Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ"— Zapis prezentacji:

1 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1 1

2 Alokacja środków UE na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wynosi
 4 419,3 mln euro* * W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro z polityki spójności dla Polski wzrosła o ok. 13 % i wynosi 82,3 mld euro. 2 2

3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest ukierunkowany na następujące obszary:
1. wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę; 2. wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform; 3. realizację działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia powszechnego, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym; 4. realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej; 5. realizację działań ukierunkowanych na osoby młode w wieku od roku życia na rynku pracy, służących wdrożeniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i gwarancji dla młodzieży. 3 3

4 Priorytet I Priorytet II Priorytet IV Priorytet V
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Priorytet II Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet III Osoby młode na rynku pracy Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Priorytet V Pomoc techniczna 4 4

5 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet I Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4 Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.4 będą: minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego. Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 9.4 będą: publiczne i niepubliczne instytucje działające na rzecz osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem; organizacje pozarządowe; podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych i polityk regionalnych w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. 5

6 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4
Cel szczegółowy: Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa Przykładowe typy projektów: zbudowanie i wdrożenie narzędzi monitorowania jakości (w tym skuteczności, efektywności, trafności) polityki państwa w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa (w tym stworzenie katalogu wskaźników pozwalających prowadzić porównywalne oceny w ujęciu regionalnym); wspieranie budowania lokalnych i regionalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych do w celu właściwego projektowania zadań zmniejszających skalę ubóstwa między regionami z wykorzystaniem oceny zasobów pomocy społecznej; wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz monitorowania sytuacji i potrzeb grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; wypracowanie i przetestowanie modelu systemu podatkowego i systemu transferów społecznych wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo; badania i analizy w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego; 6

7 Przykładowe typy projektów (cd):
przebudowa systemu pomocy społecznej zmierzająca do uzyskania efektywnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej a także zlecania usług tworzonym agencjom usług socjalnych; koordynacja wdrażania w regionach nowych modeli organizacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz analiza ich efektywności wraz z propozycjami modyfikacji dla uzyskania optymalizacji wydatków środków publicznych na ten cel; wypracowanie i przetestowanie modelu systemu podatkowego i systemu transferów społecznych wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo; badania i analizy w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego; koordynacja wdrażania w regionach nowych modeli organizacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz analiza ich efektywności wraz z propozycjami modyfikacji dla uzyskania optymalizacji wydatków środków publicznych na ten cel. 7

8 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4 Cel szczegółowy:
2. Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przykładowe typy projektów: podnoszenie kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, kadr instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej, kadr działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także kadr innych instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem (m.in. szkolenia, specjalizacje, studia, studia podyplomowe; samokształcenie); podnoszenie kompetencji szczególnie w obszarach nowego zakresu zadań i ról pracownika socjalnego w celu podniesienia skuteczności prowadzenia pracy socjalnej; kształcenie nowych specjalności zawodowych dla zadań w pomocy i integracji społecznej (pracowników świadczących bezpośrednio usługi, specjalistów-audytorów). 8

9 9 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4 Cel szczegółowy:
3. Integracja, indywidualizacja i standaryzacja usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwój aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób, rodzin i lokalnych społeczności. Przykładowe typy projektów: wypracowanie i wprowadzenie nowych standardów związanych z rozszerzeniem pakietu usług nastawionych na profilaktykę ubóstwa i wykluczenia społecznego; wypracowanie i wdrożenie systemu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, podmiotami usług reintegracji społecznej i zawodowej, w tym szczególnie z centrami i klubami integracji społecznej dla poprawy jakości działań wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; wprowadzenie systemów akredytacji dla instytucji pomocy i integracji społecznej a także systemu certyfikacji jakości usług dla uzyskania ich efektywnego oddziaływania; wypracowanie rozwiązań systemowych służących rozwojowi usług na rzecz usamodzielnienia społecznego, zawodowego i ekonomicznego osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz społeczności marginalizowanych; koordynowanie oraz promowanie działań umożliwiających tworzenie krajowych, regionalnych i lokalnych platform współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, podmiotami zatrudnienia socjalnego oraz publicznymi służbami zatrudnienia z uwzględnieniem udziału lokalnych przedsiębiorców; wypracowanie i wdrożenie systemu współpracy podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej i innych polityk sektorowych m. in. edukacji i zdrowia na rzecz integracji społecznej i poprawy zatrudnienia… 9

10 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet I Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.8 Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.8 będą: minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, Bank Gospodarstwa Krajowego, podmioty ekonomii społecznej. Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 9.8 będą: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, instytucje wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej oraz instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 10

