzdolnień; 2)niepełnosprawności; 3)choroby przewlekłej; 4)niedostosowania społecznego; 5)zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 6)specyficznych trudności w uczeniu się;

3 7)zaburzeń komunikacji językowej; 8)sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9)niepowodzeń edukacyjnych; 10)zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11)trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 12)innych potrzeb dziecka.

4 Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. we współpracy z: 1)rodzicami uczniów; 2)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3)placówkami doskonalenia nauczycieli; 4)innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 1)ucznia; 2)rodziców /prawnych opiekunów ucznia; 3)nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 4)poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

6 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana : uczniom w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; porad i konsultacji. rodzicom uczniów i nauczycielom w formie: porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń.

7 Rodzaje zajęć i liczba uczestników: 1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów. 2.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

8 3.Zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów. zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów. zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

9 Zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia.

10 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Pracą zespołów koordynuje pedagog szkolny, natomiast poszczególnych zespołów koordynatorzy - wychowawcy, powołani przez dyrektora. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Powołanie członków zespołów następuje w trybie Zarządzenia dyrektora szkoły.

11 Zespół tworzy dyrektor szkoły dla ucznia posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni Specjalistycznej (niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii), wobec którego nauczyciel, wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych.

12 Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu? 1.Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części dotyczącej ich dziecka; o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia, 2.Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora; 3.Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy,pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica ucznia. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania.

13 Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU). Karty nie zakłada się dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Karta zawiera: a) imię (imiona) i nazwisko ucznia; b) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której dziecko uczęszcza; c) informację dotyczącą: opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii, potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, w szczególności w wyniku przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną umiejętności ucznia.

14 d) zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne po­trzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne; e) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; f) ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; g) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; h) terminy spotkań zespołu; i) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

15 Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-peda­gogicznej dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych. Komu przekazuje się kartę: Po zakończeniu edukacji lub w momencie zmiany przez ucznia szkoły kopia zostaje w dokumentach szkolnych, a jej oryginał otrzymują rodzice ucznia. Jeśli rodzic wyrazi zgodę, wówczas dyrektor przekazuje kopię karty do nowej szkoły.

16 Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla dziecka, za wyjątkiem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających (PDW) zawierający: a) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; b) działania realizowane z dzieckiem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psy­chologiczno-pedagogicznej; c) metody pracy z dzieckiem; d) działania wspierające rodziców dziecka; e) zakres dostosowania podstawy programowej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka; f) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

17

18 Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: a) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania; b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi w danym roku - do 20 kwietnia. Dokonując oceny, o której mowa powyżej, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicz­ nej.

19 Na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy. Na podstawie oceny, dokonanej przez zespół, przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy, dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Pobierz ppt "ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W PSP NR2 IM.J.KORCZAKA W KLUCZBORKU Na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google