Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 4..  Rozrachunki z ubezpieczającymi  Rozrachunki z pośrednikami ubezpieczeniowymi  Rozrachunki z tytułu reasekuracji  Rozrachunki z tytułu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 4..  Rozrachunki z ubezpieczającymi  Rozrachunki z pośrednikami ubezpieczeniowymi  Rozrachunki z tytułu reasekuracji  Rozrachunki z tytułu."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 4.

2  Rozrachunki z ubezpieczającymi  Rozrachunki z pośrednikami ubezpieczeniowymi  Rozrachunki z tytułu reasekuracji  Rozrachunki z tytułu depozytów  Rozrachunki z tytułu komisarki awaryjnej  Rozrachunki z tytułu regresów  Rozrachunki z tytułu działalności prewencyjnej  Pozostałe rozrachunki  Rozrachunki sporne i pozabilansowe

3  Dzielą się na:  - rozrachunki z ubezpieczającymi  - rozrachunki z pośrednikami ubezpieczającymi

4  Reasekuracja  Reasekuracja – umowa zawarta pomiędzy Z.U. a reasekuratorem na mocy której następuje podział lub odstąpienie chronionych przez Z.U. ryzyk.  Zakład odstępujący część lub całość ryzyka to cedent lub reasekurowany.  Zakład przyjmujący to ryzyko to reasekurator lub cesjonariusz.

5  Wyróżnia się:  Reasekurację bierną  Reasekurację czynną  Funkcje reasekuracji:  - techniczna  - finansowa

6  Składki przypisane brutto. (w mln. zł)  Reasekuracja bierna ( w tys. zł) Dział ubezp Dział I (59%) (58%) (55,7%) (58%) Dział II (41%) (42%) (44,3%) (42%) Razem (100%) (100%) (100%) (100%) Dział I Udział %3,5%1,83%0,9%2,4% Dział II Udział %9,9%12,2%14,1%

7  Reasekuracja czynna (w tys. zł) Dział ubezpieczeniowa Dział I Udział % w składce przypisanej brutto0,2%0,21%0,09%0,08% Dział II Udział% w składce przypisanej brutto2,1%2,2%1,94%2,34%

8  Retrocesja  Retrocesja – umowa reasekuracji występująca gdy ryzyko przyjęte do reasekuracji przez pierwszego reasekuratora będzie ponownie reasekurowane.  Zakład przyjmujący takie reasekurowane ryzyko to retrocesjonariusz.  Zakład odstępujący reasekurowane ryzyko to retrocedent

9  Koreasekuracja  Koreasekuracja jest techniką rozproszenia ryzyka.  Wyróżnia się:  Koreasekurację zewnętrzną  Koreasekurację wewnętrzną

10  W ramach reasekuracji pojawiają się charakterystyczne pozycje kosztowe (przychodowe)  Koszty prowizji reasekuracyjnych  Udział w zysku z umowy reasekuracyjnej (superprowizja)

11  Rodzaje reasekuracji  Rodzaje reasekuracji. Wg formy zobowiązania wyróżniamy: a) Umowy reasekuracji fakultatywnej b) Umowy reasekuracji obligatoryjnej c) Umowy reasekuracji fakultatywno obligatoryjnej Wg podziału ryzyka wyróżniamy: a) Umowy reasekuracji proporcjonalnej b) Umowy reasekuracji nieproporcjonalnej

12  Reasekuracja proporcjonalna  Reasekuracja proporcjonalna.  Wyróżnia się: - Reasekurację kwotową - Reasekurację ekscedentową (nadwyżkową) - Reasekurację kwotowo ekscedentową

13  Reasekuracja nieproporcjonalna  Reasekuracja nieproporcjonalna.  Wyróżnia się:  - reasekurację nadwyżki szkody  - reasekurację nadwyżki szkodowości

14  Należności z tytułu reasekuracji to  Należności z tytułu reasekuracji to głównie:  - naliczony a nieotrzymany od reasekuratora udział w odszkodowaniach  - naliczony a nie otrzymany udział w składkach cedenta  Zobowiązania z tytułu reasekuracji to  Zobowiązania z tytułu reasekuracji to głównie:  - naliczone a niewypłacone cedentowi udziały w jego odszkodowaniach  - naliczony lecz nie przekazany reasekuratorowi udział w składkach

15  Depozyt reasekuracyjny  Depozyt reasekuracyjny.  Są to środki pieniężne lub p.w. przekazane przez reasekuratora cedentowi jako zabezpieczenie przyszłych transakcji z tytułu umowy reasekuracji.  Wyróżnia się:  - depozyt składkowy (działanie cedenta)  - depozyt szkodowy (działanie reasekuratora)

16  Należności depozytowe od cedentów  Należności depozytowe od cedentów – Aktywa B.IV – część lokat !!!  Nie mogą być łączone z innymi kwotami należnymi Z.U. ani kompensowane ze zobowiązaniami.  Na koncie ewidencjonuje się:  - wartość depozytu  - odsetki od depozytów (standardowo powiększają wartość depozytu, chyba, że umowa stanowi inaczej)

17  Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów – Pasywa G  Nie mogą być łączone z innymi zobowiązaniami ani kompensowane z należnościami od reasekuratora.  Na koncie ewidencjonuje się:  - wartość depozytu  - odsetki od zdeponowanych środków (standardowo powiększają wartość zobowiązań, chyba że umowa stanowi inaczej)

18  Komisarka awaryjna – działalność ubezpieczeniowa polegająca na udzieleniu pomocy osobom ubezpieczonym w innym Z.U., które zostały poszkodowane w wypadku, szkodach lub awariach.  Rozrachunki z tytułu komisarki awaryjnej należy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia:  - podmiotu będącego komisarzem awaryjnym  - podmiotu korzystającego z usług komisarza awaryjnego

19  Dotyczą jedynie regresów bezspornych co do wysokości należności ustalonych w wyniku ugody lub postępowania sądowego.  Roszczenia regresowe ewidencjonuje się w ewidencji pozabilansowej.  Regresy oraz odzyski są przedmiotem odrębnej ewidencji w „rejestrze należnych regresów i odzysków” w podziale na lata zgłoszenia i zaistnienia szkody.

20  Działalność prewencyjna polega na przeciwdziałaniu wypadkom ubezpieczeniowym  Działalność prewencyjna w rachunkowości przejawia się w tworzeniu i wykorzystywaniu funduszu prewencyjnego (w dużych Z.U.) lub w bieżącym ponoszeniu kosztów związanych z działaniami zapobiegawczymi.

21  Dotyczą m.in. :  Rozrachunków z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń  Rozrachunki z tytułu podatku VAT  Rozrachunków z tytułu dostaw i usług  Rozrachunków z tytułu wynagrodzeń  Rozrachunki pozostałe z pracownikami  Inne rozrachunki

22 Aktywa (fragment)Pasywa (fragment) B. LokatyE. Oszacowane regresy i odzyski IV. Należności depozytowe od cedentów G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów D. NależnościH. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne I.Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich II. Należności z tytułu reasekuracjiII. Zobowiązania z tytułu reasekuracji III. Inne należnościIII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych d.p.w. oraz pobranych pożyczek IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V. Inne zobowiązania VI. Fundusze specjalne


Pobierz ppt "Wykład 4..  Rozrachunki z ubezpieczającymi  Rozrachunki z pośrednikami ubezpieczeniowymi  Rozrachunki z tytułu reasekuracji  Rozrachunki z tytułu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google