Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Informacji Oświatowej, Subwencja oświatowa Wrocław-8-12.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Informacji Oświatowej, Subwencja oświatowa Wrocław-8-12.2014r."— Zapis prezentacji:

1 System Informacji Oświatowej, Subwencja oświatowa Wrocław-8-12.2014r.

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) weszła w życie 30 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 466) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO (Dz. U. z 2012 r., poz. 321) Wszystkie szczegóły (prawo, program SIO, instrukcje) są na stronie: www.cie.men.gov.pl w zakładce: „Modernizacja SIO”

3 Cele ustawy (z art.1 ustawy o SIO) SIO służy uzyskiwaniu danych niezbędnych do:  prowadzenia polityki edukacyjnej państwa,  efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych  koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego.

4 Czym zmodernizowane SIO różni się od starego SIO  Wprowadza ogólnopolski Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzony przez JST;  Przekazuje dane ze szkół bezpośrednio do Centralnej Bazy Danych SIO a nie ścieżką szkoła-JST-KO-MEN - przyśpiesza to dotarcie danych do MEN, - ogranicza liczbę błędów w naliczaniu subwencji;  Wymaga bieżącej aktualizacji danych (do 7 dni od zaistnienia zmiany), a nie 2 razy w roku;  Rejestruje dane imiennie o każdym uczniu a nie zbiorczo;  Współpracuje z systemami REGON, TERYT i PESEL w zakresie kontroli wprowadzanych danych, a nowo zakładane szkoły zgłasza do rejestru REGON.

5 Zakres gromadzonych danych w SIO Nazwa zbioru danych Rodzaj danych Czego dotyczą dane Zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych dane identyfikacyjne RSPO – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Zbiór danych szkół i placówek oświatowych dane dziedzinowe warunki dydaktyczne, materialne i finansowe, organizacja i działalność jednostek Zbiór danych innych jednostek (JST,...) dane identyfikacyjne dane dotyczące innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty dane dziedzinowe Zbiór danych o uczniach dane identyfikacyjne nauka w szkole, opieka placówek itp. dane dziedzinowe Zbiór danych o nauczycielach dane identyfikacyjne stosunek pracy, awans zawodowy, uprawnienia dane dziedzinowe

6 Harmonogramy wdrożenia  Pierwotny termin uruchomienia zmodernizowanego SIO w szkołach i placówkach od września 2013 roku, został przesunięty o trzy lata,  Aktualny plan CIE (Centrum Informatyczne Edukacji - placówka MEN) zakłada wprowadzenie wszystkich danych do końca czerwca 2015,  Obecnie CIE na bieżąco ogłasza cząstkowe harmonogramy wdrażania kolejnych elementów systemu. Problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji są stopniowo rozwiązywane

7 HARMONOGRAM, zgodnie z którym będzie analizowana kompletność i rzetelność danych gromadzonych w nowym SIO L.P.DATA (od - do)Szkoły i placówki oświatowe aktualizują: 1.13.10.201431.10.2014 dane dotyczące powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych, a także pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej 2.3.11.201421.11.2014 dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych, wynagrodzeń nauczycieli wykonujących obowiązki na podstawie umów cywilno-prawnych oraz wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez podmioty inne niż JST 3.24.11.201419.12.2014 dane dotyczące organizacji i działalności szkół i placówek oświatowych 4.22.12.201412.01.2015dane dotyczące wyposażenia szkół i placówek oświatowych 5.13.01.201513.02.2015 dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe (rejestracja i przypisanie do oddziału) uczniów pozostałych szkół i pozostałych klas szkół podstawowych i ogólnokształcących muzycznych I stopnia 6.16.02.201513.03.2015pozostałe dane dziedzinowe uczniów 7.16.03.201531.03.2015dane identyfikacyjne nauczycieli 8.1.04.201530.04.2015dane dziedzinowe nauczycieli

8 Udostępnianie raportów (art. 65-66 ustawy)  udostępniane w postaci elektronicznej w „strefie dla zalogowanych”,  aktualnie jest dostępnych kilka raportów, trwają prace nad następnymi,  raporty mają obejmować zanonimizowane dane,  raporty są bezpłatne dla szkół, placówek oświatowych i innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty,  raporty będą odpłatne dla innych podmiotów niż w/w – według kosztów uzyskania,  raz w roku wg stanu na 30 września (w dniu 17 października) system ma sporządzać zestawienie danych niezbędnych do wyliczenia subwencji oświatowej dla JST oraz zestawienia z danymi dla statystyki publicznej; JST mają w terminie 30 dni potwierdzić prawdziwość tych danych.

