Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza strona „Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83 tel. (33) 8756-288 fax (33) 8756-487.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza strona „Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83 tel. (33) 8756-288 fax (33) 8756-487."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsza strona „Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83 tel. (33) 8756-288 fax (33) 8756-487

2 Pierwsza strona Podstawowe informacje o Spółce n Nazwa Spółki:„Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością n Adres Spółki:34-120 Andrychów, ul.Krakowska 83 n Prezes:inż. Wojciech Popławski n Telefony:(33) bezpośredni: 875-62-88, 875-64-88, 875-66-88 n Telefax:(33) 875-64-87 n Kapitał zakładowy (udziałowy):8.446.050,00 zł n Kapitał własny na dzień 31.12.2003:6.923.378,47 zł

3 Pierwsza strona Historyczny rys zakładu n 1906 rok - powstanie Zakładów Bawełnianych n 1955 rok - uruchomienie elektrociepłowni przemysłowej przy AZPB w Andrychowie n 11 stycznia 1994 roku, Sąd Rejonowy w Bielsku Białej dokonał rejestracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” dokonując wpisu do rejestru handlowego nr rej. RHB 2228 n W dniu 07.02.2002 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000089321. n Samodzielną działalność Spółka podjęła z dniem 1 lutego 1994r. Podstawowe informacje o Spółce

4 Pierwsza strona Udziałowcami w Spółce na dzień 31.12.2003 roku są: n „Andropol” S.A.posiada - 57,7 % udziałów n PHT - Fastyposiada - 15,1 % udziałów n Skarb Państwaposiada - 9,3 % udziałów n Zaklad Innowacyjno - Wdrożeniowy „ZIW”posiada - 5,2 % udziałów n Zarząd Miejski w Andrychowie posiada - 5,1 % udziałów n „ELANA” S.A. Toruńposiada - 3,8 % udziałów n Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnychposiada - 1,9 % udziałów n „CIECH” S.A. Warszawaposiada - 1,2 % udziałów n „Beskidzka Energetyka” S.A.posiada - 0,7 % udziałów Podstawowe informacje o Spółce

5 Pierwsza strona n Spółka jest częścią grupy kapitałowej „Andropol” S.A., w składzie której mieszczą się: u „Adropol” S.A. u „Adropol-PRZĘDZALNIA” S.A. u „Adropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. n Spółka dostarcza energię elektryczną, cieplną i wodę do podmiotów produkcyjnych, handlowo - usługowych, do urzędów i odbiorców indywidualnych Powiązania organizacyjne i kapitałowe

6 Pierwsza strona Przedmiot działania Spółki n Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) n Dystrybucja i obrót ciepłem n Wytwarzanie energii cieplnej n Przesyłanie energii elektrycznej n Dystrybucja energii elektrycznej n Pobór i uzdatnianie wody n Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody n Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych - rurociągów, linii elektroenergetycznych - lokalnych n Wynajem nieruchomości na własny rachunek

7 Pierwsza strona Charakterystyka obiektów i urządzeń n Rok budowy:1953 n Ilość kondygnacji: 2 n Powierzchnia zabudowy: 2817,46 m 2 n Powierzchnia użytkowa: 4085,00 m 2 n Kubatura: 55847,00 m 3 n Fundamenty, słupy, stropy, dach, schody: - żelbetowe monolityczne n Ściany: - mur z cegły pełnej i oczków PGS n Budynek posiada instalacje: elektryczną 230/400 V telefoniczną komputerową telemetryczną wodno-kanalizacyjną p. pożarową centralnego ogrzewania wentylacyjną odgromową Budynek Elektrociepłowni

8 Pierwsza strona Charakterystyka obiektów i urządzeń Podstawowe obiekty spółki n Własne ujęcia wody i obiekty u studnie i ujęcia brzegowe wody powierzchniowej wg pozwolenia wodno-prawnego u pobór wody Q max = 104,1 l/sek - 375m 3 /h u pompowanie wody przemysłowej, gospodarczej i przeciwpożarowej u wieża ciśnień i zbiorniki wody o łącznej pojemności 5100 m 3 u kotłownia wyposażona w filtry pospieszne i urządzenia odgazowywania wody kotłowej n Kotłownia - wyposażona w 4 kotły n Maszynownia posiadająca 2 turbogeneratory n Rozdzielnia elektryczna (6,3kV) o zdolności przesyłu mocy 12,5 MW wraz z nastawnią n Plac węglowy z powierzchnią utwardzoną i bocznicą kolejową u pojemność placu ok. 15.000 t

9 Pierwsza strona Charakterystyka obiektów i urządzeń Kotły i turbozespoły n Elektrociepłownia wyposażona jest w kotły: u Kocioł nr 1 - OSR-32rok budowy: 1949 u Kocioł nr 2 - OSR-32rok budowy: 1953 u Kocioł nr 3 - OSR-32rok budowy: 1953 u Kocioł nr 4 - OR-32rok budowy: 1969 n Każdy z kotłów posiada wydajność 32t/h, ciśnienie 2,5 MPa n Turbozespoły w Elektrociepłowni: u Turbozespół TP-2(przeciwprężna o mocy 2,0 MW, U N = 6,3kV, rok prod. 1952) u Turbozespół AEG(kondenscyjno-upustowy o mocy 2,75 MW, rok prod. 1940) u Producentem suwnicy jest Fabryka Maszyn i Urządzeń w Kluczborku (rok prod. 1984) u Suwnica bramowa wciągarkowo-chwytakowa o udźwigu 5 ton ma wydajność 80 t/h. Integralną częścią Elektrociepłowni jest plac węglowy z zainstalowaną na nim suwnicą, gdzie składowany jest rozładowywany węgiel:

10 Pierwsza strona Analiza działalności gospodarczej Energia cieplna n Zauważalny jest wzrost produkcji i sprzedaży energii cieplnej odpowiednio o 23,6% i 22,9%. Wyższy wzrost produkcji niż sprzedaży związany jest ze zwiększonym zużyciem o 27,1% na produkcję energii elektrycznej. n Odpowiednio zmniejszyły się straty sieciowe. Uwzględniając wielkość sprzedaży jest to spadek o 10,2% (ok. 45.000 zł). Od II półrocza 2003 roku zmniejszył się również wskaźnik zużycia węgla o 6% i w dalszym ciągu ma tendencję malejącą. Obie wielkości tj. straty w przesyle i wskaźnik zużycia węgla w decydujący sposób wpływają na koszty działalności Spółki.

