Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMIANA BARTEROWA Barter jest równoważącą się wartościowo wymianą,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMIANA BARTEROWA Barter jest równoważącą się wartościowo wymianą,"— Zapis prezentacji:

1 WYMIANA BARTEROWA Barter jest równoważącą się wartościowo wymianą, bez dokonywania dodatkowych rozliczeń pieniężnych pomiędzy kontrahentami

2 CECHY TRANSAKCJI BARTEROWEJ
Każda ze stron jest jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem Wzajemna sprzedaż z równoczesnym potrąceniem należności Brak udziału pieniądza – strony nie dokonują dopłat Przedmiotem barteru może być wymiana towaru na towar, usługi na usługę, towaru na usługę, usługi na towar Odpłatność umowy pomimo braku rozliczeń pieniężnych

3 UMOWA BARTEROWA A UNORMOWANIA PRAWNE
Umowa barteru należy do tzw. umów nienazwanych, czyli nie jest uregulowana w obowiązujących przepisach prawa. Wg kodeksu cywilnego jest ona najbardziej zbliżona do umowy zamiany (art kc), chociaż jej zakres jest szerszy niż gdyż obejmuje także wymianę usług

4 FORMA UMOWY BARTEROWEJ
Brak jest jakichkolwiek obostrzeń w zakresie formy zawarcia umowy barterowej. Do wymiany barterowej może dojść na podstawie ustnego porozumienia,a nawet zgody dorozumianej. W przypadku transakcji skomplikowanych, o dużej wartości lub różnym okresie realizacji świadczeń lepiej zawrzeć umowę w formie pisemnej.

5 TERMIN REALIZAJI ŚWIADCZEŃ BARTEROWYCH
Świadczenia wynikające z umów barterowych powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy wynika, że jedna ze stron jest zobowiązana do wcześniejszego świadczenia. Przepisy art. 488 kc dopuszczają taką możliwość. W przypadku nie określenia wcześniejszego spełnienia świadczenia przez jedną ze stron, przyjmuje się że świadczenia będą spełnione jednocześnie.

6 BARTER A OBOWIĄZEK REGULOWANIA ROZLICZEŃ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKU BANKOWEGO
Rozliczanie wzajemnych należności pomiędzy przedsiębiorcami w formie barteru nie stanowi naruszenia przepisów art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten zastrzega jedynie, że bezpośrednie przepływy pieniężne powinny odbywać się w formie bezgotówkowej. Inne sposoby regulowania zobowiązań skutkujące ich wygaśnięciem nie zostały zakazane.

7 BARTER A OBOWIĄZEK REGULOWANIA ROZLICZEŃ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKU BANKOWEGO c.d. Art dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, a której wynika płatność jest inny przedsiębiorca, 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. 2. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

8 DOKUMENTOWANIE BARTERU
Dokumentowanie transakcji barterowych odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku transakcji, za które zapłata następuje w formie pieniężnej. Każda ze stron jest zobowiązana do wystawienia faktury bądź innego dokumentu jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej. W wystawionych fakturach wykazuje się stawkę VAT właściwą dla towarów i usług będących przedmiotem wymiany.

9 BARTER A REGULACJE PODATKOWE
Przepisy podatkowe nie zawierają: szczególnych regulacji do ustalenia skutków podatkowych związanych z realizacją transakcji barterowych jakichkolwiek ograniczeń co do formy zapłaty; zapłata nie musi następować w formie świadczenia pieniężnego, może to być również świadczenie rzeczowe

10 BARTER A REGULACJE PODATKOWE
W celu prawidłowego ustalenia skutków podatkowych wynikających z transakcji barterowych należy przede wszystkim przeanalizować treść zawartych umów. Umowa powinna określać: przedmiot barteru, cenę, moment dokonania zamiany.

11 BARETER A PODATEK DOCHODOWY
U każdej ze stron transakcji powstaje: przychód podatkowy - określany jako wartość należnych świadczeń w naturze wykonywanych w ramach zawartej umowy barterowej, obliczona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca uzyskania, koszt podatkowy - określany jako wydatki na nabycie towarów/realizację usług będących przedmiotem zawartej umowy barterowej, pomniejszone o ewentualnie dokonane odpisy amortyzacyjne.

