Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest Unia Europejska (UE)?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest Unia Europejska (UE)?"— Zapis prezentacji:

1

2 Czym jest Unia Europejska (UE)?
28 państw członkowskich Ponad 500 milionów obywateli Obecnie kandydują do członkostwa w UE: Albania, Islandia, Czarnogóra, Serbia, była jugosłowiańska republika Macedonii i Turcja

3 Jakie są podstawowe zasady UE?
Wartości wspólne: poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność, prawa człowieka, pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność (art. 2 TUE) Cel: wspieranie pokoju, wartości UE i dobrobytu jej narodów (art. 3 TUE) 4 wolności: swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału

4 Główne etapy integracji europejskiej

5 Lata pięćdziesiąte: początki Odbudowa powojenna
1950: 9 maja – deklaracja Roberta Schumana 1951: utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) 6 państw członkowskich: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Niderlandy 1957: traktaty rzymskie – powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Euratomu

6 Lata sześćdziesiąte: fundamenty
1960: utworzenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 1962: wprowadzenie wspólnej polityki rolnej (WPR) 1968: zniesienie ceł

7 Lata siedemdziesiąte Europa liczy 9 państw członkowskich
1973: pierwsze rozszerzenie – do EWG przystępują Dania, Zjednoczone Królestwo i Irlandia Europa liczy 9 państw członkowskich 1979: pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego

8 Lata osiemdziesiąte: konsolidacja
Rozszerzenie o kraje Europy Południowej – przystępują Grecja (1981), Hiszpania i Portugalia (1986) Europa liczy 12 państw członkowskich 1986: podpisanie Jednolitego aktu europejskiego zmieniającego traktat rzymski 1990: w wyniku zjednoczenia Niemiec dawne Niemcy Wschodnie zostają przyłączone do EWG

9 Lata dziewięćdziesiąte
1993: wejście w życie jednolitego rynku europejskiego (Traktatu z Maastricht) 1995: kolejne rozszerzenie – przystępują Austria, Finlandia i Szwecja Europa liczy 15 państw członkowskich

10 Pierwsza dekada XXI w.: największe rozszerzenie
1 stycznia 2002 r.: 12 krajów wprowadza euro 2004: rozszerzenie o kraje Europy Środkowo‑Wschodniej – przystępuje 10 nowych państw członkowskich: Cypr, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja i Słowenia Europa liczy 25 państw członkowskich 2007: przystępują Bułgaria i Rumunia Europa liczy 27 państw członkowskich 2013: przystępuje Chorwacja Europa liczy 28 państw członkowskich

11 Pierwsza dekada XXI w. Konieczność przeprowadzenia reformy instytucjonalnej 2005: Francja i Niderlandy odrzucają projekt konstytucji europejskiej 2009: Przyjęcie Traktatu z Lizbony i jego wejście w życie 1 grudnia

12 Kilka przykładów Swoboda zamieszkiwania, studiowania i podejmowania pracy w dowolnym państwie członkowskim Programy wymiany dla młodzieży: Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus Wspólna waluta w 19 krajach Przepisy w dziedzinie ochrony środowiska, aby przeciwdziałać zmianie klimatu Równość szans Niższe koszty roamingu i wiele innych...

13 Instytucje europejskie

14 Parlament Europejski Dzieli z Radą uprawnienia do stanowienia prawa (do uchwalania aktów prawnych) Monitoruje budżet UE (wraz z Radą) i nadzoruje politykę instytucji UE 751 posłów wybranych w wyborach powszechnych Wybory co 5 lat Przewodniczący: Martin Schulz

15 Rada Europejska Przedstawia wytyczne dotyczące polityki UE, określa ogólne kierunki i priorytety polityczne W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, a także jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Przewodniczący: Donald Tusk

16 Rada Unii Europejskiej
Współstanowi prawo, wspólnie z Parlamentem Europejskim (zmienia, przyjmuje albo odrzuca propozycje Komisji Europejskiej dotyczące aktów prawnych) W jej skład wchodzą ministrowie z 28 państw członkowskich odpowiedzialni za dziedziny, które są przedmiotem obrad Rotacyjna prezydencja: państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo zmienia się co 6 miesięcy 1 stycznia – 30 czerwca 2015 r.: Łotwa 1 lipca – 31 grudnia 2015 r.: Luksemburg

17 Komisja Europejska Proponuje i wdraża akty prawne (prawo inicjatywy, „strażnik” traktatów) 28 komisarzy (po jednym z każdego państwa członkowskiego), w tym przewodniczący Komisji: Jean-Claude Juncker i kilku wiceprzewodniczących (jeden jest Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa)

18 Pozostałe instytucje i organy UE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejski Bank Centralny Europejski Trybunał Obrachunkowy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) Komitet Regionów

19 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

20 Co to jest EKES? Jest to organ doradczy utworzony na mocy traktatu rzymskiego (1957) Reprezentuje zorganizowane społeczeństwo obywatelskie Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

21 Co to jest zorganizowane społeczeństwo obywatelskie?
Wszystkie grupy i organizacje, które są tworzone przez obywateli, aby reprezentowały ich interesy, dążyły do określonego celu lub umożliwiały współpracę z podobnie myślącymi osobami

