Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU"— Zapis prezentacji:

1

2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W ROKU

3 ZAKRES KONTROLI 2.062

4 ILOŚĆ KONTROLI Lata

5 Wewnętrzne rozliczenie realizacji planu pracy za 2014 r.
Wydział Kontrole Ilość Mandaty karne % Ilość insp./ dni Średni czas kontroli Ilość insp./dni pozaoperatywnych Wnioski do sądów Art. 41 Kw Dochodzenia uproszczone Decyzje/jak. handl. Doniesienia do prokuratur Informacje do US, UKS itp. Kwota grzywien w zł Średnia wysokość w zł Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 260 371 121,92 1.174 3,70 712 42/24 149 169 25.700 152,07 WN 512 705 137,70 2.531 3,59 821 12/0 34 140 25.900 185,00 OK 273 304 111,36 964 3,17 444 3/0 57 138 23.950 173,55 ZT 269 348 129,37 1.371 3,94 556 32/28 165 155 29.000 187,10 ZS 332 388 116,87 1.341 3,46 729 16/7 147 181 41.600 229,83 RAZEM 1.646 2.062 125,27 7.381 3,58 3.262 105/59 18 552 783 186,65 2013 r. 1.663 2.138 128,56 7.426 3,47 3.197 126/65 24 426 978 188,29 2014 r./ –17 –76 –3,29 –45 +0,11 +65 –2 +3 –21/–6 –6 +126 –195 –38.000 –1,64

6 SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI
MD MASZYNOWA LVD NISKONAPIĘCIOWA EMC KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ TOYS ZABAWKOWA PPED ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ GAD URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE PED URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE BED EFEKTYWNOŚCI KOTŁÓW GAZOWYCH Dyrektywa nr 2010/30/UE ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NAWI URZĄDZEŃ WAGOWYCH SPVD PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH Dyrektywa nr 2007/23/WE WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Dyrektywa nr 2009/125/WE EKOPROJEKT BOATS REKREACYJNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH RTTE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 6

7 Wyniki kontroli wyrobów w zakresie wymogów dyrektyw nowego podejścia
Nr dyrektywy Nazwa Ilość partii Badanych Zakwestionowanych Ogółem Laboratoryjnie CE Deklaracja, sprawozdanie z badań lub dokumentacja techniczna Nieprawidłowo-ści wynikające z rozporządzeń (inne) Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami 1 2 3 4 5 6 7 8 2006/42 Maszyny 51 2006/95 Urządzenia elektryczne niskonapięciowe 162 14 33 9 20 2009/48 Bezpieczeństwo zabawek 254 40 21 81 32 56 2009/23 Nieautomatyczne urządzenia wagowe 10 2011/65 Dyrektywa RoHS II 84 19 18 2009/105 Proste zbiorniki ciśnieniowe 2007/23 Wyroby pirotechniczne 54 2009/125 Ekoprojekt 117 37 2010/30 Etykiety Efektywności Energetycznej 27 7

8 DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA
581 151 233 (157) wyroby zbadane placówki (538) (149) wyroby zakwestionowane Stwierdzone uchybienia to m.in.: nieprawidłowe oznakowanie nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności niedostosowanie konstrukcji wyrobu do norm bezpieczeństwa zawartość w wyrobie niedozwolonych substancji 8

9 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH
Kompresor olejowy TECHMET Wyrób bez oznakowania CE, jak również innych istotnych informacji, w tym takich których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas jego użytkowania, np. danych dot. ciśnienia roboczego, temperatury roboczej, pojemności zbiornika oraz producenta i importera, jak też ich adresów kontaktowych. Dołączona do wyrobu instrukcja obsługi dotyczyła innego kompresora. Dokument przedłożony jako deklaracja zgodności nie spełniał wymagań, z uwagi na brak podstawowych danych (6).

10 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH
Girlanda świetlna niewymienialnych punktów LED 100L Badanie wykazało wady konstrukcyjne (niezapewnienie bezpiecznego użytkowania – niewłaściwe żarówki, kable i wtyczki), niestaranność wykonania (bolec wtyczki pod wpływem przyłożenia siły wyłamał się). Ponadto w oznakowaniu wyrobu nie podano podstawowych informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie, w tym dot. napięcia znamionowego. Brakowało też oznakowania CE. Do wyrobu nie dołączono także instrukcji użytkowania.

