Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Tajemnica skarbowa idea vs. rzeczywistość?” dr Piotr Stanisławiszyn Zakład Prawa Finansowego Uniwersytet Opolski Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Tajemnica skarbowa idea vs. rzeczywistość?” dr Piotr Stanisławiszyn Zakład Prawa Finansowego Uniwersytet Opolski Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego."— Zapis prezentacji:

1 „Tajemnica skarbowa idea vs. rzeczywistość?” dr Piotr Stanisławiszyn Zakład Prawa Finansowego Uniwersytet Opolski Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Finansowego WPAiE Uwr. Wrocław 10 stycznia 2013 r.

2 Wprowadzenie TS w Ordynacji podatkowej TS w ustawie o kontroli skarbowej TS a kks Wnioski

3 „Tajemnica” w systemie prawnym ochrona wartości prawo do prywatności interes publiczny/przejrzystośc życia publ. nie ma charakteru bezwzględnego proporcjonalność konieczność zaufanie

4 „Tajemnica” Zawodowa Finansowa Bankowa Celna Statystyczna Skarbowa

5 „Tajemnica skarbowa” Rys historyczny Idea Metoda regulacji /pozytywna/negatywna/ Definicja /gdzie jej szukać?/

6 Art. 293. § 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. § 2. Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w: 1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1, 2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające, 3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego, 5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1; 6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa.

7 Zagadnienie Jak „daleko” należy rozumieć pojęcie „akta”? Jak „daleko” sięga reżim TS?

8 Art. 294. § 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są : 1) pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych, 1a) funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych, 2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących, 3) członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych kolegiów, 4) Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów, 5) osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych, 6) przedstawiciele obcej władzy obecni w toku czynności kontrolnych, w związku z prowadzeniem równoczesnych kontroli.

9 Zagadnienie Czy w sytuacji gdy podatnik sam ujawni dane objęte TS czy wówczas mamy jeszcze doczynienia z TS? TS a „nieuzupełnione” pełnomocnictwo?

10 c.d. art. 294 o.p. § 3. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, zakończeniu stażu lub praktyki. § 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa. § 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą skarbową.

11 Zagadnienie Czy przestrzeganie TS należy utożsamiać z dostępem do informacji chronionych innym reżimem np. tajemnicą bankową?

12 Art. 295. W toku postępowania podatkowego dostęp do informacji pochodzących z banku lub innej instytucji finansowej, a także do informacji uzyskanych z banku lub innej instytucji finansowej mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przysługuje: 1) funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi - załatwiającym sprawę, ich bezpośrednim przełożonym, naczelnikowi urzędu skarbowego oraz naczelnikowi urzędu celnego, 2) organom i pracownikom organów, o których mowa w art. 305c, właściwym w zakresie udzielania i występowania o udzielenie informacji.

13 Art. 296 § 1. Akta spraw zawierające informacje: 1) pochodzące z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 82 § 2, oraz z innych instytucji finansowych, 2) określone w art. 305b, uzyskane od państw członkowskich Unii Europejskiej, pochodzące z banków oraz innych instytucji finansowych, 3) uzyskane w postępowaniu w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa - przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

14 § 2. Informacje, o których mowa w § 1, po ich wykorzystaniu są wyłączane z akt sprawy i przechowywane w kasach pancernych, szafach pancernych lub w urządzeniach służących ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, którym na podstawie odrębnych przepisów przyznano certyfikaty lub świadectwa kwalifikacyjne. Adnotacji o wyłączeniu dokonuje się w aktach sprawy. § 3. Ponowne włączenie do akt sprawy informacji, o których mowa w § 1, następuje wyłącznie w przypadkach określonych w art. 297 i 297a.

15 Art. 297. § 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celnych udostępniają wyłącznie: 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorowi izby skarbowej lub dyrektorowi izby celnej - w toku postępowania podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub postępowania kontrolnego prowadzonego w urzędzie skarbowym lub urzędzie celnym, 3) sądom lub prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem,

16 Art. 298. Akta nie zawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają : 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 2) innym organom podatkowym, 3) organom kontroli skarbowej, 3a) pracownikom wywiadu skarbowego, 5) sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w związku z toczącym się postępowaniem,

17 Zagadnienie Należy odróżnić akta zawierające informacje objęte reżimem TS od samych informacji

18 Art. 299. § 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 298. § 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:

19 Zagadnienie Czy udostępnienie informacji ma charakter odpłatny czy nieodpłatny ?

20 Art. 299a. Akta, o których mowa w art. 298, i dokumenty zawierające informacje, o których mowa w art. 299, przekazywane organom i osobom wymienionym w art. 298 pkt 4-7 oraz art. 299 § 2-4 oznacza się klauzulą "Tajemnica skarbowa".

