Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych"— Zapis prezentacji:

1 „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych
Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego” „Gospodarka i transport – fundamenty dalszego rozwoju regionów” 27 kwietnia 2012 r.

2 Długość granicy czesko-polskiej wynosi ok
Długość granicy czesko-polskiej wynosi ok. 796 km, z czego długość granicy Republiki Czeskiej z Rzeczpospolitą Polską wynosi odpowiednio: Województwo Dolnośląskie ok. 438 km (ok. 55% długości granicy), Województwo Opolskie ok. 208 km (ok. 26% długości granicy), Województwo Śląskie ok. 150 km (ok. 19% długości granicy).

3 Partnerstwo PARTNER WIODĄCY: Kraj Morawsko-Śląski
(Departament Projektów Europejskich, Urząd Krajowy Kraju Morawsko-Śląskiego) PARTNERZY: Województwo Śląskie (Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) Województwo Opolskie (Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)

4 Miejsce projektu w Programie
Oś priorytetowa: (22.3) Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia: (22.3.1) Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne Typ projektu: Projekt ukierunkowany na współpracę instytucji publicznych i innych podmiotów uprawnionych po obu stronach granicy Wnioskowane dofinansowanie EFRR ,12 EUR (85% budżetu projekt) Przyznane dofinansowanie EFRR ,83 EUR Okres realizacji maj 2010 r. – kwiecień 2012 r. 24 miesiące (przedłużenie o 12 m-cy – do maja 2013 r.)

5 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
czterech pracowników piszących wniosek (w trzech instytucjach), wspólne spotkania robocze, konsultacje koncepcji projektowej w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Bielsku-Białej, wspólna praca w aplikacji internetowej Benefit7 : przygotowanie wniosku, poprawa wniosku, sprawozdawczość, konsultacje wniosku projektowego we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu, złożenie wniosku aplikacyjnego: w ramach III naboru wniosków (do 20 listopada 2009 r.), akceptacja przez Komitet Monitorujący: kwietnia 2010 r. (Opole).

6 Główny cel projektu wsparcie i rozwój współpracy transgranicznej
Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego dzięki utworzeniu WSPÓLNEGO SEKRETARIATU, WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PARTNERSKICH URZĘDÓW REGIONALNYCH STRATEGII SYSTEMOWEJ WSPÓŁPRACY NA OKRES Wszystkie działania będą wspierać proces powstawania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

7 Działania w ramach projektu
Główne działania: przygotowanie dokumentu analizy dotychczasowej współpracy transgranicznej Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego, przygotowanie dokumentu strategicznego kształtującego współpracę transgraniczną Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego, Realizowane poprzez: funkcjonowanie grup roboczych w trzech regionach (międzywydziałowa grupa robocza ds. współpracy transgranicznej), wizyty studyjne do Ostrawy, Katowic i Opola, wizytę studyjną na flamandzko-francusko-walońskie pogranicze, cztery konferencje tematyczne (energetyka, gospodarka, transport, turystyka) konferencję na temat czesko-polskiego pogranicza w Brukseli

8 Działania w ramach projektu: Katowice

9 Działania w ramach projektu: Lille – Kortrijk – Brugia

10 Działania w ramach projektu: Ostrawa

11 Obszary zainteresowania zbieżne z celami EUWT TRITIA
Główne: Gospodarka, Energetyka, Ruch turystyczny, Transport; Dodatkowe: Kultura, Kapitał ludzki, edukacja i współpraca szkół wyższych, Środowisko naturalne, Współpraca instytucji publicznych i wymiana doświadczeń.

