Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Depozyt to transakcja pomiędzy bankiem a depozytariuszem, która polega na powierzeniu określonych zasobów finansowych bankowi.  W zależności od umowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Depozyt to transakcja pomiędzy bankiem a depozytariuszem, która polega na powierzeniu określonych zasobów finansowych bankowi.  W zależności od umowy."— Zapis prezentacji:

1

2  Depozyt to transakcja pomiędzy bankiem a depozytariuszem, która polega na powierzeniu określonych zasobów finansowych bankowi.  W zależności od umowy oraz ilości ulokowanego kapitału banki płacą depozytariuszom określone odsetki. Wpływ na ich wielkość ma także czas trwania depozytu oraz rynkowe stopy procentowe.  Dzięki otrzymanym środkom banki udzielają kredytów lub inwestują. Poprzez ogromną popularność depozytów pieniężnych są one podstawowym źródłem umożliwiającym prowadzenie działalności kredytowej przez banki.  Depozyty zgromadzone na określonym rachunku bankowym chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Deponent otrzyma 100% wpłaconej kwoty w przypadku upadłości banku, jeżeli nie przekroczyła ona 1000 Euro.

3  Wyróżniamy depozyty na żądanie oraz depozyty terminowe (lokaty terminowe).  Depozyty na żądanie charakteryzują się niską bądź zerową stopą procentową ze względu na możliwość wypłacenia pieniędzy w każdej chwili.  Natomiast depozyty terminowe, które są zawierane na określony okres czasu, przynoszą deponentom większe zyski w postaci odsetek. Banki są w stanie nimi dysponować przez z góry określony czas dlatego też oprocentowanie odsetek jest większe. Jednak wcześniejsze zerwanie umowy wiąże się z koniecznością utraty części zysków.

4  Czym kierować się przy wyborze danej lokaty terminowej?  Potencjalne zyski jakie można uzyskać przy zakładaniu lokaty w zależności od oprocentowania.  Porównanie najlepszych ofert bankowych w zależności od czasu trwania lokat i stopy procentowej przy kapitalizacji występującej na końcu okresu.

5 Żródło: http://www.totalmoney.pl/artykuly/195539,lokaty,ranking-lokat-terminowych--listopad-2014-,1,1

6  W Polsce lokaty bankowe to bardzo popularny sposób bezpiecznego oszczędzania. Około 70 procent inwestorów jako źródło pozyskania zysków wybiera właśnie lokaty. Pomimo iż nie przynoszą one dużych zysków, nie wiążą się z żadnym ryzykiem co szczególnie zachęca do ich zakładania.  W krajach wysoko rozwiniętych takich jak USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia lokaty nie są atrakcyjnym sposobem inwestycji. Przy niskich stopach procentowych praktycznie równych inflacji realne zyski są zerowe.

7  Forma inwestycji o niskim poziomie ryzyka. Środki inwestowane w bezpieczne obligacje i bony skarbowe. Nie inwestują w akcje ze względu na wysokie ryzyko.  Papiery o stałej dochodowości podatne na zmiany stopy procentowej. W długim okresie przynoszą jednak stabilny zysk.  Najczęściej bardziej opłacalne niż lokaty, jednak należy pamiętać o odpowiednio długim czasie inwestycji (2,3 lata) inwestycje w krótszym czasie mogą przynieść stopę zwrotu niższą niż inflacja.  Uzyskane zyski są niższe niż z inwestycji w Fundusze Akcyjne ze względu na mniejsze ryzyko straty.  Fundusze Papierów dłużnych dzielimy na: Fundusze Skarbowych Papierów Wartościowych oraz Fundusze Samorządowych Papierów Wartościowych.

8  Większe stopy zwrotu z inwestycji w obligacje.  Płynność Funduszy Papierów Dłużnych (w każdej chwili można wypłacić pieniądze wraz z wypracowanymi zyskami).  Ograniczenia w przypadku wcześniejszego wykupu obligacji.  Porównanie stóp zwrotu wypracowanych przez 2–letnie inwestycje w Fundusze Papierów Dłużnych i Obligacje.

