Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne"— Zapis prezentacji:

1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Elżbieta Gabryś Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Tarnów, 09 grudnia 2014 r.

2 Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, z wyłączeniem gospodarki nieruchomościami, gospodarka, transport.

3 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U ) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego = zadanie własne gminy.

4 ROLA WOJEWODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Uzgadnianie projektów dokumentów planistycznych Nadzór nad uchwałami planistycznymi Wymierzanie kar w zakresie terminowości Zarządzenia zastępcze a także…. Badanie zgodności zatwierdzanych projektów budowlanych z ustaleniami planów i decyzji lokalizacyjnych

5 Uzgadnianie projektów dokumentów planistycznych
Wojewoda uzgadnia: projekt studium - w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, projekt planu miejscowego - w zakresie zadań rządowych (wskazanych w programach zawierających zadania rządowe oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa), projekt decyzji o warunkach zabudowy i projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w zakresie zadań rządowych (wskazanych w programach zawierających zadania rządowe oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa) – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych uchwalonych przed 1995 r. UWAGA: przy uzgadnianiu projektu planu miejscowego lub studium nie jest dokonywana ocena zgodności z prawem.

6 Uzgadnianie projektów dokumentów planistycznych
Konieczność sprawdzania poprawności informacji zawartych w projektach planów miejscowych i studiów niezależnie od stanowiska organów opiniujących i uzgadniających Uzgodniony i zaopiniowany projekt planu miejscowego/studium zmiana uwarunkowań Plan miejscowy/ studium z błędami!!!

7 Uzgadnianie projektów dokumentów planistycznych
Bazy danych, które mogą być pomocne przy sporządzaniu dokumentów planistycznych kwestie geologiczne (złoża, obszary i tereny górnicze): portal MIDAS Centralna Baza Danych Geologicznych kwestie ochrony zasobów wodnych: strona www RZGW w Krakowie:

8 Nadzór nad uchwałami planistycznymi
Wojewoda sprawuje nadzór w zakresie zgodności uchwał planistycznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Uchwały planistyczne Przystąpienie do sporządzania studium/zmiany studium Przystąpienie do sporządzania planu/zmiany planu Uchwalenie studium/zmiany studium Uchwalenie planu/zmiany planu

9 Nadzór nad uchwałami planistycznymi
Naruszenie zasad lub istotne naruszenie trybu sporządzania miejscowego planu lub studium, naruszenie właściwości organów, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części: - rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody (do 30 dni), skarga wojewody do wojewódzkiego sądu administracyjnego (w każdym czasie, powyżej 30 dni od dnia otrzymania uchwały). ! UWAGA: na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym każdy może złożyć skargę do WSA. Sąd dodatkowo bada naruszenie interesu prawnego skarżącego.

10 Nadzór nad uchwałami planistycznymi
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Poprawność przekształcenia treści uchwał z pliku tekstowego do publikacji w formie pliku .xml Treść uchwały: .doc .odt Inne pliki tekstowe taka sama!!! .xml ! UWAGA: błędy w publikacji mogą skutkować podjęciem działań nadzorczych lub koniecznością zmiany uchwały w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym!

11 Wojewoda organ wyższego stopnia w zakresie terminowości wydawania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego W przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

12 Kary za przeterminowanie
20 postanowień o wymierzeniu kary 7 organów ukaranych zł łączna kwota orzeczonych kar Przepis obowiązuje od sierpnia 2010 r. 19 zażaleń na postanowienia 8 zażaleń rozpatrzonych przez Ministra żadne orzeczenie Ministra nie obniża wymierzonej kary 6 rozstrzygnięć Ministra podwyższa wymiar kary

13 ZARZĄDZENIA ZASTĘPCZE efektem bezczynności gminy
ustawa pzp ustawa Pgg koszty: gmina nieujawnienie w studium  złóż kopalin kompleksów dwutlenku węgla złóż węglowodorów nieokreślenie w studium rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim (ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub programach zawierających zadania rządowe)

14 Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze z późniejszymi zmianami (dalej: ustawa Pgg) Cel zmiany ustawy: ułatwienie podejmowania i wykonywania działalności w zakresie geologii i górnictwa

15 Art. 95 ust. 1 ustawy Pgg  studium  planie miejscowym
 złoża kopalin  wody podziemne  kompleksy dwutlenku węgla w celu ich OCHRONY UJAWNIA SIĘ m.in. w  studium  planie miejscowym Koszty: gmina (zadanie własne)

16 Art. 95 ust. 2 ustawy Pgg 2 lat  studium  złoża kopalin OBOWIĄZKOWO
 kompleksy dwutlenku węgla OBOWIĄZKOWO wprowadza się do  studium Termin 2 lat Koszty: gmina (zadanie własne)

17 ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY
Art. 96 ustawy Pgg niewprowadzenie do studium w terminie 2 lat:  złóż kopalin kompleksów dwutlenku węgla ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY koszty: gmina (zawarcie trójstronnej umowy między wojewodą, projektantem, gminą)

18 Wojewoda działa z urzędu (ewentualne wnioski przedsiębiorców – jedynie sygnał w sprawie)

19 Wnioski inwestorów złożone po 31.12.2013 r.
– sygnał w sprawie = impuls do działania Ilość: wniosków: 10 gmin, których dotyczą wnioski: 7 rodzajów wnioskowanych złóż: 1 (kruszywa naturalne, tj. piaski, żwiry) wszczętych przez wojewodę procedur: 3 wydanych zarządzeń zastępczych 1 (dot. Wojnicza) przygotowywanych zarządzeń 2 (dot. Brzeska oraz Borzęcina) zarządzeń planowanych w 2015 r. w szczególności mogą dotyczyć wschodniej części województwa

20 Poglądowe rozmieszczenie złóż na terenie województwa małopolskiego

21 Zagadnienia architektoniczno - budowlane
Ustalanie stron postępowań dotyczących warunków zabudowy WOJEWODA ≠ WOJEWÓDZTWO wykonuje zadania administracji rządowej, jest reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie)   to jednostka samorządu terytorialnego – posiada osobowość prawną, dysponuje mieniem urząd marszałkowski jest urzędem obsługującym województwo (ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)

22 Zagadnienia architektoniczno - budowlane
ADRESAT: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka Kraków Województwo Małopolskie ! Możliwe konsekwencje pomyłki: Brak udziału strony w postępowaniu

23 Zagadnienia architektoniczno - budowlane
Konieczność analizy zapisów planów miejscowych w kontekście praktycznego ich zastosowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę zgodność PROJEKT BUDOWLANY PLAN MIEJSCOWY

24 Zagadnienia architektoniczno - budowlane
Konsekwencje błędów merytorycznych lub niespójności ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego problemy przy sprawdzaniu zgodności projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego, zarówno przez projektantów, jak również przez organy architektoniczno-budowlane brak możliwości realizacji ustaleń planu miejscowego, w tym wydania pozwolenia na budowę

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google