Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Wykład 4. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

2 Rozrachunki zakładu ubezpieczeń.
Rozrachunki z ubezpieczającymi Rozrachunki z pośrednikami ubezpieczeniowymi Rozrachunki z tytułu reasekuracji Rozrachunki z tytułu depozytów Rozrachunki z tytułu komisarki awaryjnej Rozrachunki z tytułu regresów Rozrachunki z tytułu działalności prewencyjnej Pozostałe rozrachunki Rozrachunki sporne i pozabilansowe

3 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich.
Dzielą się na: - rozrachunki z ubezpieczającymi - rozrachunki z pośrednikami ubezpieczającymi

4 Rozrachunki z tytułu reasekuracji.
Reasekuracja – umowa zawarta pomiędzy Z.U. a reasekuratorem na mocy której następuje podział lub odstąpienie chronionych przez Z.U. ryzyk. Zakład odstępujący część lub całość ryzyka to cedent lub reasekurowany. Zakład przyjmujący to ryzyko to reasekurator lub cesjonariusz.

5 Rozrachunki z tytułu reasekuracji.
Wyróżnia się: Reasekurację bierną Reasekurację czynną Funkcje reasekuracji: - techniczna - finansowa

6 Rozrachunki z tytułu reasekuracji
Składki przypisane brutto. (w mln. zł) Reasekuracja bierna ( w tys. zł) Dział ubezp. 2009 2010 2011 2012 Dział I (59%) (58%) (55,7%) (58%) Dział II (41%) (42%) (44,3%) (42%) Razem (100%) (100%) (100%) (100%) 2009 2010 2011 2012 Dział I 888213 Udział % 3,5% 1,83% 0,9% 2,4% Dział II 9,9% 12,2% 14,1%

7 Rozrachunki z tytułu reasekuracji
Reasekuracja czynna (w tys. zł) Dział ubezpieczeniowa 2009 2010 2011 2012 Dział I 63.099 65.482 28.140 28.548 Udział % w składce przypisanej brutto 0,2% 0,21% 0,09% 0,08% Dział II Udział% w składce przypisanej brutto 2,1% 2,2% 1,94% 2,34%

8 Rozrachunki z tytułu reasekuracji.
Retrocesja – umowa reasekuracji występująca gdy ryzyko przyjęte do reasekuracji przez pierwszego reasekuratora będzie ponownie reasekurowane. Zakład przyjmujący takie reasekurowane ryzyko to retrocesjonariusz. Zakład odstępujący reasekurowane ryzyko to retrocedent

9 Rozrachunki z tytułu reasekuracji.
Koreasekuracja Koreasekuracja jest techniką rozproszenia ryzyka. Wyróżnia się: Koreasekurację zewnętrzną Koreasekurację wewnętrzną

10 Rozrachunki z tytułu reasekuracji.
W ramach reasekuracji pojawiają się charakterystyczne pozycje kosztowe (przychodowe) Koszty prowizji reasekuracyjnych Udział w zysku z umowy reasekuracyjnej (superprowizja)

11 Rozrachunki z tytułu reasekuracji.
Rodzaje reasekuracji. Wg formy zobowiązania wyróżniamy: Umowy reasekuracji fakultatywnej Umowy reasekuracji obligatoryjnej Umowy reasekuracji fakultatywno obligatoryjnej Wg podziału ryzyka wyróżniamy: Umowy reasekuracji proporcjonalnej Umowy reasekuracji nieproporcjonalnej

12 Rozrachunki z tytułu reasekuracji.
Reasekuracja proporcjonalna. Wyróżnia się: Reasekurację kwotową Reasekurację ekscedentową (nadwyżkową) Reasekurację kwotowo ekscedentową

13 Rozrachunki z tytułu reasekuracji.
Reasekuracja nieproporcjonalna. Wyróżnia się: - reasekurację nadwyżki szkody - reasekurację nadwyżki szkodowości

14 Rozrachunki z tytułu reasekuracji
Należności z tytułu reasekuracji to głównie: - naliczony a nieotrzymany od reasekuratora udział w odszkodowaniach - naliczony a nie otrzymany udział w składkach cedenta Zobowiązania z tytułu reasekuracji to głównie: - naliczone a niewypłacone cedentowi udziały w jego odszkodowaniach - naliczony lecz nie przekazany reasekuratorowi udział w składkach

15 Rozrachunki z tytułu depozytów.
Depozyt reasekuracyjny. Są to środki pieniężne lub p.w. przekazane przez reasekuratora cedentowi jako zabezpieczenie przyszłych transakcji z tytułu umowy reasekuracji. Wyróżnia się: - depozyt składkowy (działanie cedenta) - depozyt szkodowy (działanie reasekuratora)

16 Rozrachunki z tytułu depozytów.
Należności depozytowe od cedentów – Aktywa B.IV – część lokat !!! Nie mogą być łączone z innymi kwotami należnymi Z.U. ani kompensowane ze zobowiązaniami. Na koncie ewidencjonuje się: - wartość depozytu - odsetki od depozytów (standardowo powiększają wartość depozytu, chyba, że umowa stanowi inaczej)

17 Rozrachunki z tytułu depozytów
Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów – Pasywa G Nie mogą być łączone z innymi zobowiązaniami ani kompensowane z należnościami od reasekuratora. Na koncie ewidencjonuje się: - wartość depozytu - odsetki od zdeponowanych środków (standardowo powiększają wartość zobowiązań, chyba że umowa stanowi inaczej)

18 Rozrachunki z tytułu komisarki awaryjnej.
Komisarka awaryjna – działalność ubezpieczeniowa polegająca na udzieleniu pomocy osobom ubezpieczonym w innym Z.U., które zostały poszkodowane w wypadku, szkodach lub awariach. Rozrachunki z tytułu komisarki awaryjnej należy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: - podmiotu będącego komisarzem awaryjnym - podmiotu korzystającego z usług komisarza awaryjnego

19 Rozrachunki z tytułu regresów.
Dotyczą jedynie regresów bezspornych co do wysokości należności ustalonych w wyniku ugody lub postępowania sądowego. Roszczenia regresowe ewidencjonuje się w ewidencji pozabilansowej. Regresy oraz odzyski są przedmiotem odrębnej ewidencji w „rejestrze należnych regresów i odzysków” w podziale na lata zgłoszenia i zaistnienia szkody.

20 Rozrachunki z tytułu działalności prewencyjnej.
Działalność prewencyjna polega na przeciwdziałaniu wypadkom ubezpieczeniowym Działalność prewencyjna w rachunkowości przejawia się w tworzeniu i wykorzystywaniu funduszu prewencyjnego (w dużych Z.U.) lub w bieżącym ponoszeniu kosztów związanych z działaniami zapobiegawczymi.

21 Pozostałe rozrachunki.
Dotyczą m.in. : Rozrachunków z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń Rozrachunki z tytułu podatku VAT Rozrachunków z tytułu dostaw i usług Rozrachunków z tytułu wynagrodzeń Rozrachunki pozostałe z pracownikami Inne rozrachunki

22 Rozrachunki – ujęcie bilansowe.
Aktywa (fragment) Pasywa (fragment) B. Lokaty E. Oszacowane regresy i odzyski IV. Należności depozytowe od cedentów G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów D. Należności H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich II. Należności z tytułu reasekuracji II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji III. Inne należności III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych d.p.w. oraz pobranych pożyczek IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V. Inne zobowiązania VI. Fundusze specjalne


Pobierz ppt "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google