11 11 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.8 Cel szczegółowy:
1. Wzmocnienie koordynacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym w zakresie sektorowych polityk publicznych i polityk regionalnych. Przykładowe typy projektów: Tworzenie, rozwijanie i wdrażania mechanizmów zapewniania spójności i koordynacji działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej; Tworzenie i wdrażanie rozwiązań systemowych na rzecz monitorowania i oceny efektywności poszczególnych narzędzi i całej polityki w obszarze ekonomii społecznej; gromadzenie i analiza informacji oraz danych na temat sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez stworzenie systemu i narzędzi gromadzenia danych i monitoringu w tym obszarze; Badanie, rewizja i doskonalenie istniejących narzędzi w zakresie tworzenia i zarządzania krajowymi sieciami wsparcia dla ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz w zakresie budowy powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, sektorem nauki a organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi; Tworzenie i zarządzanie krajowymi sieciami wsparcia dla ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, budowa powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, sektorem nauki a organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi w tym budowanie klastrów i wspieranie rozwoju franczyzy społecznej; Włączenie sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzenie i realizację polityk publicznych. 11

12 12 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.8 Cel szczegółowy:
2. Tworzenie warunków do rozwoju sektora ekonomii społecznej. Przykładowe typy projektów: Wypracowanie i wdrożenie zwrotnych instrumentów finansowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej (np. systemy pożyczkowe i poręczeniowe), a także innowacyjnych instrumentów finansowych (np. social venture capital); Tworzenie i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, mających na celu stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju ekonomii społecznej, w tym do realizacji przez sektor ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej; Wspieranie budowy i rozwoju istniejących systemów znaków jakości, certyfikacji usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne; Tworzenie oraz rewizja i doskonalenie istniejących standardów usług na rzecz wzmacniania bezpośredniego otoczenia oraz infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej (m. in. Poprzez standaryzację usług wsparcia ekonomii społecznej oraz ich koordynację na poziomie krajowym), wdrożenie tych standardów. Tworzenie systemowych mechanizmów upowszechniania wiedzy w zakresie ekonomii społecznej oraz koordynacji regionalnych i lokalnych mechanizmów służących promocji ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, Wyposażenie w kompetencje i wiedzę w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej intereseriariuszy związanych z sektorem ekonomii społecznej, w tym przedstawicieli władz i pracowników administracji publicznej, liderów lokalnych. 12

13 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet I Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 11.3 Potencjalnymi beneficjentami w PI 11.3 będą: ministrowie właściwi ds. administracji publicznej, sprawiedliwości, gospodarki, budżetu, pracy i zabezpieczenia społecznego, członkowstwa Polski w EU i spraw zagranicznych, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 11.3 będą: pracownicy administracji publicznej, w szczególności korpus służby cywilnej i pracownicy samorządowi, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni. 13

14 14 PRIORYTET INWESTYCYJNY 11.3 Cel szczegółowy:
1. Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowe typy projektów: Usprawnienie analiz ex ante w procesie legislacyjnym i opracowanie narzędzi umożliwiających analizę kosztów administracyjnych, kosztów dostosowawczych i kosztów finansowych pod względem uciążliwości przepisów prawa gospodarczego. Doskonalenie procesu legislacyjnego w zakresie monitoringu ex post i konstruowanie narzędzi analitycznych niezbędnych przy analizie prawa obowiązującego. Uproszczenie obowiązującego prawa gospodarczego w celu ułatwienia warunków rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej. Wzmocnienie służb legislacyjnych i analitycznych oraz przedstawicieli partnerów społecznogospodarczych w celu zapewnienia należytej obsługi eksperckiej w procesie stanowienia prawa. Budowa i wdrożenie nowoczesnych metod prezentowania planowanych i wprowadzonych regulacji w celu zapewnienia przejrzystości procesu stanowienia prawa. Rozwijanie nowoczesnych metod debaty publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do tematów o dużej złożoności w celu rozszerzenia partnerskiej współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi, zarówno na etapie projektowania aktu prawnego oraz monitoringu ex post. Włączenie organizacji strażniczych w proces stanowienia prawa. 14

15 PRIORYTET INWESTYCYJNY 11.3 Cel szczegółowy:
2. Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw. Przykładowe typy projektów: Działania zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury sądownictwa oraz jednostek organizacyjnych prokuratury oraz racjonalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich. Rozwój kompetencji kadr sądów i prokuratury z zakresu finansów, systemów informatycznych, organizacji pracy, obsługi interesanta i komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwój i standaryzacja Biur Obsługi Interesanta w sądach oraz biur podawczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Rozwój Centrów Usług Wspólnych dla sądownictwa powszechnego. Rozwój kompetencji kadr sądów i prokuratury, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego oraz w zakresie przestępczości gospodarczej. Rozwój systemów polubownego rozstrzygania sporów. 15