12 Žilinský samosprávny kraj
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávny kraj Województwo Opolskie Województwo Śląskie Stolica Ostrava Žilina Opole Katowice Powierzchnia 5 445 km² 6 808 km² 9 411 km² km² Liczba mieszkańców Gęstość ludności 230 osób / km² 102 osoby / km² 110 osób / km² 377 osób / km²

13 EUWT TRITIA historia 06/2009 – decyzja o utworzeniu EUWT; ustanowienie grupy roboczej 12/2010 – sejmiki regionalne zatwierdzają konwencję i statut 01/2011 – powiadomienia o zamiarze przystąpienia do EUWT wysłane przez partnerów do władz krajowych 02/2012 – sejmiki regionalne zatwierdzają konwencję i statut (po uwagach MSZ) 03/2012 – powiadomienia o zamiarze przystąpienia do EUWT wysłane przez partnerów do władz krajowych

14 EUWT TRITIA „…Ugrupowanie zostało powołane dla ułatwienia i wspierania współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej między Krajem Morawsko-Śląskim (CZ), Samorządowym Krajem Żylińskim (SK), Województwem Opolskim (PL) i Województwem Śląskim (PL), w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów albo programów współpracy terytorialnej…” Założone cele EUWT TRITIA ułatwianie codziennego życia obywatelom polsko-czesko-słowackiego pogranicza, zapewnienie transgranicznej spójności na poziomie całego obszaru, realizacja projektów strategicznych w celu wspólnego rozwoju obszaru. Województwo Opolskie (PL) Województwo Śląskie (PL) Kraj Morawsko-Śląski (CZ) Samorządowy Kraj Żyliński (SK)

15 w ramach trzech bilateralnych projektów transgranicznych
REALIZOWANIE ZADAŃ w ramach trzech bilateralnych projektów transgranicznych W RAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (CZ-PL, SK-CZ i PL-SK). „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego” POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Budżet projektu ,46 EUR Współfinansowanie EFRR ,83 EUR „Współpraca i wsparcie współpracy transgranicznej samorządów regionalnych oraz podmiotów działających w Kraju Żylińskim i Morawsko-Śląskim” POWT Republika Słowacka - Republika Czeska ,00 EUR EFRR ,50 EUR „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)” PWT Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka ,11 EUR EFRR ,85 EUR

16 Opracowanie dokumentów zostało powierzone ekspertom zewnętrznym.
REALIZOWANIE ZADAŃ w ramach trzech bilateralnych projektów transgranicznych W RAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (CZ-PL, SK-CZ i PL-SK). Celem prac jest stworzenie dokumentu pozwalającego pokazać wspólny potencjał czterech regionów leżących na obszarze EUWT TRITIA, jego możliwości rozwojowe oraz kierunki dalszych działań. Prace nad dokumentem prowadzone są w układzie: czesko-polskim, słowacko-czeskim i polsko-słowackim i zostały podzielone na część analityczno-diagnostyczną i strategiczną. Po opracowaniu trzech odrębnych dokumentów zostaną one scalone w jeden dokument. Opracowanie dokumentów zostało powierzone ekspertom zewnętrznym.

17 Wyniki badań diagnostycznych
Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA PL-CZ Odniesienie założeń dokumentu strategicznego tworzonego w projekcie „Strategie systemowej współpracy…” do założeń innych dokumentów strategicznych województwa śląskiego, w tym przede wszystkim do strategii „Śląskie 2020” i dokumentów związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji. wynik współpracy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz innych partnerów regionalnych, wykorzystanie pomysłów zgłaszanych podczas tzw. warsztatów strategicznych zorganizowanych w Ostrawie, w Opolu i w Katowicach. Aplikacja wyników projektu „CERADA – Central European Research and Development Area” (prowadzonego przez partnerów z województwa śląskiego, kraju morawsko-śląskiego, kraju żlińskiego oraz kraj żyliński) zakończonego opracowaniem planu potencjalnych wspólnych działań wzmacniających potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjność gospodarki na trójstyku Polski, Czech i Słowacji.