9 Dane wprowadzane do bazy SIO mają wpływ na podział części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego od 2017 r. nowy SIO stanie się wyłącznym źródłem danych do podziału środków finansowych na oświatę. Uwaga: 1.Czytanie instrukcji do wprowadzania danych do SIO 2.Sprawdzenie i potwierdzenie danych wykazanych w SIO na dzień 30.09.2014 r.

10 Postępowanie kontrolne przeprowadzone przez Urzędy Kontroli Skarbowej Zakres Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia.  Badaniem objęto dokumenty dotyczące uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

11 Stwierdzone nieprawidłowości:  brak na dzień 30.09. danego roku aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną  nie wykazanie uczniów z niepełnosprawnością w bazie SIO, pomimo, że posiadali na dzień 30.09 danego roku aktualne orzeczenia  przypisanie uczniów do nieprawidłowej wagi pomimo posiadania innego wskazania w orzeczeniu (tabela w SIO)  zapisanie w bazie danych SIO uczniów z niepełnosprawnością, pomimo, iż zostali wypisani ze szkoły przed dniem 30.09. danego roku  zawyżanie lub zaniżanie liczby uczniów przyporządkowanych do danych wag Nieprawidłowe wprowadzenie danych do bazy SIO stanowi naruszenie art. 7 ust.1 o SIO, w świetle którego podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w SIO. ART. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy o SIO za wykonanie ww. obowiązków odpowiada dyrektor szkoły lub placówki oświatowej

12 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 37 ust. 4  W przypadku gdy podano nieprawdziwe dane, a jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej – jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  W przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej jest większa od należnej - jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do zwrotu nienależnie otrzymanych kwot.

13 subwencja za rok zwrot dokonany w roku szkoła/placówka kwota subwencji do zwrotu łącznie kwota subwencji do zwrotu 20102011 Gimnazjum nr 17 Gimnazjum nr 21 Gimnazjum nr 17 Gimnazjum nr 22Gmina89 475,0089 475 20102014Zespół Szkół nr 21 Szkoła Podstawowa nr 75Gmina9 337,00 65 611 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116Powiat56 274,00 20102014 Zespół Placówek Oswiatowych nr 2 Przedszkole specjalneGmina16 977,0016 977 20102014 Zespół Szkół nr 11 Szkoła Podstawowa nr 43 Gimnazjum Integracyjne nr 50Gmina155 335,00155 335 20112015SOSW-1 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 103 w SOSW-8Powiat121 745,00 209 364 Gimnazjum nr 54 w SOSW-9Powiat87 619,00 20132014Zespół Szkół nr 17 Gimnazjum nr 46Powiat58 246,00 107 261 Liceum nr XXXIPowiat29 600,00 Szkoła Podstawowa nr 100Powiat19 415,00 Gmina271 124644 023 Powiat353 484

14 Od roku 2015 szkoła zwraca środki z własnego budżetu w przypadku wykazania w SIO zawyżonej liczby uczniów, która spowodowała naliczenie subwencji oświatowej wyższej niż należna.

15 Kwoty subwencji na 1 ucznia posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i na 1 ucznia bez orzeczenia kwoty skalkulowano w wysokości wynikającej z subwencji oświatowej na 2014 rok

16 Subwencja w 2014 r. Typ szkoły publicznej Szkoła podstawow a masowa Szkoła podstawow a specjalna Gimnazjum masowe Gimnazjum specjalne Liceum ogólnokształcące dla młodzieży masowe/ specjalne Szkoły zawodowe dla młodzieży masowe/ specjalne Przedszkola Miesięczna kwota dla 1 ucznia bez niepełnosprawności 420,50424,89436,85411,89459,73540,460,00 Miesięczna kwota na 1 ucznia z niepełnosprawnościami WAGA P2 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, - niedostosowani społecznie - z zaburzeniami zachowania - zagrożeni uzależnieniem - zagrożeni niedostosowaniem społecznym - z chorobami przewlekłymi 1 008,111 019,741 024,911 036,731 054,581 135,310,00 WAGA P3 - uczniowie niewidomi - słabowidzący - niepełnosprawni ruchowo - z zaburzeniami psychicznymi 1 638,181 657,081 654,981 674,071 691,921 772,650,00 WAGA P4 - uczniowie niesłyszący - słabo słyszący - z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 1 932,211 954,501 949,021 971,501 989,342 070,070,00 WAGA P5 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, - uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonmi oraz z autyzmem 4 410,494 461,364 427,294 478,354 496,204 576,930,00 WAGA P6 - oddziały integracjyjne 756,08764,80772,89781,80799,65880,370,00 WAGA P32 - dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słąbowidzące, z nieołnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim 0,00 1 680,19 WAGA P40 - dzieci dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 0,00 3 990,44 WAGA P42 - dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 352,84356,910,00 352,84

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System Informacji Oświatowej, Subwencja oświatowa Wrocław-8-12.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google