Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY W KATEDRZE PODSTAW FIZJOTERAPII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY W KATEDRZE PODSTAW FIZJOTERAPII"— Zapis prezentacji:

1 WITAMY W KATEDRZE PODSTAW FIZJOTERAPII

2

3 Struktura Katedry

4

5 Zakład Biologii Człowieka
Prof. dr hab. Krzysztof A Sobiech Biochemia, dietetyka Wskaźniki biochemiczne w diagnostyce, choroby cywilizacyjne, żywienie człowieka zdrowego i chorego – zmiany stylu życia, suplementacja w żywieniu, żywienie i suplementacja w różnych dyscyplinach sportowych

6 dr Małgorzata Socha Prowadzone przedmioty:
Biologia medyczna, biologia człowieka, biologia starzenia, genetyka. Zainteresowania naukowe: Badania zmienności komponentów tkankowych i wskaźników somatycznych w zależności od płci, wieku i wybranych czynników środowiska. Wpływ aktywności fizycznej na skład ciała i jakość życia człowieka. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

7 Zakład Biologii Człowieka
dr Lucyna Górska-Kłęk starszy wykładowca Ekologia człowieka, ochrona przyrody, ornitologia Świadomość ekologiczna, edukacja ekologiczna, ekologia fizjologiczna, style życia, ochrona zdrowia i środowiska w Polsce. Dr Dorota Jakubiec – Adiunkt Biochemia, dietetyka żywienie osób obciążonych wysiłkiem fizycznym, żywienie osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu w tym niepełnosprawnych sportowców (dietetyk drużyny koszykówki na wózkach START Wrocław w zespole trenera Wita Jędrzejewskiego).

8 Prowadzone przedmioty:
Mgr Wiesława Jonak - st. wykładowca Prowadzone przedmioty: Biologia, Biologia medyczna, Genetyka, Ekologia Czynny udział w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze z ramienia badań statutowych i do prac magisterskich dr Agnieszka Chwałczyńska – Adiunkt Fizjoterapia, organizacja i zarządzania w służbie zdrowia, aktywność ruchowa z zaburzeniach odżywiania w otyłości Nowa reforma w Służbie Zdrowia, funkcjonowanie Ośrodków Zdrowia, nowa struktura - Kasa Chorych. Rehabilitacja a reforma pojęcia –ubezpieczenie. Rodzaje ubezpieczeń. Zasady ubezpieczenia. Zasady naliczania ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego (ZUS). Filary ubezpieczeń emerytalnych. Przystosowanie polityki zdrowotnej Polski i prawa medycznego do wymogów Unii Europejskiej.

9 Główne problemy badawcze w Zakładzie Biologii:
Czynniki różnicujące jakość życia i kondycję biologiczną człowieka • Skład ciała i jakość życia wybranych grup pacjentów (kobiety po mastektomii, pacjenci kardiologiczni) oraz osób zdrowych uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej. • Trening zdrowotny w parku rehabilitacyjnym, jako forma terenoterapii • Ocena wartości odżywczej i energetycznej diety młodzieży w wieku od 14 do 25 lat • Aktywność ruchowa jako element prozdrowotnego stylu życia. • Zastosowanie termowizji w ocenie aktywności fizycznej i terapeutycznej.

10 Kamera Thermovision A 20M FLIR

11 Wrocławskie Morsy 21-23OC przed po 26-30OC -2OC

12 Przykładowe tematy prac magisterskich
Skład ciała i zwyczaje żywieniowe u kobiet uprawiających Nordic Walking. Zmiany składu ciała u kobiet powyżej 35 roku życia uczęszczających na zajęcia fitness. Nadwaga a aktywność fizyczna u dziewczynek i chłopców w różnym wieku. Skład ciała, nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna u młodzieży w wieku gimnazjalnym Analiza termowizyjna po jednorazowym zabiegu masażu gorącymi kamieniami wulkanicznymi Analiza motywacji do edukacji i aktywności fizycznej seniorów, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zachowania żywieniowe u pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu z nadwagą i otyłością. Skład ciała i aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowotnej młodzieży. Znaczenie diety w profilaktyce zdrowotnej kobiet. Skład ciała i jakość życia w ocenie postępowania fizjoterapeutycznego. Zmiany masy i składu ciała a jakość życia kobiet uczęszczających do szkoły rodzenia. Skład ciała i jakość życia letnich kobiet objętych treningiem zdrowotnym. Preferowane i negowane produkty w diecie kobiet w różnym wieku. Terapia przez kontakt z przyrodą. Hortiterapia jako metoda wspomagania rehabilitacji.