11 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH
Zabawka – Żyrafa Pojawienie się w wyniku badań laboratoryjnych tego wyrobu małego elementu, tj. plastikowego oka o takich wymiarach, że jest możliwość jego połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych dziecka, co stwarza dla użytkownika zagrożenie (nawet ryzyko uduszenia). Zabawka nie posiadała także oznakowania CE oraz adresu kontaktowego producenta.

12 OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW
PRODUKTY ZBADANE ZAKWESTIONOWANE 67 (16%) 430 (553) (138) (25%)

13 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH
Długopis szokujący Badania laboratoryjne wykazały, że produkt nie spełnia wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości napięcia i natężenia prądu. W jego oznakowaniu nie podano informacji, że nie powinny z niego korzystać dzieci, osoby starsze, osoby z problemami zdrowotnymi, osoby posiadające rozrusznik serca (zagrożenie nieszczęśliwych wypadków i urazów w trakcie użytkowania).

14 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH
Bluza z kapturem Zastosowanie sznurków ze swobodnymi końcami, ściągają- cych, luźno przesuwających się w tunelu kaptura. Użytkownicy produktu, tj. małe i starsze dzieci narażone są przez to na nie- szczęśliwe wypadki, prowadzące nawet do uduszenia.

15 PORÓWNANIE JAKOŚCI PALIW W LATACH 2003-2014

16 PORÓWNANIE JAKOŚCI GAZU SKROPLONEGO (LPG) W LATACH 2007-2014

17 647 487 (75%) ARTYKUŁY SPOŻYWCZE kontrole przeprowadzone wynikowe
(697) ( %) nie przestrzegano przepisów:

18 99 76 (77%) GASTRONOMIA kontrole przeprowadzone wynikowe (100)
( %) naruszono przepisy:

19 JAKOŚĆ TOWARÓW Przedmiot badań Partie Wadliwość Zbadane
Zakwestionowane % ilość Artykuły nieżywnościowe 4.357 600 13,8 Artykuły żywnościowe 6.872 1.474 21,4 Wyroby i napoje w gastronomii 946 52 5,5 Ogółem 12.175 2.126 17,5

20 Porównanie jakości towarów w latach 2010-2014

21 WADLIWOŚĆ ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH

22 Wadliwość wybranych artykułów nieżywnościowych w latach 2010-2014

23 Wadliwość wybranych artykułów żywnościowych w 2014r.
23

24 Przeterminowania oferowanych do sprzedaży produktów (w miesiącach)
Tymianek przyprawa 28 Dziurawiec herbata ekspresowa prawie 25 Sos czosnkowy Roleski 18 Miód sztuczny 15 Orzechy laskowe w czekoladzie 12 Delicje szampańskie ciastka 12 Plastry ananasa w syropie 10,5 Pasztet z kaczką Krakus prawie 9,5 Baton Mars 9 Wafle tortowe 7 Zawieszki na mole 9 Żel do prania z wybielaczem 8

25 Wadliwość wybranych artykułów żywnościowych w latach 2010-2014

26 OCHRONA PRAWNYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW
Lp. Wyszczególnienie Kraków Tarnów Nowy Sącz Razem 1. Informacje o nieprawidłowościach (skargi konsumenckie) 866 145 68 1.079 2. Informacje anonimowe 82 33 29 144 3. Porady 6.587 2.416 2.676 11.679 4. Mediacje 519 73 25 617 5. Wnioski do SPSK 111 26

27 rozpatrzone informacje
SKARGI I WNIOSKI 1096 rozpatrzone informacje 1008 88 we własnym zakresie przez inne organy 826 (58%) Artykuły przemysłowe Obuwie 86 (22%) Usługi Gastronomiczne 96 Artykuły spożywcze Mięso i przetwory mięsne (9%) 27

28 Formy załatwiania informacji w latach 2010-2014

29 Udzielanie porad w latach 2010-2014

30 Tematyka porad w latach 2010-2014

31 STAŁY POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

32 SANKCJE PROKURATURY 18 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw 5 5 umorzyły postępowanie karne na zasadach ogólnych* akty oskarżenia* wydały postanowienia o odmowie ścigania* 32 * dotyczy również 2013 r.

