Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola kontrolera w rozliczaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola kontrolera w rozliczaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska."— Zapis prezentacji:

1 Rola kontrolera w rozliczaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 w ramach projektu pomocy technicznej „Usprawnienie kontroli Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim” Katowice 2 LIPCA 2010 r.

2 art. 60 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. art. 16 Rozporządzenia Rady nr1080/2006 z 5 lipca 2006 r. art. 13 Rozporządzenia Rady nr1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. Na podstawie Porozumienia z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Kontrolerem, zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Ministrem Rozwoju Regionalnego Wojewoda Śląski jest Kontrolerem dla Beneficjentów z terenu Województwa Śląskiego. Podstawy prawne

3 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej (23 września 2008 r., 4 grudnia 2009r.) Wspólna metodologia procesu kontroli w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 (8 kwietnia 2009 r.) Wytyczne (Ministra Rozwoju Regionalnego) w zakresie kontroli pierwszego stopnia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 określające szczegółowe rozwiązania dotyczące Kontrolera po stronie polskiej (załącznik do metodologii z dnia 8 kwietnia 2009 r.). Dokumenty programowe

4 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informowania o nieprawidłowościach finansowych w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Instrukcja Wykonawcza Kontroli I stopnia (podręcznik procedur) Podręcznik Beneficjenta (wersja z 9 lutego 2009) Zalecenia metodologiczne Uszczegółowienie Programu Operacyjnego (16 marca 2009 r., 23 września 2009r., 27 kwietnia 2010 r.) Program Operacyjny Dokumenty Programowe

5 Dokumenty programowe dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.ewt.gov.pl Wspólnego Sekretariatu Technicznego www.cz-pl.eu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.silesia-region.pl Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego www.katowice.uw.gov.pl http://www.katowice.uw.gov.pl/wieipt/ie_ewt_pliki.html www.katowice.uw.gov.pl DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTÓW

6 - KONTROLA WG ZASADY „DWÓCH PAR OCZU”, - Z ZASTOSOWANIEM LIST SPRAWDZAJĄCYCH, - KONTROLERZY SĄ PRZYPORZĄDKOWANI DO POSZCZEGÓLNYCH PARTNERÓW PROJEKTU, - PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW ZA PISMEM (PROMOCJA!) - KORESPONDENCJA – PROSZĘ O KIEROWANIE KORESPONDENCJI NA WOJEWODĘ lub DYREKTORA WYDZIAŁU NIE NA PRACOWNIKÓW, - SZKOLENIA i KONSULTACJE INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW, ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY BENEFICJENT - KONTROLER

7 Zakres kontroli obejmuje weryfikację: 1. faktyczności dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania, 2. zasadności wydatków zadeklarowanych dla działań lub ich części wdrażanych przez beneficjentów pochodzących z terytorium Polski, 3. zgodności tych wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i krajowymi Kontrola partnerów projektu prowadzona jest niezależnie po stronie czeskiej i polskiej Zadania Kontrolera

8 - Uzgadnianie Harmonogramów realizacji projektu z Partnerami Wiodącymi - Przygotowanie dla Beneficjentów wskazówek, dotyczącego zasad rozliczenia wydatków w ramach projektów, w oparciu o wymagania określone przez Instytucję Zarządzającą we współpracy z innymi Kontrolerami, IZ, WST - Organizacja szkoleń na temat kontroli pierwszego stopnia dla Beneficjentów, dotyczących rozliczenia projektu w zakresie kontroli pierwszego stopnia, - Opiniowanie zmian dokumentów dotyczących projektu lub jego części na wniosek Instytucji Zarządzającej, - Udzielanie Beneficjentom informacji związanych z przeprowadzaną kontrolą w zakresie dostępnym dla beneficjenta. Inne zadania Kontrolera

9 1. Kontrola administracyjna każdego PARTNERA PROJEKTU w siedzibie kontrolera : - Raportów z realizowanych projektów (w terminie 30 dni) - Oświadczeń o zrealizowanych wydatkach (w terminie 60 dni) - minimalna kwota poniesionych wydatków 7 000 EUR, - składanie oświadczeń w terminach zgodnych z okresami sprawozdawczymi ( za wyjątkiem płac i kwot do 7 000 EUR) Kontrola administracyjna jest dwuetapowa Prowadzona jest w oparciu o listy sprawdzające, KONTROLA ADMINISTRACYJNA PARTNERA PROJEKTU