13 Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym a zaburzenia odżywiania:
a. Badania dzieci w wieku szkolnym z podziałem na wiek wczesnoszkolny (klasy 0-3) i wiek szkolny (klasy 4-6) b. Badania młodzieży w wieku gimnazjalnym Świadomość dzieci i młodzieży pod względem zaburzeń odżywiania a działania profilaktyczne a. Badania dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-6) b. Badania młodzieży w wieku gimnazjalnym c. Badania młodzieży w wieku licealnym 3. Zaburzenia odżywiania a skład ciała Aktywność ruchowa osób dorosłych jako element profilaktyki zdrowotnej a. Aktywność ruchowa kobiet b. Aktywność ruchowa słuchaczy UTW c. Aktywność ruchowa osób z nadwagą i otyłością Finansowanie usług fizjoterapeutycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Systemy ochrony zdrowia w Polsce i na świecie – porównanie modeli

14 Zespół Filozofii i Socjologii
Społeczne i etyczne aspekty kultury fizycznej i rehabilitacji Cnoty i ideały w życiu zawodowym lekarza i fizjoterapeuty. Zagadnienia bioetyczne w odniesieniu do stanów granicznych życia ludzkiego. Kontrowersje etyczne wobec nowoczesnych technik medycznych na przykładzie transplantologii i klonowania. Etyka zawodowa i odpowiedzialność moralna fizjoterapeuty. Pacjent jako podmiot rehabilitacji. Prawa pacjenta. Odpowiedzialność moralna i prawna za popełnienie błędu medycznego przez fizjoterapeutę. Zasada sprawiedliwości w rehabilitacji. Kontakt terapeutyczny z osobami w podeszłym wieku. Opieka terapeutyczna nad pacjentem terminalnym. Rola fizjoterapeuty w opiece paliatywnej.

15 Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz -
zajmuje się filozofią współczesną, filozofią nauk społecznych a także filozofią polityczną i filozofią kultury. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filozofii i Instytucie Kulturoznawstwa oraz na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Psychologii. Prowadził badania na Uniwersytecie w Oxfordzie, Uniwersytecie w Berkeley, w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, Rice University w Houston i innych ośrodkach zagranicznych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, DAAD, Fundacji Rockefellera, American Council of Learned Societies oraz La Fondation Maison des sciences de l’homme. Dr Robert Dobrowolski- adiunkt zajmuje się filozofią współczesną, filozofią kultury, estetyką, somaestetyką, oraz psychoanalizą i psychologią społeczną.

16 Zespół Filozofii i Socjologii
dr Elżbieta Wojtaś Socjologia: rodziny, edukacji, sportu, rekreacji i turystyki, medycyny. Promocja zdrowia. Współczesne koncepcje filozoficzne i socjologiczne zdrowia oraz choroby a ponadto ukazany jest wpływ socjokulturowych uwarunkowań na prozdrowtne i antyzdrowotne zachowania ludzi i całych zbiorowości społecznych dr Miłosz Kuśnierz - Adiunkt Zajmuje się zagadnieniami socjologii niepełnosprawności, socjologii wychowania, socjologii problemów społecznych, socjologii rodziny, socjologii czasu wolnego i socjologii kultury oraz wstępem do terapii zajęciowej, procesem i modelami w terapii zajęciowej, terapią zajęciową osób dorosłych z niepełnosprawnością uczenia się, terapią zajęciową w psychiatrii klinicznej, terapią zajęciową w psychiatrii środowiskowej Lokalny koordynator Erasmus-IP ICHCI4 Community Based Mental Health 

17 Zespół Filozofii i Socjologii
dr Katarzyna Salamon-Krakowska – starszy wykładowca Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących świadomości ciała, edukacji somatycznej oraz holistycznie pojmowanej natury bytu ludzkiego. Jest certyfikowaną nauczycielką terapeutyczno-edukacyjnej metody „Bones for Life”. Metodę stosowaną między innymi w pracy z seniorami na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jak również w ramach ścieżki specjalizacyjnej Świadomość ciała. Zajęcia prowadzone przez dr Salamon-Krakowską: filozofia, etyka, anti-aging w teorii i praktyce, świadomość ciała oraz humanistyczne przedmioty do wyboru: „Film, teatr, sztuki plastyczne. Zagadnienia etyczne w polskiej sztuce współczesnej”, „Literatura jako medium wartości”, „Ciało i jego wartość. Filozoficzno-kulturowe aspekty cielesności”.