21 A rt. 299b. § 1. Minister właściwy do spraw finansów p ublicznych może wyrazić zgodę na ujawnienie przez n aczelników urzędów skarbowych, naczelników u rzędów celnych, dyrektorów izb skarbowych lub d yrektorów izb celnych, określonych informacji stanowiących t ajemnicę skarbową, z wyłączeniem informacji s tanowiących tajemnicę inną niż skarbowa i o bjętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, w skazując jednocześnie sposób udostępnienia i wykorzystania u jawnianych informacji.

22 Art. 306. § 1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą, podlega karze pozbawienia wolności do lat. 5. § 2. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje określone w art. 182, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

23 Zagadnienie Regulacja art. 306 o.p. a przestępstwo ujawnienia tajemnicy z art. 266 par. 2 k.k.?

24 Art. 7c uks. 1. Organy kontroli skarbowej w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–3, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na podstawie postanowienia organu kontroli skarbowej, w terminie i formie określonej przez ten organ. W uzasadnieniu postanowienia należy wskazać okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych informacji.

25 Art. 7d u.k.s. 1. Jeżeli organ kontroli skarbowej posiada uprawdopodobnione informacje o posługiwaniu się rachunkiem bankowym w celu prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, uzyskiwania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, uzyskiwania przychodów niezadeklarowanych albo przychodów nieujawnionych w zło­żonych deklaracjach, i jest to konieczne do realizacji kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–3, instytucje finansowe, o których mowa w art. 33 ust. 1–5, są obowiązane na żądanie organu kontroli skarbowej udostępnić i prze­kazać dane identyfikujące posiadacza tego rachunku bankowego. Art. 33b ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio..

26 Zagadnienie Czy informacje te stanowią TS? Czy są udzielane nieodpłatnie? Wyrok TK 17.06.2008 r. sygn. akt P 8/04

27 Art. 34 uks 1 Informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej, w tym na podstawie art. 7c i 7d, stanowią tajemnicę skarbową.

28 Art. 33b. 1.W toku postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonego przez inspektora jako finansowy organ postępowania przygotowawczego lub w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej albo Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej dostęp do informacji uzyskanych w trybie, o którym mowa w art. 33 lub 33a, przysługuje wyłącznie inspektorowi prowadzącemu postępowanie lub czynności kontrolne, pracownikowi dokonującemu czynności kontrolnych i ich przełożonemu oraz właściwym organom kontroli skarbowej. 2. Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w art. 33 lub 33a, należy przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

29 Zagadnienie Czy radca prawny dokonujący opiniowania konkretnej sprawy w UKS ma dostęp do TS gdy toczy się postępowanie o przestępstwo skarbowe?

30 Inne rozwiązania u.k.s. w zakresie TS (art. 34 – 34b): Zakres podmiotowy Wyłączenia TS Zakres i przesłanki udostępniania akt oraz informacji Zasadność dualizmu regulacyjnego TS w o.p. i u.k.s.?

31 TS w regulacjach k.k.s. oraz w praktyce sądów orzekających w sprawach z zakresu k.k.s.? Prawo materialne - brak rozwiązań Prawo formalne – odesłanie przez art. 113 par. 1 k.k.s. do kpk Art. 156 k.p.k. sporządzanie odpisów, kopii Art. 179 – 181 k.p.k. zakazy dowodowe Art. 225 k.p.k. przechowanie dowodów

32 Postępowanie z aktami sądowymi w zakresie TS: Jawność rozprawy Przechowywanie akt Dostęp do akt Dokonywanie odpisów/przeglądanie Dopuszczanie dowodów Udostępnianie akt innym podmiotom Archiwizacja akt Anonimizacja

33 Wnioski : Czy TS jest jeszcze w ogóle potrzebna? Zakres i metoda regulacji – jeden akt prawny Regulacje prawne dobre Praktyka organów i sądów różna Problematyka określenia dysponentów TS i ich odpowiedzialności (art. 294 o.p.)

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Tajemnica skarbowa idea vs. rzeczywistość?” dr Piotr Stanisławiszyn Zakład Prawa Finansowego Uniwersytet Opolski Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google