10 I ETAP - kontrola raportu/Oświadczenia/załączników - kontrola 100% wydatków – na podstawie Zestawienia - weryfikacja merytoryczna i formalna - kontrola kwalifikowalności wydatków w szczególności : - zakresu merytorycznego, - terminów ponoszenia wydatków, KONTROLA ADMINISTRACYJNA PARTNERA WIODĄCEGO

11 W razie wątpliwości dotyczących np.kwalifikowalności wydatków Kontroler zwraca się do: - Koordynatora Krajowego, - Instytucji Zarządzającej w sprawie ewentualnych interpretacji KONTROLA ADMINISTRACYJNA PARTNERA WIODĄCEGO

12 II ETAP Kontrola projektu przeprowadzana na próbkach dokumentów - próbka dokumentów dobierana jest w sposób statystyczny w oparciu o analizę ryzyka, - kontrola min 25% wydatków, - kontrola wszystkich wydatków związanych z PZP, - w przypadku wykrytych nieprawidłowości zwiększenie próby wydatków do kontroli, KONTROLA ADMINISTRACYJNA PARTNERA WIODĄCEGO

13 Wynik kontroli pozytywny - Podpisanie list sprawdzających - - Wprowadzenie danych do MONIT 7+ - - Zatwierdzenie papierowej wersji Raportu - Zatwierdzenie i wydrukowanie zestawienia w MONIT 7+ - - Przesłanie 2 oryginałów Raportu do partnera projektu - - Archiwizacja dokumentów

14 KONTROLA ADMINISTRACYJNA PARTNERA WIODĄCEGO Wynik kontroli negatywny - Stwierdzone błędy formalne - -Do beneficjenta wysyłane jest pismo z prośbą o dosłanie dokumentów (wysyłane FAXEM i POCZTĄ, E-MAIL) - -Wstrzymanie biegu terminu kontroli, - - Termin zaczyna biec dalej kiedy Partner usunie wszystkie stwierdzone uchybienia,

15 KONTROLA ADMINISTRACYJNA PARTNERA WIODĄCEGO Wynik kontroli negatywny - stwierdzone błędy w przestrzeganiu przepisów prawa: - - Do Partnera projektu wysyłane jest pismo informujące z wezwaniem do podjęcia działań naprawczych / uwagami ( FAX, POCZTA) - Wstrzymanie biegu terminu kontroli - termin zaczyna biec dalej kiedy Partner usunie wszystkie stwierdzone uchybienia, - - W przypadku wykrycia nieprawidłowości powiadamiany jest Koordynator Krajowy i Instytucja Zarządzająca, - - Podejrzenie przestępstwa - zgłoszenie właściwym organom - - Po ponownej kontroli jeżeli Kontroler nie będzie przekonany o przeprowadzeniu działań naprawczych dany rodzaj wydatku będzie uznany za niekwalifikowalny

16 2. Kontrola administracyjna PARTNERA WIODĄCEGO PARTNER WIODĄCY składa WNIOSEK O PŁATNOŚĆ wraz z własnym Certyfikatem oraz Certyfikatami od pozostałych partnerów projektu KONTROLER weryfikuje poprawność formalną wystawienia CERTYFIKATÓW cząstkowych Wystawia CERTYFIKAT potwierdzający prawidłowe poniesienie wszystkich wydatków w projekcie w danym okresie sprawozdawczym KONTROLA ADMINISTRACYJNA PARTNERA WIODĄCEGO

17 Harmonogram wypłaty Wydatkowanie Złożenie Oświadczenia Weryfikacja Wystawienie certyfikatu Wniosek o płatność Zatwierdzenie wniosku 90 dni 30 dni60 dni30 dni 1 dzień90120180210240 dni330 dni Wypłata ?

