Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA SPOŁECZNA Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA SPOŁECZNA Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW."— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA SPOŁECZNA Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 doc. dr Zofia Skrzypczak2 POLITYKA SPOŁECZNA – program 1. Przedmiot, zakres i cele polityki społecznej 2. Rozwój gospodarczy a problemy polityki społecznej 3. Doktryny społeczno-ekonomiczne, systemy ekonomiczne i modele polityki społecznej 4. Problemy społeczno-ekonomiczne w obszarach: - warunki bytu gospodarstw domowych - ubóstwo - patologie społeczne - praca - bezrobocie - zabezpieczenie społeczne - ochrona zdrowia - polityka mieszkaniowa - edukacja

3 doc. dr Zofia Skrzypczak3 POLITYKA SPOŁECZNA Literatura: Polityka społeczna pod red. A. Kurzynkowskiego, SGH Warszawa K. Podoski, W. Turnowiecki – Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego J. Orczyk – Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo AE Poznań

4 doc. dr Zofia Skrzypczak4 Polityka społeczna - definicja Polityka społeczna – naukowa teoria oraz określenie metodologii i metod badawczych, zajmujących się zagadnieniem potrzeb materialnych i duchowych człowieka oraz grup społecznych na określonym etapie rozwojowym państw, z uwzględnieniem także geofizycznych i kulturowych uwarunkowań Polityka społeczna stanowi jedną z nauk społecznych – ma ścisły związek z ekonomią, socjologią, psychologia, demografią, filozofią, prawem…..

5 doc. dr Zofia Skrzypczak5 Przedmiot polityki społecznej  „...system idei oraz działań zmierzających do polepszenia całokształtu warunków życiowych ludności...” (wg E. Rosset)  “…część polityki społeczno-gospodarczej (...) w dziedzinie kształtowania warunków życia społeczeństwa, stosunków międzyludzkich oraz przemian struktury społecznej. Działalność ta zmierza do optymalnego zaspokajania potrzeb ludności (...) uwzględniającego współzależność między postępem społecznym a wzrostem gospodarczym” (wg A. Rajkiewicza)

6 doc. dr Zofia Skrzypczak6 Zakres przedmiotowy polityki społecznej  potrzeby związane ze sferą bytu – wyżywienie, mieszkanie, pomoc materialna w wypadku zdarzeń losowych, niezdolność do pracy  potrzeby sfery pozamaterialnej – ochrona zdrowia, edukacja, usługi i działalność kulturalna  potrzeby psychospołeczne – aktywność społeczna, satysfakcja z pracy, uznanie, poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego.

7 doc. dr Zofia Skrzypczak7 Na zakres przedmiotowy polityki społecznej wpływa:  sytuacja demograficzna  środowisko pracy i miejsce zamieszkania  dochody z pracy i świadczeń społecznych  umiędzynarodowienie zagadnień polityki społecznej

8 doc. dr Zofia Skrzypczak8 Geneza polityki społecznej (1) Średniowiecze: działania z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez Kościół Katolicki i przez gminy w państwach protestanckich, a wyrażające się udzielaniem pomocy ubogim i organizowaniu szpitali Wiek XIX: gospodarka kapitalistyczna – upośledzenia robotników; polityka społeczna państwa – m.in. łagodzenie skutków rewolucji przemysłowej, przeciwdziałanie szerzeniu się epidemii, przestępczości; robotnicy – organizacja związków zawodowych, powstanie międzynarodowych organizacji robotników; państwo – akty prawne: skracanie czasu pracy, ochrona pracy kobiet i młodocianych, rozwój służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych, organizacja robót publicznych

9 doc. dr Zofia Skrzypczak9 Geneza polityki społecznej (2) Po I wojnie światowej: dalszy postęp zwłaszcza w dziedzinie ochrony pracy, ubezpieczeń i walki z bezrobociem (rola Międzynarodowej Organizacji Pracy)  powstanie systemu polityki społecznej – tworzą się wzory ustaw i instytucji, uznawane i naśladowane w wielu krajach, podejmuje się prace harmonizujące politykę społeczną i politykę gospodarczą  poszerzanie się wpływu państwa na sferę socjalną – koncepcje „państwa dobrobytu” (np. Szwecja), „społecznej gospodarki rynkowej” (np. Republika Federalna Niemiec), państwa socjalistyczne (nadopiekuńczość państwa);

