Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochronawolnościiprawprawczłowieka mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochronawolnościiprawprawczłowieka mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Ochronawolnościiprawprawczłowieka mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

2 Zagrożenia oraz naruszenia prawi wolności człowieka Źródła zagrożeń Rodzaje zagrożeń trwałe i przejściowe (1) 1. 2. a) b)b)dotyczące pewnej grupy wszystkich osób społecznej lub 3.3.Rola monitorowania zagrożeń oraz naruszeń praw i wolności Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

3 Zagrożenia oraz naruszenia prawi wolności człowieka(2) wolności 1. 2. a) Pojęcie i źródła naruszeń praw Rodzaje naruszeń: powszechne z działania; i b) c) indywidualne z działania; powszechne z zaniechania; d) konkretne z zaniechania. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

4 Środki ochrony wolnościiprawpraw jednostki(1) 1.1.Pojęcie środków ochrony 2.2.Relacja między państwowymia międzynarodowymi systemami ochrony 3.3.Rola państwa w systemie środków ochrony praw i wolności jednostki Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

5 Środki ochrony wolności i praw jednostki (2) Kategorie środków ochrony Bezpośrednie Prawo do sądu i prawo żądania naprawienia wyrządzonej szkody Prawo do zbadania zgodności normy prawnej z konstytucją Pośrednie MediaMedia Wyspecjalizowane instytucje i organizacje społeczne Prawo do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony przez wyspecjalizowany organ ochrony Instytucje demokratycznego oddziaływania jednostki na władze publiczne Procedury dostępu do informacji publicznej Pozasądowe procedury rozstrzygania sporów Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

6 Prawo do sądu i rola sądów w ochronie praw jednostki 1.1.Pojęcie prawa do sądu 2.2.Rola państwa i sądów w realizacjiprawaprawa 3.3.Rodzaje sądów na przykładzie RP 4.4.System polskiego sądownictwa na prawnoporównawczym tle Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

7 Skarga konstytucyjna- zagadnienia wstępne Pojęcie skargi konstytucyjnej 1.1. 2.2.Organy uprawnione do orzekania konstytucyjnej ze skargi 3.3.Modele skargi konstytucyjnej 4.4.Cele skargi konstytucyjnej jako ostatecznego środka ochrony Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

8 Skarga konstytucyjna- rozwiązania polskie 1.2.3.4.1.2.3.4. Analiza art. 56 Konstytucji Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej Zakres przedmiotowy skargi konstytucyjnej Przesłanki skargi konstytucyjnej: a) b) 5. materialne, formalne. Zasady i tryb rozpoznania skargi konstytucyjnej. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

9 Ombudsman i inne pokrewne instytucje ochrony Historia instytucji ombudsmana Modele organizacyjne instytucji: 1. 2. a) organ1-osobowy i kolegialny, b) c) 3. organ Cechy międzynarodowy, krajowy ilokalny,lokalny, uniwersalny i wyspecjalizowany. charakteryzujące specyfikę działania ombudsmana. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

10 Rzecznik Praw Obywatelskich 1.1.Podstawy prawne (Konstytucja RPO) Kandydatura, wybór, kadencja Pozycja ustrojowa RPO i ustawao 2.3.2.3. 4.5.4.5. Czynności podejmowane przezRPO Skutki działań prowadzonych przez RPO Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

11 Rola mediów Wolność słowa i zakaz cenzury 1.1.prewencyjnej 2.2.Media jako „czwarta władza” 3.3.Działania prewencyjne, represyjne i opiniotwórcze. Misja mediów publicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

12 Rola organizacji pozarządowych Pojęcie organizacji pozarządowej 1.2.1.2. Charakter działań podejmowanych organizacje pozarządowe przezprzez 3.3.Przykłady organizacjio charakterze międzynarodowym Przykłady organizacji 4.4.aktywnych w RP Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

13 Dostęp do informacji publicznej Jawność działania państwa i struktur państwowych 1.1. 2.2.Dostęp do informacjipublicznejjakoprawo podmiotowe Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

14 Instytucje demokratycznego oddziaływania jednostki na władze Prawa wyborcze Wolność zgromadzeń Petycje, skargi, wnioski publiczne 1.2.3.1.2.3. 4.5.4.5. Prawo do krytyki instytucji publicznych Prawo do odwołania przedstawiciela wadliwie wykonującego swoje obowiązki Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

15 Pozasądowe procedury rozwiązywania sporów między jednostkami 1. Tendencje rozwojowe w zakresie metod rozwiązywania sporów Pojęcie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) 2. 3.Modele alternatywnychmechanizmówrozstrzygania sporów: ---------- obiektywna ocena; prywatne osądzanie; konferencja pojednawcza; negocjacje; mediacje; -arbitraż. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

16 Prezentacja przygotowana na podstawie: Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2010 Zalecana literatura dodatkowa: Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010 Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012 Wiśniewski L. (red.), Ochrona praw człowieka w świecie, Bydgoszcz-Poznań 2000 Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego


Pobierz ppt "Ochronawolnościiprawprawczłowieka mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google