11 Pierwsza strona Analiza działalności gospodarczej Energia elektryczna n Wzrost sprzedaży energii elektrycznej o 25,4% zawdzięczamy głownie dzięki wzrostowi produkcji w pozostałych spółkach grupy „Andropol S.A.” n Niewielki wzrost sprzedaży zewnętrznej jest skutkiem braku elektrycznych sieci zewnętrznych i ciągle niewykorzystanego zbędnego majątku Andropolu n Cieszy również zmniejszenie zużycia na potrzeby własne oraz wzrost produkcji energii własnej w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej o 22,5% n Wzrost wskaźnika skojarzenia też ma bezpośredni wpływ na koszty produkcji własnej, a co za tym idzie, na wzrost cen sprzedawanej energii elektrycznej. Średnia cena energii zakupionej z Beskidzkiej Energetyki wzrosła od 01.07.2003r. o 4,9%, podczas gdy średnia cena energii sprzedawanej do pozostałych spółek grupy wzrosła tylko o 2,9% i to dopiero od 01.01.2004r.

12 Pierwsza strona Analiza działalności gospodarczej Woda n W 2003 roku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży wody zarówno do spółek grupy Andropol o 27,5%, jak też do odbiorców zewnętrznych o 26% n Jednak z powodu długotrwałej suszy w miesiącach letnio-jesiennych zmuszeni byliśmy do zakupu wody z Wodociągów Andrychów w ilości aż 87 890 m 3, przy czym woda „zewnętrzna” jest o ok. 2,40 zł/m 3 droższa od wody z własnych ujęć. n Ze względu na geologiczne położenie Andrychowa, nie ma szans na zbudowanie ujęcia głębinowego o wydajności zabezpieczającej min. 30% zużycia przez Andropol. W przypadku suszy, sytuacja może się powtarzać w następnych latach. n Dla zmniejszenia skutków finansowych podpisaliśmy umowę z Wodociągami w Andrychowie, zgodnie z którą pobraną w czasie suszy wodę edziemy oddawali z naszych ujęć w czasie normalnych stanów wody.

13 Pierwsza strona Analiza działalności gospodarczej Remonty n Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, zakres remontów ograniczony był do niezbędnego minimum. Przeglądom i remontom bieżącym poddane zostały podstawowe i pomocnicze urządzenia energetyczne. n Ponadto wyretmontowany został turbozespół na kwotę 50.000 zł, uruchomiony został nowy węzeł cieplny o parametrach 130/90°C (na miasto) z pełną automatyka pogodową. n Własnymi brygadami wymieniliśmy izolację części zewnętrznych rurociągów parowych w kierunku Przędzalni i Wykończalni, dzięki czemu ograniczyliśmy straty w przesyle. n Kotły zostają sukcesywnie wyposażane w układy płynnej regulacji prędkości obrotowej napędów rusztów i wentylatorów, co w zasadniczy sposób ogranicza zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne.

14 Pierwsza strona Analiza działalności gospodarczej Gospodarka materiałowa n Podstawowy surowiec, czyli węgiel zakupywany jest w Przedsiębiorstwie Handlu Tekstyliami w Białymstoku i poprzez pośredników (odbiorców tkanin), dostarczany na nasz plac węglowy transportem samochodowym. n Udało nam się zagwarantować cenę węgla zgodnie z cennikiem Kompanii Węglowej w Katowicach. Średnia cena węgla netto za rok 2003 wraz z transportem wynosi 163,61 zł/t i była o 9,04 zł/t niższa od średniej ceny w 2002 roku n Dzięki zakupowi wagi węglowej oraz urządzenia do badania wartości opałowej węgla moiżna na bieżąco kontrolować jego wagę i jakość. W wyniku tych kontroli zdecydowanie poprawiła się jakość węgla, jak również skończyły się problemy z niedowagą dostarczonego węgla.

15 Pierwsza strona Wyniki finansowe n Przychody ogółem za 12 miesięcy 2003 roku wyniosły 15.926,5 tyś.zł w tym: u przychody ze sprzedaży produktów i usług- 12.166,7 tyś.zł u przychody ze sprzedaży towarów i materiałów- 3.759,8 tyś.zł n Koszt własny sprzedaży za 12 miesięcy 2003 roku wynosi 15.637,4 tyś.zł n Za 12 miesięcy 2003 roku Spółka osiągnęła zysk butto w kwocie 289,1 tyś.zł

16 Pierwsza strona Ciepło [GJ]

17 Pierwsza strona Sprzedaż ciepła [GJ]

18 Pierwsza strona Energia elektryczna [kWh]

19 Pierwsza strona Sprzedaż energii elektrycznej [kWh]

20 Pierwsza strona Zużycie węgla [t]


Pobierz ppt "Pierwsza strona „Andropol-ELEKTROCIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83 tel. (33) 8756-288 fax (33) 8756-487."

Podobne prezentacje


Reklamy Google