18 dr Tomasz Michaluk - Adiunkt
Semiotyka, pragmatyzm, filozofia sportu Antropologia filozoficzna, etyka sportu, sztuczny (biologiczny i chemiczny) oraz „naturalny” (psychologiczny) doping, problem juwenilizacji i geriatryzacji sportu, brutalizacja i generalna szkodliwość niektórych dyscyplin, a także pewne, niebezpieczne formy zachowania się wobec przeciwników. Fair play jako standard etyczny; etyka zawodowa; etyka zawodu nauczyciela, przedsiębiorcy. Nauka i etyka.

19 Dr Krzysztof Pezdek – Adiunkt
zajmuje się systemami wartości osób z niepełnosprawnością, filozofią kultury fizycznej i sportu, kulturowo-społecznymi aspektami procesu starzenia, a także problematyką etyczną i bioetyczną osób z niepełnosprawnością oraz relacją fizjoterapeuta - klient/pacjent. dr Rafał Bugaj – Asystent bioetyka, socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji i etyczne aspekty rehabilitacji seksualnej.

20 Główne tematy badawcze w Zespole Filozofii i Socjologii
II. Kulturowe, filozoficzne, somaestetyczne podstawy świadomości ciała. III. Semiotyczna i pragmatyczna teoria wydarzenia sportowego IV. Znaczenie i wartość kulturowa cielesności w sporcie osób niepełnosprawnych V. Aksjologiczne aspekty relacji fizjoterapeuty z pacjentem VI. Aksjologiczne aspekty sportu VII. Miejsce terapii zajęciowej w polskim systemie rozwiązywania problemów społecznych i ochrony zdrowia

21 Przykładowe tematy prac magisterskich
Definicja niepełnosprawności w ujęciu filozoficznym. Wartość i godność ciała ludzkiego we współczesnej myśli chrześcijańskiej. Przedmiotowość i podmiotowość ciała ludzkiego w filozofii współczesnej. Somaestetyka – koncepcja cielesności R. Shustermana. Filozoficzna historia dyskredytacji i rehabilitacji ciała. Norma i patologia – zdrowie i choroba. Historyczny rozwój pojęć. Aksjologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty Aksjologiczny kontekst relacji pacjent/klient – fizjoterapeuta Wartości moralne w pracy fizjoterapeuty (godność, autonomia, odpowiedzialność, sprawiedliwość i in.) Koncepcje bioetyczne i ich wpływ na pracę fizjoterapeuty Konflikty moralne w pracy fizjoterapeuty Geneza i znaczenie etycznej zasady fair play w sporcie i filozofii sportu. Czy niedozwolony doping w sporcie jest koniecznością? Próba odpowiedzi w perspektywie filozoficzno-etycznej. Znaczenie prawdy w dyscyplinach sportowych i wydarzeniu sportowym. Ujęciu epistemologiczne i aksjologiczne. Kulturowe znaczenie sportu osób niepełnosprawnych. Współczesny sport jako integralna część kultury. Perspektywa filozoficzno-semiotyczna. Sport jako formalny system znaków. Próba odpowiedzi na pytanie: czy wartości transferowane przez sport w obszarze kultury są ponadczasowe? Humanistyczne podstawy pracy fizjoterapeuty

22 Zespół Kosmetologii Prof. dr hab. Halina Milnerowicz Dr Danuta Nowicka
Dr Piotr Załęcki Dr Zdzisław Lewandowski

23 Prof. dr hab. Halina Milnerowicz
Obszary zainteresowań : Od długiego okresu czasu moje zainteresowania koncentrują się na zaburzeniach mechanizmów molekularnych w organizmie ludzi narażonych na dym tytoniowy. W zakresie działalności naukowo-dydaktycznej związanej z Akademią Wychowania Fizycznego szczególną uwagę chciałabym poświęcić zagadnieniom: 1.Wpływu narażenia na dym tytoniowy na częstość występowania urazów związanych z określoną aktywnością ruchową 2. Wydolność fizyczna i jakość życia studentów wrocławskiego środowiska akademickiego narażonych na dym papierosowy. 3.Ocena działań prozdrowotnych (aktywność ruchowa, dieta, styl życia) u osób dorosłych w zależności od statusu materialnego i wykształcenia. 5.Palenie papierosów przez rodziców a wydolność fizyczną ich dzieci w wieku szkolnym. 6.Wplyw stylu życia rodziców (dieta ,palenie papierosów, alkohol) na stan odżywienia i jakość życia ich dzieci. 7.Postępy w rehabilitacji osób po urazie w zależności od ich stylu życia. 8.Częstość występowania zaburzeń neurologicznych u dzieci rodziców środowiskowo narażonych na ksenobiotyki dymu tytoniowego.