22 Na czym polega rola EKES-u?
Funkcja doradcza wobec Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. EKES ma trzy podstawowe zadania: zapewnić, by polityki UE odzwierciedlały rzeczywisty obraz sytuacji gospodarczej, społecznej i obywatelskiej, tworzyć UE opartą w większym stopniu na uczestnictwie, zbliżać ją do obywateli, propagować wartości UE i organizacje społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie

23 Pomost między UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim
Reprezentuje interesy społeczeństwa obywatelskiego Umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich wyrażanie opinii na szczeblu europejskim

24 Jaki jest skład EKES-u? Jest to zgromadzenie 353 członków (wyznaczanych na 5 lat) z 28 państw członkowskich UE. EKES ma 1 przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących wybieranych co 2,5 roku Reprezentuje środowiska gospodarcze i społeczne: pracodawców, pracowników i inne podmioty (organizacje pozarządowe, rolników, młodzież, organizacje ochrony konsumenta i inne) Posiada 6 sekcji i Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) Opinie są omawiane i przyjmowane zwykłą większością głosów na sesjach plenarnych (+/- 9 w roku)

25 Praca nad opiniami Grupa analityczna: 6 sekcji Zgromadzenie Plenarne
GRUPA II Pracownicy GRUPA I Pracodawcy GRUPA III Inne Podmioty Grupa analityczna: członkowie i eksperci SEKCJA SEKCJA 6 sekcji

26 Twoja Europa – Twoje zdanie!

27 CZAS NA DZIAŁANIA OBYWATELSKIE
UE jest kluczową areną demokracji dla przeszło 500 mln obywateli w 28 krajach: tworzy przepisy, rozporządzenia i dyrektywy, które wpływają na codzienne życie. Jako aktywni obywatele mamy wiele narzędzi do bezpośredniego uczestnictwa w zarządzaniu Europą. Naszym obowiązkiem jest dbać o nasze wspólne interesy i szanować je. To Wasza Europa, a Wasze zdanie może mieć decydujące znaczenie. Chodzi przede wszystkim o aktywny udział! Będziecie mieli okazję pracować nad zagadnieniem dotyczącym aktywnego obywatelstwa na szczeblu europejskim.

28 Wasze zadania Przeczytajcie i przedyskutujcie w klasie „tematy działań obywatelskich”, które otrzymacie od EKES-u Wybierzcie JEDEN „temat działań obywatelskich” i poinformujcie nas o swoim wyborze do 11 marca Przygotujcie się do debaty w Brukseli: z pomocą nauczyciela opracujcie wybrany temat W Brukseli: obrady grupy roboczej, sprawozdanie, debata i przedstawienie na sesji plenarnej dla młodzieży

29 1. Przeczytajcie i przedyskutujcie tematy działań obywatelskich
Do końca lutego 2015 r.: otrzymacie od EKES-u tematy działań obywatelskich w języku angielskim Dokument ten, zawierający listę „tematów działań obywatelskich”, posłuży jako podstawa do debaty w Brukseli Przedyskutujcie w klasie poszczególne tematy, po to by wybrać JEDEN z nich

30 2. Dokonajcie wyboru Po dyskusji w klasie nad „tematami działań obywatelskich” wybierzcie JEDEN temat Informację o tym, jaki temat wybraliście, należy przesłać w języku angielskim do EKES-u do dnia 11 marca

31 3. Przygotujcie się do debaty w Brukseli
Opracujcie wybrany przez Was temat: możecie przygotować mały projekt dotyczący działania. Może on obejmować np. prezentację, występ, krótką publikację, krótką debatę itp. Cel projektu: Ułatwić pełne zaangażowanie w wybrany temat i lepsze zrozumienie związanych z nim możliwości i ograniczeń Do końca marca otrzymacie informacje o tym, jakie tematy wybrały pozostałe szkoły

32 4. W Brukseli: obrady grup roboczych
Warsztaty będą okazją do przeanalizowania doświadczeń każdej szkoły z wybranym zagadnieniem, zgromadzonych doświadczeń i proponowanych sposobów wzmocnienia i dalszego rozwijania aktywności obywatelskiej i demokracji uczestniczącej

33 5. W Brukseli: sprawozdanie i debata
Główne wnioski niektórych grup roboczych zostaną przedstawione na ostatnim posiedzeniu plenarnym YEYS i zostaną ujęte w sprawozdaniu z obrad Mamy nadzieję, że działania podjęte podczas tego wydarzenia wywołają reakcję w całej Europie i zachęcą innych młodych ludzi do podejmowania odpowiedzialności i udziału!

34 Ostateczny termin i adres
Termin nadesłania wybranego przez Was „tematu działań obywatelskich” w języku angielskim upływa 11 marca 2015 r. Dalsze informacje i pomoc można uzyskać, pisząc do nas: Strona internetowa: „Twoja Europa – Twoje zdanie” @youreurope

35


Pobierz ppt "Czym jest Unia Europejska (UE)?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google