Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elżbieta Gabryś Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 11 grudnia 2014 r. Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elżbieta Gabryś Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 11 grudnia 2014 r. Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór."— Zapis prezentacji:

1 Elżbieta Gabryś Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 11 grudnia 2014 r. Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór budowlany

2 Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: - budownictwo, - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, z wyłączeniem gospodarki nieruchomościami, - gospodarka, - transport. Administracja architektoniczno- budowlana Zezwolenia na realizację inwestycji w trybie specustw Współdziałanie z nadzorem budowlanym

3 Administracja architektoniczno-budowlana Wojewoda organ wyższej instancji w zakresie aministracji architektoniczno-budowlanej  nadzór instancyjny  szkolenia, pomoc merytoryczna  kontrola

4 Ruch budowlany w Małopolsce rokLiczna pozwoleń na budowę Pozycja w skali kraju 2012203983 2013196553 I półrocze 201494403

5 Administracja architektoniczno-budowlana Nadzór instancyjny analiza orzecznictwa starostów Rok 2012 2013 Liczba postępowań odwoławczych 666 830 Liczba utrzymanych decyzji 343 424 Liczba uchylonych decyzji 270 332 Inne rozstrzy- gnięcia 53 74

6 Administracja architektoniczno-budowlana Szkolenia administracji architektoniczno- budowlanej > cykliczne narady 2 razy w roku > szkolenia problemowe Plan szkoleń na 2015 r.  2 cykliczne narady (aktualne orzecznictwo, interpretacje GINB, zgłoszone problemy)  warsztaty z zakresu ocen oddziaływania na środowisko anten telefonii komórkowej  narada problemowa Mała nowelizacja prawa budowlanego Egzekucja rozbiórek obiektów tymczasowych

7 Kontrola wydawanych rozstrzygnięć Kontrola w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej dotychczas -tryb odwoławczy -tryby nadzwyczajne -tryb skargowy -kontrola terminów -tryb odwoławczy -tryby nadzwyczajne -tryb skargowy -kontrola terminów Kontrola działania organów -kontrole problemowe -kontrole kompleksowe -kontrole problemowe -kontrole kompleksowe Administracja architektoniczno-budowlana od 2015 r. NOWOŚĆ

8 działania w oparciu o szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji wnioski na podstawie….  Analizy wyników postępowań odwoławczych  Analizy materiałów przedstawianych przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie zadań z budżetu państwa Administracja architektoniczno-budowlana NPPDL Usuwanie skutków działania żywiołów

9 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.  obszar stosowania  okres stosowania  rodzaj robót budowlanych

10  Remont  Odbudowa  Rozbiórka Przebudowa 1. obiektów budowlanych 2. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 1. obiektów budowlanych 2. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

11 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych problemy ujawnione podczas oceny wniosków  Nieprawidłowa kwalifikacja robót (remont, przebudowa, rozbudowa)  Niewłaściwie zastosowany tryb postępowania (zgłoszenie robót, pozwolenie, zezwolenie) Konsekwencje: brak możliwości uznania części robót wnioskowanych do dofinansowania

12 Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w Małopolsce rokLiczna pozwoleń na budowę Pozycja w skali kraju 20121292 20131432 I półrocze 2014751

13 Nadzór instancyjny analiza orzecznictwa starostów zezwolenia na realizację inwestycji drogowych Rok 2012 2013 Liczba postępowań odwoławczych 19 27 Liczba utrzymanych decyzji 7 Liczba uchylonych decyzji 10 16 Umorzenie postępo- wania 2 4

14 Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. spośród co najmniej 3 kandydatów wskazanych przez WINB Starosta Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Powołuje / odwołuje W uzgodnieniu albo na wniosek WINB

15 Analiza działalności powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w województwie Wnioski:  duże zróżnicowanie - w zakresie liczby prowadzonych spraw / etat /miesiąc - w zakresie czasochłonności / sprawa administracyjna -w zakresie liczby prowadzonych kontroli/etat/miesiąc UWAGA: brak zależności między liczbą prowadzonych spraw/etat a jakością orzecznictwa (miernik – liczba decyzji uchylonych /wydanych) 50,6 125,826 2,323,4 6,3

16 działania WINB dodatkowe dotacje rezultat ponad 30 % liczba spraw zaległych zmalała o ponad 30 % 2009-2012 Zaległości w załatwianiu spraw przez PINB wnioski -Zróżnicowanie w zakresie ilości zaległości / PINB - Ogromne zróżnicowanie kosztów działania / jednostkowa sprawa administracyjna 2083 zł Pracownicy etatowi 173 zł Umowy - zlecenia

17 Zróżnicowanie obciążenia pracą powiatowych inspektoratów Liczba wszczętych postępowań /etat /rok (bez kontroli i spraw zaległych) Uwaga: brak logicznych zależności między poziomem obciążenia a liczbą spraw zwracanych do ponownego rozpatrzenia 434,868,8

18 Egzekucja decyzji – nakazów rozbiórki 2010201120122013 nakazy liczba 905631471407 miejsce w kraju 2234 wykonanie liczba 123263355269 miejsce w kraju 13422 wykonanie zastępcze 35125 wykonanie przez zobowiązanego 120258343264

19 Opracowanie metodologii podziału środków - zdefiniowanie zadań i czynności wchodzących w ich zakres - przyjęcie jednostkowego czasu realizacji zadania - określenie poziomu kosztu godziny pracy urzędnika - zaplanowanie liczby zdefiniowanych zadań na rok Podział środków finansowych na działalność PINB uwaga: - Budżet, nie będąc w żadnej mierze wprost zależny od liczby etatów winien pozwolić na skuteczną i elastyczną działalność jednostki. - Prace nad aktualną wersją zostaną zakończone do 20 grudnia 2014 r., a następnie zostaną zderzone z wynikami roku 2014. Pełne przejście na budżet zadaniowy planowane jest od roku 2016. NOWOŚĆ

20


Pobierz ppt "Elżbieta Gabryś Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 11 grudnia 2014 r. Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór."

Podobne prezentacje


Reklamy Google