24 Dr n med. Danuta Nowicka- adiunkt
Danuta Nowicka dr n med., specjalista dermatolog, adiunkt Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu. Autorka podręczników z zakresu chorób skóry dla studentów wydziałów kosmetologii („Dermatologia. Podręcznik dla studentów kosmetologii” wyd. Górnicki 2007, „Choroby łojotokowe skóry. Procedury zabiegów kosmetycznych” wyd. KosMeD 2011). Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W swojej pracy naukowej najwięcej uwagi poświęca procesom zachodzącym w skórze w wyniku starzenia się, problemom wypadania włosów oraz współpracy kosmetologa i dermatologa.

25 Dr Zdzisław Lewandowski- adiunkt
dr nauk biologicznych, członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Przedmioty: biologia medyczna, histologia, ekologia, biologiczne podstawy rozwoju, biologia atrakcyjności. Zainteresowania: Wpływ bodźców fizykalnych na skład ciała, biologiczne znaczenie atrakcyjności, ocena wpływu zmian w wyglądzie twarzy w kontekście oceny atrakcyjności

26 Dr Piotr Załęcki- adiunkt
Biotechnolog, legitymujący się doświadczeniem przemysłowym w zakresie technologii wytwarzania kosmetyków i wyrobów medycznych. Za interesowania naukowe obejmują problematykę związana z ogólnie pojętym  bezpieczeństwem surowców kosmetycznych i kosmetyków jak i kontrolą procesu wytwarzania jak również funkcjonowaniem układu odpornościowego

27 Przykładowe tematy prac magisterskich
Aktywność fizyczna i skład ciała chłopców w wieku gimnazjalnym Wpływ  elektrostymulacji prądami niskiej częstotliwości na ilość tkanki  tłuszczowej i mięśniowej. Wpływ elektrostymulacji prądami Kotza na  ilość tkanki  tłuszczowej i mięśniowej. Wpływ elektrostymulacji prądem neofaradycznym na ilość tkanki  tłuszczowej i mięśniowej. Wpływ stylu życia i aktywności fizycznej na częstość zachorowań w grupie studentów Akademii Wychowania Fizycznego Nawyki żywieniowe i styl życia dzieci szkoły podstawowej w Białym Kościele w zależności od statusu rodziny. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe w stylu życia dzieci szkół podstawowych powiatu średzkiego. Częstość występowania urazów stawów studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uprawiających piłkę nożną w kontekście palenia papierosów i biernego narażenia na dym tytoniowy. Skład ciała u osób uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej (fitness) w aspekcie narażenia na dym tytoniowy. Palenie papierosów a zachowanie prozdrowotne kobiet w ciąży. Wpływ palenia papierosów i stosowania antykoncepcji na skład masy ciała studentek.

28 Główne tematy badawcze w Zespole Kosmetologii
Wpływ wybranych bodźców fizykalnych stosowanych w kosmetologii na skład ciała. Wymagania prawne w obszarze kosmetyków Preferencje osób w wieku senioralnym w pielęgnacji twarzy i stóp.

29 KOŁA NAUKOWE W KATEDRZE PODSTAW FIZJOTERAPII
W Katedrze działają 3 koła naukowe: 1. Studenckie Koło Naukowe – opiekun dr L. Górska - Kłęk 2. Studenckie Koło Naukowe – opiekun dr A. Chwałczyńska 3. Opiekun Koła Naukowego Rehabilitacji Środowiskowej i Terapii Zajęciowej- opiekun dr M. Kuśnierz

30 DOKTORANCI Mgr Grzegorz Jędrzejewski Mgr Katarzyna Kubicka
Absolwent Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Student studiów doktoranckich pod opieką prof. dr hab. Krzysztofa A. Sobiecha przy Katedrze Podstaw Fizjoterapii. Zainteresowania: jakość życia, aktywność fizyczna, zrównoważona dieta, odnowa biologiczna, Mgr Katarzyna Kubicka Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, absolwentka Wydziału Fizjoterapii. Magistrantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja - chemia organiczna. Zainteresowania naukowe: chemia biomedyczna.

31 NIC TAK NIE NISZCZY NASZEGO ZDROWIA JAK FIZYCZNA BEZCZYNNOŚĆ
ARYSTOTELES / pne/


Pobierz ppt "WITAMY W KATEDRZE PODSTAW FIZJOTERAPII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google