9 źródło: http://serwisinwestora.wip.pl/fundusze-inwestycyjne/obligacje-czy-fundusze-papierow-dluznych-gdzie-mozna-zarobic-lepiej-8350.html

10 źródło: http://serwisinwestora.wip.pl/fundusze-inwestycyjne/obligacje-czy-fundusze-papierow-dluznych-gdzie-mozna-zarobic-lepiej-8350.html

11  Obligacja jest to długoterminowy papier wartościowy z rynku kapitałowego, potwierdzający nabycie prawa do otrzymania w określonym terminie sumy pieniężnej określonej w obligacji (nominału) i ewentualnie odsetek (kuponów).  Obligacje Skarbu Państwa są papierami dłużnymi, potwierdzającymi udzielenie przez nabywcę pożyczki ich Emitentowi, czyli Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów.  Środki uzyskane z emisji obligacji Skarbu Państwa przeznaczane są na sfinansowanie różnych wydatków publicznych - od ochrony zdrowia, przez budowę dróg i mostów, po oświatę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych długów.  Emitent zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w ściśle określonym terminie.

12  Skarb Państwa występujący w roli dłużnika jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia obiecanych odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym majątkiem. Dlatego obligacje skarbowe są traktowane jako najbezpieczniejsza inwestycja i lokata kapitału.  Paleta możliwości, jaką tworzą obligacje skarbowe w zakresie lokowania oszczędności, jest szeroka. To oferta dla tych, którzy szukają zarówno średnio-, jak i długookresowych form oszczędzania.  W ofercie adresowanej do inwestorów indywidualnych znajdują się obecnie cztery typy obligacji skarbowych, które można podzielić według kryterium terminu ich zapadalności. Nabywcy mają do wyboru papiery: 2-, 3-, 4- oraz 10-letnie.

13  Obligacje 2-, 3-, 4- oraz 10-letnie to obligacje oszczędnościowe.  Są oferowane wyłącznie osobom fizycznym, (rezydentom i nierezydentom) oraz organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego. Można je również nabywać na rzecz osób małoletnich.  Mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny.  Nie są natomiast notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.  Dostęp do środków zapewniony jest dzięki opcji przedterminowego wykupu

14  Na rynku pierwotnym:  w Punktach Sprzedaży Obligacji, czyli w wyznaczonych oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP,  za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl  przez telefon: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55.  za pośrednictwem konta Inteligo pod adresem www.inteligo.pl  Na rynku wtórnym nieregulowanym - w drodze umowy cywilno-prawnej.

15 DOS Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe TOZ Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe EDO Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe COI Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane

16 rodzaj obligacjioprocentowaniecena emisyjnawypłata odsetek obligacje DOS 2,00% w skali roku, stałe w okresie 2 lat 100,00 złkapitalizacja obligacje TOZ 2,40% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym 100,00 złco pół roku obligacje COI 2,60% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100,00 złco rok obligacje EDO 3,00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100,00 złkapitalizacja

17  Jedną z najważniejszych zalet tej formy oszczędzania jest płynność, polegająca na możliwości wycofania się z inwestycji przed terminem wykupu obligacji.  W przypadku obligacji oszczędnościowych ich właściciel może przedstawić dowolną liczbę posiadanych obligacji do przedterminowego wykupu. Obligacje mogą być przedterminowo wykupione po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży danej obligacji i nie później niż jeden miesiąc przed dniem wykupu.  W tym celu właściciel powinien złożyć odpowiednią dyspozycję w jednym z Punktów Sprzedaży Obligacji. Środki pieniężne z tytułu przedterminowego wykupu zostaną przekazane na rachunek bankowy posiadacza obligacji. Jeżeli nabywca obligacji posiada uaktywniony dostęp do systemów teleinformatycznych, może także tą drogą przedstawić je do wykupu. Wypłata świadczenia nastąpi po upływie 5 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji.