16 16 PRIORYTET INWESTYCYJNY 11.3 Cel szczegółowy:
3. Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowe typy projektów: Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenia jakości świadczonych usług, w tym: Analiza uwarunkowań prawnych dla stworzenia systemu monitorowania efektywności usług Publicznych Identyfikacja źródeł informacji oraz rozwój narzędzi do gromadzenia i analizy informacji dotyczących usług publicznych, · Podnoszenie kompetencji kadr JST w zakresie gromadzenia i analizy informacji, · Opracowanie systemu monitorowania efektywności usług publicznych… Wprowadzenie do urzędów administracji publicznej jednolitych narzędzi monitorowania i zarządzania satysfakcją klienta; Standaryzacja procesów wewnętrznych i profesjonalizacja kadr obsługowych (księgowość, zamówienia publiczne, informatyka, itp.); Podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek administracji publicznej w zakresie orzecznictwa (procedura administracyjna i prawo materialne). 16

17 PRIORYTET INWESTYCYJNY 11.3
Cel szczegółowy: 4. Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem. Przykładowe typy projektów: Rozwijanie i wdrażanie systemów/narzędzi monitorowania i zarządzania politykami publicznymi na wszystkich szczeblach zarządzania państwem; Rozwijanie metodologii wieloletniego planowania finansowego oraz planowania w układzie zadaniowym w kierunku zwiększenia stopnia wykorzystania informacji o efektywności i skuteczności wydatków publicznych na wszystkich etapach procesu budżetowego (budżet zadaniowy informujący o efektywności); Podnoszenie kompetencji kadr administracji publicznej w zakresie formułowania oraz wykonywania polityk publicznych z wykorzystaniem systemu oceny skuteczności i efektywności wydatków publicznych w ramach budżetu zadaniowego; Wypracowanie i rozwijanie rozwiązań (prawnych, organizacyjnych, technicznych) umożliwiających prowadzenie przeglądów wydatków w oparciu o średniookresowe ramy budżetowe oraz budżet zadaniowy…… 17

18 Brak bezpośrednich działań kierowanych do organizacji pozarządowych
Priorytet II Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Brak bezpośrednich działań kierowanych do organizacji pozarządowych 18

19 Osoby młode na rynku pracy
Priorytet III Osoby młode na rynku pracy PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.6 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 będą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, niepubliczne agencje zatrudnienia. Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 8.6 będą: Grupa docelowa: osoby młode bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu w wieku lat (NEET). 19

20 Osoby młode na rynku pracy
Priorytet III Osoby młode na rynku pracy PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.6 – Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET) Cele szczegółowe: 1. Poprawa sytuacji osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET) na rynku pracy. 2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET). 20

21 PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.6
Cele szczegółowe: 1. Poprawa sytuacji osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET) na rynku pracy. Przykładowe typy projektów: Indywidualizacja wsparcia dla osób młodych uwzględniająca treningi aktywnego poszukiwania pracy, personalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, diagnoza wiedzy, umiejętności oraz potencjału uczestników, opracowanie indywidualnych planów działania. Udzielenie Gwarancji dla młodzieży poprzez wykorzystanie instrumentów rynku pracy, które umożliwiają młodzieży zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, w tym m.in..: staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dofinansowanie studiów podyplomowych, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczka szkoleniowa, stypendium na kontynuowanie nauki, bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe. Działania niestandardowe, w tym np. granty na zagospodarowanie w przypadku podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. 1. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET) Udzielanie pożyczek na rozpoczęcia działalności gospodarczej.

22 PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH INNOWACJI SPOŁECZNYCH PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Brak bezpośrednich działań kierowanych do organizacji pozarządowych 22

23 Priorytet V Pomoc techniczna Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie efektywności procesów wdrażania PO WER i wykorzystania środków EFS poprzez: zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym. 2. Zapewnienie efektywności działań koordynujących wdrażanie EFS w Polsce w latach 2014–2020 oraz realizację celów tematycznych 8–10, określonych w rozporządzeniu ogólnym dla polityki spójności na lata Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: Instytucje pośredniczące PO WER, Instytucja Zarządzająca PO WER, Operatorzy wyłonieni przez Instytucję Zarządzającą PO WER, Partnerzy społeczni, w tym partnerzy społeczno–gospodarczy i organizacje pozarządowe. 23

24 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel ; , 58  Internet: 24


Pobierz ppt "WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google