Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Informacji Oświatowej, Subwencja oświatowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Informacji Oświatowej, Subwencja oświatowa"— Zapis prezentacji:

1 System Informacji Oświatowej, Subwencja oświatowa
Wrocław r.

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) weszła w życie 30 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 466) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO (Dz. U. z 2012 r., poz. 321) Wszystkie szczegóły (prawo, program SIO, instrukcje) są na stronie: w zakładce: „Modernizacja SIO”

3 Cele ustawy (z art.1 ustawy o SIO)
SIO służy uzyskiwaniu danych niezbędnych do: prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego.

4 Czym zmodernizowane SIO różni się od starego SIO
Wprowadza ogólnopolski Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzony przez JST; Przekazuje dane ze szkół bezpośrednio do Centralnej Bazy Danych SIO a nie ścieżką szkoła-JST-KO-MEN przyśpiesza to dotarcie danych do MEN, ogranicza liczbę błędów w naliczaniu subwencji; Wymaga bieżącej aktualizacji danych (do 7 dni od zaistnienia zmiany), a nie 2 razy w roku; Rejestruje dane imiennie o każdym uczniu a nie zbiorczo; Współpracuje z systemami REGON, TERYT i PESEL w zakresie kontroli wprowadzanych danych, a nowo zakładane szkoły zgłasza do rejestru REGON.

5 Zakres gromadzonych danych w SIO
Nazwa zbioru danych Rodzaj danych Czego dotyczą dane Zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych dane identyfikacyjne RSPO – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Zbiór danych szkół i placówek oświatowych dane dziedzinowe warunki dydaktyczne, materialne i finansowe, organizacja i działalność jednostek Zbiór danych innych jednostek (JST, ...) dane dotyczące innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty Zbiór danych o uczniach nauka w szkole, opieka placówek itp. Zbiór danych o nauczycielach stosunek pracy, awans zawodowy, uprawnienia

6 Harmonogramy wdrożenia
Pierwotny termin uruchomienia zmodernizowanego SIO w szkołach i placówkach od września 2013 roku, został przesunięty o trzy lata, Aktualny plan CIE (Centrum Informatyczne Edukacji - placówka MEN) zakłada wprowadzenie wszystkich danych do końca czerwca 2015, Obecnie CIE na bieżąco ogłasza cząstkowe harmonogramy wdrażania kolejnych elementów systemu. Problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji są stopniowo rozwiązywane

7 Szkoły i placówki oświatowe aktualizują:
HARMONOGRAM, zgodnie z którym będzie analizowana kompletność i rzetelność danych gromadzonych w nowym SIO L.P. DATA (od - do) Szkoły i placówki oświatowe aktualizują: 1. dane dotyczące powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych, a także pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej 2. dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych, wynagrodzeń nauczycieli wykonujących obowiązki na podstawie umów cywilno-prawnych oraz wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez podmioty inne niż JST 3. dane dotyczące organizacji i działalności szkół i placówek oświatowych 4. dane dotyczące wyposażenia szkół i placówek oświatowych 5. dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe (rejestracja i przypisanie do oddziału) uczniów pozostałych szkół i pozostałych klas szkół podstawowych i ogólnokształcących muzycznych I stopnia 6. pozostałe dane dziedzinowe uczniów 7. dane identyfikacyjne nauczycieli 8. dane dziedzinowe nauczycieli

8 Udostępnianie raportów (art. 65-66 ustawy)
udostępniane w postaci elektronicznej w „strefie dla zalogowanych”, aktualnie jest dostępnych kilka raportów, trwają prace nad następnymi, raporty mają obejmować zanonimizowane dane, raporty są bezpłatne dla szkół, placówek oświatowych i innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, raporty będą odpłatne dla innych podmiotów niż w/w – według kosztów uzyskania, raz w roku wg stanu na 30 września (w dniu 17 października) system ma sporządzać zestawienie danych niezbędnych do wyliczenia subwencji oświatowej dla JST oraz zestawienia z danymi dla statystyki publicznej; JST mają w terminie 30 dni potwierdzić prawdziwość tych danych.

9 Dane wprowadzane do bazy SIO mają wpływ na podział części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego od 2017 r. nowy SIO stanie się wyłącznym źródłem danych do podziału środków finansowych na oświatę. Uwaga: Czytanie instrukcji do wprowadzania danych do SIO Sprawdzenie i potwierdzenie danych wykazanych w SIO na dzień r.