12 DATA POWSTANIA PRZYCHODU
1. Dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności 2. Ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze, w przypadku rozliczania usługi w okresach rozliczeniowych, nie rzadziej niż raz w roku 3. W pozostałych przypadkach – dzień otrzymania zapłaty

13 BARTER A PODATEK VAT Jako świadczenie odpłatne transakcje barterowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ustawa o podatku VAT nie wskazuje na formę odpłatności, jak również nie definiuje tego pojęcia. Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze).

14 BARTER OBOWIĄZEK PODATKOWY VAT
Każda ze stron umowy barterowej ustala dla swojego świadczenia moment powstania obowiązku podatkowego – czyli kiedy musi sprzedaż wykazać w deklaracji VAT. Zazwyczaj będzie to: moment dokonania dostawy towaru/wykonania usługi, częściowe wykonanie usługi – gdy strony przyjmą taki sposób rozliczania, otrzymanie zapłaty wystawienie faktury

15 SKUTKI PODATKOWE GDY ŚWIADCZENIA NIE SĄ REALIZOWANE JEDNOCZEŚNIE (1)
np. jedna ze stron A realizuje świadczenie na początku roku, druga strona B pod koniec roku Realizacja świadczenia przez stronę A podatek dochodowy Strona A osiąga przychód podatkowy oraz ponosi koszt związany z osiągniętym przychodem Strona B ponosi koszt podatkowy

16 SKUTKI PODATKOWE GDY ŚWIADCZENIA NIE SĄ REALIZOWANE JEDNOCZEŚNIE (2)
podatek VAT Strona A wykazuje w deklaracji VAT: 1) sprzedaż i podatek należny z tytułu dokonanej dostawy/realizacji usług 2) zakup i podatek naliczony z faktury zaliczkowej wystawionej przez Stronę B (NIE DOTYCZY WNT I WDT) Strona B wykazuje w deklaracji VAT: 1) sprzedaż i podatek należny z tytułu otrzymanego świadczenia, które należy traktować jak zaliczkę na poczet przyszłej dostawy (NIE DOTYCZY WNT i WDT) 2) zakup i podatek naliczony na podstawie otrzymanej faktury

17 SKUTKI PODATKOWE GDY ŚWIADCZENIA NIE SĄ REALIZOWANE JEDNOCZEŚNIE (3)
Realizacja świadczenia przez stronę B podatek dochodowy Strona A ponosi koszt podatkowy Strona B osiąga przychód podatkowy oraz koszt związany z osiągniętym przychodem podatek VAT Brak skutków u obu stron. Z uwagi na ekwiwalentność świadczeń transakcja została w całości rozliczona w deklaracjach VAT w momencie realizacji wcześniejszego świadczenia, a zaliczka odpowiada w całości wartości realizowanej transakcji.

18 SKUTKI PODATKOWE GDY ŚWIADCZENIA NIE SĄ REALIZOWANE JEDNOCZEŚNIE ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKU VAT art. 89b ust. 1 i 2 ustawy o VAT Zgodnie z interpretacjami wydawanymi przez Ministra Finansów przepisy te nie mają zastosowania w przypadku rozliczeń barterowych gdy strony ustalają różne terminy wykonania świadczeń. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest istnienie długu, czyli brak uregulowania zobowiązania. W przypadku umownego określenia różnych terminów realizacji równoważnych świadczeń i ich rozliczenia nie występuje taka sytuacja.

19 SKUTKI PODATKOWE GDY ŚWIADCZENIA NIE SĄ REALIZOWANE JEDNOCZEŚNIE korekta kosztów art. 24d ustawy o PDOF i art. 16b ustawy o PDOP (1) Zgodnie z interpretacjami wydawanymi przez Ministra Finansów przepisy zastosuje się w przypadku rozliczeń barterowych gdy strony ustalają różne terminy wykonania świadczeń. Zdaniem MF, uregulowanie zobowiązania obejmuje wszelkie dopuszczalne typy rozliczeń skutkujących wygaśnięciem zobowiązania. Formą uregulowania zobowiązania jest nie tylko zapłata, ale także potrącenie wzajemnych wierzytelności oraz barter. Celem tych regulacji (art. 25d ustawy o PDOF i art. 16b ustawy o PDOP), jest nie tylko uniknięcie zatorów płatniczych, lecz doprowadzenie do całkowitego zaspokojenia wierzyciela. Forma, w której kontrahenci będą się rozliczać, nie ma znaczenia.

20 BARTER A PODATKI DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "WYMIANA BARTEROWA Barter jest równoważącą się wartościowo wymianą,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google