18 Współpraca gospodarcza
Wyniki badań diagnostycznych: Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA Priorytet1. Transport i infrastruktura Priorytet 2. Współpraca gospodarcza Priorytet 3. Ruch turystyczny Priorytet 4. Energetyka i środowisko

19 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie
transportu i turystyki: Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA CZ-PL Priorytet1. Transport i infrastruktura Priorytet 3. Ruch Turystyczny 1.1. Infrastruktura ponadregionalna 3.2. Medializacja, integracja informacji i pakietyzacja oferty usług turystycznych 1.4. Mapowanie dalszego rozwoju infrastruktury transgranicznej

20 Możliwy promotor / konsorcjum
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet 1. Transport i infrastruktura Działanie 1.1. Infrastruktura ponadregionalna Projekt Utworzenie środkowoeuropejskiej platformy logistycznej Słowa kluczowe logistyka, transport, lotnictwo, transport drogowy, transport towarów Kluczowe aktywności Realizacja działań projektowych i badawczych w zakresie ICT dla potrzeb transportu i logistyki. Realizacja działań projektowych i badawczych w zakresie automatyzacji obsługi towarów. Wdrażanie programów uniwersyteckich dotyczących logistyki i transportu; szkolenia zawodowe w zakresie logistyki i transportu. Utworzenie wspólnej oferty. Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, targach itd. Możliwy promotor / konsorcjum Uczelnie tworzące konsorcjum PROGRES 3. Samorządy regionalne w obszarze transgranicznym. Samorządy dużych miast. Operatorzy usług logistycznych. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA. Źródło finansowania Środki budżetowe samorządów regionalnych lub wykorzystanie bieżącej alokacji EFRR i EFS. Programy Ramowe UE. Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

21 Możliwy promotor / konsorcjum
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet 1. Transport i infrastruktura Działanie 1.4. Mapowanie możliwości dalszego rozwoju infrastruktury transgranicznej Projekt Transgraniczny transport publiczny Słowa kluczowe transport publiczny, wspólny bilet, koleje, autobusy Kluczowe aktywności Powołanie grupy zadaniowej ds. kolejowej i autobusowej transgranicznej komunikacji publicznej. Przeprowadzenie badań rynkowych związanych z popytem na transgraniczną komunikację publiczną ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia tras oraz częstotliwości połączeń. Opracowanie studium wykonalności rozwoju kolejowej i autobusowej transgranicznej komunikacji publicznej. Zawiązywanie porozumień instytucji samorządowych lub instytucji samorządowych i partnerów prywatnych; wybór schematów zarządzania połączeniami i ich operatorów. Możliwy promotor / konsorcjum Samorządy dużych miast. Podmioty zarządzające połączeniami kolejowymi i autobusowymi. Prywatni operatorzy komunikacji zbiorowej. Źródło finansowania Środki budżetowe samorządów regionalnych. Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

22 Możliwy promotor / konsorcjum
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet 3. Ruch turystyczny Działanie 3.2. Marketing i promocja Projekt Medializacja, integracja informacji i pakietyzacja oferty usług turystycznych Słowa kluczowe promocja, wizerunek, turystyka miejska, agroturystyka, ekoturystyka, turystyka przygraniczna, aktywności turystyki krajoznawczej, rekreacyjnej (bez turystyki ekonomicznej) Kluczowe aktywności Rozwój i stała modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki na obszarach przygranicznych. Promocja Euroregionów: „Silesia”, „Beskidy”, „Śląsk Cieszyński” jako obszarów bogatych w walory turystyczne. Odświeżona informacja turystyczna i/lub oznakowanie atrakcji turystycznych na szlakach, w miastach i miasteczkach, a także głównych drogach tranzytowych. Wzmocnienie systemu informacji turystycznej. Pakietyzacja usług gmin i obszarów turystyki przygranicznej. Możliwy promotor / konsorcjum euroregiony „Silesia”, „Beskidy”, „Śląsk Cieszyński”. Organizacje turystyczne. Źródło finansowania Środki budżetowe samorządów regionalnych lub wykorzystanie bieżącej alokacji EFRR. Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

23 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie
transportu i turystyki: inne aktywności CZ-PL Międzynarodowa ścieżka zabytków techniki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Podmioty zarządzające zabytkami techniki w ramach ścieżki regionalnej oraz innymi zabytkami techniki. Przygotowanie tras narciarstwa biegowego Euroregiony. „Beskidzka Piątka”. Inne samorządy lokalne w obszarze przygranicznym.

24

25 Dziękuję za uwagę Grażyna Zduńczuk-Studnicka
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Juliusza Ligonia 46 Katowice |


Pobierz ppt "„Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google