33 DECYZJE ADMINISTRACYJNE
W 2014 wydano łącznie 105 decyzji, w tym: Ilość decyzji Podstawa prawna wydania decyzji 37 art. 40a ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (kary pieniężne z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej lub zafałszowanych) 25 art. 30 ust. 1 ustawy o IH (dot. zobowiązań z tytułu kosztów przeprowadzonych badań) 6 art. 40j ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności (dot. opłat związanych z badaniami wyrobów) 23 umorzenie postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (22) i ustawy o Inspekcji Handlowej (1) 8 art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (niewykonywanie przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie uwidaczniania cen) 5 art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o IH (wycofanie z obrotu paliwa niespełniającego wymagań jakościowych, wstrzymanie świadczenia usług zagrażających bezpieczeństwu konsumentów, ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania UV – w solarium) 1 art. 19 ust. 1 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (nieuzyskanie od nabywców zawierających umowę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość potwierdzenia, iż zostali poinformowani o fakcie niespełniania przez odbiornik cyfrowy wymagań technicznych i eksploatacyjnych) 33

34 WYKROCZENIA 39% ujawnione nieprawidłowości zakwalifikowane jako wykroczenia 12% 23% brak informacji o cenach nieprzestrzeganie wymogów sanitarnych lub oferowanie do sprzedaży towarów „przeterminowanych” 5% 4% stosowanie przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów kontroli metrologicznej lub niespełniających wymagań brak wymaganych informacji wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 34

35 WYKROCZENIA 11 wniosków o ukaranie skierowanych do sądów 783 mandatów karnych łączna kwota nałożonych mandatów karnych 8 osób wobec których zastosowano artykuł 41 Kodeksu wykroczeń 35

36 Wykaz wykroczeń ujawnionych w 2014 roku Podstawa prawna wykroczenia
Lp. Podstawa prawna wykroczenia Dotyczy Ilość przypadków 1. art. 137 § 1 Kw naruszenie przepisów o obowiązku uwidaczniania cen (brak wywieszek, cenników, cen jednostkowych i bezpośrednio na opakowaniu) 482 2. art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeń- stwie żywności i żywienia „przeterminowane” artykuły żywnościowe 176 3. art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach stosowanie przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów kontroli metrologicznej lub niespełniających wymagań 113 4. art. 76 pkt 1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nieumieszczenie w miejscu sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, sprzedawanie sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, bez wymaganej informacji lub niewłaściwie oznakowanego 80 5. art. 111 Kw niewłaściwy stan sanitarny, nieprzestrzeganie warunków sanitarnych w obrocie środkami spożywczymi 63 6. art. 601 § 4 pkt 2, 2a i 3 Kw wbrew obowiązkowi świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, używanie nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji, używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego 29 7. art. 15 ust. 1 ustawy o języku polskim wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów 25 8. art. 601 § 2 Kw niezgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem 19 9. art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nieuwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych 13

37 10. art. 134 § 1 Kw oszustwo 2 11. art. 100 ust. 1 pkt 7 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia niewykonanie czynności w zakresie identyfikacji żywności 12. art. 55 ust. 2 ustawy o produktach biobójczych wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego nieposiadającego na opakowaniu właściwych oznaczeń 1 13. art. 77 ustawy o bateriach i akumulatorach prowadzenie dystrybucji sprzętu, w którym są zamontowane baterie , bez dołączenia do niego instrukcji 14. art. 90 pkt 1 ustawy o bateriach i akumulatorach niepobieranie od kupującego opłaty depozytowej przy sprzedaży akumulatorów 15. art. 188 pkt 2 ustawy o odpadach prowadząc punkt zbierania odpadów metali, przyjmowanie odpadów metali innych niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowyc , bez wypełnienia wymaganego formularza 16. art. 100 ust. 1 pkt 11 ustawy o bezpieczeń- stwie żywności i żywienia nieaktualne badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych 17. art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych sprzedaż wyrobów tytoniowych luzem bez opakowania 18. art. 198 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzenie bez licencji zawodowej działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami Razem

38 139 552 1236 INNE DZIAŁANIA żądań usunięcia nieprawidłowości
informacji do innych organów kontrolnych 1236 wniosków pokontrolnych 38

39 Poziom wykształcenia pracowników
ZAŁOGA Poziom wykształcenia pracowników

40 Pracownicy służby cywilnej z wyższym wykształceniem

41 Wiek pracowników

42 Budżet 2014

43 WYDATKI

44 Wydatki na badania laboratoryjne

45

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google