18 3. Kontrola na miejscu realizacji projektu Przeprowadzana wg PLANU KONTROLI Ustalenia z kontroli zostaną opisane w INFORMACJI POKONTROLNEJ W przypadku nieprawidłowości zostaną wydane ZALECENIA POKONTROLNE 4. Wizyty monitorujące – w trakcie działań projektu 5. Kontrola doraźna – w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości (powiadomienie 1 dzień roboczy ) KONTROLE ZEWNĘTRZNE

19 Wojewoda nie podpisuje umów i aneksów, Wojewoda nie przekazuje środków z EFRR tylko certyfikuje wydatki, Raport z postępu weryfikowany jest razem z wnioskiem o płatność, Przeprowadzana jest kontrola EX ANTE i EX POST stosowania Prawa Zamówień Publicznych Kontrola wydatków w ramach jednego wydział Urzędu Wojewódzkiego Informacje dodatkowe

20 KONTROLER jest także tylko UŻYTKOWNIKIEM systemu MONIT Kontroler nie odpowiada za prawidłowość działania systemu BENEFIT / MONIT Na bieżąco do Instytucji Zarządzającej przekazywane są uwagi związane z problemami w działaniu aplikacji BENEFIT / MONIT Kontroler nie ma prawnej możliwości poprawy tzw. nieistotnych błędów (np. daty zapłaty) w SI MONIT telefony kontaktowe WST – Ewa Klimkiewicz 00 420 587 337 715 IZ – Pani Monika Soboczyńska 00 420 234 154 219 BENEFIT / MONIT

21 DOKUMENTOWANIE REALIZACJI CELÓW PROJEKTU -WSKAŹNIKÓW - dostosowane do charakteru projektu, - faktury i inne dokumenty księgowe, - protokoły odbioru, - listy obecności, - umowy z wykonawcami, zamówienia, - notatki ze spotkań,. Na co zwrócić szczególną uwagę ?

22 · DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU, - Oryginały faktur (data zapłaty, sposób zapłaty) - Listy płac, karty czasu pracy, umowy cywilno - prawne - protokoły odbioru, przyjęcia na magazyn -raporty kasowe, KP -bilety, - akty notarialne, umowy, zamówienia - rachunki, paragony np. za parkowanie, autostrady - rozliczenia delegacji Na co zwrócić szczególną uwagę ?

23 · PROWADZENIE WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTU – wynika z art. 60 Rozporządzenia 1083/2006 polega na zapewnieniu utrzymania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji operacji/projektu odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych. Na co zwrócić szczególną uwagę ?

24 · PROWADZENIE WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTU Metody prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków dotyczących projektu: I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość; A. Wyodrębniona ewidencja księgowa, B. Wyodrębniony kod księgowy, II. Pozostali beneficjenci Sporządzanie kumulatywnych zestawień wydatków dotyczących projektu. Na co zwrócić szczególną uwagę ?

25 · PROWADZENIE WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTU – W przypadku beneficjentów prowadzących pełną księgowość spełnienie warunku wyodrębnienia rachunkowości dla projektu odbywa się przede wszystkim w momencie definiowania wykazu kont księgi głównej oraz kont pomocniczych. Na co zwrócić szczególną uwagę ?

26 · PROWADZENIE WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTU - Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na wprowadzeniu do zakładowego planu kont – kont służących wyłącznie do obsługi projektu - Konta te mogą być na poziomie syntetycznym lub analitycznym - Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonuje się ewidencji operacji związanych z projektem Na co zwrócić szczególną uwagę ?

27 · PROWADZENIE WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTU Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z projektem. Na co zwrócić szczególną uwagę ?

28 · PROWADZENIE WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTU, - przy użyciu programów informatycznych, - zapisy w polityce rachunkowości powinny być dostosowane do realizowanego projektu, - od stycznia 2009 zabronione jest zawieranie umów cywilno – prawnych na prowadzenie księgowości z osobami fizycznymi, Na co zwrócić szczególną uwagę ?

29 · PROWADZENIE WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTU, - księgowanie kosztów, - księgowanie przychodów w projekcie, - operacji kasowych, - księgowanie odpisów amortyzacyjnych - ujmowanie w ewidencji księgowej projektu wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Na co zwrócić szczególną uwagę ?

30 · PROWADZENIE WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTU – Środki przeznaczone na realizację programów/ projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej nie są środkami europejskimi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240). Na co zwrócić szczególną uwagę ?

31 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KONTROLA (EX – ANTE) · Beneficjenci powiadamiają Kontrolera o dacie rozpoczęcia postępowania przetargowego Kontrola EX ANTE prowadzona jest w oparciu o listę sprawdzającą w terminie 7 dni roboczych Weryfikacji podlegają: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami Zaproszenia do negocjacji i /lub inne dokumenty Na co zwrócić szczególną uwagę ?