10 doc. dr Zofia Skrzypczak10 Geneza polityki społecznej (3) Po II wojnie światowej - wyraźna intensyfikacja działań z zakresu polityki społecznej:  dążenie do objęcia świadczeniami wszystkich warstw ludności, zwłaszcza warstw średnich, a nie tylko robotników czy najbardziej potrzebujących pomocy  dostosowanie wysokości emerytur, rent i innych świadczeń socjalnych, a także płac do wzrostu kosztów utrzymania lub wzrostu płac realnych  rozbudowa służb socjalnych  dążenie do harmonizacji i ujednolicenia zasad polityki społecznej w skali regionalnej i globalnej  wzrost roli związków zawodowych w kształtowaniu polityki społecznej  wzrost udziału wydatków na cele socjalne w budżetach państw  rozszerzenie form pomocy materialnej dla bezrobotnych (przy braku skutecznych środków zwalczania bezrobocia)

11 doc. dr Zofia Skrzypczak11 Geneza polityki społecznej (4) Lata 70-te i 80-te – zahamowanie rozwoju polityki społecznej:  konieczność ograniczania rosnących wydatków społecznych, bowiem świadczenia społeczne przekraczają realne możliwości poszczególnych państw

12 doc. dr Zofia Skrzypczak12 Przedmiot polityki społecznej  praca (BHP, ergonomia, wyzwolenie z alienacji)  dobrobyt (poziom życia, zdrowie, środowisko)  kultura (upowszechnianie kultury, aktywności, wzorców życia, edukacji)  ład społeczny (demokracja, wolność, rozwój, wpływ na pozostałe sfery)

13 doc. dr Zofia Skrzypczak13 Cele polityki społecznej */ wg T. Marshalla: a) eliminacja ubóstwa b) maksymalizacja dobrobytu c) osiąganie równości */ wg J. Szczepańskiego: a) przezwyciężanie niedostatku b) szukanie sprawiedliwości w społeczeństwie c) zapewnienie warunków życia we względnym dobrobycie wszystkim obywatelom

14 doc. dr Zofia Skrzypczak14 Podstawowe dziedziny polityki społecznej – polityka:  ludnościowa i rodzinna  w dziedzinie zatrudnienia, płac, warunków i ochrony pracy  mieszkaniowa  ochrony zdrowia  oświatowa  kulturalna  zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej  ochrony środowiska naturalnego  prewencji i zwalczania zjawisk patologii społecznych

15 doc. dr Zofia Skrzypczak15 Instrumenty polityki społecznej  regulacje (zakazy całkowite i warunkowe np. koncesje, licencje oraz nakazy)  ekonomiczne (subsydia, dotacje, zasiłki, preferencje kredytowe, zwolnienia i ulgi podatkowe oraz podatki, opłaty, cła i kary finansowe)  informacje (zachęty oraz ostrzeżenia)

16 doc. dr Zofia Skrzypczak16 Podmioty polityki społecznej 1) Państwo 2) samorząd 3) organizacje pozarządowe

17 doc. dr Zofia Skrzypczak17 Zasady polityki społecznej (1) 1) zasada przezorności – bezpieczeństwo socjalne jednostki nie może być tylko efektem świadczeń ze strony społeczeństwa, ale wynikać powinno także z odpowiedzialności człowieka za przyszłość własną i rodziny 2) zasada samopomocy – przejawia się w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej ludzi

18 doc. dr Zofia Skrzypczak18 Zasady polityki społecznej (2) 3) zasada solidarności społecznej – przenoszenie konsekwencji ryzyk socjalnych z jednostek na społeczeństwo, wyższość wspólnych interesów członków społeczeństwa nad interesami poszczególnych klas lub warstw 4) zasada pomocniczości (subsydiarności) – przyjęcie określonego porządku, w jakim różne instytucje społeczne dostarczają jednostce wsparcia

19 doc. dr Zofia Skrzypczak19 Zasady polityki społecznej (3) 5) zasada partycypacji (uczestnictwa) – wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, by poszczególni ludzie mieli możliwość pełnej realizacji swoich ról społecznych, by mieli prawo do bycia członkiem grup społecznych i zbiorowości oraz do aktywnego w nich działania 6) zasada samorządności – stanowi realizację takich wartości, jak wolność i podmiotowość człowieka

20 doc. dr Zofia Skrzypczak20 Zasady polityki społecznej (4) 7) zasada dobra wspólnego - przejawia się w takich działaniach władz publicznych, które uwzględniają korzyści i interesy wszystkich obywateli 8) zasada wielosektorowości – polega na równoczesnym funkcjonowaniu publicznych podmiotów polityki społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji rynkowych, które dostarczają środków i usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa


Pobierz ppt "POLITYKA SPOŁECZNA Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google