Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elżbieta Gabryś Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 11 grudnia 2014 r. Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elżbieta Gabryś Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 11 grudnia 2014 r. Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór."— Zapis prezentacji:

1 Elżbieta Gabryś Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 11 grudnia 2014 r. Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór budowlany

2 Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: - budownictwo, - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, z wyłączeniem gospodarki nieruchomościami, - gospodarka, - transport. Administracja architektoniczno- budowlana Zezwolenia na realizację inwestycji w trybie specustw Współdziałanie z nadzorem budowlanym

3 Administracja architektoniczno-budowlana Wojewoda organ wyższej instancji w zakresie aministracji architektoniczno-budowlanej  nadzór instancyjny  szkolenia, pomoc merytoryczna  kontrola

4 Ruch budowlany w Małopolsce rokLiczna pozwoleń na budowę Pozycja w skali kraju I półrocze

5 Administracja architektoniczno-budowlana Nadzór instancyjny analiza orzecznictwa starostów Rok Liczba postępowań odwoławczych Liczba utrzymanych decyzji Liczba uchylonych decyzji Inne rozstrzy- gnięcia 53 74

6 Administracja architektoniczno-budowlana Szkolenia administracji architektoniczno- budowlanej > cykliczne narady 2 razy w roku > szkolenia problemowe Plan szkoleń na 2015 r.  2 cykliczne narady (aktualne orzecznictwo, interpretacje GINB, zgłoszone problemy)  warsztaty z zakresu ocen oddziaływania na środowisko anten telefonii komórkowej  narada problemowa Mała nowelizacja prawa budowlanego Egzekucja rozbiórek obiektów tymczasowych

7 Kontrola wydawanych rozstrzygnięć Kontrola w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej dotychczas -tryb odwoławczy -tryby nadzwyczajne -tryb skargowy -kontrola terminów -tryb odwoławczy -tryby nadzwyczajne -tryb skargowy -kontrola terminów Kontrola działania organów -kontrole problemowe -kontrole kompleksowe -kontrole problemowe -kontrole kompleksowe Administracja architektoniczno-budowlana od 2015 r. NOWOŚĆ

8 działania w oparciu o szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji wnioski na podstawie….  Analizy wyników postępowań odwoławczych  Analizy materiałów przedstawianych przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie zadań z budżetu państwa Administracja architektoniczno-budowlana NPPDL Usuwanie skutków działania żywiołów

9 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.  obszar stosowania  okres stosowania  rodzaj robót budowlanych

10  Remont  Odbudowa  Rozbiórka Przebudowa 1. obiektów budowlanych 2. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 1. obiektów budowlanych 2. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

11 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych problemy ujawnione podczas oceny wniosków  Nieprawidłowa kwalifikacja robót (remont, przebudowa, rozbudowa)  Niewłaściwie zastosowany tryb postępowania (zgłoszenie robót, pozwolenie, zezwolenie) Konsekwencje: brak możliwości uznania części robót wnioskowanych do dofinansowania

12 Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w Małopolsce rokLiczna pozwoleń na budowę Pozycja w skali kraju I półrocze

13 Nadzór instancyjny analiza orzecznictwa starostów zezwolenia na realizację inwestycji drogowych Rok Liczba postępowań odwoławczych Liczba utrzymanych decyzji 7 Liczba uchylonych decyzji Umorzenie postępo- wania 2 4

14 Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. spośród co najmniej 3 kandydatów wskazanych przez WINB Starosta Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Powołuje / odwołuje W uzgodnieniu albo na wniosek WINB

15 Analiza działalności powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w województwie Wnioski:  duże zróżnicowanie - w zakresie liczby prowadzonych spraw / etat /miesiąc - w zakresie czasochłonności / sprawa administracyjna -w zakresie liczby prowadzonych kontroli/etat/miesiąc UWAGA: brak zależności między liczbą prowadzonych spraw/etat a jakością orzecznictwa (miernik – liczba decyzji uchylonych /wydanych) 50,6 125,826 2,323,4 6,3

16 działania WINB dodatkowe dotacje rezultat ponad 30 % liczba spraw zaległych zmalała o ponad 30 % Zaległości w załatwianiu spraw przez PINB wnioski -Zróżnicowanie w zakresie ilości zaległości / PINB - Ogromne zróżnicowanie kosztów działania / jednostkowa sprawa administracyjna 2083 zł Pracownicy etatowi 173 zł Umowy - zlecenia

17 Zróżnicowanie obciążenia pracą powiatowych inspektoratów Liczba wszczętych postępowań /etat /rok (bez kontroli i spraw zaległych) Uwaga: brak logicznych zależności między poziomem obciążenia a liczbą spraw zwracanych do ponownego rozpatrzenia 434,868,8

18 Egzekucja decyzji – nakazów rozbiórki nakazy liczba miejsce w kraju 2234 wykonanie liczba miejsce w kraju wykonanie zastępcze wykonanie przez zobowiązanego

19 Opracowanie metodologii podziału środków - zdefiniowanie zadań i czynności wchodzących w ich zakres - przyjęcie jednostkowego czasu realizacji zadania - określenie poziomu kosztu godziny pracy urzędnika - zaplanowanie liczby zdefiniowanych zadań na rok Podział środków finansowych na działalność PINB uwaga: - Budżet, nie będąc w żadnej mierze wprost zależny od liczby etatów winien pozwolić na skuteczną i elastyczną działalność jednostki. - Prace nad aktualną wersją zostaną zakończone do 20 grudnia 2014 r., a następnie zostaną zderzone z wynikami roku Pełne przejście na budżet zadaniowy planowane jest od roku NOWOŚĆ

20


Pobierz ppt "Elżbieta Gabryś Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 11 grudnia 2014 r. Administracja architektoniczno-budowlana i Nadzór."

Podobne prezentacje


Reklamy Google