32 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KONTROLA (EX – ANTE) · Kontrolerom powinien być umożliwiony : - udział w posiedzeniach wszystkich komisji w charakterze obserwatora, - w innych czynnościach związanych z postępowaniem, - dostęp do dokumentacji związanej z zawieraniem umów, Na co zwrócić szczególną uwagę ?

33 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KONTROLA (EX – ANTE) Kontrola EX ANTE - sprawdzenie dokumentacji pod względem: - zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, - zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, - zgodności zakresu zamówienia z zakresem przewidzianym w projekcie, - prawidłowości wyboru trybu zamówienia, Na co zwrócić szczególną uwagę ?

34 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KONTROLA (EX – ANTE) - możliwości nie podania kryteriów wyboru i udzielenia zamówienia w Ogłoszeniu i w SIWZ - możliwości użycia dyskryminujących zapisów w opisie przedmiotu zamówienia, - przestrzegania wytycznych dotyczących informacji i promocji. DOBRA PRAKTYKA !!! przynajmniej 3-4 firmy powinny mieć możliwość złożyć ofertę Na co zwrócić szczególną uwagę ?

35 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KONTROLA (EX – ANTE) Najczęstsze błędy - Różnice w opisie przedmiotu zamówienia i w sposobie oceny pomiędzy SIWZ i Ogłoszeniem o zamówieniu, - wskazywanie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia, - stawianie warunku ZATRUDNIENIA pracownika a nie DYSPONOWANIA pracownikiem Na co zwrócić szczególną uwagę ?

36 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KONTROLA (EX – ANTE) Najczęstsze błędy - Wymaganie zbędnych UPRAWNIEŃ a nie KWALIFIKACJI - Wymagania dotyczące doświadczenia ograniczające konkurencje np. kilka wykonanych robót danego rodzaju – najczęściej wystarczy 1 - Wymagania dotyczące doświadczenia nie odnoszące się do rodzaju robót a do ilości, - różnice w terminach podanych w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu - nie zmienione terminy składania ofert w przypadku zmiany Ogłoszenia Na co zwrócić szczególną uwagę ?

37 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KONTROLA (EX – ANTE) Najczęstsze błędy - stawianie warunku POSIADANIA SPRZĘTU a nie DYSPONOWANIA sprzętem, - Zbyt wiele wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dodatkowych bez uzasadnienia CELU ich przedłożenia lub dokumentów niezgodnych z rozporządzeniem z 19 maja 2006 w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający Na co zwrócić szczególną uwagę ?

38 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KONTROLA (EX – ANTE) Najczęstsze błędy - Podawanie w SIWZ i Ogłoszeniu kwot w zł bez określenia zasad przeliczania na inną walutę np. polisa ubezpieczeniowa o wartości …. zł czy w opisie warunków udziału w postępowaniu wymagane doświadczenie w podobnych robotach o wartości …. zł - Wybór trybu przeprowadzenia postępowania – powinno być faktyczne uzasadnienie wyboru trybu a nie przepisanie przepisów ustawy Na co zwrócić szczególną uwagę ?

39 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KONTROLA EX-POST KONTROLA W TRYBIE EX-POST STOSOWANIA PZP dotyczy całości przeprowadzonego postępowania i następuje : - po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia - w trakcie weryfikacji raportów, Celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli należy złożyć kopie dokumentacji przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na co zwrócić szczególną uwagę ?

40 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KONTROLA EX-POST Najczęstsze błędy - brak dokumentów dotyczących szacowania zamówienia, - brak oddzielenia etapu oceny ofert od wyboru najkorzystniejszej oferty, - nierzetelne zastosowanie kryteriów wyboru podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, - przeprowadzenie procedury zamówienia niezgodnie z unijnymi zasadami przejrzystości, równego traktowania i zakazu dyskryminacji, Na co zwrócić szczególną uwagę ?