18  „Unikalna propozycja oszczędzania na emeryturę, która zapewnia najlepszą dodatkową możliwość zabezpieczenia finansowego na przyszłość”  Nieopodatkowane zyski z inwestowania  Wszystkie rodzaje obligacji skarbowych oferowanych na rynku pierwotnym - DOS, TOZ, COI, EDO  Umowę można podpisać wyłącznie w Oddziałach Banku Polskiego bądź Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP  Złożenie Dyspozycji Nabywania Obligacji Skarbowych (DNOS), w której określony jest procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji w nabyciach realizowanych przez Dom Maklerski, za środki wpływające na konto

19  W roku 2014 na IKE można wpłacić maksymalnie 11 238 zł  Brak opłat za prowadzenie konta za rok kalendarzowy, w którym została podpisana umowa, za kolejne lata kalendarzowe opłaty naliczane są od wartości nominalnej obligacji zapisanych na tym koncie (0,1-0,16%)  Wykup obligacji i wypłata należnych odsetek następuje w terminie określonym w Liście emisyjnym i stanowi swoisty kapitał na Koncie IKE (środki nie są wypłacane, lecz pozostają na IKE i podlegają dalszej inwestycji). Środki z wykupu oraz odsetki nie są zaliczane do kwoty stanowiącej limit wpłat na Konto IKE w danym roku kalendarzowym.

20  Obligacje skarbowe są jedną z najbardziej bezpiecznych lokat nadwyżek kapitału na rynku. Gwarantem jest państwo, a więc zazwyczaj podmiot z największymi dochodami i majątkiem na rynku. Jednak:  W ciągu ostatnich 800 lat światowy system gospodarczy przeżył bankructwo państw 250 razy, czyli średnio raz na 3 lata bankrutowało jedno państwo. Spłatę swoich zobowiązań rządy różnych krajów wstrzymały 68 razy.  W nowożytnej historii znany jest jednak tylko jeden przypadek totalnego bankructwa państwa – wyspa Nauru.  Problemów z wykupem obligacji skarbowych w ostatnich latach doświadczyli np. inwestorzy w Argentynie w 2001 r. Pozycja prawna państwa pozwala nawet na ustawowe pozbycie problemu zadłużenia z tytułu obligacji, bez ogłaszania formalnego bankructwa. Rząd Argentyny umorzył obligacje mimo braku zgody wszystkich wierzycieli.

21 źródło: http://www.slideshare.net/adriangamrot/obligacje-skarbowe

22  J. Kudła, „Instrumenty finansowe i ich zastosowania”, Keytext, Warszawa 2009  http://www.totalmoney.pl/artykuly/195539,lokaty,ranking-lokat-terminowych-- listopad-2014-,1,1  http://serwisinwestora.wip.pl/fundusze-inwestycyjne/obligacje-czy-fundusze- papierow-dluznych-gdzie-mozna-zarobic-lepiej-8350.html  https://www.nbportal.pl/slownik/depozyt-bankowy  http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Fundusze_papier%C3%B3w_d%C5%82u%C5%B Cnych  http://pl.wikipedia.org/wiki/Depozyt_bankowy  http://www.experto24.pl/finanse-osobiste/lokaty/oprocentowanie-lokat-bankowych- za-granica.html#.VHYpu1dwqik  http://zrozumfinanse.pl/poland/portal/wszystko_o/lokaty_407.htm  http://www.obligacjeskarbowe.pl/  http://www.slideshare.net/adriangamrot/obligacje-skarbowe


Pobierz ppt " Depozyt to transakcja pomiędzy bankiem a depozytariuszem, która polega na powierzeniu określonych zasobów finansowych bankowi.  W zależności od umowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google