10 Postępowanie kontrolne przeprowadzone przez Urzędy Kontroli Skarbowej
Zakres Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia. Badaniem objęto dokumenty dotyczące uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

11 Stwierdzone nieprawidłowości:
brak na dzień danego roku aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie wykazanie uczniów z niepełnosprawnością w bazie SIO, pomimo, że posiadali na dzień danego roku aktualne orzeczenia przypisanie uczniów do nieprawidłowej wagi pomimo posiadania innego wskazania w orzeczeniu (tabela w SIO) zapisanie w bazie danych SIO uczniów z niepełnosprawnością, pomimo, iż zostali wypisani ze szkoły przed dniem danego roku zawyżanie lub zaniżanie liczby uczniów przyporządkowanych do danych wag Nieprawidłowe wprowadzenie danych do bazy SIO stanowi naruszenie art. 7 ust.1 o SIO, w świetle którego podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w SIO. ART. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy o SIO za wykonanie ww. obowiązków odpowiada dyrektor szkoły lub placówki oświatowej

12 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
art. 37 ust. 4 W przypadku gdy podano nieprawdziwe dane, a jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej – jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej W przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej jest większa od należnej - jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do zwrotu nienależnie otrzymanych kwot.

13 kwota subwencji do zwrotu łącznie kwota subwencji do zwrotu
subwencja za rok zwrot dokonany w roku szkoła/placówka kwota subwencji do zwrotu łącznie kwota subwencji do zwrotu 2010 2011 Gimnazjum nr 17 Gimnazjum nr 21 Gimnazjum nr 17 Gimnazjum nr 22 Gmina 89 475,00 89 475 2014 Zespół Szkół nr 21 Szkoła Podstawowa nr 75 9 337,00 65 611 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 Powiat 56 274,00 Zespół Placówek Oswiatowych nr 2 Przedszkole specjalne 16 977,00 16 977 Zespół Szkół nr 11 Szkoła Podstawowa nr 43 Gimnazjum Integracyjne nr 50 ,00 2015 SOSW-1 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 103 w SOSW-8 ,00 Gimnazjum nr 54 w SOSW-9 87 619,00 2013 Zespół Szkół nr 17 Gimnazjum nr 46 58 246,00 Liceum nr XXXI 29 600,00 Szkoła Podstawowa nr 100 19 415,00

14 Od roku 2015 szkoła zwraca środki z własnego budżetu w przypadku wykazania w SIO zawyżonej liczby uczniów, która spowodowała naliczenie subwencji oświatowej wyższej niż należna.

15 Kwoty subwencji na 1 ucznia
posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i na 1 ucznia bez orzeczenia kwoty skalkulowano w wysokości wynikającej z subwencji oświatowej na 2014 rok

16 Subwencja w 2014 r. Typ szkoły publicznej Szkoła podstawowa masowa Szkoła podstawowa specjalna Gimnazjum masowe Gimnazjum specjalne Liceum ogólnokształcące dla młodzieży masowe/ specjalne Szkoły zawodowe dla młodzieży masowe/ specjalne Przedszkola Miesięczna kwota dla 1 ucznia bez niepełnosprawności 420,50 424,89 436,85 411,89 459,73 540,46 0,00 Miesięczna kwota na 1 ucznia z niepełnosprawnościami WAGA P2 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, - niedostosowani społecznie - z zaburzeniami zachowania - zagrożeni uzależnieniem - zagrożeni niedostosowaniem społecznym - z chorobami przewlekłymi 1 008,11 1 019,74 1 024,91 1 036,73 1 054,58 1 135,31 WAGA P uczniowie niewidomi - słabowidzący - niepełnosprawni ruchowo - z zaburzeniami psychicznymi 1 638,18 1 657,08 1 654,98 1 674,07 1 691,92 1 772,65 WAGA P4 - uczniowie niesłyszący - słabo słyszący - z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 1 932,21 1 954,50 1 949,02 1 971,50 1 989,34 2 070,07 WAGA P5 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, - uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonmi oraz z autyzmem 4 410,49 4 461,36 4 427,29 4 478,35 4 496,20 4 576,93 WAGA P6 - oddziały integracjyjne 756,08 764,80 772,89 781,80 799,65 880,37 WAGA P32 - dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słąbowidzące, z nieołnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim 1 680,19 WAGA P40 - dzieci dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 3 990,44 WAGA P42 - dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 352,84 356,91 kwoty skalkulowano w wysokości wynikającej z subwencji oświatowej na 2014 rok

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System Informacji Oświatowej, Subwencja oświatowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google