41 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KONTROLA EX-POST Najczęstsze błędy - rozbieżności między treścią ogłoszenia w BZP a ogłoszeniem zamieszczonym w siedzibie zamawiającego, - niedostateczne udokumentowanie decyzji podjętej przez Komisję Przetargową, - udzielenie robót dodatkowych/uzupełniających bez zastosowania procedury zamówienia publicznego. Na co zwrócić szczególną uwagę ?

42 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – TARYFIKATOR Konsekwencją ujawnienia nieprawidłowości w przeprowadzeniu postępowania jest uznanie części lub całości wydatków objętych postępowaniem za niekwalifikowalne zgodnie z tzw. Taryfikatorem METODY USTALENIA KWOTY KOREKTY - METODA DYFERENCYJNA - METODA WSKAŹNIKOWA Na co zwrócić szczególną uwagę ?

43 RACJONALNOŚĆ WSZYSTKICH WYDATKÓW - PONOSZENIE WYDATKÓW W SPOSÓB GOSPODARNY I CELOWY Kontroli pod kątem zgodności z zasadami traktatowymi podlegają również zamówienia, których wartość nie przekracza poziomów określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych Dla zamówień większych i równych 30 000 PLN Kontroler może zażądać 2 ofert, które potwierdzą rozeznanie rynku dokonane przez Beneficjenta Na co zwrócić szczególną uwagę ?

44 · ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW do 31 grudnia 2026 roku - oryginały dokumentów · CZY NIE MA PODWÓJNEGO FINANSOWANIA, · WYDATKI WSPÓLNE, · ZGODNOŚĆ WYDATKÓW Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM, · KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU VAT, · PRAWIDŁOWOŚĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ, np. VAT, Na co zwrócić szczególną uwagę ?

45 DOKUMENTOWANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, potwierdzenie na druku delegacji, bilety, faktury, uzasadnienie merytoryczne wyjazdu, DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY umowa o pracę, opis stanowiska pracy, prowadzenie kart czasu pracy (Time Sheet) – potwierdzenie przez przełożonego. Na co zwrócić szczególną uwagę ?

46 OPISY NA DOKUMENTACH KSIĘGOWYCH – Załącznik nr 2 do wytycznych kwalifikowalności - nr projektu, - nazwa projektu, - nazwa Programu, - nr ewidencji księgowej, dekretacja - informacja o współfinansowaniu z EFRR - powiązanie wydatku z PZP (art. z PZP), - linia budżetowa we wniosku aplikacyjnym,. Na co zwrócić szczególną uwagę ?

47 SPEŁNIANIE ZASDAD PROMOCJI I INFORMACJI, - na wszelkich dokumentach (umowy z wykonawcami, pisma dotyczące projektu, karty czasu pracy, listy obecności ze szkoleń, dokumenty przetargowe, materiały ze szkoleń) - w pomieszczeniach, w których pracują pracownicy zatrudnieni w ramach projektu - w trakcie imprez, szkoleń, spotkań - tablice informacyjne - inne dostosowane do charakteru projektu. Na co zwrócić szczególną uwagę ?

48 - PRZEANALIZOWAĆ sposób realizacji projektu w danej jednostce, - PRZYGOTOWAĆ zespół osób do realizacji projektu, - Opracować najważniejsze PROCEDURY realizacji projektu w danej jednostce przynajmniej dla zadań „ISTOTNYCH” - Wprowadzić FAKTYCZNĄ zasadę „DWÓCH PAR OCZU” dla każdej z czynności związanej z rozliczaniem i realizacją projektu, - Rozważyć wprowadzenie list sprawdzających przy sporządzaniu dokumentów związanych z realizowanym projektem Jak ograniczyć możliwość wystąpienia nieprawidłowości

49 - Korzystać z dostępnych dokumentów, wytycznych, instrukcji, - Zapoznać się z zapisami umowy i innych dokumentów, - Wprowadzić SZABLON pisma lub /i innych dokumentów z zachowanymi zasadami PROMOCJI, - W przypadku wątpliwości - KONSULTACJE z WST,RPK, Kontrolerem (osoby prowadzące w ŚUW), Partnerem wiodącym, - Nie przedkładać do rozliczenia „za wszelką cenę” wszystkich poniesionych kosztów czy posiadanych faktur Jak ograniczyć możliwość wystąpienia nieprawidłowości

50 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ GRZEGORZ WIENIEWSKI ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI


Pobierz ppt "Rola kontrolera w rozliczaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google